2
Na puiꞌ ba tɨꞌyaꞌ gu Paablo na mɨt jax kaiꞌñkam sissapa guch Xoiꞌkam bhaan gu uꞌuux na gai bɨɨt
Jiñ jaaduñ jich Xoiꞌkam bhaan, janoꞌ na ñich bhammɨ jaꞌp ɇɇk tu jam aꞌgi gu ñioꞌkiꞌñ gu Dios dhiꞌ na cham jaroiꞌ dɨɨlh pɨx jix maatɨt kaayaꞌ na jax jir jum duukam, cham tuꞌ ñich giilhim jix aixkam kɨꞌn tu jam aꞌgi nam jax kaiꞌchdhaꞌ gux aꞌaixkam jum aaꞌndam yaꞌ kam dhi oiꞌñgaꞌn. Ni ku ñich cham jumai jaꞌppɨx maaꞌnkam bhaan tu jam aꞌgi, guꞌ jaꞌpji guch Xoiꞌkam na ñich bhaan tu jam aꞌgi, na guꞌ dhiꞌ pɨk jum aaꞌ na pim kaayaꞌ na mɨt jax kaiꞌñkam sissapak mua bhaan gu uꞌuux na gai bɨɨt. Gampaiꞌ tuiꞌñgɨt jañich ba kɨkbo nañ ba xi chu jam aꞌgidham, ji giꞌbokidhat iñ, nañ guꞌx aaꞌ nañ jix bhaiꞌ jam aaꞌñdhaꞌ na pim jax jaꞌk jix maatɨt jiñ kaayaꞌ. Cham jañich paiꞌx aixkam kɨꞌn tu jam aꞌgi nam jax kaiꞌchdhaꞌ gux aꞌaixkam jum aaꞌndam nam sap pɨk baꞌ joidham jix bhaiꞌ xi buidhaꞌ nam tu ja aꞌgidhidhaꞌ gu jaꞌtkam nam sap baꞌ joidham ja kɇɇji bax ja kɨɨgalhdhaꞌ. Guꞌ matgɨm aañ jiñ kɨɨgalh japimɨt, nat guꞌñ palhbui gux Dhuuduꞌ kam jix Uañ Iiꞌmdaꞌ na ñich jax jaꞌk jam tɨɨꞌn, gio dɨɨlh gu Dios nañ aꞌm tɨ nɨidhim na bɨxchuꞌx bhaaiꞌ na pu tu duñiaꞌ. Baꞌ dhiꞌ puiꞌ jaꞌk duu gu Dios na pim baꞌ pu sɨlh bɨɨx jam jujur kɨꞌn buiñor tɨ jɨɨꞌñdhaꞌ guch Xoiꞌkam, cham tuꞌ gu jax chuꞌm jaꞌppɨx maaꞌnkam jix aixkam nat bɨɨx aixim jam tɨtdaimɨk.
Na ba ja aagiꞌñdhaꞌ gu Paablo na gux Dhuuduꞌ kam jix Uañ Iiꞌmdaꞌ bhaan jum uaꞌrgiꞌñ gu Dios
Jix aꞌaixkam kɨꞌn tu aꞌga ich dho ja bui dai guiꞌ nam jɨꞌk bhaan bax kaapak nam tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam, nam guꞌx bhaiꞌx maatɨt ba kɇɇ na jax jir jum duukam gu ñioꞌkiꞌñ gu Dios. Gio guꞌ cham tuꞌ puiꞌ jaꞌk bua ich nam jax jaꞌk tu jim yaꞌ dhi oiꞌñgaꞌn gux aꞌaixkam nam gɇꞌgɇrkam kɨꞌn daraa, dhiꞌ nam alhio pɨx yaꞌr gɇꞌgɇrkam, na guꞌ bam aajim nam paiꞌ dhuuk gampaiꞌ ji biꞌyaꞌ. Jax dhui nach aach maakam tuꞌt jir jix aꞌaixkam bhaankam gu Dios, dɨɨlh pɨx gu Dios puiꞌ jaꞌk duu pu bɨjɨk nat chakuip dunaak dhi oiꞌñgaꞌn na puꞌñi dhiꞌ bhaan jich aꞌm tɨ tɨgiaꞌ. Pu cham maatɨt kai mɨt dhiꞌ gu gɇꞌgɇrkam jix aꞌaixkam na jax pɨk jir jum duukam sia kum tɨi ja aagiꞌñdhaꞌ. Na guꞌ noꞌm jix maatɨt kaayaꞌ gɨt, cham tu chiandaꞌm gɨt nam sissapdaꞌ guch Xoiꞌkam bhaan gu uꞌuux na gai bɨɨt, jix dhaam dɨr tɨi bha jii guꞌ guch Xoiꞌkam. Guꞌ ji na guꞌ miꞌ pɨx puiꞌ ba jim na jax dhui puiꞌ tum duñiaꞌ na jax jum kaiꞌch maaꞌn kap na mɨt paiꞌ tu uaꞌnak gu bɨjɨk dɨr kam, nap jum kaiꞌch:
Guiꞌ nam jɨꞌk tuꞌ sɨlhkam buiñor tɨ jɨɨꞌñdhaꞌ gu Dios,
ja biꞌchulhiꞌñ nam tuꞌ cham paiꞌ dhuuk nɨiꞌñ ni kum cham paiꞌ dhuuk pu chuꞌm kɇɇ na tum aꞌga.
10 Baꞌ aach nach jɨꞌk buiñor ba tɨ jɨɨgiꞌñ guch Xoiꞌkam, gu Dios bhaankam gux Dhuuduꞌ kam jix Uañ Iiꞌmdagaꞌn jich aagiꞌñ dhiꞌ nat tuꞌch biꞌ pu bɨjɨk. Na guꞌ gux Dhuuduꞌ kam jix Uañ Iiꞌmdaꞌ noꞌñ aꞌm bap tuiꞌdhiꞌ, bɨɨx tuñ aagiꞌñdhaꞌ, sia ku panaas jix xijai gu tuꞌ nañ jix maatɨt kaayaꞌ.
11 Na guꞌ dhiꞌ jaꞌpni pɨx na jax aach nach pu cham mat kaꞌ gu jumai na tuꞌx mat kaꞌ, na guꞌ dɨɨlh bhaan jup tuiꞌñgɨdaꞌ gu iiꞌmdagaꞌn, cham tuꞌ jaiꞌp jich iadhiꞌñkaꞌ. Baꞌ puꞌñi ɨp buiñor gu Dios, dai gux Dhuuduꞌ kam jix Uañ Iiꞌmdagaꞌn jix maat na jax jaꞌk ɨlhiiꞌñ dɨɨlh. 12 Guꞌ ji na guꞌ aach cham tuꞌch aꞌm kap tuiꞌdhiꞌ gu iiꞌmdaꞌ yaꞌ kam dhi oiꞌñgaꞌn, guꞌ jaꞌpji gux dhaam kam nach aꞌm bap tuiꞌdhiꞌ, na Dios jir iiꞌmdagaꞌn, nach baꞌ puꞌñi dhuuk jix mat kaꞌ nar tuꞌ daꞌ guiꞌ na Dios bha tuch joochxiꞌñ xich joiꞌmdat. 13 Baꞌ aach dhiꞌ pɨx pu chuꞌm bhaan tu aꞌga na tuꞌp jir duñiiꞌñ gu Dios, cham jach tuꞌr jix aꞌaixkam nam jax jaꞌk tu jim gu jaꞌtkam yaꞌ kam dhi oiꞌñgaꞌn nam giilhim bɨɨx aixim kaiꞌchdhaꞌ, guꞌ jaꞌpji daipuꞌ na jax pɨx jich jurtuꞌn gux Dhuuduꞌ kam jix Uañ Iiꞌmdaꞌ. Baꞌ dai gux dhaam kam jach tu ja aꞌgiꞌñdhaꞌ guiꞌ nam jɨꞌk bar jix uꞌuañ, nam guꞌ gu jaiꞌ cham maatɨt jich kaayaꞌ.
14 Puiꞌ ku baꞌ gu jaroiꞌ noꞌ cham bhaan jup tuiꞌdhiꞌ gux Dhuuduꞌ kam jix Uañ Iiꞌmdaꞌ, cham kɨɨgalhdhaꞌ guiꞌ na tu maak gux Dhuuduꞌ kam jix Uañ Iiꞌmdaꞌ, puiꞌ pɨx jaꞌk jum aaꞌndaꞌ nar iatdaꞌ. Pu cham jɨꞌxkat maatɨt kaayaꞌ baꞌ, na guꞌm aaꞌ gux Dhuuduꞌ kam jix Uañ Iiꞌmdaꞌ na palhbuidhaꞌ. 15 Guꞌ baꞌ gu jaroiꞌ noꞌ bhaan jup tuiꞌdhiꞌ gux Dhuuduꞌ kam jix Uañ Iiꞌmdaꞌ, bɨɨx jix bhaiꞌx maatɨt kɇɇkɇꞌ gu tuꞌ nam aagiꞌñdhaꞌ. Na guꞌ gux Dhuuduꞌ kam jix Uañ Iiꞌmdaꞌ pɨx na palhbuiꞌñdhaꞌ, xim gaꞌngadaꞌ noꞌ moor puiꞌ gu tuꞌ, piam ku guꞌ cham, cham tuꞌ na puiꞌp ɨlhiiꞌñdhaꞌ nam jax ɨlhiiꞌñdhaꞌ gu jaiꞌ. 16 Na guꞌp jum kaiꞌch miꞌ na mɨt paiꞌ tu uaꞌnak gu bɨjɨk dɨr kam: “Cham jaroiꞌ jaiꞌch gu maaꞌnkam nax maat na jax jum aaꞌndaꞌ gu Dios, ni ku cham jaroiꞌ jaiꞌch na jaꞌkbuiꞌ kat yaꞌ dɨr mu jaꞌk aagiꞌñdhaꞌ na jax jaꞌk miꞌ puiꞌ jimdaꞌ.” Guꞌ ji na guꞌ aach jix maat na jax jum aaꞌ guch Xoiꞌkam, na guꞌ guiꞌ pɨx dɨɨlh jich mattuꞌn nach baꞌ aach miꞌ puiꞌp tu daaꞌñchuꞌndaꞌ na jax guiꞌ.