16
Na puiꞌ ba ja tɨɨdaꞌ gu Paablo guch Xoiꞌkam jɨɨgiꞌñdham nam miꞌ dhɨr bhaankam xi ja ñioꞌkdhaꞌ gu jaiꞌch Xoiꞌkam jɨɨgiꞌñdham
Bhaan jañ xi chu jam aꞌgidhaꞌ maaꞌn gu ubiiñ jaduuñ jich Xoiꞌkam bhaan na Peebe tɨɨꞌ. Dhiꞌ tu ja aꞌgiꞌñ jɨꞌkchi guch Xoiꞌkam jɨɨgiꞌñdham na paiꞌ Senkrea tɨ tɨɨꞌ. Joidham japim jix bhaiꞌ tɨɨdai aichdhaꞌ na bhammɨ aayaꞌ jam bui, na guꞌ dhiꞌ tuꞌ sɨlhkam tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam. Xi palhbuidhaꞌ pim tuꞌ na bhaan aꞌmiram jum aaꞌndaꞌ, nat guꞌ dɨɨlh puiꞌ muiꞌ ba ja palhbui gu jaꞌtkam bɨɨx aixim bhaan gu tuꞌ na ja aꞌm jum aaꞌndaꞌ, puiꞌ na jax aañ nat guꞌ sia puiꞌp jiñ palhbui xiñ joiꞌmdak na cham bhaiꞌ tuñ jimdat.
Jiñ aꞌmkam japim xi ñioꞌkdhaꞌ gu Priiska gio gu Akiila, nach guꞌ dhiꞌ maap jir tujuandam tugiꞌñ guch Xoiꞌkam. Dhiꞌ mɨt bɨɨpɨꞌ dɨr guguu na mɨt jiñ palhbui nam ba xiñ muꞌaam, dɨɨlh jamɨt baꞌ tɨip ja koi. Baꞌ aañ gɇꞌkam kɨꞌn ja taxchaabgiꞌñ, ku guꞌ cham tuꞌ ji nañ dai aañ ja taxchaabgiꞌñ, guꞌ jaꞌpji sia guch Xoiꞌkam jɨɨgiꞌñdham nam naiꞌ jaꞌp maap jum jumpadat tu daan nam jɨꞌk cham jir Israel kam jaꞌtkam. Bɨɨx japim siañ aꞌmkam xi ja ñioꞌkdhaꞌ guch Xoiꞌkam jɨɨgiꞌñdham guiꞌ nam bhaiꞌ ja kiꞌaam jum jumpaꞌn gu Priiska gio gu Akiila. Bɨɨx japim jiñ aꞌmkam xi ñioꞌkdhaꞌ guñ bhaiꞌ kaiꞌchdhamiꞌ, guiꞌ nañ joidham jix kɨɨgalhiꞌñ na Epeneeto tɨɨꞌ. Jir bhaiꞌ kam na paiꞌ Akaaya dɨbɨɨr bhaan bipioꞌ, dhiꞌ bɨɨpɨꞌ tɨ jɨɨꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam gu bhaiꞌ kam Akaaya dɨbɨɨr. Sia gu Mariiya pim jiñ aꞌmkam jup xi ñioꞌkdhaꞌ. Dhiꞌ gɇꞌ ba tu jua jam aꞌmkam na baꞌx bhaiꞌ tu jam jimdaꞌ. Bɨɨx japim jiñ aꞌmkam xi ñioꞌkdhaꞌ gu Androoniko gio gu Juunias, nam puiꞌp jir Israel kam jaꞌtkam jaꞌp na jax aañ. Dhiꞌch maap kuupich na mɨt jich kuu guiꞌ nam cham buiñor tɨ jɨɨgiꞌñ guch Xoiꞌkam, gio puiꞌp jir noonbiꞌñ am guch Xoiꞌkam jaꞌp na jax aañ, pu bɨɨpɨꞌ dɨr ba tɨ jɨɨgiꞌñ am buiñor guch Xoiꞌkam na ñich baꞌ aañ jup ba tɨ jɨɨꞌñ.
Sia gu Ampliato pim bɨɨx jiñ aꞌmkam jup xi ñioꞌkdhaꞌ. Dhiꞌr jiñ bhaiꞌ kaiꞌchamiꞌ bhaankam guch Xoiꞌkam. Gio gu Urbaano pim bɨɨx jiñ aꞌmkam xi ñioꞌkdhaꞌ. Dhiꞌch maap jir tujuandam tugiꞌñ ɨp guch Xoiꞌkam. Sia pim bɨɨx jiñ aꞌmkam xi ñioꞌkdhaꞌ gu Estaakis. 10 Gu Apeeles japim siañ aꞌmkam xi ñioꞌkdhaꞌ. Dhiꞌ tuꞌ sɨlhkam bɨɨx juraaꞌn kɨꞌn buiñor tɨ jɨɨgiꞌñ guch Xoiꞌkam, jix maatɨꞌ na jax jaꞌk tu jim. Sia pim jiñ aꞌmkam xi ñioꞌkdhaꞌ gu Aristoobulo, gam sia bɨɨx guiꞌ nam jɨꞌk maap jir jum oiꞌdhagɨm. 11 Gio gu Erodioon japim bɨɨx jiñ aꞌmkam jup xi ñioꞌkdhaꞌ. Dhiꞌ siar Israel kam maaꞌnkam jaꞌp na jax aañ. Sia gu Narsiiso pim jiñ aꞌmkam xi ñioꞌkdhaꞌ gam guiꞌ nam jɨꞌk maap jir jum oiꞌdhagɨm nam buiñor tɨ jɨɨgiꞌñ guch Xoiꞌkam. 12 Bɨɨx japim jiñ aꞌmkam xi ñioꞌkdhaꞌ gu Tripeena gio tu Tripoosa. Dhiꞌ puiꞌ bhaankam jup tu juan am guch Xoiꞌkam. Bɨɨx japim jiñ aꞌmkam xi ñioꞌkdhaꞌ gu Peersida, nach guꞌ dhiꞌ puiꞌ joidham jup jix kɨɨgalhiꞌñ na buiñor tɨ jɨɨgiꞌñ guch Xoiꞌkam, gio guꞌ dhiꞌ gɇꞌ ba tu jua bhaankam. 13 Bɨɨx japim jiñ aꞌmkam xi ñioꞌkdhaꞌ gu Ruupo. Dhiꞌ joidham jix bhaiꞌ buiñor tɨ jɨɨgiꞌñ guch Xoiꞌkam. Sia gu dɨꞌɨɨꞌn japim bɨɨx jiñ aꞌmkam xi ñioꞌkdhaꞌ. Dhiꞌ jaꞌp ji buusan aañ jiñ bui na puiꞌp jir jiñ ñaan. 14 Jiñ aꞌmkam japim xi ñioꞌkdhaꞌ ɨp gu Asiinkrito, gio gu Plegonte, gio gu Ermes, gio gu Patroobas, gio gu Ermas, gio bɨɨx gu jaiꞌ nam puiꞌp tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam nam ja bɨɨm jum jumpadat tu daan. 15 Sia pim jiñ aꞌmkam xi ñioꞌkdhaꞌ gu Piloologo, gio gu Juulia, gio gu Neereo, bɨɨx gu jaꞌnniꞌñ ubii. Sia pim jiñ aꞌmkam xi ñioꞌkdhaꞌ gu Oliimpas, sia bɨɨx guch Xoiꞌkam jɨɨgiꞌñdham nam jɨꞌk dhiꞌ maap jum jumpadat tu daan buiñor guch Xoiꞌkam.
16 Baꞌ aapiꞌm dɨɨlh bɨɨx jɨꞌmaꞌn jup xim ñiñioꞌkdhat. Puiꞌ pim jaꞌk jum ñiñioꞌkiꞌñdhaꞌ na jax jaꞌk bhaan jix maatɨꞌ kaꞌ na pim tuꞌ sɨlhkam xim ja joiꞌgɨꞌn. Yaꞌ dɨr mu jam ñioꞌkiꞌñ am guch jaaduñ jich Xoiꞌkam bhaan bɨɨx kap dɨr nam jɨꞌk kap maap jum jumpadat daan guch Xoiꞌkam.
17 Baꞌ aapiꞌm jiñ jaaduñ jich Xoiꞌkam bhaan, chaꞌpim mi ja kɇkɇɇdaꞌ guiꞌ nam maakam tu aagiꞌñ gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñioꞌkiꞌñ guch Xoiꞌkam. Na guꞌ noꞌ pimɨt miꞌ ba ji ja kai, naiꞌ pɨx jim jɨꞌdɨlhkadaꞌ pim, cham tuꞌ pim maaꞌn ñiꞌook kap duukaꞌ, pu chuꞌm pɨx tu uaꞌpu noꞌ pim mi ja kɇkɇɇ. Piam jaiꞌ dhɨt cham ka tɨ jɨɨgiꞌñdhaꞌ am buiñor guch Xoiꞌkam jax ña pɨx. Guꞌ jaꞌpji na pim dhiꞌ bhaan tu daaꞌñchuꞌndaꞌ na mɨt jax chuꞌm ñiꞌook tu jam aꞌgi. 18 Dhiꞌ pu chuꞌm gu jaꞌtkam, cham tuꞌ bhaankam tu aꞌga am guꞌ guch Xoiꞌkam, guꞌ jaꞌpji dɨɨlh pɨx nam jax ɨlhiiꞌñ nam jax dhui dhiꞌ bhaan ja maiꞌchiaꞌ ɨp sap pɨk baꞌ gu jaꞌtkam nam baꞌ puiꞌp xi ja kaichgɨdaꞌ. Joidham jix bhaiꞌ xi buidhaꞌ am nam jax jaꞌk ja iatgidhidhaꞌ guiꞌ nam cham mat kaꞌ na jax jaꞌk jir sɨlhkam. 19 Ku guꞌ aapiꞌm miꞌ puiꞌ jiim ji na jax jum kaiꞌch gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñioꞌkiꞌñ guch Xoiꞌkam. Jix bhaiꞌñ chaat iñ aañ na pim miꞌ puiꞌ jiim. Baꞌ gammɨjɨ pim miꞌ puiꞌ pu jiimdaꞌ, jix kɨɨꞌp jum duukam japim jup xip tu duñiidhaꞌ, cham tuꞌ gux buam jum duukam. Na guꞌ noꞌ pim gammɨjɨx kɨɨꞌp jum duukam jup tu duñiim, dhiꞌ bhaan jix maatɨꞌ kaꞌ na pim jir jix chu mamatdaꞌ. 20 Gio guꞌ puꞌñi jaꞌk dui baꞌ maiꞌchiaꞌ ɨp gu Dios gu jaꞌook na baꞌ cham tuꞌ jax ka jam buadaꞌ aapiꞌm. Bɨtaaꞌn ji biꞌyaꞌ jam bui gu jaꞌook, jaꞌp ji buusandaꞌ na pim daam dɨr mi kɨisapkaꞌ. Baꞌ guch Xoiꞌkam jich Gɇꞌkam tuk pɨx gammɨjɨ jam aꞌm tɨ nɨidhidhaꞌ.
21 Yaꞌ dɨr muiꞌp jam ñioꞌkiꞌñ gu Timoteo nach maap jir tujuandam tugiꞌñ guch Xoiꞌkam. Sia gu Luusio, gio gu Jasoon, gio baꞌ gu Sosiipater, nam puiꞌp jir Israel kam jaꞌtkam jaꞌp na jax aañ.
22 Baꞌ aañ nañ Tersio tɨɨꞌ nañ bhaankam gu Paablo tu uꞌuan dhiꞌ na mu tu jam uaꞌñxiꞌñ, aañ puiꞌ muiꞌp jam ñioꞌkiꞌñ bhaan dhiꞌñi uꞌuan, mu jam ñioꞌkiꞌñ iñ bhaankam guch Xoiꞌkam.
23 Gio gu Gaayo puiꞌ yaꞌ dɨr muiꞌp jam ñioꞌkiꞌñ. Dhiꞌ buiñor tɨbiap iñ ya kiaꞌmiꞌñ, nam guꞌ dhiꞌ buiñor maap jum jumpadat tu daan guiꞌ nam puꞌñi buiñor tɨ jɨɨgiꞌñ guch Xoiꞌkam. Bɨɨx muiꞌp jam ñioꞌkiꞌñ gu Erasto. Dhiꞌ buiñor tu namkiꞌñ am bɨɨx gu jaꞌtkam nam jɨꞌk yaꞌ oidhaꞌ dhi gɇꞌ kiicham na jɨꞌk aagix nam tu namkiꞌñdhaꞌ. Bɨɨx mu jam ñioꞌkiꞌñ guch jaduuñ jich Xoiꞌkam bhaan na Kuarto tɨɨꞌ.
24 Moo gɨt gu Gɇꞌkam jich Xoiꞌkam gammɨjɨ jam aꞌm tɨ nɨidhidhaꞌ bɨɨx jɨꞌmaꞌn aapiꞌm. Moo gɨt puiꞌ tu tuiꞌkaꞌ.
Na puiꞌ ba tɨꞌyaꞌ gu Paablo na dai gu Dios jix bhaaiꞌ nach gammɨjɨ gɇꞌkamtuꞌndaꞌ
25 Dai gu Dios jix bhaaiꞌ nach gɇꞌkamtuꞌndaꞌ, na guꞌ dai guiꞌx bhaaiꞌ na gammɨjɨ sɨlh jam bhɨichdhatgɨdaꞌ na jax jum kaiꞌch gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñioꞌkiꞌñ guch Xoiꞌkam, dhiꞌ nax bhaaiꞌ na miꞌ dhɨr baabuꞌ gu jaroiꞌ na mu jaꞌk ka jimdaꞌ na paiꞌ gammɨjɨ miꞌ pup jum tulhiiñdhaꞌ. Dhiꞌr diꞌ nañ jax chuꞌm bhaan tu aꞌga aañ, gio dhix bhaiꞌm kaiꞌchdham ñiꞌook bhaan tu aꞌga guch Xoiꞌkam. Baꞌ dhiꞌ miꞌ puiꞌ tum duñiim na chich jax jaꞌk maat na ɨlhiiꞌñ gu Dios, pu bɨjɨk dɨr puiꞌ jaꞌk pum aa na tu duñiaꞌ gatuuk, pu bɨɨpɨꞌ dɨr nat chakuip dunaak dhi oiꞌñgaꞌn. 26 Baꞌ nat jax jaꞌk jix aa gu Dios na ji chu buusniaꞌ gatuuk, tu dai mɨt uꞌuan taꞌm gu bɨjɨk dɨr kam nam bhaankam ya jaꞌp tu aꞌgimɨk. Miꞌ dhɨr jachich baꞌ maat ɨp aach, nat guꞌ dɨɨlh ja chia gu Dios nam puꞌñi tu uaꞌnaꞌ nam baꞌ miꞌ dhɨr puꞌñi machiaꞌ bɨɨx gu jaꞌtkam nam jɨꞌk jix jaiꞌch yaꞌ dhi oiꞌñgaꞌn nam baꞌ miꞌ puiꞌp tu dagiaꞌ.
27 Baꞌ dai gu Dios jach gammɨjɨ gɇꞌkamtuꞌndaꞌ na cham tu mumkɨ, na guꞌ daipuꞌ maaꞌn jix jaiꞌch, gio daipuꞌ guiꞌx chu matdaꞌ na jax jaꞌk tu duñiaꞌ gux kɨɨꞌp jum duukam. Puiꞌ kuch baꞌ dai guiꞌ gammɨjɨ daandaꞌ bhaankam guch Xoiꞌkam. Iam gɨt moo puiꞌ tu tuiꞌkaꞌ.