GU GATUUK KAM UAꞌNAꞌN GU
JUAN
NAR NOBIIꞌÑ GUCH XOIꞌKAM
1
Gu Juan na guguuxiꞌñdhaꞌ gu Gaayo
Mu tum uaꞌñxiꞌñ iñ jiñ jaduuñ Gaayo, nañ guꞌ gɇꞌkam kɨꞌn xim joiꞌgɨꞌn, nach guꞌ gook dɨt maaꞌn ñiꞌook jup duukat jix bhaiꞌ maap jich dhaaꞌ.
Aañ gammɨjɨm aꞌmkam tu daañchuꞌndaꞌñ jaduuñ buiñor guch Gɨꞌkoraꞌ nañ puiꞌ tɨɨꞌntuꞌndaꞌ nam aꞌm tɨ nɨidhidhat jum palhbuiꞌñchuꞌndaꞌ na baꞌx bhaiꞌ tum jimdaꞌ gu maaxik bhaan, nax bhaiꞌ ji buusnidhaꞌ gu tuꞌ nap jax buadaꞌ, jaꞌp na jax jix bhaiꞌ tum jim gum iiꞌmdaꞌ bhaan. Joidham gɇꞌkam kɨꞌn jix bhaiꞌñ ɨlh jañich nam puiꞌ ba tuñ aꞌgiꞌñ jɨꞌkchi guñ jaaduñ jich Xoiꞌkam bhaan nam bhɨjɨ dɨr jiim, nap sap joidham jir maaꞌn nap jax miꞌ puiꞌ jim na jax pɨk jaꞌk moox aaꞌ guch Gɨꞌkoraꞌ ja bɨɨm gu jaiꞌñ jaaduñ nam jɨꞌk tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam. Baꞌ gammɨjɨ pɨx joidham jix jɨkgɨm jup tuꞌiiꞌ iñ nañ puiꞌ xiñ aagɨt na pim jir maaꞌn na pim jax miꞌ puiꞌ xi jiim na pim paiꞌ jax ba bhɨichuꞌ.
Aap dho gi tuꞌ sɨlhkam jix biiñak kat buiñor guch Gɨꞌkoraꞌ jir jix bhaiꞌkam ji jiñ jaduuñ. Tɨɨꞌ nap guꞌ joidham jix ja joiꞌndat jix bhaiꞌ ja bua gu jaiꞌch jaaduñ nam mɨk dɨr jaꞌk tu jimdaꞌ nam miꞌ aajidhaꞌ jum kiꞌaam, nam mi jaꞌp tu aꞌgidhaꞌ gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñioꞌkiꞌñ gu Dios. Dhiꞌm baꞌ ya jaꞌp puiꞌ ba tu aꞌgim nap jax jir tuꞌm kam jiñ jaduuñ, nap sap puꞌñi joidham jix ja joiꞌndat jix bhaiꞌ ja buadaꞌ na mɨt jɨꞌkim bhaiꞌ ba ai jum kiꞌaam. Bɨɨx jam puiꞌ bax chu maat gu yaꞌ kam jich Xoiꞌkam jɨɨgiꞌñdham. Baꞌ aañ jum guguuxiꞌñ jiñ jaduuñ nap siamri puꞌñix bhaiꞌ xi ja buaꞌt guñ jaaduñ jich Xoiꞌkam bhaan noꞌm bhaiꞌ aajim jum kiꞌaam, xi ja palhbuidhat ap kɨꞌn gu tuꞌ na ja aꞌm jum aagaidhaꞌ, na guꞌ puꞌñi jaꞌk jix kɨɨꞌ kaꞌm nɨiꞌñ gu Dios. Nam guꞌ dhiꞌ tu juanaidhat jup tuiꞌñgɨdaꞌ jia buiñor guch Xoiꞌkam nam tu aꞌgidhaꞌ gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñioꞌkiꞌñ, cham tuꞌ nam jaꞌp pɨx mu jaꞌp jiimdaꞌ, na guꞌ sap cham jir am nam ja taandaꞌ guiꞌ nam cham tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam gu tuꞌ na ja aꞌm jum aagaidhaꞌ. Aach baꞌch aꞌm jum aaꞌ nach jɨꞌk ba tɨ jɨɨgiꞌñ nach puꞌñi xi ja palhbuidhat guch jaaduñ noꞌm jich aajim kɨꞌn gu tuꞌ na ja aꞌm jum aagaidhaꞌ nam baꞌ kɨꞌn jum guguuxdhatgɨdaꞌ nam tu aꞌgidhaꞌ gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñioꞌkiꞌñ gu Dios. Baꞌ puiꞌ bam kaiꞌchdhaꞌ nach aach bɨɨx jup jir tujuandam tugiꞌñ guch Gɨꞌkoraꞌ noꞌch ja palhbuiꞌñ.
Na jax jir tuꞌm kam gu Diotrepes gio gu Demetrio
Maaꞌnnim jañich mɨjɨ tɨi tu ja uaꞌñxi guch Xoiꞌkam jɨɨgiꞌñdham nañ ja aagiꞌñ na jax jaꞌk jix aaꞌ gu Dios nam tuiꞌñgɨdaꞌ. Guꞌ ji nañ guꞌ jaꞌp tɇ kɇɇ nax bhaam gu Diotrepes nat mu bam aich gu uꞌuan, panaas ku gɇꞌkam jum taat. Tɨix aaꞌ nam dɨɨlh kaichgɨdaꞌ gɨt guch Xoiꞌkam jɨɨgiꞌñdham, puiꞌ ku baꞌ cham aaꞌ nañ aañ yaꞌ dɨr jax jup ka ja tɨtdadaꞌ guñ jaaduñ, na guꞌ tɨix aaꞌ na ja daam kɨɨkaꞌ gɨt. 10 Kuñ ji guꞌ aañ siamri xi aagiꞌñdhaꞌ ji nañ paiꞌ dhuuk mu jimdaꞌ na cham bhaiꞌ na puiꞌ jaꞌk tu jimdaꞌ, na guꞌ dhiꞌ cham tuꞌr am buiñor gu Dios. Gio guꞌ bɨɨx aixim jich aꞌga bɨɨx nach jɨꞌk tɨ jɨɨgiꞌñ ya jaꞌp buiñor guch Xoiꞌkam, sia ku cham jir puiꞌ, na puiꞌ pɨx jich buixiꞌñ na xich bhaamkidhat. Gio jaꞌp jup tɇ kɇɇ iñ na sap cham jɨꞌxdhaꞌ ja tɨbiaptudaꞌ guch Xoiꞌkam jɨɨgiꞌñdham nam mɨk dɨr miꞌ tɨi aajidhaꞌ kiaꞌmiꞌñ nam bhaankamuꞌn tu aꞌgidhaꞌ guch Xoiꞌkam. Piam noꞌm jaiꞌ dhɨt gu miꞌ kam jich Xoiꞌkam jɨɨgiꞌñdham tɨix ja tɨbiaptudak, ja sooꞌmchulhiꞌñkaꞌ. Baꞌ noꞌt jaroiꞌ maadɨt xi ja tɨbiaptuda, pu maiꞌ ardimiaꞌ sap miꞌ dhɨr nam paiꞌ tu daandaꞌ. Jaꞌpni jaꞌk dho pɨx kaidhaꞌ.
11 Baꞌ aap jiñ jaduuñ cham pu chuꞌt. Jix bhaiꞌp xi chu jimdaꞌ na jax jaꞌk jix kɨɨꞌ kaꞌm nɨiꞌñ guch Gɨꞌkoraꞌ cham tuꞌp jum buixdhat sia kum jaiꞌ jax jup tu jim. Na guꞌ cham tuꞌ bhaan tɨ nɨidhidhaꞌ jia saak gu Dios gu jaroiꞌ noꞌx buam pɨx tu jim na jax cham kɨɨꞌ kaꞌm nɨiꞌñ, jɇɇꞌ ji gu jaroiꞌ na joidham jix bhaiꞌ xi chu jimdaꞌ na baꞌ joidham bhaan tɨ nɨidhidhaꞌ.
12 Gio guñ jaduuñ Demetrio puiꞌ joidham jup kaidhaꞌ, bɨɨx pɨx jix bhaiꞌ aaꞌ am, jup kaiꞌch am na sap joidham jir jix bhaiꞌkam. Tɨ jɨɨgiꞌñ iñ dho nar sɨlhkam na jax kaidhaꞌ, nañ guꞌx maat na guiꞌ tuꞌ kaꞌm nɨidhat miꞌ puiꞌ jim na jax jix aaꞌ guch Gɨꞌkoraꞌ, nap jax bax maat jiñ jaduuñ.
Na ba tɨɨmoꞌ gu Juan na tu aꞌga
13 Jaꞌxbuiꞌñ pɨx mu tum uaꞌñxiꞌñ jiñ jaduuñ. Bɨɨx aixim ji guꞌ nañ muiꞌ tɨi xi chum uaꞌñxidham kat, ji na guꞌ chi moo jaꞌxbuiꞌ pɨx gu xib. 14 Dɨɨlh jañ mu jim nañ mum paxiarmɨraꞌñ jaduuñ mu nap paiꞌ kio, muñ baꞌ moo bam aagiꞌñdhaꞌ dho gi ji baꞌ nañ jɨꞌk jax ka xi chum aꞌgidham.
15 Jaꞌpniñ dho baꞌ pɨx mu tum uaꞌñxiꞌñ jiñ jaduuñ. Moo gɨt baꞌ joidham gammɨjɨ pɨx jix jɨkgɨm jup tuiꞌkaꞌ ap. Baꞌ yaꞌ dɨr mum ñioꞌkiꞌñ am gum jaaduñ jich Xoiꞌkam bhaan noꞌp jix bhaiꞌm ɨlhiiꞌñ, gio aañ yaꞌ dɨr mɨjɨp ja ñioꞌkiꞌñ gu mu jaꞌp kam jiñ jaaduñ jich Xoiꞌkam bhaan nam jax jum ɨlhiiꞌñ, nap baꞌ miꞌ dhɨr jiñ aꞌmkam ja ñioꞌkdhaꞌ.