GU UAꞌNAꞌN GU
JUUDAS
NAR NOBIIꞌÑ GUCH XOIꞌKAM
1
Na muiꞌ ba ja ñioꞌkdhaꞌ gu Juudas guch Xoiꞌkam jɨɨgiꞌñdham
Aañ Juudas nañ jir jaꞌnniꞌñ gu Santiago gio nañ jir tujuandam tugiꞌñ guch Xoiꞌkam, mu tu jam uaꞌñxiꞌñ iñ jiñ jaaduñ jich Xoiꞌkam bhaan mu jaꞌp na pim jax tu oiꞌdhaꞌ na jɨꞌk xi jam joiꞌndat jam aꞌm ba tɨ nɨidhim gu Dios jich Gɨꞌkoraꞌ na pim ba tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam noꞌ pim siamri mɨjɨ jaꞌp paiꞌx bhaiꞌm ɨlhiiꞌñ. Moo gɨt baꞌ gɇꞌkam kɨꞌn jam aꞌm tɨ nɨidhidhat xi jam joiꞌgɨꞌndaꞌ gu Dios na pim baꞌ gammɨjɨx jɨjɨkgɨm pɨx jup tuiꞌkaꞌ bɨɨx jɨꞌmaꞌn, gam na pim xim jajoiꞌgɨꞌndaꞌ.
Nam jax jir tuꞌm kam guiꞌ nam tu iatgiꞌñdhaꞌ
(2 Peegro 2:1‑17)
Bɨjɨk dɨr jañ mɨjɨ tɨi xi chu jam uaꞌñxidham kaꞌñ jaaduñ, nañ tɨi bhaan xi chu jam aꞌgidham kaꞌ nat jɨꞌk tuꞌ jax dhuu guch Xoiꞌkam janoꞌ nat tuch ñamkix guch uaꞌtulhdharaꞌ nach baꞌ cham kach chulhiiñaꞌ gatuuk. Ku baꞌ guꞌ xib jumai bhaan xi chu jam aꞌgidham iñ ji, cham tuꞌ dhiꞌ. Xib guꞌ dai ji nañ puiꞌ tɨi xi jam tɨɨdam dhi uꞌuan taꞌm jiñ jaaduñ na pim muiꞌ xim guguuxdhatgɨdaꞌ na pim jix biiñak kat bɨɨx jam jujur kɨꞌn miꞌ puiꞌ xi jiimdaꞌ na jax jum kaiꞌch gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñioꞌkiꞌñ guch Gɨꞌkoraꞌ, nat jich chianɨk nach saak miꞌ puiꞌ tu kuugalhdhidhaꞌ na jɨꞌk xich joiꞌndat jich aꞌm ba tɨ nɨidhim. Tɨix buam jiñ aaꞌ iñ guꞌ na mɨt bhɨjɨ ba ji kaiꞌñcha jam bui guiꞌ nam tu iatgiꞌñ, nam puiꞌ kaiꞌch na sap cham tum aaꞌ nach tuꞌ kaꞌm nɨiꞌñdhaꞌ guch Xoiꞌkam, na guꞌ sap pur cham tuꞌ. Gam nam puiꞌ kaiꞌchɨt oipo na sap cham jɨꞌxdhaꞌch chulhiiñchudaꞌ gu Dios sia kuch jix buam tu bua na jax cham kɨɨꞌ kaꞌm nɨiꞌñ, na guꞌ sap guiꞌr jix bhaiꞌkam, cham jɨꞌxdhaꞌ na moop ba jich chulhiiñchudaꞌ. Ku baꞌ guꞌ dhiꞌ am tɨꞌñchokaꞌ am ji nax ioꞌm ja tulhiiñchudaꞌ guch Gɨꞌkoraꞌ, na mɨt guꞌ giilhim gɇꞌ bam uaꞌtulh buiñor. Puiꞌ jaꞌk tu daaxix gu ñioꞌkiꞌñ miꞌ nat paiꞌ tum uaꞌnak bɨjɨk na jax ja doodaꞌ gu puꞌñi chuꞌm gu jaꞌtkam. Cham jir am guꞌ gu puiꞌ nam jax kaiꞌchɨt oipo bhaan xim iatat nam sap pɨk baꞌ tɨ jɨɨgiꞌñ nat gu Dios jix ja joiꞌndak ja palhbui, guꞌ na jax dhui pɨx bhaan cham maatɨꞌ kaꞌ ji nam cham kɨɨgalhdhat jix bhaamut aaꞌ guch Xoiꞌkam, gam nam bɨɨx aixim tu bua na jax cham kɨɨꞌ kaꞌm nɨiꞌñ.
Na guꞌ dhiꞌ jaꞌpni jia nat jax tu ja dooda bo bɨjɨk guch bopxi kat. Pu kani gɨt nañ moo palhɨɨp bhaan xi chu jam aꞌgidhaꞌ. Janoꞌ nam bhammɨ dɨr tu ja juantuꞌndaꞌ Ejipto gu Israel kam jaꞌtkam, gu Dios ja palhbui na mɨt baꞌ bha bubua yammɨ dɨr jaꞌk Kanaan. Yammɨ dɨr nat ja aichdhak baꞌ moo dai nat jup ba ja koi guiꞌ na mɨt jɨꞌk cham tuꞌ kaꞌm tɨɨ na jax tɨix aagat. Dhiꞌ puꞌñip tu ja doodaꞌ. Gio jaꞌpni ɨp na jax gu noonbiꞌñ gu Dios janoꞌ na mɨt gɇꞌkam kɨꞌn jum uaꞌtulh buiñor, na mɨt dai dɨɨlh gɇꞌgɇrkam ba jim ɨlh, gio na mɨt puiꞌ ba ji chu duu nam dɨɨlh jax ɨlhiiꞌñ. Jaiñ nat cham tuꞌ tu ja uañ gu Dios, pu moo janoꞌ ji nat tu chia nam ja buuprai bapaiñum tɨtropiñ kɨꞌn mɨjɨ jaꞌp ka xi ja kuupaꞌ miꞌ maaꞌn kap na paiꞌx ioꞌm jix chu tukgam, janoꞌ juugɨt na paiꞌ dhuuk tum kuugalhdhaꞌ yaꞌ dhi oiꞌñgaꞌn na xi ja aaꞌñdhai na mɨt tuꞌ bhaan cham am bua na baꞌ moo mu jaꞌk xi ja iabuꞌ nam paiꞌ gammɨjɨ miꞌ pup jum tulhiiñdhaꞌ. Gio jaꞌpni ɨp na pim jax bax maat nat tu ja dooda bɨjɨk guiꞌ nam mu oiꞌñkat Sodooma, gio jaꞌpni jaꞌk na paiꞌ Gomorra tɨ tɨɨꞌ, gio miꞌ dhɨr jaꞌp bɨɨx xikoolh na jax aꞌlhich jir kikcham kat, nat tai kɨꞌn ja koi bo gu Dios nam cham tuꞌ kaꞌm nɨiꞌñdhaꞌ. Puꞌñi bɨɨx aixim tu buadaꞌ am na jax cham kɨɨꞌ kaꞌm nɨiꞌñdhaꞌ, gam nam giilhim muiꞌ ja bɨɨm boppodaꞌ gu uꞌuub, gam sia dɨɨlh dai chichioꞌñ. Gammɨjɨ nam jax aajidhaꞌ nam pu tu buichgɨdaꞌ, jaꞌpni kaiꞌñkam baꞌ ja mɨiꞌñ gu Dios, na mɨt guꞌ giilhim gɇꞌ bam uaꞌtulh buiñor. Sia xib jam dho pui mɨɨjim mu na paiꞌ gɇꞌ mɨim gu tai na cham jɨꞌxdhaꞌ tukiaꞌ, baꞌ dhiꞌ gammɨjɨ miꞌ pup jum tulhiiñdhaꞌ am. Dhiꞌch baꞌ bhaan tɨꞌñchokaꞌ xib na puꞌñip tuch jimiaꞌ aach noꞌch jax dhuuk cham tuꞌ kaꞌm tɨgiaꞌ gu Dios.
Baꞌ dhiꞌ dhi jaꞌtkam nañ jaroiꞌ ja aaꞌ na mɨt bha jaꞌp maakam ba ji jam iatgi, puꞌñi jaꞌk jup tu ja doodaꞌ, na mɨt guꞌ puiꞌ gɇꞌp bam uaꞌtulh bɨxchuꞌ bhaan, gam nam puiꞌ kaiꞌchɨt oipo na cham tuꞌr jich Gɇꞌkam tuk guch Xoiꞌkam. Gio guꞌ cham tuꞌ kaꞌm nɨiꞌñ am puiꞌ xi kaiꞌchɨt, daman tuꞌ pɨx ja ɨlhiiꞌñ am guiꞌ nam ya jaꞌp jir gɇꞌgɇrkam. Sia gu noonbiꞌñ gu Dios gampaiꞌ pɨx ja biaꞌ am, dai nam giilhim xi ja aiꞌchuxdhat, nam guꞌ jaꞌp moo tuꞌ nam pɨx bhaan gɇꞌgɇrkam jum taat kaꞌ. Cham puiꞌ na gu Migial guiꞌ nar nobiiꞌñ gu Dios, na cham paiꞌ moo jaꞌp puꞌñi pɨk gɇꞌkam jum taat sia kur ja gɇꞌkam tuk bɨɨx na jɨꞌk noonbiꞌñ gu Dios. Jaiñ na cham paiꞌ jax xi chɨtda gu jaꞌook dɨɨlh gɇꞌkam jum taatɨt na jax ɨlhiiꞌñ janoꞌ nat joot gu Dios na baabuidhai yaaspaꞌ gu tukgaꞌn gu Moisees nat ba muu. Jup tɨtda pɨx soiꞌm ɨlhdhat: “Dho guꞌ gu Dios jich Gɨꞌkoraꞌ ji nam aagiꞌñdhaꞌ na jax jup ɨlhiiꞌñ. Aañ nañ guꞌr tujuandam tugiꞌñ pɨx, cham biaꞌ iñ nañ jax jum tɨɨdaꞌ.” 10 Guꞌ dhiꞌ dhi jaꞌtkam jaꞌpji nam moo pu cham ja jur biaꞌ, jaꞌp pɨx ji nam moo gɇꞌgɇrkam jim taatɨt bɨɨx aixim kaiꞌchdhaꞌ nam sia dɨɨlh pu cham maatɨt kɇɇ nam jax kaiꞌñkam jup kaiꞌchdhaꞌ. Sɨlh pɨx nam gammɨjɨ pup kaiꞌchidhaꞌ nam jax ɨlhiiꞌñdhaꞌ, jaꞌp pɨx ji buan am na jax gu sasoiꞌ na ni jɨꞌx kum ja jur biaꞌ. Dhiꞌ baꞌ puiꞌ pɨx ba ji buusan nam dɨɨlh gaaꞌñchuꞌ nam jax dhui mu jaꞌk suulhgiaꞌ nam paiꞌ gammɨjɨ miꞌ pup jum tulhiiñdhaꞌ.
11 Tɨix buam jiñ aaꞌ iñ ja aꞌmkam, na guꞌ dhiꞌ cham bhaiꞌ tu ja jimiaꞌ, nam guꞌ buam pɨx tu bua na jax cham kɨɨꞌ kaꞌm nɨiꞌñ guch Gɨꞌkoraꞌ. Puiꞌ jaꞌk jup xi chu jim am guꞌ nat jax tu jii bɨjɨk gu Kayiin nat mua gu sɨpdhiꞌñ. Gam nam bɨɨx aixim jix buam jum duukam bhaan muiꞌx maiꞌchik gu tuumiñ, jaꞌp nat jax tu jii ɨp bɨjɨk guiꞌ na Balaam jup tɨɨgich, na puꞌñi dai tuumiñ muiꞌx maiꞌchim kat. Baꞌ dhiꞌ saalhiom dai na jaꞌpni pɨx ba tu ja doodaꞌ nat jax jum duu bɨjɨk guiꞌ na Koree tɨɨgich, nat bhaa gu dɨbɨɨr nat gɇꞌkam kɨꞌn bam uaꞌtulh buiñor gu Dios. 12 Jaꞌp chi alh moox xiꞌɨraam noꞌm jaiꞌ mɨjɨmmɨp xi dharaa paiꞌ na pim tu piastatdaꞌ daich Xoiꞌkam jɨɨgiꞌñdham na pim jix bhaiꞌm taat kaꞌ buiñor gu Dios. Nam guꞌ dhiꞌ dhi jaꞌtkam cham tuꞌ kaꞌm tɨ nɨiꞌñ, ni nam jix maatɨt tu xiꞌɨꞌra, gɇꞌgɇr bha chu koiꞌmɨi am nam jɨꞌx ɨlhiiꞌñdhaꞌ, nam jax dhui pɨx baꞌ miꞌ ba jam iaꞌñdhaꞌ nam jax jir tuutuꞌm noꞌ pim gan ja bɨɨm tu kuaꞌ. Nam guꞌ mu dɨr bha jaꞌk pu cham xi jam joiꞌgɨꞌndaꞌ, dai dɨɨlh pɨx nam xim joiꞌgɨꞌn. Dhiꞌ jaꞌpni pɨx ji buan am jia na jax noꞌ tɨi pɨx jix chuk saiꞌchuꞌ gu tɨbaaꞌ, guꞌ ji noꞌ guꞌ cham bha duuk, dai na pɨx ji jim gammɨjɨ paiꞌ na jaꞌk uaꞌkaꞌ gu jɨbɨɨlh. Piam jaꞌpni ɨp na jax gu jax chuꞌm ɨꞌɨɨx noꞌ cham iꞌbhaiꞌñchar sia kut tɨi bam ai na paiꞌ dhuuk iibhaiꞌñchai ba bhaayaꞌ gɨt. Jaꞌp ji buusan nam pu ba koꞌiix dhiꞌ dhi jaꞌtkam, nam guꞌ cham xiim bam tulhiiñaꞌ. 13 Gio baꞌ jaꞌpni jaꞌk pɨx jup ji buan am dhiꞌ na jax gu gɇꞌ suudaiꞌ na giilhim bha sɨlh guꞌngukdaꞌ noꞌx jɨbɨɨr. Gu ja uaꞌtulhdharaꞌ baꞌ jaꞌpni ɨp na jax gu toksoꞌ na miꞌ dhɨr jaꞌp katkaꞌ bɨɨx suudaiꞌ jugiiꞌñ, jix ikooraꞌ giox chanaaraꞌ na jax aaꞌ gu pu chuꞌm, nam guꞌ dhiꞌ dhi jaꞌtkam giilhim bɨxchuꞌ bhaan jum uaꞌtulhiꞌñ. Jaꞌpni pɨx jup ba ji buan am na jax gu chiichiaꞌ noꞌm gammɨjɨ pɨx pup jiim, na guꞌ dhiꞌ ba ja biꞌchulhdhix nam mummu ja iabuꞌ maaꞌn kap na paiꞌ giilhim jix ioꞌm jix chukgam, nam paiꞌ gammɨjɨ miꞌ pup jum tulhiiñdhaꞌ.
14 Moo pu puiꞌ ba kaiꞌch ji guꞌ guiꞌ na Enok tɨɨgich na bɨjɨk bhaankamuꞌn tu aꞌgimɨk gu Dios, na mɨk dɨr paꞌr kuulsiꞌñ gu Adaan, na sap jax tu ja jimiaꞌ gu dhiꞌ pu chuꞌm gu jaꞌtkam, nap kaiꞌch: “Alh moo jootom bhaiꞌ ka jim gu Dios jich Gɨꞌkoraꞌ ja bɨɨm muiꞌ cham daaxix kam gu noonbiꞌñ 15 na bam aayaꞌ na paiꞌ dhuuk ja aagiꞌñdhaꞌ bɨɨx na jɨꞌk jaꞌtkam nam tu jax buimɨi nam duduakat gu ja tutkuꞌ bhaan. Baꞌ miꞌ dhɨr dai na ba ja tulhiiñchudaꞌ guiꞌ nam jɨꞌk bɨɨx aixim jix buam tu buimɨi na jax cham kɨɨꞌ kaꞌm nɨiꞌñ, gam guiꞌ nam bɨɨx aixim aiꞌchuxdhat jix bhaamut aꞌgimɨi gu Dios.” 16 Baꞌ puꞌñi jaꞌk tu ja jimiaꞌ dhiꞌ dhi jaꞌtkam nañ jaroiꞌ bhaan tu aꞌga, nam guꞌ giilhim buam pɨx tomaat na jax cham puiꞌ jaꞌk aaꞌ gu Dios. Jix bhaiꞌx mat kam xim ɨlhiiꞌñdhaꞌ am gu ñioꞌkiꞌñ gu Dios, gɇꞌgɇrkam jum taatɨt gampaiꞌ pɨx ja ɨlhdhat jix bhaamut ja aaꞌndaꞌ am baꞌ guiꞌ nam sɨlhkam tu aꞌgadaꞌ gu Dios ñioꞌkiꞌñ puiꞌ xi ja aiꞌchuxdhat nam cham tuꞌ maat, nam sap baꞌ dai guiꞌ pɨx mu jaꞌk ja kaichgɨdaꞌ gu jaꞌtkam. Jix bhaiꞌm taat kaꞌ am baꞌ noꞌ mɨt mu jaꞌk ji ja kai, nam guꞌ miꞌ pɨx ja iatgiꞌñdhaꞌ.
Gu Juudas na ja guguuxiꞌñdhaꞌ guch Xoiꞌkam jɨɨgiꞌñdham nam jax jaꞌk tuiꞌñgɨt gammɨjɨx biiñak kaꞌ buiñor guch Xoiꞌkam
17 Tɨꞌñchokat japim jiñ jaaduñ jich Xoiꞌkam bhaan nam jax tu jam aꞌgidhimɨk gu noonbiꞌñ gu Gɇꞌkam jich Xoiꞌkam, 18 nam jup jam tɨtda bo na saak puꞌñi na paiꞌ dhuuk ba miamlhiaꞌ na tum kuugalhdhaꞌ yaꞌ dhi oiꞌñgaꞌn, muiꞌ bhaiꞌ ji jaiꞌchdhɨlhiaꞌ am gu jaꞌtkam nam puꞌñi bɨɨx aixim tu buadaꞌ nam dɨɨlh jax ɨlhiiꞌñdhaꞌ, gio gam nam bɨɨx aixim xi ja aiꞌchuxdhat tuꞌ pɨx ja ɨlhiiꞌñdhaꞌ guiꞌ nam bhaankamuꞌn tɨi tu aꞌgadaꞌ guch Gɨꞌkoraꞌ. 19 Dho guꞌ dhiꞌ jim baꞌ bar diꞌ nam bha jaꞌp ba oipo jam bui nam ba xi jam kokdhichdhak na pim joidham maap maaꞌn ñiꞌook jup duukat kax biiñak buiñor guch Xoiꞌkam, na pim sap baꞌm jɨꞌdɨlhkadai mu jaꞌk ji ja bɨntaꞌ na pim jaiꞌ puiꞌ jaꞌk jup ba tu jimdaꞌ nam jax tu jim dɨɨlh. Puiꞌ kaiꞌñkam pɨx jam baꞌ maakam ba xi jam iatgidhak, na guꞌ dhiꞌ dhi jaꞌtkam cham tuꞌ ja aꞌm tajaañix jia gux Dhuuduꞌ kam jix Uañ Iiꞌmdaꞌ na puiꞌ jaꞌk ja jurtudim nam baꞌ xi jam iatgidhak, dɨɨlh pɨx ji nam gɇꞌgɇrkam jim taatɨt.
20 Baꞌ aapiꞌm jiñ jaaduñ jich Xoiꞌkam bhaan, chaꞌpim ja kɇkɇɇdaꞌ noꞌ mɨt jax ba ji jam iatgi dhiꞌ dhi jaꞌtkam. Dios japim pɨx buiñor jix biiñak kaꞌ miꞌ puiꞌ jiimɨt na pim paiꞌ jax ba bhɨichuꞌ. Gammɨjɨ pim tu daandaꞌ buiñor gu Dios na baꞌ jam aagiꞌñdhaꞌ gux Dhuuduꞌ kam jix Uañ Iiꞌmdaꞌ na pim jax jaꞌk tuiꞌñgɨdaꞌ. 21 Joidham japim tuꞌ kaꞌm nɨidhat miꞌ puiꞌ xi jiimdaꞌ pɨx na jax pɨk jaꞌk jix aaꞌ, dai ji na pim pɨx tɨ nɨɨrdaꞌ janoꞌ na paiꞌ dhuuk bha jim gu Gɇꞌkam jich Xoiꞌkam, guiꞌ na jaroiꞌx ioꞌm xich joiꞌgɨꞌn, na yaꞌ dɨr jich baidhikaꞌ bhammɨ jaꞌk jix dhaam nach paiꞌ gammɨjɨx jɨjɨkgɨm bap tuiꞌkaꞌ.
22 Jix ja joiꞌndat japim jix bhaiꞌp xi ja aagiꞌñdhaꞌ guiꞌ nam chakui bɨɨx ja jujur kɨꞌn tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam nam baꞌ maatɨi jum biiñkadaꞌ buiñor. 23 Gio jaiꞌ dhɨt nam chakui paiꞌ kɇɇ gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñioꞌkiꞌñ gu Dios, jix ja joiꞌndat japim xi ja aagiꞌñdhaꞌ nam jax jaꞌk duñiaꞌ nam baꞌ cham mu jaꞌk ka bhɨichgɨdaꞌ na paiꞌ giilhim gɇꞌ mɨim gu tai, nam paiꞌ gammɨjɨ miꞌ pup mɨɨjidhaꞌ. Ku pim ji guꞌx bhaiꞌ ji nam cham jaꞌkbuiꞌ kat mu jaꞌk jam bhɨichdhaꞌ nam jax jaꞌk tu jim dɨɨlh nam giilhim bɨɨx aixim bhaan jum uaꞌtulhiꞌñ. Jaꞌp ji buusniaꞌ na cham bhaaiꞌ na pim gan daꞌngɨdaꞌ gu ja jajannulh noꞌ mi jaꞌp paiꞌ daraa na cham jam iaꞌñdhaꞌ gu ja uaꞌtulhdharaꞌ, na guꞌ giilhim gɇꞌ mi bhiꞌsap.
Gu Juudas na gɇꞌkamtuꞌndaꞌ gu Dios
24 Ku baꞌ guꞌ gu Dios jich Xoiꞌkam dɨɨlh jam palhbuidhaꞌ ji na pim jax dhui cham gai suulhgiaꞌ tuꞌ na pɨx bhaan, guiꞌ nat jaroiꞌ bha jimɨɨk tuch ñamkix guch uaꞌtulhdharaꞌ. Guiꞌ tu jam uañiꞌñkaꞌ gammɨjɨ noꞌ pim soiꞌm ɨlhiiꞌñ buiñor, na pim baꞌ cham uꞌuaꞌtulhdhix kaꞌ janoꞌ na paiꞌ dhuuk yaꞌ aayaꞌ, baꞌ dai na pim joidham jix bhaiꞌm taattugɨt ba oidhaꞌ bhammɨ jaꞌk jix dhaam. 25 Dai gu Dios jach baꞌ pɨx buiñor tu daandaꞌ gammɨjɨ nat jaroiꞌ xich joiꞌndak jich boosolh mu dɨr na paiꞌr tu tulhiiñaraꞌ, na guꞌ guiꞌx ioꞌm jir gɇꞌkam, bɨxchuꞌx aichuꞌn na pu tu duñiaꞌ. Joidham jix chu joiꞌgɨꞌn ɨp, tɨɨꞌ nat bhach joochxi gu Gɇꞌkam jich Xoiꞌkam na yaꞌch palhbuidhaꞌ nach jax dhui cham maiꞌ ka suulhgiaꞌ. Gammɨjɨch baꞌ moo tu daandaꞌ buiñor sia nar paiꞌ dhuuk kaꞌ gɨt. Jaꞌpni baꞌ pɨx tuiꞌkaꞌ.