GU TƗꞌƗRAB KAM UAꞌNAꞌN GU
JUAN
NAR NOBIIꞌÑ GUCH XOIꞌKAM
1
Gu Juan na ja guguuxiꞌñdhaꞌ guch Xoiꞌkam jɨɨgiꞌñdham nam jax jaꞌk miꞌ puiꞌ xi jiimdaꞌ na jax jir sɨlhkam gam nam jax jaꞌk xim jajoiꞌgɨꞌndaꞌ
Mɨjɨ jaꞌp tu jam uaꞌñxiꞌñ iñ jiñ jaaduñ na pim jɨꞌk joidham maap jum jumpadat tu daan buiñor gu Dios jich Gɨꞌkoraꞌ miꞌ puiꞌ jiimɨt na jax jix aaꞌ tuꞌ kaꞌm nɨidhat, nañ guꞌ aañ joidham jix bhaiꞌñ chaatɨt aapiꞌm jam bui xi jam joiꞌgɨꞌn bɨɨx jɨꞌmaꞌn. Bɨɨx siañ bɨɨm jix bhaiꞌm taatɨt xi jam joiꞌgɨꞌn am gu yaꞌ kam jiñ jaaduñ nam puiꞌp kaichgɨt guch Xoiꞌkam miꞌ puiꞌ ba jiim na jax jix aaꞌ guch Gɨꞌkoraꞌ. Baꞌ aach yaꞌ dɨr jaꞌp jaꞌk cham jɨꞌxdhaꞌ mɨk ka buaꞌ dhiꞌ nach tuꞌ bax maat xib, nach guꞌ bɨɨx jich jujur kɨꞌn ba tɨ jɨɨgiꞌñ na dhiꞌr sɨlhkam, cham tuꞌ nar iatdaꞌ. Puiꞌ kuch baꞌ xib joidham jix bhaiꞌ bach chaat aapiꞌm jam bui na pim puiꞌ bɨɨx jam jujur kɨꞌn jup ba tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam. Jam guguuxiꞌñ iñ baꞌ na pim cham tuꞌ mɨk ka buppadaꞌ dhiꞌ na pimɨt tuꞌ ba maat. Jaꞌpni ku baꞌ gu Dios jich Gɨꞌkoraꞌ bɨɨmaꞌn gu Maraaꞌn jich Xoiꞌkam xi jam joiꞌndat jam aꞌm tɨ nɨidhidhaꞌ am gammɨjɨ na baꞌx bhaiꞌ tu jam jimdaꞌ, gam na pim baꞌ joidham jix jɨjɨkgɨm jup tuiꞌkaꞌ cham tuꞌ bhaan jax jim aagɨt, gio na pim baꞌ miꞌ puiꞌ jiimɨt na jax jix aaꞌ xim jajoiꞌgɨꞌndaꞌ bɨɨx jɨꞌmaꞌn.
Joidham gɇꞌkam kɨꞌn jañich jix bhaiꞌñ ɨlh aapiꞌm jam bui na ñich puiꞌ ba tɨ kai na pim joidham bɨɨx jam jujur kɨꞌn tɨ jɨɨꞌñdhat buiñor guch Xoiꞌkam miꞌ puiꞌ ba jiim na jax jix aaꞌ gu Dios jich Gɨꞌkoraꞌ. Baꞌ aañ puiꞌ tɨi jam guguuxiꞌñ jiñ jaaduñ na pim siamri cham jum kokdat, joidham japim xim jajoiꞌgɨꞌndaꞌ pɨx bɨɨx jɨꞌmaꞌn, na guꞌ puiꞌ jaꞌk aagix jia gu ñioꞌkiꞌñ gu Dios na pim jax ba tɇ kɇɇ janoꞌ dɨr na pimɨt paiꞌ dhuuk tɨ jɨɨꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam. Cham tuꞌ na dhiꞌr xibkam nañ aañ muiꞌ ba tu jam uaꞌñxiꞌñ, pu dhiꞌ pɨx ji na jax bhaan ba tum aꞌga bɨjɨk dɨr. Na guꞌ noꞌñ moox aaꞌ nañ tuꞌ sɨlhkam tuꞌ kaꞌm nɨiꞌñdhaꞌ gu Dios jich Gɨꞌkoraꞌ, jum aaꞌ nañ bɨɨx miꞌ puiꞌ tu kuugalhdhidhaꞌ na jɨꞌk moo jax jix aaꞌ, cham tuꞌ nañ maaꞌn kap cham miꞌ puiꞌ duiñchuꞌndaꞌ. Baꞌ aach na chich paiꞌ dhuuk dɨr tɨ jɨɨꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam, puiꞌ puch chɨtda nach sap jix ja joiꞌgɨꞌndaꞌ gu jaiꞌ, sia jaroiꞌ na pɨx.
Nam jax jir tuꞌm kam guiꞌ nam jix bhaamkiꞌñdhaꞌ guch Xoiꞌkam
Moo pim xi chɨ nɨidhat jiñ jaaduñ, nam guꞌ xib jix ioꞌm muiꞌ naiꞌ oipichuꞌ gu jaꞌtkam na jɨꞌx oiꞌñgaꞌn nam puiꞌ tu iatgidhim nat sap guch Xoiꞌkam cham tuꞌ sɨlhkam maaꞌnkam jup jum duuk yaꞌ ɇɇk, nam guꞌ dhiꞌ cham tuꞌr jix kɨkɨɨꞌ jaꞌtkam. Dhiꞌ jim baꞌ bar diꞌ guiꞌ nam tuꞌ sɨlhkam jix bhaamkiꞌñ guch Xoiꞌkam, pu cham tɨ jɨɨgiꞌñ am guꞌ nat yaꞌ ɇɇk, guꞌ chi baꞌ pɨk nam jup ba tɨ jɨɨꞌñdhaꞌ buiñor. Baꞌ aapiꞌm jiñ jaaduñ cham pu chuꞌt, ni ku pim cham ja kɇkɇɇdaꞌ gu dhiꞌ pu chuꞌm gu jaꞌtkam noꞌm jax jam iatgiꞌñ. Jir maaꞌn na pim jax tu daaꞌñchuꞌn na pim paiꞌ jax ba bhɨichuꞌ na baꞌ jam aꞌm tu biꞌyaꞌ gu gɇꞌgɇr jup tum duuꞌnkam na saak tu jam makiaꞌ gu Dios. Noꞌ pimɨt guꞌ mu jaꞌk ji ja kai, dho gi guꞌ cham tuꞌ jam makiaꞌ ji.
Baꞌ gu jaroiꞌ noꞌ jaiꞌ pup miꞌ xi baapsaim na dɨɨlh jax ɨlhiiꞌñdhaꞌ na paiꞌ dhuuk tɨi sap pɨk baꞌ tu aꞌgadaꞌ gu Dios ñioꞌkiꞌñ, cham tuꞌ bhaan tɨ nɨidhidhaꞌ gu Dios. Jɨɨꞌ ji noꞌ daaxix kam pɨx tu aꞌga, daipuꞌ nat jax pɨx xi chu daasak guch Xoiꞌkam janoꞌ na yaꞌ xi oilhimɨk na baꞌ bhaan tɨ nɨidhidhaꞌ gu Dios gio gu Maraaꞌn Jesuus. 10 Baꞌ noꞌ jaroiꞌ maadɨt mu jaꞌp paiꞌ jimdat jam kiꞌaam jax ba tu jam aꞌgidhim, noꞌ guꞌ cham tuꞌ puiꞌ jaꞌk kaiꞌchim nat jax tu daasak guch Xoiꞌkam, sia ku guꞌ puiꞌ kaiꞌchim na Dios ñioꞌkiꞌñ tu aꞌgim, chaꞌpim ja kɇkɇɇdaꞌ, ni ku pim cham tuꞌ pɨx jix bhaiꞌ ja tɨɨdai ja aichdhaꞌ. 11 Na guꞌ noꞌ pimɨt aapiꞌm pɨx jix bhaiꞌ ja tɨɨdak ja aich, dhiꞌ bhaan puiꞌ bam kaiꞌchdhaꞌ na pim jaiꞌp ba ja bɨntatuꞌ guiꞌ nam jix bhaamut aꞌgadaꞌ guch Xoiꞌkam.
Na ba tɨɨmoꞌ na tu aꞌga gu Juan
12 Bɨɨx aixim ji guꞌ nañ tɨi xi chu jam aꞌgidham jiñ jaaduñ dhi uꞌuan taꞌm, guꞌ ji nañ guꞌ chi moo jaꞌxbuiꞌ pɨx mu tu jam uaꞌñxidhaꞌ gu xib. Dɨɨlh jañ mu jim bhammɨ dɨr jam bui nañ baꞌ maaxik mi jaꞌp daibui jam aagiꞌñdhaꞌ nañ jɨꞌk jax ka xi chu jam aꞌgidham, nach baꞌ miꞌ dhɨr jaꞌp jaꞌk bɨɨx dhɨt joidham jix bhaiꞌ bach chaat kaꞌ.
13 Jaꞌpniñ baꞌ pɨx mu tu jam uaꞌñxiꞌñ jiñ jaaduñ. Baꞌ mɨjɨ jaꞌp jam ñioꞌkiꞌñ am gu yaꞌ kam jich Xoiꞌkam jɨɨgiꞌñdham noꞌ pim jix bhaiꞌm ɨlhiiꞌñ, nam guꞌx bhaiꞌm taat nax ja joiꞌndat puiꞌ ja aꞌm jup ba tɨ nɨidhim gu Dios na jax aapiꞌm.