NAT JAX TƗ TƗƗ GU
JUAN
1
Gu Juan nat jax tɨ tɨɨ nat mattuda guch Xoiꞌkam na jax tum duñiaꞌ gatuuk
Bɨɨx na jɨꞌk jax yaꞌ tu uaꞌñix dhi uꞌuan taꞌm, yaꞌch aagiꞌñ gu Jesuus jich Xoiꞌkam nach jɨꞌk ba kaichuꞌ na jax tum duñiaꞌ gatuuk, puiꞌ na jax jaꞌk jup mattuꞌn gu Dios. Baꞌ guch Xoiꞌkam mu joot maadɨt gu nobiiꞌñ gu Dios mummu buiñor gu tujuandam tugiꞌñ Juan na sap baꞌ mattudaꞌ na jɨꞌk jax tum duñiaꞌ gatuuk. Baꞌ gu Juan puiꞌp tu uaꞌna bɨɨx nat jɨꞌk jax tɨ tɨɨ nat paiꞌ dhuuk mattuda guch Xoiꞌkam bhaankamuꞌn gu Dios na tuꞌ jax dhuñiaꞌ. Cham paiꞌ maaꞌn kap tu uaꞌna na dɨɨlh jax ɨlhiiꞌñ, daipuꞌ nat jax pɨx tɨ tɨɨ gio nat jax tɨ kai.
Baꞌ joidham jix bhaiꞌ tu ja jimiaꞌ guiꞌ nam jɨꞌk tu jiñkaidhai miꞌ puiꞌ ba jimiaꞌ na jɨꞌk jax yaꞌ tu uaꞌñix dhi uꞌuan taꞌm gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñioꞌkiꞌñ gu Dios, bar miaꞌn guꞌ na paiꞌ dhuuk puiꞌ tum kuugalhdhaꞌ na jɨꞌk jax yaꞌ tu daaxix.
Gu Juan na muiꞌ ba tu ja uaꞌñxidhaꞌ guch Xoiꞌkam jɨɨgiꞌñdham mu jaꞌp xijum gok kap nam paiꞌ jax jum jumpaꞌn nam tu daandaꞌ
Aañ nañ Juan tɨɨꞌ mu tu jam uaꞌñxiꞌñ iñ jiñ jaaduñ jich Xoiꞌkam bhaan mu jaꞌp xijum gok kap na pim paiꞌ jax jum jumpadat tu daan buiñor guch Gɨꞌkoraꞌ na Aasia dɨbɨɨr bhaan bipioꞌ, nañ mu jam ñioꞌkiꞌñ noꞌ pim jix bhaiꞌm ɨlhiiꞌñ. Gammɨjɨ gɨt baꞌ xi jam joiꞌndat jam aꞌm tɨ nɨidhidhaꞌ guiꞌ na bɨjɨk dɨr pux jaiꞌch, gio na yaꞌ dɨr jaꞌp jaꞌk gammɨjɨ pux jaiꞌch kaꞌ, gam na gio bhaiꞌp jim gatuuk, gio baꞌ gux xijum gook jix dhuuduꞌ kam jix uꞌuañ iꞌiiꞌmdaꞌ nam bhammɨp tuꞌiiꞌ sonpan na paiꞌ daa, gio baꞌ gu Jesuus jich Xoiꞌkam ɨp guiꞌ nat duadɨk giop bam mu dɨr koiꞌñgaꞌn tɨr, na xib jix ioꞌm gɇꞌkam kɨꞌn ba daa ja bui bɨɨx gu gɇꞌgɇrkam yaꞌ dhi oiꞌñgaꞌn. Guch Xoiꞌkam gɇꞌkam kɨꞌn xich joiꞌgɨꞌn jia, puiꞌ kut baꞌ bha jimɨɨk tuch ñamkix guch uaꞌtulhdharaꞌ kɨꞌn gu ɨꞌraꞌn nat jaax kuruus taꞌm, na baꞌ puꞌñi duuji tuch uañdhaꞌ gu Dios. Baꞌ miꞌ dhɨr puiꞌ jaꞌk duu na gatuuk gɇꞌgɇrkam kɨꞌn jich dharsaꞌ nach ja sɨlhkaꞌndaꞌ gu jaiꞌ, gio baꞌ nach bhaiꞌ ba tu juandaꞌ na paiꞌ tu chiopiꞌ gu Dios jich Gɨꞌkoraꞌ. Jaiñ na jax pɨk joidham. Gɇꞌkamtuꞌndaꞌ pim guch Xoiꞌkam, na guꞌx ioꞌm jir gɇꞌkam sia nar paiꞌ dhuuk.
Baꞌ janoꞌ na paiꞌ dhuuk gio bhaiꞌp jimdaꞌ guch Xoiꞌkam, tɨbaaꞌñ chaꞌm bhaan bhɨjɨmmɨni dhɨr bhaiꞌ ji chɨmñiaꞌ. Bɨɨx tɨgiaꞌ am gu jaꞌtkam na jɨꞌx oiꞌñgaꞌn kam, sia guiꞌ na mɨt tulhiiñchudak sissapa kuruus taꞌm janoꞌ na yaꞌ xi oilhimɨk. Baꞌx buam jum ɨlhdhai bhaiꞌ ji susuañiaꞌ am tɨi guiꞌ na mɨt jɨꞌk cham tɨ jɨɨꞌñ buiñor nam ba tɨgiaꞌ na bhaiꞌ ba jimdaꞌ, nam guꞌ puiꞌ xim aaꞌndaꞌ na mɨt cham miꞌ puiꞌ jii na jax jix aaꞌ. Kani gɨt na puiꞌ tum duñiaꞌ.
Guiꞌ nax ioꞌm jir gɇꞌkam, na bɨjɨk dɨr pur Dios, gio na yaꞌ dɨr jaꞌp jaꞌk gammɨjɨ bar pu chuꞌm kaꞌ, gam na saak gio bhaiꞌp jimdaꞌ, jaꞌpni kaiꞌch: “Aañiꞌ nañ bɨjɨk dɨr pux jaiꞌch, jup tu duu ñich bɨɨx na jɨꞌk tuꞌx chu jaiꞌch. Aañ baꞌ giop tu kuugalhdhaꞌ, dai baꞌ aañ gammɨjɨ pu jaiꞌch kaꞌ.”
Na ba tɨgiaꞌ gu Juan na jax jir tuꞌm kam guch Xoiꞌkam
Aañ puiꞌp jir jam jaduuñ guch Xoiꞌkam bhaan, nañ guꞌ aañ puiꞌp tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor, puiꞌ kuñ baꞌ mɨjɨ tu jam uaꞌñxiꞌñ, puiꞌ bhammɨp aayaꞌ iñ buiñor gu Dios na pim paiꞌ jaꞌk bhɨichuꞌ aapiꞌm. Gio jaꞌxbuiꞌ puiꞌp jiñ chulhiiñ iñ bɨxchuꞌ bhaan na jax aapiꞌm, guꞌ ji na guꞌ guch Xoiꞌkam jiñ palhbuidhat jiñ guguuxiꞌñ nañ jax dhui nakgaꞌ. Xib jañ yammɨ dɨr jaꞌk jup tuꞌiiꞌ suudaiꞌ ɨraab na paiꞌ alhiꞌch jir dɨbɨɨr na Patmos tɨ tɨɨꞌ, na mɨt jiñ dhaagɨk yammɨ dɨr jaꞌk jiñ aich gu Rooma kam nam cham aaꞌ nañ bha jaꞌp tu aꞌgadaꞌ gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñioꞌkiꞌñ gu Dios na bhaan tu aꞌga guch Xoiꞌkam. 10 Baꞌ maaꞌnnim maaꞌn tumiiñku taꞌm nañ ka tu daan buiñor gu Dios, gɇꞌñ aꞌm bam tajaa gux Dhuuduꞌ kam jix Uañ Iiꞌmdaꞌ. Baꞌ mɨjɨ dɨr jaꞌp paiꞌ bhaiꞌ ji chum ñio jiñ bɨɨbhiꞌ dhɨr jix ioꞌm gɇꞌ kɨꞌn, jaꞌxbuiꞌ na jɨꞌx tu kuu gu kuichdhakar, 11 jup tum kaiꞌch:
―Tu uaꞌnaꞌ ap uꞌuan taꞌm bɨɨx nap jɨꞌk jax tɨ tɨgiaꞌ nañ tɨm tɨɨꞌñchodaꞌ, mu ja joochxidhaꞌp baꞌ guiꞌ nam jiñ bui tɨ jɨɨgiꞌñ mu jaꞌp xijum gok kap nam paiꞌ jax jum jumpadaꞌ nam tu daan jiñ bui na Aasia dɨbɨɨr bhaan bipioꞌ, puiꞌ na jax mu na paiꞌ Eepeso tɨ tɨɨꞌ, gio baꞌ jumai mu jaꞌk jap jup tu jootsaꞌ na paiꞌ Esmirna tɨ tɨɨꞌ, gio baꞌ moo jumai mu jaꞌk ɨp na paiꞌ Peergamo jup tɨ tɨɨꞌ, gio baꞌ moo mu jaꞌk ɨp na paiꞌ Tiatira tɨ tɨɨꞌ, gio puiꞌ na jax mu jaꞌk na paiꞌ Sardiis jup tɨ tɨɨꞌ, gio baꞌ moo mu jaꞌk Piladelpia ɨp, gio baꞌ mu jaꞌk Laodiisia.
12 Baꞌ na ñich paiꞌ dhuuk muiꞌ ji chɨ tɨɨ nañ jix maachim na jaroiꞌ baꞌ mɨjɨ paiꞌ dhɨr bha tuñ aꞌgiꞌñ, mi jaꞌp tuut xijum gook guiꞌ na bhaan jum tuttu gu kañdhiir nar jix uam totbikdam. 13 Miꞌ ɨrban baꞌ kɨɨk maaꞌn gu maaꞌnkam, puiꞌ kam tuꞌiiꞌ na gu Jesuus jich Xoiꞌkam. Tɇb jum tɨꞌiiꞌñ gu jannulh, dɨɨrap xi juꞌ, gio baꞌ maaꞌn gu bhisparaꞌ bha jaꞌp jup xi bur bhaasturam na puiꞌp jir jix uam totbikdam. 14 Gu kuupaꞌn joidham jix chuam maaxiꞌñ jaꞌp na gu jabook kɨb, piam jaꞌp na jax gux chua bapoo, gio gu buupuiꞌñ gɇꞌgɇr mɨmɨim jaꞌp na tai. 15 Gio gu tootnaꞌn jix ioꞌm jix mɨmɨim jaꞌp na jax tuiꞌkaꞌ gu baiñum noꞌ tai chɨr baaxich, na giilhim bax mɨim kaꞌ nax ioꞌm bax choiñ kaꞌ. Baꞌ na xi chu aꞌga, giilhim gɇꞌx kaidhaꞌ, am tɨroon, jaꞌp na jax kaiꞌchdhaꞌ gu suudaiꞌ paiꞌ noꞌ gɇꞌ mɨr na puꞌñi am tɨroondaꞌ na sasbakdaꞌ. 16 Baꞌ jaꞌpni kɨɨꞌn dɨr ja daaꞌ xijum gook gu chiichiaꞌ, gio baꞌ na chiñiꞌram dɨr busaak maaꞌn gu tɇb kuxiir na bɨxxik dɨr jix muꞌmuk. Gio gu buibsaꞌn giilhim jix oꞌjoꞌ tanoor, jaꞌp na jax gu tanoolh noꞌx dhaam ba daa.
17 Baꞌ aañ na ñich puꞌñi tɨɨ, mukxi kam jañich panaas mi jaꞌp pu gɨi tootnaram na ñich tu kaam, na ñich guꞌ giilhim jix chooꞌn. Baꞌ guiꞌ bhaiꞌ xiñ dhaagɨk kɨꞌn gu kɨɨꞌn dɨr kam nobiiꞌñ jup jiñ chɨtda:
―Aap moo cham toodon kaꞌñ jaduuñ. Aañiꞌ pɨx jir diꞌ nañ bɨjɨk dɨr pu jaiꞌch na ñich jup tu duu bɨɨx na jɨꞌk tuꞌx chu jaiꞌch. Aañ baꞌ giop tu kuugalhdhaꞌ, dai aañ baꞌ gammɨjɨ pu jaiꞌch kaꞌ. 18 Aañ pɨx jir diꞌ na ñich duadɨk giop bam mu dɨr koiꞌñgaꞌn tɨr. Baꞌ yaꞌ dɨr jaꞌp jaꞌk jañ gammɨjɨ pu ba duakaꞌ, cham jañ paiꞌ dhuuk ka mukiaꞌ. Aañ ba tu daam kɨɨk baꞌ xib mu nam paiꞌm tulhiiñ gu koiꞌñgaꞌn, jaꞌp ji buusan nañ aañ ba uaꞌ baꞌ xib guiꞌ na kɨꞌn jum kukpioꞌk gu kiꞌñgob na paiꞌ dhɨr mu tum bapkɨ, cham tuꞌ kiaꞌ gu jaꞌook. 19 Baꞌ aañ puiꞌ ɨlhiiꞌñ nap tu uaꞌnaꞌ bɨɨx nap jɨꞌk jax tɨ nɨiꞌñ xib gio nap jɨꞌk jax ka tɨ tɨgiaꞌ. 20 Baꞌ xim aagiꞌñdhaꞌ iñ na jax jir jum duukam dhix xijum gook chiichiaꞌ nañ ja daaꞌ gio dhix xijum gook na bhaan jum tuttu gu kañdhiir nap yaꞌ nɨiꞌñ. Dho dhix xijum gook chiichiaꞌ, jir diꞌ am guñ chujuandam tuk guiꞌ nam mu jaꞌp bɨɨpɨꞌ dɨr guꞌkat ja aagiꞌñ gux bhaiꞌm kaiꞌchdham jiñ ñiꞌook guiꞌ nam bañ kaichuꞌ. Guꞌ baꞌ dhix xijum gook na bhaan jum tuttu gu kañdhiir, dhiꞌ pɨx puiꞌ jaꞌk jum maaxiꞌñ mu jaꞌp xijum gok kap nam paiꞌ jax jum jumpaꞌn nam jiñ dhaandaꞌ guiꞌ nam ba tɨ jɨɨgiꞌñ aañ jiñ bui.