2
Ɲcèfeebii pìl'à sà fworo Yesu na, maa u pêe
Ɲyɛ Yesu à si Zhude kùluni i, Bɛtilɛhɛmu kànhe e. L'à pyi Saanŋi Erɔdi tèni i. Ka ɲcèfeebii pìi si yîri canŋafyinmpe e mà pa Zheruzalɛmu kànhe e, maa yíbe: «Yahutuubii saanŋi u à si numɛ ke, taa u ɲyɛ ke? Wuu à u woni ɲya mà wuu yaha canŋafyinmpe e. Lire e wuu à pa mpa u pêe.» Saanŋi Erɔdi à puru jwumpe lógo ke, ka lire kani si u ná Zheruzalɛmu shiinbii puni funŋɔ wwòoŋɔ sèl'e. Ka u u Kile sáragawwuubii ɲùŋufeebii ná Kile Saliyaŋi cyelentiibii puni bínni maa pi yíbe na Kile Niɲcwɔnrɔŋi kyaa l'à jwo ke, taa ur'à yaa u si ke? Ka pire si u pyi: «U à yaa u si Bɛtilɛhɛmu kànhe e, Zhude kùluni i. Yire Kile tùnntunŋ'à sémɛ na
“Bɛtilɛhɛmu u ɲyɛ Zhude kùluni kànhe kà ke,
kuru bà ku ɲyɛ Zhude kùluni kànyi puni nimbileni mà dɛ!
Ɲaha kurugo yɛ ɲùŋufooŋi wà sí n‑pa fworo k'e,
ŋgemu u sí n‑pyi mii sùpyire, Izirayɛli shiinbii ɲùŋɔ na ke* Mishe 5.1.”»
Ɲyɛ ka Erɔdi si ɲcèfeebii ŋwɔh'a yyere, maa pi yíbe na tèni ndire e won'à fworo yɛ. Ɲyɛ lire kàntugo ka u u pi yaha a kàre Bɛtilɛhɛmu kànhe e, pi sà yíbe pyàŋi kyaa na sèl'e, pi aha u ɲya, pi i mpa yi jwo ur'á, uru sí n‑sà u pêe mú. U à puru jwo ke, ka ɲcèfeebii si ŋkàre. Pi mpyi a fyânha a woni ndemu ɲya canŋafyinmpe e ke, lire ninuun'à fworo pi yyaha na, maa pi yyaha cû. Cyage e pyàŋi mpyi ke, l'à nɔ wani ke, maa yyére kuru cyage nìɲyi na. 10 Ɲcèfeebil'à li ɲya l'à yyére ke, ka pi funɲyi si sàa táan. 11 Ka pi i jyè bage e, mà pyàŋi ná u nuŋi Mariyama ɲya, maa niŋkure sín maa pyàŋi pêe. Lire kàntugo maa pi yaayi ɲwɔ múgo, maa sɛɛn Sɛɛnŋi: uru na ɲyɛ yaaga ŋkemu pi mpyi maha ŋkan saanŋ'á ke. ná wusuna Wusunaŋi: uru na ɲyɛ yaaga ŋkemu pi mpyi maha ŋkan Kile á ke. ná miri§ Miri: Uru na ɲyɛ yaaga ŋkemu pi mpyi maha ntɛ̀g'a buŋi bégele si u tò ke. kan pyàŋ'á. 12 Lire kàntugo ka Kile si yi jwo pi á ŋɔɔge k'e, na pi àha núru ŋkàre Erɔdi yyére mɛ. Ɲyɛ ka pi i kuni labɛrɛ lwɔ́ a kàre pi kìni i.
Yesu sifeebil'à fê a kàre ná u e Misira kìni i
13 Ɲyɛ ɲcèfeebii kareŋkwooni kàntugo, Kafooŋi Kile mɛ̀lɛkɛŋi wà à uye cyêe Yusufu na ŋɔɔge k'e, maa u pyi: «Yîri, maa pyàŋi ná u nuŋi lwɔ́, maa fî maa sì Misira kìni i, maa ntɛ̀ɛn wani fo mii aha mu pyi ma núru ma a ma tèni ndemu i ke, ɲaha na yɛ Erɔdi na pyàŋi caa raa bùu.» 14 Ɲyɛ ka Yusufu si yîri numpilage e, maa pyàŋi ná u nuŋi lwɔ́ mà kàre Misira kìni i. 15 U à kwôro wani fo saanŋi Erɔdi à pa ŋkwû. Lire pyiŋkanni na, nde Kafooŋi Kile mpyi a jwo u tùnntunŋi cye kurugo ke, lir'à fûnŋɔ. U mpyi a jwo: «Mii à na Jyaŋi yyer'a yige Misira kìni i* Oze 11.1
16 Ɲyɛ saanŋi Erɔdi à pa li kàanmucya mà li ɲya na ɲcèfeebil'à uru ɲwɔhɔ yaha ke, ka u lùuni si yîri sèe sèl'e. Maa jwo na pùnampyire ti ɲyɛ Bɛtilɛhɛmu kànhe ná ku kwùumpe kànyi na, ná pi sàha ntòro yyee shuunni na mɛ, na pi pire puni bò, ɲaha na yɛ mà tàanna ná ɲcèfeebii jwumpe e, uru pyàŋi mpyi a yaa u ta cyire yyeegii shuunniŋi ɲwɔhɔntaan pùnampyire e. 17 Nde Kile tùnntunŋi Zheremi mpyi a jwo ke, lir'à fûnŋɔ, u mpyi a jwo:
18 «Mɛjwul'à fworo Arama kànhe e,
myahigil'à sú maa yamɛɛni sú sèl'e.
Arasɛli u ɲyɛ na u pyìibii yamɛɛni súu,
u la ɲyɛ wà sì uru fɔ̀ɔnŋɔ mɛ,
ɲaha na yɛ u pyìibil'à wíl'a fô Zheremi 31.15
19 Ɲyɛ saanŋi Erɔdi à pa ŋkwû ke, ka Kafooŋi Kile mɛ̀lɛkɛŋi wà si uye cyêe Yusufu na ŋɔɔge k'e, mà u yaha Misira kìni i. 20 U à jwo Yusufu á: «Yîri ma a pyàŋi ná u nuŋi lwɔ́ ma a núru ma a sì Izirayɛli kìni i, ɲaha na yɛ mpii pi mpyi na pyàŋi caa raa bùu ke, pire saha ɲyɛ mɛ.» 21 Ɲyɛ ka Yusufu si yîri maa pyàŋi ná u nuŋi lwɔ́ a núr'a kàre Izirayɛli kìni i.
22 Ŋka Yusufu à pa lógo na Arikilasi à tɛ̀ɛn ɲùŋufente na Zhude kùluni i u tuŋi Erɔdi kwùŋkwooni kàntugo ke, ka lire si u pyi u u fyáge takarege e wani. Ɲyɛ ka Kile si núr'a jwo ná u e ŋɔɔge k'e. Ka u u yîri wani mà kàre Galile kùluni i, 23 maa sà ntɛ̀ɛn kànhe kà na, kuru mɛge ɲyɛ Nazarɛti. Lire pyiŋkanni na, Kile tùnntunmpii jwump'à fûnŋɔ. Pi mpyi a jwo: «U sí raa yiri Nazarɛti shinŋi.»

*2:6 Mishe 5.1

2:11 Sɛɛnŋi: uru na ɲyɛ yaaga ŋkemu pi mpyi maha ŋkan saanŋ'á ke.

2:11 Wusunaŋi: uru na ɲyɛ yaaga ŋkemu pi mpyi maha ŋkan Kile á ke.

§2:11 Miri: Uru na ɲyɛ yaaga ŋkemu pi mpyi maha ntɛ̀g'a buŋi bégele si u tò ke.

*2:15 Oze 11.1

2:18 Zheremi 31.15