3
Yuhana Batizelipyiŋi na kuni bégeli Yesu yyaha na
(Macwo 3.1-12; Marika 1.1-8; Yuhana 1.19-28)
Mà saanbwɔhe Tibɛri yaha u saanre yyee kɛ ná kaŋkuro wuuni na, lir'à Pɔnse Pilati ta Zhude kùluni ɲùŋɔ na, Erɔdi sí ɲyɛ Galile wuuni ɲùŋɔ na, u yyahafooŋi Filipi sí ɲyɛ Iture ná Tirasoniti kùligii ɲùŋɔ na, Lizaniyasi sí ɲyɛ Abilɛni kùluni ɲùŋɔ na, Ana* Ŋge Anaŋi na mpyi nɔ̀. ná Kayifu mú sí ɲyɛ sáragawwuubii ɲùŋufente na, lire yyeeni mà Zakari jyaŋi Yuhana yaha síwage e, Kile à u tun u sà a uru jwumpe yu. Ka u u ŋkàre Zhurudɛn baŋi ɲwɔge kùluni puni i, mà sà a ɲaare na puru jwumpe yu sùpyir'á. U mpyi na yi yu pi á: «Yii yii toroŋkanni kɛ̂ɛnŋɛ, yii batize, bà Kile si mpyi si yii kapegigii yàfa yii na mɛ.» Nde Yuhana mpyi na mpyi amuni ke, lire na mpyi a sémɛ tèecyiini Kile tùnntunŋi Ezayi sémɛŋi i na:
«Sùpya mɛjwuu sí n‑pa raa fwore síwage e fànha na
“Yii kuni yaa Kafooŋi mɛɛ na,
yii kumpyɛrɛ nintiire yaa u á,
yii i kacyeyi puni ɲî a tàanna,
yii i ɲaɲyi ná mpògigii puni cɛɛg'a tàanna,
kurigii cyi à nahana ke, yii i cyire yal'a tíi,
kurigii cyi à ɲáhara ke, yii i cyire yal'a ɲwɔ.
Lire ká mpyi, sùpyire puni sí li ɲya na Kile u ɲyɛ Shwofooŋi Ezayi 40.3-5.”»
Ɲyɛ ka shinɲyahara si wá na ma Yuhana yyére si mpa batize, ka u u pi pyi: «Yii màcwɔn fiige sùpyiibii, jofoo u à yii pyi na batizeliŋi kanni sí n‑jà yii shwɔ Kile lùyirini nimpani na yɛ? Yii a katiigii pyi, lire sí li cyêe na yii zòompil'à kɛ̂ɛnŋɛ. Yii àha zìi raa sɔ̂nŋi kanna na yii tulyage ku ɲyɛ Ibirayima mà dɛ! Ɲaha na yɛ mii sí yi jwo yii á, Kile sí n‑jà ɲje kafaayi kɛ̂ɛnŋɛ n‑pyi Ibirayima ɲampyire Yahutuubii mpyi na sɔ̂nŋi na Kile sí pire shwɔ, mà lire ɲùŋke pyi pir'à fworo Ibirayima e. Yuhana 8.33,37,39: yii yire cyeyi kâla.. Yii li cè na kaciig'à cél'a yaha cire ndìre taan. Cige maha cige ku ɲyɛ, ku ɲyɛ na yasɛrɛ niɲcɛnnɛ pyi mɛ, kuru sí n‑kwɔ̀n n‑wà nage e.»
10 Ɲyɛ ka sùpyire si Yuhana yíbe: «Lire tèni i ke, ɲaha wuu à yaa wuu pyi bɛ?» 11 Ka u u pi pyi: «Vàanntinnyɛ shuunni ɲyɛ ŋgemu á ke, urufol'à yaa u kà kan kà baafooŋ'á. Ŋgemu u ɲyɛ ná yalyire e ke, urufol'à yaa u tà kan kategefooŋ'á mú.»
12 Ɲyɛ múnalwɔɔre shwofeebii pi mpyi a pa mpa batize ke, ka pire mú si Yuhana yíbe: «Cyelentuŋi, ɲaha wuu à yaa wuu pyi bɛ?» 13 Ka u u pi pyi: «Múnalwɔɔre ɲwɔge pi à pyi yii a shuu sùpyir'á ke, yii àha wyɛ́rɛ shwɔ wà na si ntòro kuru ɲwɔge taan mɛ.» 14 Ka sòrolashiibii pìi mú si u yíbe: «Wuu de? Ɲaha wuu à yaa wuu pyi yɛ?» Ka u u pi pyi: «Yii àha sùpyaŋi wà tufiige wyɛ́rɛ cyán zhwɔ u na mɛ, yii àha vini ntaha wà na mú mɛ. Ŋka yii sàraŋi u yii funɲyi ɲíŋɛ.»
15 Ɲyɛ sùpyire puni sɔ̀nŋɔre mpyi a taha Kile Niɲcwɔnrɔŋi nimpaŋi kani na, uru ŋgemu u sí n‑pa pi shwɔ ke. Lire e pi mpyi na ŋko piye funŋ'i: «Tá Yuhana bà u à yaa u ta u wi mɛ?» 16 Mà pi yaha ná tire sɔ̀nŋɔre e piye funŋ'i, ka Yuhana si pi pyi: «Mii wi ke, mii na yii batizeli lwɔhe e kanna. Ŋka wà sí n‑pa mii kàntugo, uru tayyéreg'à fànha tò mii woge na. Ali mà u tanhaɲyi mɛɛre sànha, mii ɲùŋk'à cyɛ́rɛ lire mpyiŋi i. Uru u sí n‑pa raa yii batizeli ná Kile Munaani ná nage e. 17 U ntanhe ɲyɛ u cye e, u u u sùmaŋi nimbwɔnŋi fwu. U sí sùmapyaŋi le u bwùunni i, si sìmwɔhɔŋke súugo nafugombaage e.»
18 Ɲyɛ Yuhana à yɛrɛyɛ niɲyahaya kan sùpyir'á sahaŋki Yesu kyaa na.
19 Saanŋi Erɔdi mpyi a u sìɲɛɛŋi cwoŋi Erɔdiyadi kwɔ̀n a lwɔ́. Mà bâra lire na, u mpyi a kapyimbaagii ɲcyiimu pyi sahaŋki ke, ka Yuhana si u cɛ̂ɛgɛ cyire puni na. 20 Lire ɲyɛ a jà a bɛ̂ Erɔdi á mɛ, ka u u kapiini là bâra là na, maa Yuhana cû a le kàsuŋi i.
Yuhana à Kile Jyaŋi Yesu batize
(Macwo 3.13-17; Marika 1.9-11)
21 Ɲyɛ mà Yuhana Batizelipyiŋi yaha u sàha ŋkwɔ̀ a le kàsuŋi i mɛ, canŋka sùpyire puni mpyi na ma u yyére marii batizeli, ka Yesu mú si mpa batize, maa Kile ɲáare. Mà u yaha kuru ɲarege na, ka nìɲyiŋi si múgo. 22 Ka Kile Munaani si liye pyi mpánmpɔrɔgɔ fiige mà tîg'a tɛ̀ɛn Yesu na, ka mɛjwuu si fworo nìɲyiŋi i na: «Mii Jyaŋi u ɲyɛ mu, mu kan'à waha mii na sèl'e. Mu kapyiiŋkil'à táan mii á mú.»
Yesu à fworo mpiimu i ke
(Macwo 1.1-17)
23 Tèni i Yesu à báaraŋi sìi ke, u shìŋi mpyi a yyee beɲjaaga ná kɛ kwɔ̀. Sùpyire mpyi na sɔ̂nŋi na Yusufu jya u ɲyɛ u wi.
Yusufu yabiliŋ'à fworo Aheli i.
24 Aheli à fworo Matati i.
Matati à fworo Levi i.
Levi à fworo Mɛlɛki i.
Mɛlɛki à fworo Zhanayi i.
Zhanayi à fworo Yusufu i.
25 Yusufu à fworo Maticya i.
Maticya à fworo Amɔsi i.
Amɔsi à fworo Nahumu i.
Nahumu à fworo Ɛsili i.
Ɛsili à fworo Nagayi i.
26 Nagayi à fworo Maati i.
Maati à fworo Maticya i.
Maticya à fworo Sɛmɛ i.
Sɛmɛ à fworo Zhosɛki i.
Zhosɛki à fworo Zhoda i.
27 Zhoda à fworo Zhwɔnani i.
Zhwɔnani à fworo Ɛrɛsa i.
Ɛrɛsa à fworo Zorobabɛli i.
Zorobabɛli à fworo Salatiyɛli i.
Salatiyɛli à fworo Nɛri i.
28 Nɛri à fworo Mɛlɛki i.
Mɛlɛki à fworo Adi i.
Adi à fworo Kosamu i.
Kosamu à fworo Elimadan i.
Elimadan à fworo Ɛri i.
29 Ɛri à fworo Zhosuwe e.
Zhosuwe à fworo Eliyɛzɛri i.
Eliyɛzɛri à fworo Zhorimu i.
Zhorimu à fworo Matati i.
Matati à fworo Levi i.
30 Levi à fworo Simiyɔn i.
Simiyɔn à fworo Zhuda i.
Zhuda à fworo Yusufu i.
Yusufu à fworo Zhonamu i.
Zhonamu à fworo Eliyakimu i.
31 Eliyakimu à fworo Mɛlɛya i.
Mɛlɛya à fworo Mɛna i.
Mɛna à fworo Matata i.
Matata à fworo Natan i.
Natan à fworo Dawuda i.
32 Dawuda à fworo Zhese e.
Zhese à fworo Obɛdi i.
Obɛdi à fworo Bwazi i.
Bwazi à fworo Salamɔni i.
Salamɔni à fworo Naasun i.
33 Naasun à fworo Aminadabu i.
Aminadabu à fworo Adimi i.
Adimi à fworo Arini i.
Arini à fworo Esirɔmu i.
Esirɔmu à fworo Pɛrɛzi i.
Pɛrɛzi à fworo Zhuda i.
34 Zhuda à fworo Yakuba i.
Yakuba à fworo Ishaka i.
Ishaka à fworo Ibirayima i.
Ibirayima à fworo Teraka i.
Teraka à fworo Nakwɔri i.
35 Nakwɔri à fworo Serugi i.
Serugi à fworo Erewu i.
Erewu à fworo Pɛlɛgi i.
Pɛlɛgi à fworo Ebɛri i.
Ebɛri à fworo Shelaki i.
36 Shelaki à fworo Kayinamu i.
Kayinamu à fworo Arifasadi i.
Arifasadi à fworo Shɛmu i.
Shɛmu à fworo Nuhu i.
Nuhu à fworo Lemɛki i.
37 Lemɛki à fworo Mɛtusala i.
Mɛtusala à fworo Enɔki i.
Enɔki à fworo Zherɛdi i.
Zherɛdi à fworo Malalɛli i.
Malalɛli à fworo Kena i.
38 Kena à fworo Enɔsi i.
Enɔsi à fworo Sɛti i.
Sɛti à fworo Adama i.
Adama à fworo Kile e.

*3:2 Ŋge Anaŋi na mpyi nɔ̀.

3:6 Ezayi 40.3-5

3:8 Yahutuubii mpyi na sɔ̂nŋi na Kile sí pire shwɔ, mà lire ɲùŋke pyi pir'à fworo Ibirayima e. Yuhana 8.33,37,39: yii yire cyeyi kâla.