21
Gu Jesuus na ja bui bam maaxdhaꞌ xijum gook guiꞌ nam kaichuꞌ
Baꞌ gatuuk jɨꞌkchi tanoolh jurniꞌñ kɨꞌn gio mummɨp bam maax gu Jesuus ja bui xijum gook guiꞌ nam kaichuꞌ, mummu juꞌñdharan gu gɇꞌ suudaiꞌ na Tibeeriyas tɨ tɨɨꞌ. Jaꞌpnim duu. Maap miꞌ ka oipo am gu Simoon Peegro, gio baꞌ gu Tomaas guiꞌ nam Gook Dɨm jup jix mat kaꞌ, gio gu Natanail guiꞌ nar Kanaa kam na Galilea dɨbɨɨr bhaan bipioꞌ, gio baꞌ gook gu maamraꞌn gu Sebedeo, gio jaiꞌ gook pup nam puiꞌp kaichuꞌ gu Jesuus. Baꞌ maaꞌnnim jup ja tɨtda gu Simoon Peegro gu jaiꞌ:
―Aañ chi moo xib tu bhiaꞌ gu boptop.
Baꞌ guiꞌp kaiꞌch am ɨp:
―Aa dho aach bɨɨx jum oidhaꞌ. Aach puiꞌp jix chu bhiak ji chɨi.
Baꞌ miꞌ pu bhɨi mɨt na mɨt ba tu bhiam, dai na mɨt jax bha tɨɨtɨs kanuub taꞌm. Bɨx chukaaꞌm mu jaꞌp tɨi buppaim gu gɇꞌ asaak suudaiꞌ chɨr nam jaꞌp jum aaꞌ nam joidham pɨx miꞌ jim gaamuꞌ gɨt gu boptop. Guꞌ ji na guꞌ pu nim maaꞌn kut mim gaam, puiꞌ mɨt dho pu cham maaꞌn bhia gu bɨx chukaaꞌ nam mu jaꞌp tɨi chu bhibhiijimɨk. Baꞌ nammɨ nax dhaꞌnpam bhaiꞌ ba tu maaxilhim, baasɨꞌn dɨr jaꞌp pɨx ba kɨɨk gu Jesuus juꞌñdharan gu suudaiꞌ, ku guꞌ guiꞌ nam kaichuꞌ pu cham maat am ji noꞌp jir dhiꞌ. Baꞌ muiꞌ xi ja jiñkai gu Jesuus, jup ja tɨtda:
―¿Jɨꞌk japimɨt ba ja bhia gu boptop jiñ jaaduñ?
Baꞌ guiꞌp kaiꞌch am:
―Pu nim maaꞌn dho. ¿Paa gi ɨp?
Baꞌp ja tɨtda ɨp gio gu Jesuus:
―Ea gor gio muiꞌp xi bua suudaiꞌ chɨr gu jam asaak jaꞌpni dhɨr jaꞌk kɨɨꞌn dɨr dhi kanuub, ea noꞌ mɨt cham iam mim gaam.
Baꞌ guiꞌx oodam gio mɨjɨp xi bua mɨt gu asaak, paa gi baꞌ tuꞌ. Gu jaꞌxpɨx na mɨt gio bhaiꞌ tɨip ji baabu, giilhim jix bɨɨt ji, cham bhaaiꞌ nam jax ka baabuꞌ nam tɨi baissɨn, na mɨt guꞌ giilhim muiꞌ mim iicha gu boptop. Baꞌ guiꞌ nax ioꞌm jix dhaꞌdaꞌ gu Jesuus na puiꞌp kaichuꞌ, jup tɨtda gu Simoon Peegro:
―Dhiꞌr diꞌ guch Gɇꞌkam tuk na bhammɨ dɨr kɨɨk juꞌñdharan.
Baꞌ nat jax puiꞌ tɨ kai gu Peegro na dhiꞌr diꞌ gu Jesuus, tɨm tɨiꞌdhak gu jajannulhiꞌñ mummu pu gɨi suudaiꞌ chɨr, muiꞌ pu tɨ gɨi bɨɨx suudaiꞌ dhaam baasɨꞌn dɨr jaꞌk juꞌñdharan na paiꞌ kɨɨk gu Jesuus. Guꞌ jaiꞌm baꞌ saalh gatuuk dɨr mu jiim gu kanuub taꞌm puiꞌ ji chɨɨmɨrat gu gɇꞌ asaak nam mi iichixchuꞌ gu boptop, nam guꞌ cham tuꞌ moo jaꞌp jix ioꞌm ɨrban gu suudaiꞌ jup tuꞌiiꞌ, chi jɨꞌk gook ooꞌm daman mambhɨɨx obrasaaꞌn jir mɨk miꞌ dhɨr juꞌñdharan. Baꞌ nam jax pɨx bhammɨ dɨr ji chɨɨsdim juꞌñdharan, ba tɨɨ mɨt na joidham gɇꞌ tu naaꞌn gu Jesuus, maaꞌn batoop miꞌ dhɨr jaꞌp jup xi chɨk tuupalh dhaam na tu gɇꞌ, gio tɨmkalh gook mi jaꞌp jup xi chuaꞌ. 10 Baꞌp ja tɨtda gu Jesuus:
―Bhaiꞌ gor xi uꞌuuk gu boptop na pimɨt ja bhia kuch yaꞌni tu gaꞌyaꞌ. Bax chuplhiꞌ gu tai.
11 Baꞌ gu Simoon Peegro gio muiꞌp xi jii bhammɨ kanuub taꞌm nat ja palhbuidham gu jaiꞌ nam bha tɨɨmɨr gu asaak nam mi gaamixchuꞌ gu boptop, na guꞌ giilhim jix bɨɨt nam muiꞌ miꞌ jiim giilhim jaꞌx pɨk gɇꞌgɇr, xijum gook ooꞌm daman mambhɨɨx baik jamɨt dho mim gaam. Kut ji guꞌ siamri joidham cham jup sar ji gu asaak sia kum jax jir muiꞌ, puiꞌ mɨt tɨɨmɨrat bhammɨ dɨr pu tɨsaaꞌñ juꞌñdharan. 12 Baꞌ miꞌ dhɨr jup ja tɨtda gu Jesuus:
―Yaꞌ gor bi chu juꞌ baꞌ xib. Bax bai gu batoop.
Ku baꞌ guꞌ guiꞌ nam kaichuꞌ pux bhaiꞌx maat am ji na dhiꞌr diꞌ gu Jesuus. Cham paiꞌ jax kaiꞌch am baꞌ nam jup ba tɨkkadaꞌ gɨt nar jaroiꞌ dhaꞌ, nam guꞌ bax maat. 13 Baꞌ puiꞌ xi ja tɨɨdak gu Jesuus muiꞌ xi ja maa bɨɨx jɨꞌmaꞌn gu tɨmkalh gio baꞌ gu batoop gaiꞌ nam kɨꞌn tu bisdaꞌ.
14 Dhiꞌ kɨꞌn baꞌ bar baikim nat ja buim maax gu Jesuus guiꞌ nam kaichuꞌ janoꞌ dɨr nat muukɨk duadɨk giop bam.
Gu Jesuus na ba tɨkkadaꞌ gu Peegro noꞌ tuꞌ kaꞌm nɨidhat jix kɨɨgalhiꞌñ
15 Baꞌ miꞌ na mɨt xi koiꞌchok, bhaiꞌ ba tɨkka gu Jesuus gu Peegro, jup tɨtda:
―Aapiꞌ Simoon nap jir maraaꞌn gu Jonaas, ¿jix ioꞌm aap tuꞌ kaꞌm jiñ ñɨidhat xiñ kɨɨgalhiꞌñ, cham tuꞌ jaꞌxbuiꞌ na jɨꞌx dhi jaiꞌ?
Baꞌp kaiꞌch gu Peegro:
―Jix ioꞌm ji nañ tuꞌ kaꞌm jum nɨidhat xim kɨɨgalhiꞌñ jiñ jaduuñ nap jax bax maat.
Baꞌp tɨtda gu Jesuus:
―Dho aap bak baꞌñ aꞌmkam yaꞌ ka ja guguuxiꞌñdhaꞌ dhiꞌ nam jɨꞌk bañ kaichuꞌ. Jaꞌp ji buusniaꞌ nap ja nuukaꞌndaꞌ.
16 Puiꞌ xi chɨɨdak gio bhaiꞌp ji chɨkka, jup tɨtda:
―¿Jaꞌp aa moo sɨlhkam xiñ kɨɨgalhdhat tuꞌ kaꞌm jiñ ñɨiꞌñ ap Simoon nap jir maraaꞌn gu Jonaas?
Baꞌp kaiꞌch ɨp gio gu Peegro:
―Dho sɨlhkam jañ tuꞌ kaꞌm jum nɨiꞌñ jiñ jaduuñ nap jax bax maat nañ jiñ aaꞌ dhiñ jur am bhaan.
Baꞌp tɨtda gu Jesuus:
―Dho noꞌ sɨlhkam jir puiꞌ nap jax kaiꞌch, aap jiñ aꞌmkam yaꞌ ka ja guguuxiꞌñdhaꞌ bɨɨx guiꞌ nam jɨꞌk ba tɨ jɨɨgiꞌñ aañ jiñ bui nam jaꞌp ji buan nam jir jiñ kakasniraꞌ.
17 Baꞌ gio puiꞌp ba tɨɨꞌn, bar baikim baꞌ moo, jup tɨtda:
―¿Sɨlhkam aap moox ioꞌm tuꞌ kaꞌm jiñ ñɨidhat xiñ kɨɨgalhiꞌñ Simoon nap jir maraaꞌn gu Jonaas?
Baꞌ gu Peegro bhaiꞌx buam jim ɨlh nat baikim ba ji chɨkka gu Jesuus noꞌ sap sɨlhkam tuꞌ kaꞌm nɨiꞌñ. Baꞌx xusuakim gio bhaiꞌp ji ñio, jup tɨtda:
―Dho jɨɨꞌ jiñ jaduuñ nañ jax ba kaiꞌch, nap guꞌx bhaiꞌx maat jia nañ sɨlhkam jup kaiꞌch nañ jax jum tɨtda. Jix bhaiꞌx maat ap nañ cham tuꞌ pɨx jap kaiꞌch.
Baꞌp tɨtda gu Jesuus:
―Dhop kañ ñɨiꞌñxiꞌñkaꞌ ap ku gi dhiꞌ nam jɨꞌk ba tɨ jɨɨgiꞌñ jiñ bui nañ jax bam tɨtda, nam baꞌx jɨjɨkgɨm pɨx jup tuiꞌkaꞌ gammɨjɨ. 18 Pu kani nañ moo sɨlhkam yaꞌm aagiꞌñdhaꞌ Peegro, janoꞌ nap paiꞌ dhuuk jir biapmagich, joidham naiꞌ pɨx jimdaꞌ ap paiꞌ nap jaꞌk ɨlhiiꞌñdhaꞌ jix kɨkɨɨꞌ xi chɨm tɨiꞌdhai gu jajannulh, baꞌ cham jaroiꞌ jax jum tɨɨdak. Ku baꞌ guꞌ noꞌ pich am xi jagɨꞌta, cham tuꞌ puiꞌ ji kiaꞌ, jumai pɨx ba tɨm tɨiꞌdhaꞌ gum jajannulh, cham tuꞌ aap dɨɨlh kiaꞌ. Miꞌ dhɨr dai nam bam bhɨikaꞌ gu jaꞌtkam mu jaꞌk nap paiꞌ tɨi cham aaꞌndaꞌ nap jimiaꞌ. ¿Jax gip kax bhaaiꞌ kaꞌ janoꞌ?
19 Baꞌ dhiꞌ na puiꞌ jɨꞌ tɨtda gu Jesuus gu Peegro, jaꞌp kaiꞌñkam jup tɨtda nam sap muiꞌ tɨgiaꞌ gu jaꞌtkam nam paiꞌ dhuuk muꞌaaꞌ, baꞌ cham jɨꞌxdhaꞌ jaꞌk gɨxiaꞌ sia ku mɨt tulhiiñchuda, puiꞌ na jax bax biiñak kaꞌ buiñor guch Xoiꞌkam, baꞌ joidham jix kɨɨgalhdhaꞌ gu Dios noꞌt bhammɨ ba aix dhaam. Baꞌ jaꞌxpɨx jup tɨtda ɨp gio:
―Baꞌ gu xib puiꞌ ɨlhiiꞌñ iñ nap gammɨjɨ pu bañ kaichgɨdaꞌ cham tuꞌ bhaan jax jim aagat.
Gu Jesuus na bhaan ba tu aꞌgaꞌ gu jumai nax ioꞌm jix dhaꞌdaꞌ na puiꞌp kaichuꞌ
20 Baꞌ jaꞌxpɨx na mɨt ba jii miꞌ dhɨr na mɨt nammɨ gama jaꞌk ba ji bhɨi, kɨkbuk muiꞌ ka xi chɨ tɨɨ gu Peegro mu dɨr jaꞌk nam paiꞌ jiim, ba tɨɨ na gatuuk dɨr mu jim guiꞌ nax ioꞌm jix dhaꞌdaꞌ gu Jesuus na puiꞌp kaichuꞌ, jir diꞌ pɨx guiꞌ na janoꞌ sonpan xi dhaa na mɨt paiꞌ dhuuk tu juu gu bhaan Paaskua taꞌm na mɨt baꞌ moo ba mua, na xi chɨkka nap tɨtda: “¿Jaroo baꞌ daꞌ guiꞌ na puiꞌ maaxik jum kɨɨsaꞌñ jaduuñ?” 21 Baꞌp tɨtda gu Peegro gu Jesuus nat tɨɨgɨk gu jumai na gatuuk dɨr mu jim:
―¿Dhiꞌñi giñ jaduuñ na yaꞌni dhɨr gatuuk dɨr jim, jax jaꞌk jup tu jimiaꞌ gatuuk?
22 Baꞌp tɨtda gu Jesuus:
―Dho guꞌ dhiꞌ ba aagix ɨp dho na jax jaꞌk jup tu jimiaꞌ. Piam noꞌñ jix aaꞌndaꞌ gɨt na yaꞌ pu duakaꞌ janoꞌ juugɨt nañ paiꞌ dhuuk gio bhaiꞌp jimdaꞌ, yaꞌ dhop oirɨdaꞌ gɨt jia, ¿jax gip bua? Ku guꞌ dhiꞌ aañ dɨɨlh jup bax maat nañ jax jaꞌk jup tu daaxdhaꞌ na tu jimiaꞌ. Aap guꞌ dai ji nap miꞌ puiꞌ xi jimdat gammɨjɨ xiñ kaichgɨdaꞌ.
23 Baꞌ maakam pɨx ɨlhdhat kai mɨt gu jaiꞌ nam puiꞌp kaichuꞌ gu Jesuus na puꞌñi kaiꞌch, jaꞌp jum aaꞌ am na jax kaiꞌñkam jup kaiꞌch na cham jɨꞌxkat paiꞌ dhuuk ka mukiaꞌ guiꞌ na jaroiꞌ aaꞌ. Guꞌ jaꞌpjani pɨx na kaiꞌch gu Jesuus: “Noꞌñ aañ jix aaꞌndaꞌ gɨt nañ puiꞌ tu duñiaꞌ na yaꞌ pu duakaꞌ janoꞌ juugɨt nañ paiꞌ dhuuk gio bhaiꞌp jimdaꞌ, yaꞌ dhop oirɨdaꞌ gɨt janoꞌ juugɨt. Ku guꞌ dhiꞌ aañ dɨɨlh jup bax maat ji. Aap guꞌ dai ji nap xiñ kaichgɨdaꞌ pɨx cham jax ji kaiꞌchɨt.”
24 Dhiꞌ baꞌr diꞌ guiꞌ na puiꞌp kaichuꞌ gu Jesuus nat ba tɨɨ gu Peegro na gatuuk dɨr mu ja oiꞌñ, na yaꞌ puiꞌ tuch aꞌgiꞌñ nat jɨꞌk jax tɨ tɨɨ gio na jɨꞌk jax jix chu maat, nat baꞌ yaꞌ tu uaꞌna dhi uꞌuan taꞌm. Jix maat ich nar sɨlhkam dhiꞌ nat jɨꞌk jax tu uaꞌna, nat guꞌ dɨɨlh buupuiꞌñ kɨꞌn tɨ tɨɨ nat jax tu duuk guch Xoiꞌkam.
25 Muiꞌ ji guꞌ nat tɨix bhaiꞌm duukam jup tu duuk gu Jesuus, guꞌ ji na guꞌ noꞌ bɨɨx dappaam tum uaꞌnaꞌ gɨt na jɨꞌk jax tu buimɨk, jir muiꞌ kaꞌ gɨt gu uꞌuan na bhaan tu daaxix kaꞌ, pu cham yaꞌ aixkaꞌ gɨt bɨɨx kap na jɨꞌx jir oiꞌñgaꞌn, na guꞌ nammɨ ji chuutkaꞌ gɨt gu uꞌuan. Daipuꞌ baꞌ dhiꞌ tum dai na jɨꞌk yaꞌ tu uaꞌñix uꞌuan taꞌm.