Macwo Jwumpe Nintanmpe Jwuŋkanni
Mpe yii à yaa yii cè mà jwo yii jyè sémɛŋi funŋɔ jwumpe e ke
Yesu cyelempyaŋi Macwo pi maha u pyi Levi ke, uru u à ŋge sémɛŋi sémɛ, múnalwɔɔre shwofoo u mpyi u wi. Ŋka mà jwo u pyi Yesu cyelempya ke, u à múnalwɔɔre shwoshwo báaraŋi yaha. Yesu kareŋkwooni kàntugo nìɲyiŋi na, Macwo à Yesu kapyiiŋkii sémɛ, si li cyêe sùpyaŋi shiŋi u ɲyɛ Yesu ke, si li cyêe mú na Shwofooŋi kyaa Kile mpyi a jwo na u sí n‑pa ke, uru u ɲyɛ Yesu.
Yyee niɲyahagii funŋ'i Yahutuubii mpyi na Kile Niɲcwɔnrɔŋi pi Shwofooŋi mpaŋi sigili. Kile tùnntunmpil'à jwo uru Shwofooŋi mpaŋi kyaa na. Macwo sémɛŋ'à li cyêe na pyàŋi u à si Bɛtilɛhɛmu kànhe e, ná u mɛge ɲyɛ Yesu ke, uru u ɲyɛ uru Shwofooŋi. Karigii cyi à li cyêe na Yesu u ɲyɛ uru Shwofooŋi ke, Macwo sémɛŋ'à cyire puni kyaa jwo. Jwumpe Kile tùnntunmpil'à jwo fo tèemɔni i ke, Macwo à núru puru pà kurugo maa li cyêe na nde Yesu mpyi na mpyi ke, Kile tùnntumpil'à jwo lire kyaa na mà jwo u pa ke.
Macwo mú à li cyêe na Yesu u ɲyɛ Yahutuubii saanŋi ŋgemu u à Kile Saanre ɲwɔ cû ɲìŋke na ke. Mpii pi à taha u fye e ke, pyiŋkanni na Kile Saanre sùpyaŋ'à yaa u pyi ke, u maha pire kâlali lire na. Ti ɲyɛ saanre sannte fiige mɛ. Kile Saanre sùpyaŋ'à yaa u Kile kyaa táan uy'á u tòro wyɛ́rɛŋi na, nde u la ɲyɛ sùpyire sannte t'a mpyi ur'á ke, u raa lire pyi t'á (7.12) u u u zàmpɛɛnbii kyaa táan uy'á mú (6.44).
Ɲyɛ sùpyir'à Yesu bò, ŋka Kile à u ɲɛ̀. Lire kàntugo Yesu à uye cyêe u cyelempyiibii na, maa pi pyi na pi a Jwumpe Nintanmpe yu ɲìŋke supyishiŋi pun'á.
Mà jwo Yesu u si ke, Kile mpyi a jwo na u mɛge sí n‑pyi: «Emanuwɛli». Kuru mɛge ɲwɔhe ku ɲyɛ: «Kile na ɲyɛ ná wuu e» (1.23). Yesu cye kurugo, Kile à pa sùpyire shwɔhɔl'e. Mpe jwumpe p'à tɛ̀g'a sémɛŋi ɲùŋɔ kuu na: «Mii na ɲyɛ ná yii e canŋa maha canŋa fo si sà nɔ diɲyɛŋi tèekwooni na» (28.20).
1
Yesu Kirisita à fworo mpiimu i ke, pire mɛyi
(Luka 3.23-38)
Ɲyɛ Yesu Kirisita à fworo mpiimu i ke, pire mɛyi yi ɲyɛ ɲje: Yesu à fworo saanŋi Dawuda e, Dawuda s'à fworo Ibirayima tùluge e.
Ɲyɛ Ibirayima à Ishaka si,
ka Ishaka si Yakuba si,
ka Yakuba si Zhuda ná u sìɲɛɛbii si,
Ka Zhuda si Pɛrɛzi ná Zera si. (Pire nuŋi mɛge mpyi Tamari.)
Ka Pɛrɛzi si Ɛsirɔn si,
ka Ɛsirɔn si Aramu si,
ka Aramu si Aminadabu si,
ka Aminadabu si Nashɔni si,
ka Nashɔni si Salamani si,
ka Salamani si Bwazi si. (Uru nuŋi mɛge mpyi Arahabu.)
Ka Bwazi si Obɛdi si. (Uru nuŋi mɛge mpyi Uruti.)
Ka Obɛdi si Zhese si,
ka Zhese si saanŋi Dawuda si.
Ka saanŋi Dawuda si Solomani si. (Uru nuŋi u mpyi Uri cwoŋi.)
Ka Solomani si Oroboyamu si,
ka Oroboyamu si Abiya si,
ka Abiya si Azafu si.
Ka Azafu si Zhozafati si,
ka Zhozafati si Zhoramu si,
ka Zhoramu si Oziyasi si.
Ka Oziyasi si Zhoyatamu si,
ka Zhoyatamu si Akazi si,
ka Akazi si Ezekiyasi si,
10 ka Ezekiyasi si Manase si,
ka Manase si Amɔni si,
ka Amɔni si Zhoziyasi si,
11 ka Zhoziyasi si Zhekoniya ná u sìɲɛɛbii si. (Lire tèni i Babilɔn shiinbil'à Izirayɛli shiinbii kul'a kàre piye yyére.)
12 Ɲyɛ pi à pi cye yaha Babilɔn i, ka pi i núr'a pa ke,
ka Zhekoniya si Salatiyɛli si,
ka Salatiyɛli si Zorobabɛli si,
ka Zorobabɛli si Abiyudi si,
13 ka Abiyudi si Eliyakimu si,
ka Eliyakimu si Azori si,
ka Azori si Sadɔki si,
14 ka Sadɔki si Akimu si,
ka Akimu si Eliyudi si,
ka Eliyudi si Eliyazari si,
15 ka Eliyazari si Matan si,
ka Matan si Yakuba si,
16 ka Yakuba si Yusufu si.
Ɲyɛ Yusufu cwoŋi mɛge mpyi Mariyama. Uru u à Yesu si, ŋgemu pi maha yiri Kile Niɲcwɔnrɔŋi ke.
17 Mà lwɔ́ Ibirayima tèni na mà pa nɔ saanŋi Dawuda wuuni na, tulyeye kɛ ná sicyɛɛr'à tòro. Mà lwɔ́ saanŋi Dawuda tèni na fo mà sà nɔ tèni i Babilɔn shiinbil'à Izirayɛli shiinbii kul'a kàre piye yyére ke, ka tulyeye kɛ ná sicyɛɛre si ntòro mú. Mà lwɔ́ Izirayɛli shiinbii tèecûni na Babilɔn shiinbil'á, mà sà nɔ Kile Niɲcwɔnrɔŋi tèesini na, ka tulyeye kɛ ná sicyɛɛre si ntòro mú.
Yesu ziŋi kani
(Luka 2.1-7)
18 Ɲyɛ Yesu Kirisita siŋkanni l'à pyi nde: Mariyama u ɲyɛ u nuŋi ke, uru na mpyi Yusufu tàcwo. Ŋka mà jwo Yusufu u u lèŋɛ ke, u yacere wu u mpyi Kile Munaani sífente cye kurugo. 19 U tànɔŋi Yusufu mpyi a tíi, u la ɲyɛ a mpyi si Mariyama mɛge kɛ̀ɛge mɛ. U la mpyi si u nàmbage fyìinnɛ ŋwɔhɔre e.
20 Mà u yaha ná tire sɔ̀nŋɔre e, ka Kafooŋi Kile mɛ̀lɛkɛŋi wà si uye cyêe u na ŋɔɔge k'e, maa jwo: «Dawuda tùluge shinŋi Yusufu, ma hà raa fyáge si ma tàcwoŋi Mariyama lèŋɛ mɛ, ɲaha na yɛ yaceni li ɲyɛ u á ke, Kile Munaani sífente cye kurugo u à li ta. 21 U sí n‑pa si pùnambile, maa li mɛge le Yesu* Yesu mɛge ɲwɔhe ku ɲyɛ: «Kafooŋi Kile u ɲyɛ Shwofooŋi.», ɲaha na yɛ uru u sí n‑pa u shiinbii kapegigii yàfa pi na, si pi shwɔ.» 22 Ɲcyii karigii pun'à pyi bà li si mpyi Kafooŋi Kile à u tùnntunŋi tun ná jwumpe mpemu i ke, puru si fûnŋɔ mɛ. U mpyi a jwo: 23 «Yii lógo, pùcepyinɔcembaala sí n‑pa laa lwɔ́ si pùnambile si, uru pyàŋi mɛge sí n‑le Emanuwɛli Ezayi 7.14» kuru mɛge ɲwɔhe ku ɲyɛ: «Kile ɲyɛ ná wuu e.»
24 Ɲyɛ Yusufu à pa ɲɛ̀ ke, maa li pyi bà Kafooŋi Kile mɛ̀lɛkɛŋi mpyi a yi jwo mɛ, maa Mariyama lèŋɛ mà pyi u cwo. 25 Ŋka u ɲyɛ a sínni ná Mariyama i mɛ, fo mà sà nɔ u tèetigeni na. U à tîge pùnambile, ka Yusufu si li mɛge le Yesu.

*1:21 Yesu mɛge ɲwɔhe ku ɲyɛ: «Kafooŋi Kile u ɲyɛ Shwofooŋi.»

1:23 Ezayi 7.14