20
Naiꞌ Abraham napoi usif Abimerek
Rarit naiꞌ Abraham nananiꞌ naꞌko Mamre, nnao neu pah Negep et pasaꞌ haaꞌ-nua. In natua nbi kuan Kades ma kuan Sur sin atnaank ein. Mes ka ꞌroo fa on naan ate, in natnani ntein neu kuan Gerar. Ma in natonan abitan kuan naan am nak, ain Saraꞌ naan, in fetof. Es naan ate, naiꞌ Abimerek, usif Gerar, nreek tuaf ma ntaam antoit bi Saraꞌ. Rarit sin neik je neu uisf ee in sonaf.
Rarit UISNENO nasnasab bifee ahoniꞌ ma nakiubaꞌ bifee munif, naꞌko usif Abimerek in too ngguin, natuin in ntoup naan naiꞌ Abraham in fee.*
Fai jes, Uisneno nakriir On anbi mneit neu usif naan. In naꞌuab am nak, “Ho he mmaet een! Natuin ho mtoup maan atoniꞌ in fee!”
4-5 Mes naiꞌ Abimerek nataah am nak, “Usiꞌ! Au ka ꞌreꞌ-reoꞌ ꞌiit fa bifee naan. Ma au ka ꞌsaan fa msaꞌ. Naiꞌ Abraham neikn on natoon am nak, in fetof! Bifee naan anmanakuꞌ on reꞌ naan amsaꞌ. Es naan ate, au ꞌreek tuaf ma ntaam antoit je nok neek akninuꞌ. Onaim Usiꞌ kais musaan kau, tua!”
Onaim Uisneno nataah am nak, “Batuur. Au uhiin ꞌak ho nekam naan kninuꞌ. Ma Au es reꞌ aꞌkaheꞌ ko he kaisaꞌ mreoꞌ bifee naan. Nok ranan naan ate, ho ka musanab fa meu Kau. Oras ia, mnonaꞌ mufaniꞌ bifee naan meu in mone. Atoniꞌ reꞌ naan, Au mafefa kninuꞌ. Onaim amtoit je he nꞌonen henatiꞌ ho kaisaꞌ mmaet. Mes karu ho ka mnonaꞌ mufaniꞌ fa bifee naan, ho mumnau murek-rekoꞌ! Ho mok ho too ngguin of anmaet sapuꞌ-sapuꞌ.”
Kik-kiku te, uisf ee noꞌen in ameupt ein okeꞌ, ma naretaꞌ in amneit naan. Onaim sin arsin namtaun. Rarit uisf ee noꞌen naiꞌ Abraham, ma nataan ee mnak, “Au ꞌtao ꞌsaan ko saaꞌ, es ho mmoeꞌ he hai msiraak om? Ho kais mupoi on reꞌ naan. 10 Ho mutenab saaꞌ, es ho mmoeꞌ on reꞌ ia?”
11 Onaim naiꞌ Abraham nataah am nak, “Aam usiꞌ! Au ꞌbaiseun. Au utenab ꞌak hi ar-arki ka mihiin fa Uisneno. Onaim hi of miꞌmaet kau, he msao au fee. 12 Au uꞌuab batuur, ꞌak bi Saraꞌ naan au fetoꞌ. Hai nua kai amaꞌ meseꞌ, mes es-es ate miꞌain kiim. Es naꞌ hai matsao on reꞌ ia. 13 Onaim oras Uisneno nreek kai he mpoi miꞌko hai kuan, ma mnao miꞌroo-ꞌroo meu kua-ꞌtetaꞌ, au utoon ain ꞌeu au fee ji mꞌak, ‘Hit tbi mee-mee jah, karu atoniꞌ natanan anmatoom nok hit nua kit, ma karu ho mneek kau te, mutaah am mak, hit meu fetof-naof.’ ”
14-16 Rarit usif Abimerek nnonaꞌ nafani bi Saraꞌ. Onaim in naꞌuab nok bi Saraꞌ mnak, “Oras ia, au ꞌbaen roi mutiꞌ fuaꞌ niuf goes ꞌeu ho naꞌo, he njair tanar am nak, au ka ꞌsaan fa saaꞌ-saaꞌ ꞌeu ko. Maut he aar pah ii nahinin on reꞌ naan!”
Rarit uisf ee naꞌuab neu naiꞌ Abraham am nak, “Abraham! Au pah ii mainuan neu ko. Ho mroim he mutua mbi mee-mee jah, es reꞌ ho.” Rarit in nfee ne bijae, ꞌbibi, ma ꞌbib-kase. In nfee ne ate msaꞌ, et atoniꞌ ma bifee.
17-18 Oras uisf ee nnonaꞌ nafaniꞌ bi Saraꞌ neu in mone, naiꞌ Abraham anꞌonen he Uisneno nfei bifeen ngguin naan sin ꞌaupk ein. Ma sin bisa nahoin ein antenin.
* 20:2 Uab reꞌ ia, naꞌko eraꞌ 18. 20:17-18 Eraꞌ 18 matuꞌi es eraꞌ nua.