GU UAꞌNAꞌN GU PAABLO NAT TU UAꞌÑXI GU
PILIMOON
1
Gu Paablo na ba ñioꞌkdhaꞌ gu Pilimoon
Aañ Paablo nañ pu kaiꞌñkam kuup nañ buiñor tɨ jɨɨgiꞌñ guch Xoiꞌkam, tum uaꞌñxidhaꞌ iñ bɨɨmaꞌn guñ jaduuñ Timoteo aapiꞌ Pilimoon nach joidham xim kɨɨgalhiꞌñ, nap guꞌ pu chuꞌm kaꞌm jup tu juan na jax aach. Bɨɨx jañ tu ja uaꞌñiꞌñ guiꞌ nam miꞌm kiꞌaam maap jum jumpadat daan guch Xoiꞌkam, puiꞌ na jax gu Aapia gio gu Arkiipo nach maap jich dhakooꞌñdhatuꞌ nach jax jaꞌk miꞌ puiꞌ jiim na jax jix aaꞌ guch Xoiꞌkam. Baꞌ gu Dios jich Gɨꞌkoraꞌ bɨɨmaꞌn guch Xoiꞌkam pɨx jam aꞌm tɨ nɨidhidhaꞌ am na pim baꞌx bhaiꞌm taatɨt tu oiꞌñkaꞌ bɨɨx jɨꞌmaꞌn aapiꞌm.
Gu Paablo na ba aagiꞌñdhaꞌ gu Pilimoon na joidham jix chu joiꞌmdat jix bhaiꞌ tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam
Aañ gammɨjɨ taxchaabgiꞌñ gu Dios nañ jim tɨꞌñchoi janoꞌ pɨk nañ paiꞌ dhuuk tu daandaꞌ buiñor, nañ guꞌ puiꞌ tɇ kɇɇ nap sap joidham jix ja joiꞌmdat jix bhaiꞌ ja bua bɨɨx guch Xoiꞌkam jɨɨgiꞌñdham na pim jɨꞌk maap jum jumpadat daan gu Dios, gam nap sap tuꞌ sɨlhkam kɨꞌn tɨ jɨɨꞌñdhat buiñor jix biiñak guch Xoiꞌkam. Baꞌ aañ tu daan buiñor gu Dios jum aꞌmkam nax ioꞌm jum makiaꞌ gu matdaꞌ nap baꞌx bhaiꞌ machiaꞌ bɨɨx nat tuꞌch aꞌm ji bii bhaankam guch Xoiꞌkam, nap guꞌ aap pu chuꞌm jup tu aꞌga nach aach jax chuꞌm bhaan tɨ jɨɨꞌñdhat jix biiñak kat miꞌ puiꞌ jiim. Joidham jix bhaiꞌñ chaat iñ baꞌ nap jix ja joiꞌmdat jix bhaiꞌ ja bua guch jaaduñ jich Xoiꞌkam bhaan, joidham jiñ guguux jañich na ñich puiꞌ tɨ kai. Cham tuꞌ bhaan jax kam aaꞌ am ɨp sap baꞌ bɨɨx guch Xoiꞌkam jɨɨgiꞌñdham na pim jɨꞌk maap jum jumpaꞌn, na mɨt guꞌ ba maat na tuꞌr jix kɨɨꞌp jum duukam.
Gu Paablo na puiꞌ ba tɨɨdaꞌ gu Pilimoon nax bhaiꞌ aichdhaꞌ gu Oneesimo na mu joochxidhaꞌ
Baꞌ sia kuñ moo tɨi jaꞌp ji buusan nañ jir gɇꞌkam nañ jir nobiiꞌñ guch Xoiꞌkam, baꞌx bhaaigɨt nañ jix gɨꞌm jix ooꞌ kɨꞌn tum chiñiaꞌ jax ñañ ɨlhiiꞌñdhaꞌ, guꞌ ji nañ guꞌ aañ dɨɨlh cham puiꞌ ɨlhiiꞌñ. Xim joiꞌmdat soiꞌñ ɨlhdhat jañ pɨx puiꞌ xim tɨɨdam, aañ Paablo nañ bax maat na jax jaꞌk jix bhaiꞌ ji chu buusniaꞌ nap pu tu duñiaꞌ, nañ guꞌ aañ miꞌ dhɨr ba jim, jagɨꞌkat jañ jup jum tɨtda. Baꞌ pu kaiꞌñkam yaꞌ kuup iñ nañ tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam. 10 Aañ bhaankam ñiok gu Oneesimo nat iiꞌmdaꞌ bhaan jaꞌp ji buus na bar jiñ mar, nat guꞌ ba tu maat gux kɨɨꞌp jum duukam nañ tu aꞌgiꞌñdhaꞌ yaꞌ puiꞌ nañ ji kuupich.
11 Bɨɨpɨꞌ dɨr gu Oneesimo cham tuꞌx kɨɨꞌ tujuandam buus jum bui. Xib jix kɨɨꞌ tujuandam ba buus na baꞌ bɨɨx gook bar jich chujuandam tuk kaꞌ, aap gio aañ. 12 Baꞌ xib jañ mɨjɨ xim joochxidhaꞌ ɨp gio, puiꞌp jaꞌk ɨlhdhaꞌ na panaas aañ pɨx jir guiꞌ kaꞌ na bhammɨ ba aayaꞌ. 13 Aañ tɨix aaꞌ nam aꞌmkam yaꞌ daakat jiñ palhbuiꞌñdhaꞌ gɨt bɨɨx aixim na tuꞌñ aꞌm jum aagidhaꞌ, na guꞌ aañ dɨɨlh cham bhaaiꞌ nañ tuꞌ jax duñiaꞌ nañ kuup pu kaiꞌñkam pɨx nañ tu aꞌga gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñiꞌook na bhaan tu aꞌga guch Xoiꞌkam. 14 Guꞌ ji na guꞌ cham jir am puiꞌ nañ jax ɨlhiiꞌñ aañ, puiꞌ kuñ baꞌ mum kɇkɇɇ nap baꞌ aap dɨɨlh jiñ aagiꞌñdhaꞌ noꞌp puiꞌp ɨlhiiꞌñ nañ jax kaiꞌch. Ku guꞌ cham tuꞌ ji na moo nañ jum chianɨt jup kaiꞌch, guꞌ jaꞌpji aap dɨɨlh noꞌp puiꞌp ɨlhiiꞌñ. 15 Jaꞌp ji buus nat pu kaiꞌñkam pɨx miꞌ dhɨr jum oꞌñxidhak maiꞌ mɨɨ jɨꞌk tanoolh gu Oneesimo na baꞌ miꞌ dhɨr na gio mup aayaꞌ, gammɨjɨ jum bɨɨm pu bap tuiꞌkaꞌ. 16 Baꞌ puiꞌ pɨx jaꞌk jap jup ba ɨlhdhaꞌ na jax gu jaiꞌch jaaduñ jich Xoiꞌkam bhaan. Jix joiꞌmdat jap nɨiꞌñdhaꞌ, cham tuꞌp puiꞌ jaꞌk ka ɨlhiiꞌñdhaꞌ na jax bɨɨpɨꞌ dɨr nap tujuandam kɨꞌn ka biaꞌkaꞌ puiꞌ cham ji namkidhat. Jix kɨɨgalhiꞌñ iñ guꞌ aañ. Aap jum aꞌm jum aaꞌ nap jix ioꞌm jix dhaꞌram ɨlhiiꞌñdhaꞌ, cham tuꞌ puiꞌ na aañ, na guꞌ bar jix kɨɨꞌ maaꞌnkam, gio na puiꞌp bar jum jaduuñ na ba tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam.
17 Baꞌ nañ jax ba kaiꞌch, puiꞌp jaꞌk ɨlhdhai aichdhaꞌm kiꞌaam na panaas aañ pɨx jir guiꞌ kaꞌ, noꞌp dho ji puiꞌñ ɨlhiiꞌñ nañ aañ jir jum jaduuñ jich Xoiꞌkam bhaan. 18 Noꞌt tuꞌx buam jum duiñ, piam ku tuꞌ bhaan jum uaꞌtuꞌn, jiñ aagiꞌñdhaꞌ ap nañ aañ jum namkidhaꞌ. 19 Sɨlhkam jañ jum namkidhaꞌ, cham tuꞌ nañ puiꞌ pɨx kaiꞌch. Aañiꞌ Paablo nañ yaꞌ tu uꞌuan dhi uꞌuan taꞌm bhaan yaꞌ puiꞌ kaiꞌch. Sia ku guꞌ aap jaꞌp ji buusan nap jix ioꞌm gɇꞌñ uaꞌtuꞌn, cham tuꞌ jaꞌxbuiꞌ nañ jɨꞌx jum chian nap puñ dhuiñdhaꞌ xib, ku guꞌ nañ guꞌ aañ dhiꞌ bhaan cham tuꞌp kañ buixiꞌñ. 20 Ea nap pu duñiaꞌñ jaduuñ jich Xoiꞌkam bhaan. Soiꞌñ ɨlhdhat jañ pum tɨtda nap iam puñ dhuiñdhaꞌ nañ jax jum tɨtda, nap guꞌ bax maat na jax jaꞌk jum aaꞌ nach pu duñiidhaꞌ noꞌch ba tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam. Dhiꞌ bhaan jap xiñ guguuxdhaꞌ nañ cham jax jiñ aaꞌndaꞌñ jur am bhaan, nach guꞌ pu kaiꞌñkam bar jich jajaaꞌnnim jich Xoiꞌkam bhaan.
21 Jix maat iñ jiñ jur am bhaan nap miꞌ puiꞌ tu duñiaꞌ nañ jax jum tɨtda, puiꞌ kuñ baꞌ mu tum uaꞌñiꞌñ. Jix maat iñ nap jix ioꞌm jix bhaiꞌ miꞌ pu duñiaꞌ, cham tuꞌ puiꞌ nañ jax jum aagiꞌñ. 22 Gio jaꞌp jañ jup xim tɨɨdam nap miꞌ dhɨr jix kɨɨꞌ xi chuñ dhuiñdhaꞌ mi jaꞌp paiꞌm baꞌgɨr nañ mi aayaꞌ, na baꞌ guꞌ noꞌt jotmodaꞌ ma aa gu Dios nañ mu jam tɨɨꞌmɨraꞌ, bax maatɨꞌ kaꞌ nañ paiꞌ aayaꞌ, na pim guꞌ puiꞌ jaꞌk soiꞌ tɨtda gu Dios.
Gu Paablo na ba tabuimgidhaꞌ gu Pilimoon
23 Yaꞌ dɨr mum ñioꞌkiꞌñ gu Epaapras nach maap kuup pu kaiꞌñkam pɨx nach buiñor tɨ jɨɨgiꞌñ guch Xoiꞌkam. 24 Bɨɨx gu Maarkos yaꞌ dɨr mum ñioꞌkiꞌñ, gio gu Aristaarko, gio gu Deemas, gio baꞌ gu Luukas, nam puiꞌp jiñ palhbuiꞌñ nach bhaankam tu juan guch Xoiꞌkam.
25 Baꞌ guch Xoiꞌkam nar gɇꞌkam pɨx jam aꞌm tɨ nɨidhidhaꞌ gammɨjɨ bɨɨx jɨꞌmaꞌn aapiꞌm.