NAM TUꞌ JAX BUIMƗK
GU NOONBIꞌÑ GUCH XOIꞌKAM
1
Dhiꞌñi jir diꞌ gu uaꞌnaꞌn gu Luukas nat giop tu uaꞌñxidhak gu Tiopil
Gu bɨɨpɨꞌ kam jiñ uꞌuan na ñich tum uaꞌñxidhak jiñ jaduuñ Tiopil, bɨɨx jañich puiꞌ jaꞌk mi chu dai na jɨꞌk tuꞌ jax xi buimɨk gu Jesuus gio na jax jaꞌk xi chu ja aꞌgidhimɨk gu jaꞌtkam, sia gu pu janoꞌ dɨr nat jax bhaiꞌ ji chɨbgai, miꞌ juugɨt nat paiꞌ dhuuk jiix dhaam jaꞌk.
Gu Jesuus na ba ja aagiꞌñdhaꞌ gu noonbiꞌñ na gatuuk ja aꞌmkam tajaanaꞌ gux Dhuuduꞌ kam jix Uañ Iiꞌmdaꞌ
Baꞌ bɨɨpɨꞌ dɨr nat chakui jiix dhaam jaꞌk, puiꞌ jaꞌk pu ba ja jujurtuda kɨꞌn gux Dhuuduꞌ kam jix Uañ Iiꞌmdaꞌ nam tuꞌ jax dhuñiaꞌ bhaankamuꞌn guiꞌ nat jɨꞌk pu ja aꞌm tɨ tɨɨ nam jir noonbiꞌñ kaꞌ. Gio baꞌ nat ja buim maax bɨɨx jɨꞌmaꞌn janoꞌ nat paiꞌ dhuuk muukɨk giop ba bam miꞌ dhɨr koiꞌñgaꞌn tɨr, gio baꞌ na xi ja aꞌgiꞌñ ɨp na sap giop bax kɨɨꞌ, cham tuꞌ ka muukix. Baꞌ maaꞌn masaaꞌn daman mambhɨɨx tanoolh ja bui xi oilhimɨk gio na xi chu ja aꞌgidhimɨk na jax jaꞌk ja aꞌm tɨ nɨidhidhaꞌ gu Dios.
Baꞌ na pui bhaiꞌ kap tuꞌiiꞌ gu Jesuus ja bui gu noonbiꞌñ, jup ja tɨtda:
―Chakui pim jimmɨdaꞌ miꞌ dhɨr Jerusaleen. Ka xim nɨɨradaꞌ pim na ka xim kuugalhdhaꞌ gu puiꞌ nat jax jaꞌk ba tu dai guñ Gɨꞌkoraꞌ na pu tu duñiaꞌ aapiꞌm jam bui, gu puiꞌ dho nañ jax ba tu jam aꞌgiꞌñ bɨɨpɨꞌ dɨr. Dho guꞌ gu Juan puiꞌ tu bopkonak dho, ku baꞌ guꞌ gu suudaiꞌ kɨꞌn pɨx ji, guꞌ aapiꞌm gux Dhuuduꞌ kam jix Uañ Iiꞌmdaꞌ ji na pim kɨꞌn jum bopkonaꞌ na jam aꞌm jum tajaanaꞌ cham jɨꞌk jurniꞌñ kɨꞌn.
Gu Jesuus na ba tɨsdiaꞌ jix dhaam
Baꞌ bɨɨx guiꞌ nam jɨꞌk bhaiꞌp tuꞌiiꞌ buiñor gu Jesuus jaꞌpni bhaiꞌ ba tɨkka am:
―¿Xib baꞌ bam ai aa jich jaduuñ nap aap yaꞌp bam gɇꞌkamtaꞌ bɨɨx kap na jɨꞌx jir Israel?
Baꞌ gu Jesuus jup ja tɨtda:
―Cham jam aꞌm jum aaꞌ ji na pim moop jix mat kaꞌ na paiꞌ dhuuk puiꞌ tu duñiaꞌ guñ Gɨꞌkoraꞌ, na guꞌ dai guiꞌ noꞌt puiꞌ ba tɨi na baꞌ puiꞌ tum duñiaꞌ. Ku baꞌ guꞌ na paiꞌ dhuuk jam aꞌm bam tajaanaꞌ gux Dhuuduꞌ kam jix Uañ Iiꞌmdaꞌ, bax bhaaiꞌn kaꞌ ji na pim pu tu duñiaꞌ aañ jiñ aꞌmkam bɨɨx aixim na tuꞌr jix kɨɨꞌp jum duukam, baꞌ naiꞌ ji chu ja aꞌgiꞌñpuꞌ pim gu jaꞌtkam. Miꞌ dhɨr japim muiꞌ ji kɨɨsaꞌ Jerusaleen, miꞌ dhɨr baꞌ bɨɨx kap na jɨꞌx juugɨt bhaan bipioꞌ gu Judea dɨbɨɨr, gatuuk baꞌ mu jaꞌk ɨp na paiꞌ jɨꞌx juugɨt bhaan jup bipioꞌ gu Samaaria dɨbɨɨr, miꞌ dhɨr baꞌ naiꞌ jaꞌp bɨɨx kap na jɨꞌx juugɨt jir oiꞌñgaꞌn.
Baꞌ daipuꞌ nat puꞌñi xi ja tɨɨdak gu Jesuus guiꞌ nam jɨꞌk bhaiꞌp tuꞌiiꞌ buiñor, pu gamaiꞌ ji chɨs jix dhaam jaꞌk, baꞌ bhammɨ pɨx ji baa tɨbaaꞌñ chaꞌm, pu cham paiꞌ ka tɨɨ mɨt. 10 Baꞌ nam pui miꞌ guꞌkat bhammɨ jaꞌk ka tɨ nɨiꞌñ nat paiꞌ ji bhiꞌñ gu Jesuus, miꞌ bam maax jamɨt gook gu jaꞌtkam joidham jix chooto tɨtɨꞌ kam, 11 baꞌp ja tɨtda am mi jaꞌp ji guꞌkɨk:
―Aapiꞌm jich jaaduñ Galilea oiꞌñkam, ¿jax ku pim baꞌx buam jum aagɨt bhammɨ jaꞌk pup tɨ nɨiꞌñ jix dhaam jaꞌk? Matgɨm guꞌ dhi Jesuus nat yaꞌ dɨr ba jii aapiꞌm jam bui, na yaꞌ xi oilhimɨk jam bɨɨm, guꞌ dhiꞌ matgɨm gio bhaiꞌp ka jim ji gatuuk. Baꞌ puꞌñi jaꞌk jup tuiꞌñgɨdaꞌ janoꞌ na paiꞌ dhuuk gio bhaiꞌp jimdaꞌ yaꞌ dhi oiꞌñgaꞌn bhaan nat jax jum duu gu xib nat yaꞌ dɨr ba jiix dhaam jaꞌk.
Gu Matiiyas na maadɨt bar diꞌ kaꞌ guiꞌ nam jir noonbiꞌñ guch Xoiꞌkam
12 Baꞌ bhaiꞌ dhɨr oidhaꞌ daam Oliibus tɨ tɨɨgim, ba jii mɨt gu noonbiꞌñ gu Jesuus mu jaꞌk na paiꞌr Jerusaleen, na guꞌ bhaiꞌ dhɨr miaꞌn bipioꞌ jia, jaꞌxbuiꞌ na jɨꞌx juugɨt aagix kaꞌ ja bui gu Israel kam jaꞌtkam nam oipodaꞌ janoꞌ na paiꞌ dhuuk jum aꞌjɨdaꞌ gu tanoolh na cham tum juandaꞌ. 13 Baꞌ na mɨt paiꞌ dhuuk mummɨ ba ai gɇꞌ kiicham, miꞌ ba baap jamɨt nam paiꞌ tɨbiapkaꞌ, bhɨjɨ jaꞌp ji chɨɨtis jamɨt daam dɨr. Baꞌ dhiꞌ nam jir jaroiꞌ dhaꞌ moo gu Peegro, gio gu Juan, gio gu Jakoobo, gio gu Anrees, gio gu Piliip, gio baꞌ gu Tomaas, gio baꞌ gu Bartolomee, gio baꞌ gu Mateo, gio gu jumai na puiꞌp tɨɨꞌ Jakoobo, guiꞌ na Alpeo tɨɨgim jir maraaꞌn kaꞌ, gio baꞌ gu Simoon ɨp guiꞌ na bɨɨpɨꞌ dɨr naiꞌ ka ja kaichgɨdaꞌ jɨꞌkchi gu jaꞌtkam nam naiꞌ tu aꞌgidhaꞌ nam tɨix ja pataasak kaꞌ gu gɇꞌgɇrkam jum aaꞌndam Rooma kam, gio baꞌ gu Juudas ɨp guiꞌ nar maraaꞌn gu Jakoobo. 14 Baꞌ bɨɨx dhiꞌ jaꞌkbuiꞌ gammɨjɨ maap jum jumpadat tu daandaꞌ am ja bɨɨm gu jajaaꞌnniꞌñ gu Jesuus, gio baꞌ gu dɨꞌɨɨꞌn Mariiya ja bɨɨm ɨp jaiꞌ gu uꞌuub.
15 Baꞌ maaꞌnnim na mɨt muiꞌ maap mam jumaap guiꞌ nam jɨꞌk tɨ jɨɨgiꞌñdhaꞌ buiñor guch Xoiꞌkam, jɨꞌk xijum maaꞌn ooꞌm aixkam, bhaiꞌ ji chu ja aꞌgi gu Peegro nat jax kɨkbo miꞌ ja saagiꞌñ, jup ja tɨtda:
16 ―Yaꞌ mam kuugalh jiñ jaaduñ gu puiꞌ nat jax jaꞌk jurtudak gux Dhuuduꞌ kam jix Uañ Iiꞌmdaꞌ gu Dabii nat baꞌ puiꞌ jaꞌk tu uaꞌnak na saak puꞌñi ba ji chu buusniaꞌ gatuuk, na bhaan tu aꞌga gu Juudas kat guiꞌ nat boi bhɨich gu Jesuus nat iattulhdham, 17 sia ku guꞌ puiꞌ tɨip kaichgɨt gu Jesuus jaꞌp na jax aach nach jir noonbiꞌñ. 18 Baꞌ gu Juudas dɨbɨɨr kɨꞌn xi sabaꞌdak gu tuumiñ na mɨt maa guiꞌ nam jaroiꞌx bhaamkiꞌñdhaꞌ gu Jesuus, guꞌ ji nat guꞌ gatuuk ma ji gɨi, maꞌooꞌn kɨꞌn miꞌ pu kɨkbo, gio baꞌ nat pu xip ɨp gu tukgaꞌn, gio baꞌ moo nat pu juupkɨ ɨp gu jijiiꞌñ. 19 Baꞌ na mɨt paiꞌ dhuuk puiꞌ ba tɨ kai gu Jerusaleen oiꞌñkam, puiꞌ pup tɨ tɨɨtɨꞌ am nar Dɨbɨɨr jix Ɨꞌrmaꞌ miꞌ nat paiꞌ muu gu Juudas kat. 20 Na guꞌ na miꞌ pɨx puiꞌ ba jim gu puiꞌ na jax jaꞌk tu uaꞌñix bhaan gu uꞌuan mi Salmos taꞌm, na jaꞌpnim kaiꞌch:
Cham jaroiꞌ miꞌ ka kikiichardaꞌ miꞌ na paiꞌ kiokat,
miꞌ puiꞌ bar gampɨx kaꞌ pu gammɨjɨ.
Gio baꞌ moo jaꞌpnip jum kaiꞌch ɨp:
Jumai baꞌ bhaankam jup ji biꞌyaꞌ gu tuꞌ na bhaan tu juanat.
21 ’Baꞌ gu xib aañ jaꞌpni ɨlhiiꞌñ jiñ jaaduñ, kapbhaiꞌ nam yaꞌp tuꞌiiꞌ dhi jaiꞌch jaaduñ dhiꞌ nach jaroiꞌ pu gammɨjɨ maap xi oipimɨk guch Xoiꞌkam Jesuus na jɨꞌx juugɨt yaꞌ xi oilhimɨk, 22 janoꞌ dɨr nat gu Juan buiñor jum bakuanak miꞌ juugɨt nat paiꞌ dhuuk jii jix dhaam jaꞌk. Dho guꞌ dhiꞌ dho maadɨt jir am na puiꞌ bhaankam jup ba tu aꞌgadaꞌ gu Jesuus nat jax jaꞌk jum duu nat duadɨk giop bam miꞌ dhɨr koiꞌñgaꞌn tɨr, jaꞌp nach jax jaꞌk tu aꞌgadaꞌ aach.
23 Baꞌ bhaiꞌ ji ja aa mɨt gook pɨk, na puiꞌ tɨɨꞌ maaꞌn Josee, guiꞌ nam Barsabaas kɨꞌn jup jix mat kaꞌ gio baꞌ Juusto kɨꞌn ɨp. Miꞌ dhɨr baꞌ moo jumai bhaiꞌp ji aa mɨt ɨp, Matiiyas tɨɨgim. 24 Miꞌ dhɨr baꞌ dai na mɨt ma tu daanɨ jix dhaam jaꞌk, jup kaiꞌch am:
―Aapiꞌ jich Gɨꞌkoraꞌ, jich aagiꞌñdhaꞌ ap nap jaroiꞌ bhaan tɨ nɨnɨiꞌñ dhi gook gu jaꞌtkam, na guꞌ aap dai nap jix maat gu ja jujur am bhaan nam jax jaꞌk jum aaꞌ, 25 na baꞌ guꞌ dhiꞌ maadɨt bar nobiiꞌñ kaꞌ guch Xoiꞌkam bhaankam gu Juudas, nat guꞌ guiꞌ jii na paiꞌ jaꞌk jir tulhiiñaraꞌ nat cham am ji buak nat jum uaꞌtulh.
26 Baꞌ miꞌ dhɨr dai na mɨt xim mamaiꞌchɨk nam bhaan machiaꞌ na jaroiꞌ bhaan ji biꞌyaꞌ. Baꞌ gu Matiiyas bhaan ji bii. Janoꞌ dɨr baꞌ giop bar bɨɨxiꞌñ am gu mambhɨɨx daman gook gu noonbiꞌñ guch Xoiꞌkam.