GU BƗƗPƗꞌ KAM UAꞌNAꞌN GU PAABLO NAT TU JA UAꞌÑXI GUIꞌ NAM TƗ JƗƗGIꞌÑ BUIÑOR GUCH XOIꞌKAM NAM
KORIINTO OIꞌDHAꞌ
1
Na ba ja ñioꞌkdhaꞌ gu Paablo
Aañ Paablo nañ jir nobiiꞌñ guch Xoiꞌkam, dɨɨlh gu Dios puiꞌ jaꞌk jix aagak pu chuꞌm kɨꞌn jiñ dhai. Mu tu jam uaꞌñxidhaꞌ iñ bɨɨmaꞌn guñ jaduuñ jich Xoiꞌkam bhaan na Soostenes tɨɨꞌ. Aapiꞌm jañ mu tu jam uaꞌñxidhaꞌ na pim miꞌ maap jum jumpadat daan gu Dios gɇꞌ kiicham na Koriinto tɨ tɨɨꞌ, na pim puiꞌp jir jiñ jaaduñ jich Xoiꞌkam bhaan. Na pim guꞌ puiꞌx uꞌuañ kɨꞌn jup ba guguuk buiñor gu Dios, nat guꞌ guiꞌ pɨx jam aꞌm tɨ tɨɨgɨk miꞌ jam tuttu na paiꞌ gu jaꞌtkam tugiꞌñ na pim baꞌ puiꞌ jaiꞌ maap jum jumpadat buiñor jup ba tu daan jaꞌp na jax aach, gam sia bɨɨx guiꞌ nam jɨꞌk naiꞌ muiꞌ kap puiꞌ maap jum jumpadat jup tu daan buiñor gu Gɇꞌkam jich Xoiꞌkam. Moo gɨt baꞌ gu Dios jich Gɨꞌkoraꞌ gio gu Gɇꞌkam jich Xoiꞌkam pɨx jam aꞌm tɨ nɨidhidhaꞌ am na pim baꞌ gammɨjɨx bhaiꞌm taatɨt tu oiꞌñkaꞌ.
Na ba ja aagiꞌñdhaꞌ gu Paablo na taxchaabgiꞌñ gu Dios
Aañ gammɨjɨ taxchaabgiꞌñ gu Dios nat bhaankam guch Xoiꞌkam jam aꞌm ba tɨ tɨɨ, gio nat bhaankam jam maa gu matdaꞌ na pimɨt baꞌx maatɨt kai gu ñioꞌkiꞌñ, gam na baꞌx bhaaiꞌn kaꞌ na pim jax jaꞌk bhaankam jup tu aꞌga miꞌ dhɨr gammɨjɨ jaꞌk jaiꞌ ja bui gu jaꞌtkam. Jix bhaiꞌ jam bɨɨnat guꞌ gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñiꞌook na bhaan tu aꞌga guch Xoiꞌkam, na pimɨt guꞌx bhaiꞌx maatɨt kai. Baꞌ cham tuꞌ tuꞌ ka biꞌiix na jam aagiꞌñdhaꞌ gu Dios na pim tuꞌ jax dhuñiaꞌ, na pim guꞌ bɨɨx bax maat, dai baꞌ na pim miꞌ puiꞌ jiimdaꞌ, na pim guꞌ puꞌñi jaꞌk nɨɨrdaꞌ gu Gɇꞌkam jich Xoiꞌkam na jootom gio yaꞌp aayaꞌ dhi oiꞌñgaꞌn bhaan. Gu Dios pɨx dɨɨlh jam palhbuiꞌñchuꞌndaꞌ na pim jax jaꞌk miꞌ puiꞌ jiimdaꞌ na jax jix aaꞌ na pim yaꞌ kap tuiꞌdhiꞌ dhi oiꞌñgaꞌn bhaan na baꞌ cham jaroiꞌ jax jam tɨɨdaꞌ na pimɨt cham am bua. Puiꞌ tu duñiaꞌ guꞌ gu Dios jax noꞌt ba tɨi sia pɨk nar jax kaꞌ gɨt. Guiꞌ pɨx jam aꞌm tɨ tɨɨgɨk miꞌ jam tuttu na pim miꞌ puiꞌ ba jiimdaꞌ na jax jix aaꞌ guch Xoiꞌkam nar Maraaꞌn. Dhich Xoiꞌkam baꞌ bɨɨx dhɨt jir jich Gɇꞌkam tuk nach jɨꞌk buiñor tɨ jɨɨgiꞌñ.
Na ba ja aagiꞌñdhaꞌ gu Paablo nam maaꞌn ñiꞌook jup duukaꞌ gammɨjɨ
10 Jiñ jaaduñ jich Xoiꞌkam bhaan, bhaankam gu Gɇꞌkam jich Xoiꞌkam soiꞌ jam tɨtda iñ na pim gammɨjɨ maaꞌn ñiꞌook xip duukat, cham tuꞌ na pim dai ñiokbodaꞌ. Jix bhaiꞌ pim kaiꞌchɨt tu oiꞌñkaꞌ, chaꞌpim maakam kaiꞌchdhaꞌ jaiꞌ gio jaiꞌ maakam. 11 Aañ dhiꞌ puiꞌ jam tɨtda, nam guꞌ bañ aagiꞌñ guiꞌ nam maap jir jum oiꞌdhagɨm gu Kloee na pim sap cham tuꞌ maaꞌn ñiꞌook jup duuk bɨɨx, xim bhabhaakuidhat japim sap jɨꞌdɨlh jup tuꞌiiꞌ. 12 Jaꞌp sap kaiꞌchdhaꞌ pim jaiꞌ dhɨt: “Aach gu Paablo jaꞌk kaichuꞌ.” Jaiꞌ sap baꞌp kaiꞌchdhaꞌ pim ɨp: “Dho aach gu Apoolos jaꞌk jup kaichuꞌ.” Jaiꞌ sap baꞌp kaiꞌchdhaꞌ pim ɨp: “Aach baꞌ gu Peegro jaꞌk jup kaichuꞌ.” Jaiꞌ sap baꞌp kaiꞌchdhaꞌ pim: “Aach sɨlh ji guch Xoiꞌkam nach kaichuꞌ.” 13 ¿Jax baꞌ ku pim baꞌ puiꞌ jaꞌk tu jim? ¿Kaꞌ pim ji ɨlhiiꞌñ aa na guch Xoiꞌkam muiꞌp jum bua? Gio guꞌ aañ nañ jir Paablo, cham tuꞌ jam aꞌmkam jiñ xissapa mɨt bhaan gu uꞌuux na gai bɨɨt, ni ku pimɨt cham jiñ aꞌmkam jum bopko suudaiꞌ kɨꞌn janoꞌ na pimɨt paiꞌ dhuuk tɨ jɨɨꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam. 14 Gio guꞌ aañ gook pɨx ja bopko suudaiꞌ kɨꞌn, daipuꞌ gu Krispo gio gu Gaayo. Taxchaabgiꞌñ iñ gu Dios na ñich dai dhiꞌ gook ja bopko 15 na pim cham puꞌñi ba kaiꞌchdhaꞌ jaiꞌ dhɨt na pim jir jiñ jaꞌtkam tuk. 16 Gio dho bak pɨn gu Esteepanas ja bɨɨm guiꞌ nam jɨꞌk maap jir jum oiꞌdhagɨm jañich ja bopko. Cham paiꞌ jaiꞌ pup ka ja bopko ñich miꞌ dhɨr. 17 Gio guꞌ cham tuꞌ pu kaiꞌñkam naiꞌñ joot guch Xoiꞌkam nañ ja bopkonaidhaꞌ gu jaꞌtkam, guꞌ jaꞌpji nañ naiꞌ ja aaꞌñdhaꞌ gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñioꞌkiꞌñ na bhaan tu aꞌga nam jax jaꞌk dui cham jimiaꞌ mu jaꞌk nam paiꞌ gammɨjɨ miꞌ pup jum tulhiiñdhaꞌ. Ni kuñ cham giilhim jix aixkam jup xi kaiꞌchim nañ ja aaꞌñdhim nam jax kaiꞌchdhaꞌ gux aꞌaixkam, jaꞌppɨx maaꞌnkam naiꞌ jimdat tu aꞌgim iñ nam baꞌx bhaiꞌx maatɨt kaayaꞌ gu jaꞌtkam nat jax kaiꞌñkam jich aꞌmkam muu guch Xoiꞌkam bhaan gu uꞌuux na gai bɨɨt.
Na puiꞌ ba tɨꞌyaꞌ gu Paablo nam tuꞌ pɨx ɨlhiiꞌñ guch Xoiꞌkam guiꞌ nam cham tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor
18 Guiꞌ nam jɨꞌk cham mu jaꞌk jiim nam paiꞌ gammɨjɨ miꞌ pup jum tulhiiñdhaꞌ jaꞌp na jax aach, jix maat ich na dhiꞌ Dios jup jir tu duniiꞌñ, puiꞌ kut baꞌ muu guch Xoiꞌkam bhaan gu uꞌuux na gai bɨɨt. Baꞌ guiꞌ nam jɨꞌk mu jaꞌk jiim, gampaiꞌ pɨx ɨlhiiꞌñ am. 19 Na guꞌp jum kaiꞌch maaꞌn kap na mɨt paiꞌ tu uaꞌnak gu bɨjɨk dɨr kam, na paiꞌ gu Dios pɨx dɨɨlh tu aꞌga, jup jum kaiꞌch:
Guiꞌ nam gɇꞌgɇrkam jum taatɨt puiꞌm ɨlhiiꞌñ nam jix ioꞌm bɨɨx aixim jix chu maat,
puiꞌ ja duñiaꞌ iñ nam cham maatɨt kɇɇkɇꞌ jax ña tum aꞌgadaꞌ,
siam chi moox bhaiꞌ ja jujur kɨꞌn tɨi xi chɇ kɇɇ.
Ni kum cham ka tɨ bhɨbhɨidhaꞌ kaꞌ,
sia kum tɨi kax chɨ bhɨbhɨiꞌñ kat.
20 Puiꞌm duu dho. Tɨɨꞌ guiꞌ nam tɨix chu maatɨm xi kaiꞌchdhaꞌ, cham maat am na tuꞌr jix kɨɨꞌp jum duukam. Sia guiꞌ nam jix maatɨm ka xi kaiꞌchdhaꞌ nam jich aaꞌñdhaꞌ gu tuꞌ nax maax yaꞌ dhi oiꞌñgaꞌn, pu cham bhaaiꞌ nam jax pɨk jaꞌk jix bhaiꞌch aaꞌñdhaꞌ kiaꞌ. Gu Dios dɨɨlh puiꞌ jaꞌk tu duu na jaꞌkbuiꞌ kat gu jaꞌtkam yaꞌ kam dhi oiꞌñgaꞌn jaꞌppɨx ji bubuakiaꞌ am na jax guiꞌ nam cham ja jur biaꞌ. 21 Nat guꞌ gu Dios tɨi puiꞌ tu duu nam jax jaꞌk machiaꞌ gɨt gu jaꞌtkam na gu Dios bɨxchuꞌx bhaaiꞌ na pu tu duñiaꞌ, guꞌ ji nam guꞌ pu cham maatɨt tɨ nɨiꞌñ. Puiꞌ kut baꞌ gu Dios jix ja joiꞌmdak puiꞌ tu duu na dai pɨx noꞌm tuꞌ sɨlhkam bɨɨx ja jujur kɨꞌn ba tɨ jɨɨgiꞌñ na jax jum kaiꞌch gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñioꞌkiꞌñ, cham tuꞌ mu jaꞌk ka bhɨɨyaꞌ am nam paiꞌ gammɨ miꞌ pup jum tulhiiñdhaꞌ, sia kum guꞌ jaiꞌ tuꞌ pɨx ɨlhiiꞌñ.
22 Gu Israel kam jaꞌtkam dai nam jix aaꞌ na jaroiꞌ tuꞌ jax xi ja duiñdhaꞌ nam cham paiꞌ dhuuk pu chuꞌm tɨ nɨiꞌñ nam sap baꞌ bhaan jum guꞌnguxdhai tuꞌ sɨlhkam ba tɨ jɨɨꞌñdhaꞌ na jax jum kaiꞌch gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñioꞌkiꞌñ gu Dios. Baꞌ guiꞌ nam cham jir Israel kam jaꞌtkam, tɨi gaaꞌñchuꞌ am nam jax jaꞌk bɨɨx aixim jix chu mat kaꞌ. 23 Baꞌ aach nach tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam, dai dhiꞌ bhaan jup tu aꞌgichuꞌ ich na mɨt jax kaiꞌñkam sissapa guch Xoiꞌkam bhaan gu uꞌuux na gai bɨɨt. Baꞌ gu Israel kam jaꞌtkam jix bhaamum ɨlhiiꞌñ am, guꞌ baꞌ guiꞌ nam cham jir Israel kam jaꞌtkam, puiꞌ pɨx jich biaꞌ am nach cham jich jur biaꞌ kuch baꞌ pu chuꞌm tu aꞌga. 24 Baꞌ guiꞌ nat jɨꞌk Dios ja aꞌm tɨ tɨɨgɨk puiꞌ ja duu nam tuꞌ sɨlhkam buiñor ba tɨ jɨɨgiꞌñdhaꞌ, bax maat am na bhaankam guch Xoiꞌkam tuch aꞌgiꞌñ gu Dios. Bɨɨx sia bhaankam guch Xoiꞌkam tu ja aꞌgiꞌñ guiꞌ nam jir Israel kam jaꞌtkam gio guiꞌ nam cham jir Israel kam. 25 Baꞌ sia ku panaas pur cham tuꞌ puiꞌ na jax jum kaiꞌch gu ñioꞌkiꞌñ gu Dios, dhiꞌ pɨk jix ioꞌm jum aaꞌ nach tuꞌ kaꞌm ɨlhiiꞌñdhaꞌ, na guꞌ maaxik jir sɨlhkam puiꞌ na jax kaiꞌch gu Dios, cham tuꞌ puiꞌ nam jax kaiꞌchdhaꞌ yaꞌ gu jaꞌtkam. Gio sia ku panaas gampaiꞌ pɨx jum kaiꞌch gu ñioꞌkiꞌñ gu Dios, dhiꞌx ioꞌm bɨxchuꞌx bhaaiꞌ na pu tu duñiaꞌ na jaroiꞌ cham jɨꞌxdhaꞌ pu duñiaꞌ gu tuꞌ. 26 Jiñ jaaduñ jich Xoiꞌkam bhaan, jix bhaiꞌ pim xim gaꞌngadaꞌ na pim jax jaꞌk jix bhaiꞌ machiaꞌ na jam aꞌm tɨ nɨidhim gu Dios aapiꞌm na pim gampaiꞌ tuꞌm. Nam guꞌ jɨꞌmaꞌn pɨx jix jaiꞌch jam bui guiꞌ nam bɨɨx aixim tuꞌm jix chu maat na tuꞌx jaiꞌch dhi oiꞌñgaꞌn bhaan. Gio jɨꞌk pɨx jup jix jaiꞌch am jam bui guiꞌ nam tuꞌ kaꞌm ja ɨlhiiꞌñ gu jaꞌtkam. 27 Baꞌ gu Dios ja aꞌm tɨ tɨɨ guiꞌ nam gampaiꞌm ɨlhiiꞌñ na baꞌ bhaan ja xiꞌɨrboꞌ guiꞌ nam gɇꞌgɇrkam jum taatɨt puiꞌm ɨlhiiꞌñ nam bɨɨx aixim jix chu maat na tuꞌx maax dhi oiꞌñgaꞌn bhaan. Sia bɨɨx ja aꞌm tɨ tɨɨ guiꞌ nam panaas cham tuꞌ bhaigɨm tuꞌiiꞌ ja bui gu jaꞌtkam na baꞌ dhiꞌ bhaan puiꞌp ja xiꞌɨrboꞌ guiꞌ nam panaas bɨxchuꞌ kɨꞌn tuꞌx bhaaiꞌ. 28 Piam jaꞌpni jaꞌk jax ña pim jaꞌk jix maatɨt jiñ kaayaꞌ: Gu Dios dhiꞌ pɨk ja aꞌm tɨ nɨidhim xib nam jax chuꞌm gampaiꞌ tuꞌm gu jaꞌtkam, nam cham tuꞌ kɨꞌn ja biaꞌ guiꞌ nam jix chu mamatdagɨm jum ɨlhiiꞌñ. Guiꞌ baꞌ pu cham tuꞌ kɨꞌn ji bii mɨt nam puiꞌm aagɨt na dhiꞌ baꞌ pɨk ja aꞌm jimiim gux bhaiꞌm duukam. 29 Pu kaiꞌñkam pɨx puiꞌ jaꞌk duu gu Dios nam baꞌ bhaan jix mat kaꞌ gu jaꞌtkam na cham jir am na jaroiꞌ gɇꞌkam jum taatɨt puiꞌ kaiꞌchdhaꞌ na bɨɨx jix chu maat na jɨꞌk tuꞌx chu jaiꞌch dhi oiꞌñgaꞌn bhaan. 30 Baꞌ aapiꞌm taxchaabgiꞌñdhaꞌ gu Dios nat xi jam joiꞌmdak jam aꞌm tɨ tɨɨgɨk ya jaꞌk ba jam aich na paiꞌ guch Xoiꞌkam, dhiꞌ na jaroiꞌ bhaankam tuch mattuꞌn bɨɨx aixim gu Dios, gam na dhiꞌ bhaankam jix bhaiꞌ tuch jimdaꞌ, gam nach bhaankam jix bhaiꞌch chaat kaꞌ. Nat guꞌ dhich Xoiꞌkam bhaankam jich boosolh gu Dios miꞌ dhɨr na paiꞌ cham bhaiꞌ tuch jimdat. 31 Baꞌ noꞌ jaroiꞌx aaꞌ na gɇꞌkam jum taat kaꞌ, jum aaꞌ na puiꞌ jaꞌk duñiaꞌ na jax jum kaiꞌch maaꞌn kap na mɨt paiꞌ tu uaꞌnak gu bɨjɨk dɨr kam nap jum kaiꞌch: “Jir am na jaroiꞌ bhaan gɇꞌkam jum taat kaꞌ na miꞌ puiꞌ jim na jax jix aaꞌ gu Dios.”