21
Ain Saraꞌ nahoniꞌ naiꞌ Isak
1-7 Rarit UISNENO nateabaꞌ neu ain Saraꞌ saaꞌ reꞌ In nbaꞌan anrair je. Naiꞌ Abraham namnais jen, mes ain Saraꞌ naꞌapuꞌ. Oras in he nahoniꞌ, naiꞌ Abraham anmoin naan toon nautn es (100). Antea in oors ate, in nahoniꞌ riꞌaan moen jes. Rarit naiꞌ Abraham nakanab riꞌanaꞌ naan, naiꞌ Isak (reꞌ in aꞌmoufn ii ‘in main’).
Rarit ain Saraꞌ naꞌuab am nak, “Uisneno nmoeꞌ kau he ꞌmain, natuin oras ia au ꞌmariin. Biak ein nateenb ein, au ka neu he uhoniꞌ fa ꞌbi oras au umnais on reꞌ ia. Te kaah, amneon ii, maski au moen je namnais reꞌ-reuꞌf een, mes au feꞌ uhoniꞌ ꞌaan ne riꞌaan es. Onaim oras ia, sekau-sekau reꞌ anneen rasi ia te, sin of anmanin on reꞌ au msaꞌ.”
Oras in nmoin naan neno faun, naiꞌ Abraham naꞌheriꞌ naiꞌ Isak, natuin Uisneno In aprenat.
Sin nriuꞌ ain Hagar am in anah naiꞌ Ismaꞌel
Rarit naiꞌ Isak naꞌnae. Oras sin he nsoer je te, amaf naiꞌ Abraham nmoeꞌ fesat koꞌu.
9-10 Neot es, ain Saraꞌ nkius niit naiꞌ Abraham in fee muniꞌ ain Hagar in anah naiꞌ Ismaꞌel anmabuir nok naiꞌ Isak. Onaim ain Saraꞌ naꞌuab neu in moen je mnak, “Amriuꞌ mupoitan ate naꞌko Masir naan nok in anah! Natuin au ka ꞌroim fa he aet je in aanh ee napein pusaak saaꞌ-saaꞌ. Maut he au anah naiꞌ Isak anmees es reꞌ anpaar nain pusaak ein okeꞌ.”
11 Anneen ain Saraꞌ in uaban naan ate, naiꞌ Abraham nnaben ate ka reko fa, natuin naiꞌ Ismaꞌel naan, in aanh aa msaꞌ. 12 Mes Uisneno naꞌuab neu naiꞌ Abraham am nak, “Abraham! Ho kais mutenab ho fee muin aan nok in aanh aan. Mutuin ain Saraꞌ in roim naan. Natuin Au ꞌbaꞌan aꞌrair ꞌak ho of musuuf muꞌko naiꞌ Isak. 13 Mes Au ꞌfee tetus amsaꞌ ꞌeu ho fee muniꞌ naan in anah. Natuin in ho sisim ho naam amsaꞌ. In suufk ein of anjarin uuf es.”
14 Nokaꞌ kik-kiku on naan ate, naiꞌ Abraham nabarab oe-betiꞌ neu ain Hagar, ma nasniinb ee oe nbi baer es, reꞌ anmoeꞌ je naꞌko pasu. Rarit in nafetin bifee naan ma in anah he nnaon nmesen. Rarit sin nnaon nfuun baer ruman anpaumaak Beer Seba.*
15 Oras sin oe mniun ee okeꞌ te, ain Hagar nasaitan riꞌanaꞌ naan anbi hau aan es in mafon. 16 Onaim in natenab am nak, “Karu in natfeek am au ꞌhak-hake te, au neek ii nsuus anmaet.” Rarit in ntet-koit, ma nnao ntook seor naꞌroo naꞌko riꞌanaꞌ naan of oniꞌ meter boꞌ niim. Rarit in nkae nmeꞌ-meꞌur.
17 Uisneno nneen naiꞌ Ismaꞌel ankae msaꞌ, rarit In ameupt es neem naꞌko sonaf neno tunan, ma nhaman ain Hagar am nak, “Hagar! Nansaaꞌ am es ho msuus on reꞌ naan? Kais mumtau, Uisneno nneen anrair ho aanh ee in kaet. 18 Oras ia, mfeen ma mnao mkius riꞌanaꞌ naan. Amhaan mau goe ma mhaꞌtain in nekan, natuin Au of aꞌmoeꞌ in sufan sin anjarin too uuf maꞌtain es.”
19 Rarit Uisneno nfei ain Hagar in maatk ein, ma in niit oe maat es anbi naan. Onaim in neik baer oe, ma nnao nakain oe, rarit in neik je ma naꞌinuꞌ riꞌanaꞌ naan.
20-21 Onaim naiꞌ Ismaꞌel nok in ainaf natuan nbin baer ruman Paran. Naꞌko neno neu neno, in naꞌnae, ma in njair atoin akrao reok goes. Rarit in ainf ee nasaob ee nok bifee muinf es naꞌko pah Masir. Rasin ia njarin, natuin Uisneno nok naiꞌ Ismaꞌel.
Naiꞌ Abraham ma usif Abimerek anmaraem ein nbin Beer Seba
22 Oras naan, usif Abimerek, nok in meo paeꞌ makenat, naiꞌ Fikor, neman ma natefan nok naiꞌ Abraham. Usif naan naꞌuab am nak, “Abraham! Hai mihiin mak Uisneno nok ko. Etun ho mmoeꞌ saaꞌ-saaꞌ aah, ro he njarin on naan. 23 Onaim oras ia, au ꞌtoit ko he msuup ambi Uisneno In matan, mak ho of ka mputa-kriu kau fa, ꞌok au anah-upuf sin ok-okeꞌ. Natuin au ꞌmoeꞌ reko ꞌok ko, es naan ate ho ro he mmoeꞌ reko mok kau nbi pah ia msaꞌ.”
24 Onaim naiꞌ Abraham nataah am nak, “Reko, tua! Au ꞌsuup.”
25 Mes rarit naiꞌ Abraham natraak neu usif naan am nak, “Aam usiꞌ, ho too ngguin nasiik naan au oe maat hain es.”
26 Anneen on naan ate, usif naan nataah am nak, “Ahh! Au feꞌ aꞌneen rasi ia. Nansaaꞌ am es ho ka mutoon fa naꞌko af-afi naa? Au ka uhiin fa neu sekau es anmoeꞌ on reꞌ naan.”
27-28 Rarit naiꞌ Abraham ma naiꞌ Abimerek nmoꞌen rasi tfekaꞌ. Naiꞌ Abraham nait bijae ma ꞌbib-kase ma nfee sin neu usif. Rarit in npiir intein ꞌbib-kaes tipuꞌ manaꞌ hiut. 29 Rarit uisf ee nataan ee mnak, “Nansaaꞌ am es ho mmoeꞌ on naan?”
30 On nai te, naiꞌ Abraham natoon am nak, “Aam usiꞌ. Amtoup aꞌbib-kaes tiup ein ia, he njarin tanar nak aam usiꞌ ho mmanakuꞌ mak au es aꞌhain oe haniꞌ reꞌ ia.”
31 Natuin sin nua sin nmoꞌen nrarin rasi tfekaꞌ nbin bare naan, es naꞌ sin nakanab bare naan Beer Seba. In aꞌmoufn ii nak ‘Oe ꞌHain Supat’.
32 Sin nsupan nrarin on naan ate, usif naiꞌ Abimerek nok in meo paeꞌ je nfanin on sin pah Filistin. 33 Rarit naiꞌ Abraham nseen hau tamareska uuꞌ goes nbi Beer Seba. Anmurai naꞌko oras naan, hau naan anjair tanar amnaubaꞌ neu naiꞌ Abraham, nak in naꞌbees neu UISNENO reꞌ Amonit Nabar-baar anbi bare naan. 34 Rarit naiꞌ Abraham natua on reꞌ anao-amnemat tar aꞌroo nbi atoin Filistinas sin pah.
* 21:14 Oras naan, naiꞌ Ismaꞌel nmoin naan toon boꞌes am haa nneis. Amkius Retaꞌ Ahun-hunut 16:16; 21:5, 8. 21:31 Anbi uab Ibrani, Beer Seba in aꞌmoufn ii humaꞌ-humaꞌ. Esan reꞌ ‘oe hain neek minaꞌ’, ‘oe hain neek meseꞌ’, ‘oe hain ua reko’, ‘oe hain hituꞌ’, aiꞌ ‘oe hain supat’. 21:33 Hau tamareska ka nmuiꞌ fa et hit pah metoꞌ (Timor) ia. Hau naan anmoin et auf metoꞌ, mes in noon ein nmaroben piut. In aꞌbaaꞌk ein antaman rek-reko ntean auf gui ꞌpinan. Aꞌbiibn ee neuk in noon.