2
Na jax jaꞌk ja aꞌm bam tajaanaꞌ gux Dhuuduꞌ kam jix Uañ Iiꞌmdaꞌ ja bui guiꞌ nam buiñor tɨ jɨɨgiꞌñdhaꞌ guch Xoiꞌkam
Baꞌ nat paiꞌ dhuuk bam ai gu piasta bhaan Pentekostees taꞌm, bɨɨx maap jumpaxich ka tu daan am guiꞌ nam jɨꞌk tɨ jɨɨgiꞌñdhaꞌ buiñor guch Xoiꞌkam. Baꞌ jotmodaꞌ pɨx giilhim tɨm tɨi bhammɨ dɨr jix dhaam sɨlh miꞌ nam paiꞌ jumpaxich ka tu daan, pɨx am tu kuichuꞌn miꞌ na jɨꞌx jir baꞌk chɨr, jaꞌp kaiꞌch na jax gu jɨbɨɨlh noꞌt jix ioꞌm bhaiꞌ xi jɨb. Baꞌ ja aꞌm bhaiꞌ ji mɨmɨi jaꞌp tuꞌm na gu tai, na pɨx am nɨnbhik ja moom am bɨɨx jɨꞌmaꞌn, na guꞌ dhiꞌ bak gux Dhuuduꞌ kam jix Uañ Iiꞌmdaꞌ nat bɨɨx ja aꞌm bam tajaa. Miꞌ dhɨr baꞌ dai na mɨt bhaiꞌ ji chu ja aꞌgi gu jaꞌtkam jaiꞌ ñiiñioꞌk kɨꞌn bɨɨx aixim na jax jaꞌk ja mattuꞌn gux Dhuuduꞌ kam jix Uañ Iiꞌmdaꞌ.
Baꞌ nam guꞌ janoꞌ pɨk muiꞌ kap dɨr bhammɨp ka oipo Jerusaleen guiꞌ nam jix ioꞌm miꞌ puiꞌ jiimdaꞌ nam jax jaꞌk tu jimdaꞌ gu Israel kam jaꞌtkam. Baꞌ na mɨt kai nat pɨx giilhim tɨm tɨi, muiꞌ ji ai mɨt na mɨt tɨ tɨɨgim. Baꞌ na mɨt ba ja kai nam tu aꞌga ja ñiiñioꞌk kɨꞌn guiꞌ nam tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam, miꞌ puiꞌ pup tuꞌiiꞌ am, nam guꞌx maatɨt ja kɇɇ. Baꞌ dai nam jup jum tɨ tɨtda dɨɨlh, na guꞌ cham jir ja jujur gu puiꞌ nam jax ja kɇɇ, jup kaiꞌch am:
―¿Kux cham aa pɨn jir Galilea oiꞌñkam am dhi jaꞌtkam bɨɨx nam jɨꞌk yaꞌ tu aꞌga? ¿Guꞌ jax ji chi kum baꞌ aach jich ñiiñioꞌk kɨꞌn pɨx chuꞌ kaiꞌch nam xi chu aꞌga nach xi ja kɇɇ? Tɨɨꞌ nach guꞌ moo tɨi muiꞌ kap dɨr yaꞌ oipo, puiꞌ na jax gu Partia kam, gio guiꞌ nam jir Meedia kam, gio guiꞌ nam jir Ilam kam, gio guiꞌ nam jir Mesopotaamia kam, gio guiꞌ nam jir Judea kam, gio baꞌ guiꞌ nam jir Kapadoosia kam, gio guiꞌ nam jir Ponto kam, gio guiꞌ nam jir Aasia kam, 10 gio baꞌ guiꞌ nam jir Priijia kam, gio guiꞌ nam jir Panpiilia kam, gio baꞌ guiꞌ nam jir Ejipto kam, gio guiꞌ nam jir Liibia kam nam amuub oiꞌdhaꞌ na paiꞌ Sireene tɨ tɨɨꞌ, gio jaiꞌ yaꞌp oipo am ɨp guiꞌ nam Rooma dɨr jaꞌk jiim. 11 Jɨꞌmaꞌn jach jir Israel kam, jaiꞌ guiꞌ nam puiꞌ jaꞌk jup ba tu jim na jax aach. Gio jaiꞌ yaꞌp oipo am ɨp guiꞌ nam Kreeta dɨr jaꞌk jim, gio jaiꞌ gu Araabia kam. Tɨɨꞌ nach guꞌ moo bɨɨx jix maatɨt ja kɇɇ nam xi chu daan buiñor gu Dios na jax jaꞌk joidham jir jix bhaiꞌkam.
12 Baꞌ miꞌ pɨx pu tuꞌiiꞌ am nam puiꞌ xi kaiꞌchɨt, gio na cham bhaiꞌ nam jax xim buadaꞌ. Dai nam naiꞌ tɨim tɨ tɨkka pɨx na jax baꞌr jum duukam gu dhiꞌ puiꞌ, jup kaiꞌch am:
―¿Jax baꞌr jum duukam chi gu dhiꞌ puiꞌ?
13 Baꞌ jaiꞌ maakam jup ja aiꞌchuxiꞌñ am, jup kaiꞌch am:
―Jaꞌpji nam jix maikut jup kaiꞌch ji dhi jaꞌtkam.
Gu Peegro na ba ja aagiꞌñdhaꞌ gu jaꞌtkam nam cham tuꞌx maikut jup kaiꞌch
14 Baꞌ gu Peegro nat jax kɨkbo ja bɨɨm gu mambhɨɨx daman maaꞌn noonbiꞌñ guch Xoiꞌkam, jup ja tɨtda gɇꞌ kɨꞌn gu jaꞌtkam bɨɨx nam jɨꞌk miꞌp tuꞌiiꞌ:
―Aapiꞌm jiñ jaaduñ Israel kam bɨɨx na pim jɨꞌk mɨk dɨr jaꞌk jiim, gio baꞌ aapiꞌm na pim jɨꞌk yaꞌ pu oiꞌdhaꞌ Jerusaleen, xiñ kaayaꞌ pim alhio bɨɨx jam jujur kɨꞌn nañ jax jam tɨɨdaꞌ, 15 nañ jaꞌpni xi chu jam aꞌgidham dho nach aach cham tuꞌx maikut jup kaiꞌch na pim aapiꞌm jax jum aaꞌ. ¿Jax gi dhuip bax maik kaꞌ ich, na guꞌ kiaꞌpɨx kar kabuimuk? 16 Guꞌ matgɨm dhiꞌ nat yaꞌ pɨx puiꞌ bam kuugalh ji gu puiꞌ nat jax jaꞌk tu uaꞌnak gu Joel guiꞌ na bɨjɨk bhaankamuꞌn tu aꞌgimɨk gu Dios, na jaꞌpnim kaiꞌch miꞌ nat paiꞌ tu uaꞌnak na sap jup kaiꞌch gu Dios:
17 Ja aꞌm jañ ba tajaanaꞌ gux Dhuuduꞌ kam jix Uañ Iiꞌmdaꞌ bɨɨx na jɨꞌk jaꞌtkam,
sia kum jaiꞌ cham jir Israel kam,
janoꞌ na paiꞌ dhuuk ba tum kuugalhdhidhaꞌ yaꞌ dhi oiꞌñgaꞌn.
Baꞌ gu ja maamar naiꞌ ji chu ja aꞌgiꞌñpuꞌ am gu jaꞌtkam aañ jiñ aꞌmkam,
gu chichioꞌñ gio puiꞌ na jax gu uꞌuub,
gio baꞌ gu biipibop bañ chɨgiaꞌ am nañ ja bui bañ maaxdhaꞌ,
gio baꞌ gu jagɨꞌgɨr tɨɨtkiꞌ bhaan jup bañ chɨgiaꞌ am.
18 Gio baꞌ guiꞌ nam jɨꞌk jiñ aꞌmkam tu juandaꞌ gu chichioꞌñ gio puiꞌ na gu uꞌuub,
puiꞌ ja aꞌm jup ba tajaanaꞌ iñ gux Dhuuduꞌ kam jix Uañ Iiꞌmdaꞌ,
miꞌ dhɨr baꞌ dai nam naiꞌ ji chu ja aꞌgiꞌñpuꞌ gu jaꞌtkam aañ jiñ aꞌmkam.
19 Gio baꞌ nañ bɨɨx aixim ɨɨbhidham ba tu duñiaꞌ bha jaꞌp jix dhaam,
dhi oiꞌñgaꞌn baꞌ dai na bhaiꞌ ji mɨɨyaꞌ,
jaꞌp tuꞌm jup jum duñiaꞌ na gu ɨꞌɨɨr,
gio na yaꞌ pɨx pux jikmaꞌ kaꞌ kɨꞌn gu kuubhɨx.
20 Gio baꞌ gu tanoolh na naiꞌ ji chukiaꞌ,
gio baꞌ gu masaaꞌn jix bɨꞌ bhaiꞌ pup daakaꞌ ɨp.
Miꞌ dhɨr baꞌ moo dai na yaꞌ ba aayaꞌ gu Gɇꞌkam jich Xoiꞌkam.
Baꞌ ba tɨgiaꞌ am gu jaꞌtkam nam tuꞌ cham jɨꞌxkat paiꞌ nɨidhat.
21 Gu baꞌ guiꞌ nam jɨꞌk soiꞌm ɨlhdhai puiꞌ ba tɨɨdaꞌ guch Xoiꞌkam na ba ja uañchudaꞌ gu ja uaꞌtulhdharaꞌ,
cham tuꞌ ka ja tulhiiñchudaꞌ.
22 ’Pu kagɨt na pim moo alhio kapup xiñ kaayaꞌ jiñ jaaduñ Israel kam nañ jax jam tɨɨdaꞌ. Dho guꞌ gu Jesuus guiꞌ nar Nasareet kam, jir diꞌ dho guch Xoiꞌkam nat Dios bha jam joochxi aapiꞌm jam bui. Puiꞌ ku baꞌ joidham jix bhaiꞌ xi chu buimɨk na tuꞌr jix kɨɨꞌp jum duukam na jɨꞌx juugɨt yaꞌ xi oilhimɨk bhaan dhi oiꞌñgaꞌn. 23 Guꞌ ji na pimɨt guꞌ pu dooda nat jax jaꞌk tɨꞌɨɨk gu Dios bɨjɨk na pim saak puꞌñi ba tu chiñiaꞌ nam muꞌaaꞌ guch Xoiꞌkam. Puiꞌ ku pimɨt baꞌ daagɨk ja chia nam kuruus taꞌm sissapaꞌ guiꞌ nam cham tuꞌ kaꞌm tɨ nɨiꞌñ gu jaꞌtkam. 24 Ku baꞌ guꞌ gu Dios giop duaꞌñ ji, nat guꞌ dɨɨlh puiꞌ jaꞌk tu duu na cham miꞌm tulhiiñdhaꞌ, baꞌ miꞌ dhɨr cham jɨꞌxkat jax ka doodaꞌ gu muukiꞌ. 25 Puiꞌ kut baꞌ gu Dabii guiꞌ na bɨjɨk jir gɇꞌkam kat tu uaꞌnak bhaan ji uaꞌrgidhat gu Jesuus, na jaꞌpnim kaiꞌch:
Gammɨjɨ nɨiꞌñ iñ guñ Gɨꞌkoraꞌ nañ buip tuiꞌñgɨdaꞌ,
sia paiꞌ nañ jaꞌk jimdaꞌ.
Guiꞌ miꞌ dhɨr jaꞌp jup jimdaꞌ jiñ xanoop kɨɨꞌn dɨr jaꞌk,
baꞌ cham jɨꞌxkat jax jiñ dhoodaꞌ gux buam jum duukam.
26 Puiꞌ kuñ baꞌ aañ joidham jix bhaiꞌñ chaat kaꞌ guñ jur am bhaan,
gio nañ jix jɨkgɨt tu laalaꞌndaꞌ,
nañ guꞌ guiꞌ buiñor gammɨjɨx biiñak kaꞌ.
27 Nañ guꞌx maat nañ dhuaꞌñdhai giop jiñ bamiiꞌñdhaꞌ miꞌ dhɨr koiꞌñgaꞌn tɨr nañ paiꞌ yaasapkaꞌ,
gio na puiꞌ tu duñiaꞌ na cham tuꞌm jaꞌbsunaꞌ guñ chuukuꞌ,
nat guꞌ pu kaiꞌñkam jiñ aꞌm tɨ tɨɨ nañ bhaankamuꞌn tu aꞌgadaꞌ.
28 Gio nat guꞌñ aaꞌñ na jax jaꞌk jir am nañ miꞌ puiꞌ jimdaꞌ nañ baꞌ gammɨjɨx kɨɨꞌ boi chaꞌm bhɨichgɨdaꞌ,
baꞌ gammɨjɨ gɇꞌkam kɨꞌn jix bhaiꞌñ chaat kaꞌ iñ,
nañ guꞌ puiꞌ xiñ aaꞌndaꞌ nach maap jup tuiꞌdhiꞌ.
29 ’Baꞌ dhiꞌ puꞌñi nat jax jaꞌk tu uaꞌnak gu Dabii, cham tuꞌ dɨɨlh jum aagɨt jup kaiꞌch. Pu kagɨt na pim moo alhio ka pup xiñ kaayaꞌ jiñ jaaduñ nañ yaꞌ jam aagiꞌñdhaꞌ nat jax jaꞌk jum duu. Dho guꞌ gu Dabii cham tuꞌ giop dua dho, na guꞌ miꞌ pu yaasap gu tukgaꞌn sia gu xib miꞌ na mɨt paiꞌ yaaspak janoꞌ nat paiꞌ dhuuk muu. 30 Guꞌ na pu bax maat pɨx ji na jaroiꞌ puiꞌ jaꞌk jum duñiaꞌ, puiꞌ kut baꞌ puꞌñi jaꞌk tu uaꞌnak, na guꞌ gu Dabii maadɨt jir diꞌ kat jia guiꞌ nam jix bhaiꞌ kɇɇkɇt gu Dios gio nam bhaankamuꞌn tu aꞌgimɨk, baꞌ pu ba aagiꞌñ na gatuuk maaꞌn jir gɇꞌkam kaꞌ gu boxiiꞌñ. 31 Puiꞌ ku baꞌx ñɨiꞌñdham xi kaiꞌch nat tu uaꞌnak na bhaan tu aꞌga guch Xoiꞌkam na giop bamgiaꞌ miꞌ dhɨr koiꞌñgaꞌn tɨr, gio sap na cham tuꞌm jaꞌbsunaꞌ gu tukgaꞌn. 32 Dho guꞌ puiꞌm duu dho gu Jesuus nat puꞌñi gio duaꞌñdhak jup bamiiꞌ gu Dios miꞌ dhɨr koiꞌñgaꞌn tɨr. Baꞌ aach bɨɨx nɨiꞌñ gu dhiꞌ puiꞌ nat jax jum duu. 33 Miꞌ dhɨr baꞌ gatuuk dai nat ba jii jix dhaam jaꞌk na baꞌ bhammɨ ba daakaꞌ sonpan gu Dios miꞌ dhɨr jaꞌp kɨɨꞌn dɨr, gio baꞌ nat bhaan ji bii gux Dhuuduꞌ kam jix Uañ Iiꞌmdaꞌ, nat guꞌ ba tajaañxi guch Gɨꞌkoraꞌ. Miꞌ dhɨr baꞌ aach jich aꞌm jup ba tajaa nat jax xi chɨꞌɨɨk bɨɨpɨꞌ dɨr na yaꞌ ka oirɨ. Baꞌ dhiꞌ pɨx puiꞌ jaꞌk jich jujurtuꞌn gux Dhuuduꞌ kam jix Uañ Iiꞌmdaꞌ nach baꞌ puiꞌ jaꞌk tu aꞌga gu xib na pim jax bach kɇɇ nach yaꞌ tu aꞌga. 34 Nat guꞌ cham tuꞌ gu Dabii jia nat gio duadɨk jup tɨs jix dhaam jaꞌk, na guꞌ cham tuꞌ dɨɨlh jum aagɨt jup kaiꞌch miꞌ nat paiꞌ tu uaꞌnak, na jaꞌpnim kaiꞌch:
Jup tɨtda gu Dios guñ Gɇꞌkam tuk:
“Yaꞌni dhɨr jaꞌp jiñ xanoop jap ka xi dhaakaꞌ kɨɨꞌn dɨr jaꞌk,
35 nañ ka xi ja tulhiiñchudaꞌ guiꞌ nam jɨꞌk cham jum kɨɨgalhiꞌñ,
nam baꞌ soiꞌ bam ɨlhdhaꞌ aap jum bui.”
36 ’Baꞌ dhiꞌ bhaan jix maatɨꞌ jiñ jaaduñ aapiꞌm na pim jir Israel kam, na dhiꞌr diꞌ gu Jesuus na aagɨt jup kaiꞌch, guiꞌ na pimɨt jaroiꞌ tu chia nam kuruus taꞌm sissapaꞌ, nat gɇꞌkam kɨꞌn dai gu Dios na baꞌ puꞌñir jich Xoiꞌkam kaꞌ.
37 Baꞌ na mɨt puiꞌ jɨꞌ kai guiꞌ nam jɨꞌk miꞌp tuꞌiiꞌ, bhaiꞌx buam jim ɨlh jamɨt, baꞌ soiꞌm ɨlhdhat ba tɨkka am gu Peegro gio gu jaiꞌ noonbiꞌñ gu Jesuus, jup ja tɨtda am:
―Aapiꞌm jich jaaduñ, ¿tuꞌm aaꞌ nach jax dhuñiaꞌ na baꞌ cham kach chulhiiñchudaꞌ gu Dios?
38 Baꞌ gu Peegro jup ja tɨtda:
―Dho guꞌ na pim miꞌ puiꞌ ba jimiaꞌ dho na jax jaꞌk jix aaꞌ gu Dios, na pim tɨ jɨɨꞌñdhaꞌ buiñor guch Xoiꞌkam. Miꞌ dhɨr baꞌ dai na pim bam bopkonaꞌ bɨɨx jɨꞌmaꞌn na baꞌ guꞌ gu Dios xi jam joiꞌmdai uañchudai gu jam uaꞌtulhdharaꞌ jam aꞌm ba tajaanaꞌ gux Dhuuduꞌ kam jix Uañ Iiꞌmdaꞌ. 39 Na guꞌ bɨɨpɨꞌ dɨr pu ba jam iimchudhix, gio baꞌ gu jam maamar ba puiꞌ ɨp, gio baꞌ guiꞌ nam jɨꞌk mɨk jaꞌp jup tuꞌiiꞌ, na jaꞌp kaiꞌñkam jup jum kaiꞌch na sia guiꞌ na jɨꞌk ja aꞌm tɨ tɨgiaꞌ gu Gɇꞌkam jich Gɨꞌkoraꞌ.
40 Miꞌ dhɨr baꞌ moo jaꞌpni jaꞌk jup xi ja tɨɨdak gu Peegro:
―Dai ji na guꞌ jam aꞌm jum aaꞌ na pim cham puiꞌ jaꞌk jup ka tu jimdaꞌ nam jax jaꞌk tu jim jaiꞌ dhɨt guiꞌ nam cham tuꞌ kaꞌm nɨiꞌñ gu Dios, na baꞌ cham ji jam bɨndai maap jam tulhiiñchudaꞌ.
41 Baꞌ muiꞌ tɨ jɨɨꞌñ jamɨt gu puiꞌ nat jax jaꞌk tu ja aꞌgi gu Peegro, aixkam jɨꞌk baik miil. Miꞌ dhɨr baꞌ dai na mɨt bam bopko, gio baꞌ na mɨt ba ja bɨɨnat guiꞌ nam jɨꞌk pu bɨɨpɨꞌ dɨr ba tɨ jɨɨgiꞌñdhaꞌ buiñor guch Xoiꞌkam. 42 Miꞌ dhɨr baꞌ dai nam gammɨjɨ maap bam jumpaꞌndaꞌ nam tu daandaꞌ gio nam tu kuaꞌdaꞌ, gio baꞌ nam gammɨjɨ miꞌ puiꞌ jiimdaꞌ nam jax jaꞌk ja aagiꞌñ gu noonbiꞌñ guch Xoiꞌkam.
Nam jax jaꞌk joidham jir jix bhabhaiꞌkam kaꞌ guiꞌ nam jɨꞌk tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam
43 Baꞌ bɨɨx gu Jerusaleen oiꞌñkam miꞌ puiꞌ pup tuiꞌkaꞌ am nam paiꞌ dhuuk ba ja tɨgiaꞌ gu noonbiꞌñ guch Xoiꞌkam nam joidham jix bhaiꞌ xi chu buadaꞌ gux kɨɨꞌp jum duukam. 44 Baꞌ bɨɨx nam jɨꞌk tɨ jɨɨgiꞌñdhaꞌ buiñor guch Xoiꞌkam, joidham maaꞌn ñiꞌook jup duukaꞌ am, gio baꞌ nam cham ji chu daꞌdat tum aꞌonbagiꞌñdhaꞌ gu tuꞌ nam biaꞌkaꞌ. 45 Puiꞌ na jax jaiꞌ nam xi chu gaꞌrat gu ja dɨppɨraꞌ gam jaiꞌ gu tuꞌ nam biaꞌkaꞌ, miꞌ dhɨr baꞌ gu tuumiñ na jɨꞌk mi buusnidhaꞌ, ja maakidhaꞌ am guiꞌ nam jɨꞌk cham biaꞌkaꞌ nam tuꞌ kɨꞌn tu sabaꞌdaꞌ. 46 Gio baꞌ nam gammɨjɨ maap jim jumpadat tu daandaꞌ bhaiꞌ nam paiꞌ gɇꞌ tu chiopiꞌ kaꞌ gu Israel kam jaꞌtkam, gio baꞌ nam gammɨjɨ maap tu kuaꞌdaꞌ mu jaꞌp ja kiikiaꞌam joidham jix bhaiꞌ jim taatɨt, nam guꞌ cham tuꞌ gɇꞌgɇrkam jum ɨlhiiꞌñdhaꞌ gu ja jujur am bhaan. 47 Baꞌ nam gammɨjɨ puꞌñi tu daandaꞌ buiñor gu Dios, joidham jix ja kɨɨgalhiꞌñdhaꞌ am gu jaꞌtkam. Baꞌ nabap tanoolh pɨx jup ji chɨ jɨɨꞌñdhidhaꞌ am buiñor guch Xoiꞌkam guiꞌ na jɨꞌk ja aꞌm ba tɨ tɨgiaꞌ guch Gɨꞌkoraꞌ.