13
Yébaalé pulak mu vétik bét yaalak
*Wuné vék yébaalé pulak mu nak kusba yaaladéka. Déku kaara taaba vétik. Déku kaaraba de némaan du saapdakwa maakna saap taaba vétik kwaak. Déku maakna nak taaba sékét nak taababa kayék vétik. Déku maaknaba dé kavidan yé las kwaak. Wani yé kavite Gotké kapéredi kudi wakwete de dérét waséléknék. Véwurén yébaalé wan lepat pulak. Déku maan wan beana maan pulak. Déku kudi wan laionna kudi pulak. Wani yébaaléké dé apakélé viwu Seten déku apa kwayék. Kwayétakne dé dérét wak, “Méné wuna apa kérae képmaaba rakwa du taakwaké némaan ban raké méné yo.” Naate wadéka dé apa yate deké némaan ban dé rak. Wani yébaaléna maakna nak viyaapérekdaka kiyae dé ték. Tédéka wani maaknaba tén waasé rékaa yadéka dé maakna tépa yéknwun yak. Yadéka de képmaaba rakwa akwi du taakwa wani yébaalat véte kwagénte de déku kukba yék. Wani apakélé viwu yébaaléké déku apa kwayédéka de du taakwa viwuna yéba kevéréknék. Yate de yébaaléna yéba wawo kevéréknék. Kevérékte de wak, “Kéni yébaalé wan némaan ban dé. Dé apat dé kapére yo. Du dé wale waariyate dérét viyaaké yapatiké de yo.”
Got wani yébaalat waatimarék yadéka dé apa kérae akwi muké dé némaan ban rak. Wupmalemu (42) baapmu dé némaan ban rak. Rate dé Gotké kapéredi kudi wakwete dérét dé waséléknék. Yate dé Gotna yé, Gotna gayé, Gotna gayéba rakwa du taakwaké wawo dé kapéredi kudi wakwek. *Got waatimarék yadéka dé wani yébaalé Gotna du taakwa wale waariyadéka déku apa deku apat débu talaknak. Got waatimarék yadéka dé apa yate akwi kém, akwi képmaa, akwi kés pulak nak pulak kudi bulkwa du taakwa, akwi kés pulak nak pulak sépé kurén du taakwa, deku némaan ban dé rak. *Képmaaba rakwa wupmalemu du taakwa déku yéba kevérékgé de yo. Déknyényba Got akwi mu kuttaknamarék yate dé nyégaba nak déku du taakwana yé kavik. Wani nyéga wan viyaapérekdan Sipsip Nyaanna nyéga. Wani nyégaba deku yé kavidén du taakwa apuba apuba miték rasaakuké de yo. Wani nyégaba deku yé kavimarék yadén du taakwa wani yébaaléna yéba kevérékgé de yo.
Guné Gotna kudi véknwuké mawulé yakwa du taakwa, kéni kudi mé véknwu. 10  *De raamény gaba radoké Got dé du taakwa lasnyét dé wak. Wani du taakwat maama kure yédo raamény gaba raké de yo. Du las nak duwat waariyadakwa kulaat viyaapérekdaran nak du waariyadakwa kulaat derét viyaapérekgé de yo.
Guné Gotna du taakwa wani kudi véknwute guné wup yamarék yaké guné yo. Yate guna mawuléba apa yate Gotna kudi miték véknwusaakuké guné yo. Gotna jébaa kulaknyénymarék yaké guné yo.
11 Yébaalé nak wawo képmaaba raapme yaaladéka wuné vék. Sipsip nyaanna maaknaba tékwa kaara pulak, kaara vétik dé ték. Dé apakélé viwu bulkwa pulak dé kudi bulék. 12 Taale yaan yébaalé kukba yaan yébaaléké apa kwayétakne wadéka dé taale yaan yébaaléna méniba téte dé déké jébaa yak. Yate dé képmaaba rakwa du taakwat wadéka de taale yaan yébaaléna yéba kevéréknék. Déknyényba maakna nak viyaapérekdaka kiyae tédéka wani maaknaba tén waasé rékaa yadéka dé maakna tépa yéknwun yan yébaaléna yéba de kevéréknék. 13  *Kukba yaan yébaalé kés pulak nak pulak déknyényba vémarék yadan apa jébaa dé yak. Nak yadén apa jébaa kéga. Dé akwi du taakwana méniba téte wadéka yaa Gotna gayé kulaknyénytakne dé képmaat giyaak. 14 Kukba yaan yébaalé dé taale yaan yébaalat apa kérae dé déknyényba vémarék yadan apa jébaa yate dé képmaaba rakwa du taakwat yénaa yak. Yate dé derét kéga wak, “Guné waapinyan taaké guné yo. Wani yébaalé déknyényba waariyadakwa kulaat viyaapérektaknadak dé kulé ro. Guné wani yébaalé pulak waapinyan taaké guné yo. Tae guné déku yéba kevérékgé guné yo.” Naate wadéka de taak. 15 Taadaka Got waatimarék yadéka dé kukba yaan yébaalé wani waapinyanét yapévuk. Yapévudéka dé wani waapinyanét yaamabi wulae tédéka dé kudi bulék. Bulte dé wak, “Wuna yéba kevérékmarék yakwa du taakwat guné viyaapérekgé guné yo.” 16 Naate watakne dé wak, “Guné wuna kudi nak kaviké guné yo, akwi du taakwana yéknwun tuwa taababa. Taababa kavimarék yagunéran deku lékwésba kaviké guné yo. Némaan du taakwa, bakna du taakwa, gwalmumama du taakwa, gwalmu yamarék du taakwa, nak duna kudiba véknwute wadakwa pulak jébaa yakwa du taakwa, deku mawuléba sanévéknwute mawulé yadakwa jébaa yakwa du taakwa, akwi du taakwat wuna kudi waga kaviké guné yo. 17  *Kavigunu du taakwa wuna kudi kure témarék yadaran de nak du taakwat gwalmu kéraamarék yaké de yo. Wuna kudi kure témarék yaran akwi du taakwa gwalmu kwayétakne nak du taakwat yéwaa kéraamarék yaké de yo.” Naate dé wani waapinyan wak. Wadéka waga de déku kudi kavik. Kavidan kudi las wan wani yébaaléna yé. Kavidan kudi las wan wani yébaaléna naba.
18 Guné yéknwun mawulé pukaakwa du taakwa, mé sanévéknwu. Guné miték sanévéknwe wani yébaaléna nabaké kutdéngké guné yo. Wani naba wan képmaaba rakwa duna naba. Wani naba wan 666.
* 13:1 Re 17:3, 7, 12 * 13:7 Re 11:7 * 13:8 Re 3:5 * 13:10 Re 14:12 * 13:13 Mt 24:24 * 13:17 Re 14:9-11