GUX BHAIꞌM KAIꞌCHDHAM ÑIOꞌKIꞌÑ GU DIOS NA MƗT TU JA UAꞌÑXI
GU ISRAEL KAM JAꞌTKAM
NAM TƗ JƗƗGIꞌÑDHAꞌ BUIÑOR GUCH XOIꞌKAM
1
Guch Xoiꞌkam na puiꞌp jir tuꞌm na jax gu Dios
Bɨjɨk muiꞌkim bha ja ñioꞌkdhak gu Dios bɨɨx aixim jaꞌk guiꞌ nam jɨꞌk bhaankamuꞌn tu aꞌgat gu ñioꞌkiꞌñ, jaiꞌ tɨɨtkiꞌ chaꞌm, jaiꞌ baꞌ maaxik ja bui jim maaxdhai. Guiꞌ baꞌ miꞌ dhɨr bha jaꞌk jup ja mattuꞌnkaꞌ am guch bopxi kat nam jax jaꞌk tuiꞌñgɨdaꞌ bɨɨx jɨꞌmaꞌn. Baꞌ aach xib dai guch Xoiꞌkam jup jich mattuꞌn na jax jaꞌk jix aaꞌ gu Dios nach tuiꞌñgɨdaꞌ bɨɨx jɨꞌmaꞌn, puiꞌ baꞌ nat jax jaꞌk xi chu daasak na jax yaꞌ xi oilhimɨk. Dhiꞌ pɨx jir diꞌ guiꞌ nat jaroiꞌp duu dhi oiꞌñgaꞌn gio dhix dhaam bhaankamuꞌn gu Dios. Baꞌ bɨɨx na jɨꞌk tuꞌx chu jaiꞌch jir tu guiꞌ gaꞌn xib, nat guꞌ bɨɨx bhaan ji chu bii. Baꞌ xib jix bhaiꞌ bax maat ich na jax jir tuꞌm kam guiꞌ na puiꞌ tɨɨꞌ Dios nar jich Gɨꞌkoraꞌ, nach guꞌ bax maat na jax jir tuꞌm kam gu Maraaꞌn. Na guꞌ gu Maraaꞌn jich Xoiꞌkam puiꞌ pɨx jup jir tuꞌm na jax dɨɨlh gu Dios, jaꞌxbuiꞌp jir gɇꞌkam, gio na jaꞌxbuiꞌ bɨxchuꞌp jix chu aichuꞌn. Dhiꞌ baꞌ xich joiꞌndak mach palhbui nach jax jaꞌk cham maiꞌ suulhgix kaꞌ, tɨɨꞌ nat bha jimɨɨk jich aꞌmkam muu kuruus taꞌm na baꞌ puꞌñi duuji tu namkix kaꞌ guch uaꞌtulhdharaꞌ. Miꞌ dhɨr baꞌ pu jii ɨp gio jix dhaam, bhammɨ ji dhaibu sonpan gu Dios kɨɨꞌn dɨr jaꞌk.
Gu Maraaꞌn gu Dios nax ioꞌm jir gɇꞌkam, cham tuꞌ puiꞌ na jax gu noonbiꞌñ
Guch Xoiꞌkam guiꞌ nar Maraaꞌn gu Dios, jix ioꞌm jir gɇꞌkam, cham tuꞌ puiꞌ na jax gu noonbiꞌñ, nat guꞌ dai guiꞌx ioꞌm gɇꞌkam kɨꞌn dai gu Dios, cham tuꞌ puiꞌ nat jɨꞌx gɇꞌgɇrkam kɨꞌn ja darai gu noonbiꞌñ. Nat guꞌ gu Dios cham paiꞌ dhuuk maaꞌnnim jax tɨɨdak maadɨt guiꞌ nam jɨꞌk jir noonbiꞌñ jaꞌp na jax jum kaiꞌch gu ñioꞌkiꞌñ miꞌ na paiꞌ tu uaꞌñix, na jaꞌpni muiꞌ ji kiksa:
Aap jir jiñ mar,
gɇꞌkam kɨꞌn jum aꞌm ba tɨ nɨidhim iñ.
Aañ jir jum gɨꞌkoraꞌ.
Ni ku cham paiꞌ dhuuk jax kaiꞌch na maadɨt guiꞌ nam jir noonbiꞌñ aagɨt jup kaiꞌch na jax jup jum kaiꞌch jumai kap gu ñioꞌkiꞌñ na jaꞌpnip jum kaiꞌch:
Aañ jir Gɨꞌkorgaꞌn kaꞌ,
guiꞌ baꞌr jiñ mar kaꞌ.
Baꞌ janoꞌ nat paiꞌ dhuuk yaꞌ ai dhi oiꞌñgaꞌn bhaan gu Maraaꞌn jich Xoiꞌkam, jup ja tɨtda bɨɨx na jɨꞌk noonbiꞌñ, puiꞌ na jax jup ba tu uaꞌñix gu ñioꞌkiꞌñ nap jum kaiꞌch:
Tu daandaꞌ pim buiñor guñ mar bɨɨx na pim jɨꞌk jir jiñ ñoonob.
Baꞌ jumai kap jaꞌpnip tu uaꞌñix gu ñioꞌkiꞌñ gu Dios na bhaan tu aꞌga gu noonbiꞌñ:
Jix bhaaiꞌ nañ jɨbɨɨlh jup ja duñiaꞌ dhiꞌ nam jɨꞌk jir jiñ ñoonob noꞌñ xi ɨlhiiꞌñ,
jaiꞌ baꞌ tai.
Gio baꞌ jumai kap jaꞌpnip jum kaiꞌch gu ñioꞌkiꞌñ na gu Maraaꞌn jich Xoiꞌkam aagɨt jup kaiꞌch:
Aap gammɨjɨ pur Dios sia nar paiꞌ dhuuk,
cham paiꞌ juꞌkaꞌ nap jir gɇꞌkam.
Jix bhaiꞌ tɨ sɨlhkaꞌn ap na jax pɨk jaꞌk jum koꞌraar aap dɨɨlh.
Jix kɨɨgalhiꞌñ ap guiꞌ na jɨꞌk tuꞌr jix kɨɨꞌp jum duukam,
guiꞌ baꞌ na jɨꞌk tuꞌr jix buam jum duukam cham kɨɨgalhiꞌñ ap.
Puiꞌ kuñ baꞌp kaiꞌch nap aap puiꞌp jir Dios jaꞌp na jax aañ,
na ñich guꞌ pu chuꞌm kɨꞌn jum aꞌm tɨ tɨɨ.
Baꞌ xib dai nap joidham gɇꞌkam kɨꞌn jix bhaiꞌ bam taat,
cham jaroiꞌ puiꞌ.
10 Gio baꞌ moo jumai kap jaꞌpnip jum kaiꞌch gu ñioꞌkiꞌñ na sia guch Xoiꞌkam aagɨt jup kaiꞌch:
Aapiꞌ Dios jiñ Gɨꞌkoraꞌ,
bɨxchuꞌx aichuꞌn ap nap pu tu duñiaꞌ gɇꞌgɇr jup tum duuꞌnkam.
Tɨɨꞌ na pich jup duu dhi oiꞌñgaꞌn bɨjɨk na chakui jaiꞌch kat,
sia dhix dhaam japich bɨɨx jup duu.
11 Baꞌ aap gammɨjɨ pux jaiꞌch kaꞌñ Gɨꞌkoraꞌ,
cham tuꞌ puiꞌ na jax dhi oiꞌñgaꞌn gio dhix dhaam na pich jup tu duu,
na guꞌ alhio pɨx yax chu jaiꞌch kaꞌ.
Na guꞌ dhiꞌ cham xiim kɨklhiꞌñchai naiꞌ jim xichuiꞌdhaꞌ,
jaꞌp na jax gu tuꞌ jannulh na kɨlhiiꞌñchai naiꞌ ji saaskiaꞌ.
12 Nap guꞌ aap bɨɨx tu kuugalhdhaꞌ yaꞌ dhi oiꞌñgaꞌn,
jaꞌp ji buusniaꞌ na jax noꞌ pich ba nansapa gu jax chuꞌm jannulh,
piam puiꞌ na jax gu jaroiꞌ noꞌt jaiꞌ ba tɨm tɨiꞌ gu jajannulhiꞌñ xixiibkam,
baꞌ dai na maiꞌ ba tu iaboꞌ gu kɨklhiꞌñgaꞌn.
Aap puꞌñip tu doodaꞌñ Gɨꞌkoraꞌ yaꞌ dhi oiꞌñgaꞌn gio bhaꞌñi jaꞌp jix dhaam,
na guꞌ kaiꞌñkam alhio pɨx yax chu jaiꞌch kaꞌ.
Dai aap ji nap baꞌ gammɨjɨ duakat pux jaiꞌch kaꞌ,
ni kup cham paiꞌ dhuuk jum pataasaꞌ.
13 Gio jumai kap puiꞌp tu uaꞌñix gu ñioꞌkiꞌñ gu Dios nat sap guiꞌ cham paiꞌ dhuuk maaꞌnnim jup tɨɨdak maadɨt guiꞌ nam jir noonbiꞌñ:
Yaꞌni kɨɨꞌn dɨr jiñ xanoop jap ka xi dhaibuꞌ nañ aañ ka xi ja tulhiiñchudaꞌ guiꞌ nam xim bhaamkiꞌñ.
14 Nam guꞌ gu noonbiꞌñ gu Dios jir jaꞌppɨx tujuandam tugiꞌñ, jaꞌpni pɨx jir tuutuꞌm am na gu jɨbɨɨlh, na tu ja chiandaꞌ pɨx. Puiꞌ na jax na bha ja jootosdaꞌ ya jaꞌp ja bui guiꞌ nam jɨꞌk tɨ jɨɨꞌñdhidhaꞌ buiñor guch Xoiꞌkam nam ja nuukaꞌndaꞌ na baꞌ cham jax ja doodaꞌ gux buam jum duukam.