14
Wupmalemu (144,000) du de kulé gwaaré waak
*Tépa ve wuné vék wani Sipsip Nyaan Jerusalemba tékwa nébuba tédéka. Wani nébuna yé Saion. Wani Sipsip Nyaan tédéka de wupmalemu (144,000) du taakwa de dé wale ték. Déknyényba wani du taakwana lékwésba wani Sipsip Nyaanna yaapa Got déku kapmu wani Sipsip Nyaanna yé déku yé wawo dé kavik. *Wani du taakwa tédaka wuné véknwuk apakélé gu waakwa pulak kudi nak Gotna gayéba waadéka. Wani kudi wan jaat viyaate waakwa pulak dé waak. Wani kudi wan gita viyaadaka waakwa pulak dé waak. *Wani kudi wan wani du taakwa waakwa kudi. De Got rakwa jaabé tékwaba téte de kulé gwaaré waak. De mawulé tékwa kulé mu wan véti wan véti, waba rakwa némaan du wawo, deku méniba téte de kulé gwaaré waak. Nak du taakwa wani gwaaréké kutdéngmarék yaké de yo. Wani du taakwa kapmu wani gwaaré de kutdéngék. Déknyényba Got kéni képmaaba dé wani du taakwat kéraak. Kéraadéka de kapmu wani gwaaré de waak. *Deku mawulé yéknwun mawulé male. De kapéredi mu kaapuk yadan. Wani du de taakwa wale kapéredi mu kaapuk yadan. De Gotké male sanévéknwute miték male de rak. De wani Sipsip Nyaan mawulé yadékwa taalat yédéka de déku kukba yu. Got dé wani du taakwat kéraak képmaaba. Kéraadéka de taale déku kémba rate wani Sipsip Nyaanna kémba de rak. Nak du taakwa kukba de déku kémba rak. Wani du taakwa kapéredi mu las kaapuk yadan. Yate yénaa kudi las kaapuk wakwedan.
Gotna kudi kure giyaakwa du kupuk de kudi wakwek
Tépa ve wuné vék Gotna kudi kure giyaakwa du nak awuré nyétba wure yédéka. Dé yéknwun kudi apuba apuba rasaakuran kudi wakweké dé yék. Kés képmaa nak képmaaba rakwa du taakwa, kés kém nak kémba rakwa du taakwa, kés kudi nak kudi bulkwa du taakwa, kés sépé nak sépé kurén du taakwa, kéni képmaaba rakwa akwi du taakwat wakweké dé yék. Yéte dé némaanba waate dé wak, “Got apakélé kot véknwukwa némaan ban rate akwi du taakwana jébaaké wakwedéran tulé débu yaak. Guné déké wup yate déku yéba kevérékgé guné yo. Got nyét, képmaa, képmaaba tékwa akwi gu kuttaknadénké sanévéknwute guné déku yéba kevérékgé guné yo.”
*Dé waga wadéka dé Gotna kudi kure giyaakwa du nak wawo taale yaan duna kukba dé yaak. Yae dé wak, “Némaa gayé Babilon débu kapére yak. Wani gayéba rakwa du taakwa nak du taakwa wale kapéredi mu yadaka de akwi képmaaba rakwa du taakwa véte de wawo wani kapéredi mu de yak. Yadaka Got dé rékarékat kapére yak, Babilonba rakwa du taakwat.”
9-10  *Dé waga wadéka dé Gotna kudi kure giyaakwa du nak wawo bétku kukba yaak. Yaate némaanba waate dé wak, “Yébaaléna yéba kevérékgwa du taakwa, yébaalé pulak taadan waapinyanna yéba kevérékgwa du taakwa wawo, bétku yéba kevérékte yébaaléna kudi lékwésba, yéknwun tuwa taababa kéraan du taakwa, wani du taakwat Got dé rékarékat kapére yo. Yate dé yadan kapéredi mu yakataké dé yo derét. De Gotna du wani Sipsip Nyaan wawo deku méniba tédo Got yadan kapéredi mu yakataké dé yo. Deké mawulé lékmarék yaké dé yo. Got wadu de yaaba, yaa yaankwa matuba wawo yaanké de yo. Yaante apakélé kaagél kutké de yo. 11 Wani yaa yaansaakuké dé yo. Yaandu de apakélé kaagél kutsaakuké de yo. Wani yébaalé bét yébaalé pulak taadan waapinyanna yéba kevéréknén du taakwa, bétku yéba kevérékte yébaaléna kudi deku sépéba kéraan du taakwa wawo de apuba apuba kaagél kutké de yo. Gaan nyaa yaap ramarék yaké de yo.” Naate dé wak.
12  *Guné Gotna du taakwa, wani kudi véknwute guné wup yamarék yaké guné yo. Yate guna mawuléba apa yate Gotna kudi miték véknwusaakuké guné yo. Yate Jisasna jébaa kutsaakuké guné yo. Déku jébaa kulaknyénymarék yaké guné yo.
13  *Gotna gayéba kudi nak giyaadéka véknwuréka dé kéga wak, “Méné kéga kaviké méné yo. Némaan Ban Jisas wale nakurak mawulé yate bulaa rakwa du taakwa kukba raran du taakwa wawo kiyaado Got derét kutkalé yadu de miték male raké de yo.” Naate wadéka dé Gotna Yaamabi wak, “Wan adél. Kéni képmaaba wupmalemu kapéredi mu deké dé yaak. De kiyae Gotna gayéba rate apuba apuba yaap rasaakuké de yo. Wani kapéredi mu deké tépa yaamarék yaké dé yo. De képmaaba rate yéknwun mu male de yak. Got yadan yéknwun muké sanévéknwute deké miték védu de Gotna gayéba rate miték male raké de yo.” Naate dé wak.
Képmaaba kadému kéraadakwa tulé
14  *Wuné tépa ve wuné vék waama buwi nak kwaadéka. Wani buwiba dé du pulak rak. Déku maaknaba dé gol matut yadan maakna saap kwaak. Déku taababa dé nébi kutkwa kulaa dé kurék. 15  *Kutdéka dé Gotna kudi kure giyaakwa du nak wawo Gotna kudi buldakwa gaba yaalak. Yaalate dé buwiba rakwa dut némaanba waate dé wak, “Képmaaba tékwa akwi kadému débu ak yak. Bulaa wan ak ye tékwa kadému kéraanakwa tulé. Méné ye ména kulaat kadému sékuké méné yo.” 16 Naate wadéka dé buwiba ran du déku kulaa kure képmaat giyae naané Judana du kadému sékunakwa pulak dé ak ye tén kadému sékuk.
17 Yadéka dé Gotna kudi kure giyaakwa du nak wawo Gotna kudi buldakwa gaba yaale dé ték. Dé wawo nébi kutkwa kulaa dé nak kurék. 18 Kutdéka dé Gotna kudi kure giyaakwa du nak wawo Gotké gwalmu kwayédakwa jaabé kulaknyénytakne dé yaak. Wani du waba tékwa yaaké dé némaan ban ro. Wani du yae dé nébi kutkwa kulaa kure tén dut némaanba waak. Waate dé wak, “Képmaaba tékwa wain sék bulaa débu ak yak. Méné ména kulaa kure ye méné wani wain sék sékuké méné yo.” 19  *Naate wadéka dé wani du déku kulaa kure képmaat giyae dé ak yan wain sék sékuk. Sékwe dé apakélé awu pulak matuba wani wain sék kéraasadak. Waga pulak matuba naané Juda maanét akibés sakibésnyu, wain gu kéraaké. Wani wain sék wan Gotna maama pulak. Got déku maamat rékarékat kapére yate dé derét viyaaké dé yo. Dé wain sék akibés sakibéskwa du pulak yate dé déku maamat yaalébaanké dé yo. 20 Wain sék akibés sakibésdékwa taalé wan némaa gayé tékwaba kaapaba dé ték. Got waba akibés sakibésdéka dé wény yaalak. Yaale séknaa taaléba dé yék (300 kilomita pulak). Yéte dé waare képmaaba tékwa duna maakna kutnyélépké nae dé yak.
* 14:1 Re 3:12 * 14:2 Re 1:15 * 14:3 Re 7:4 * 14:4 Je 1:18 * 14:8 Re 18:2-3 * 14:9-10 Re 13:11-17, 19:20, 20:10, 15, 21:8 * 14:12 Re 13:10 * 14:13 Yi 4:10 * 14:14 Re 1:13 * 14:15 Mt 13:36-40 * 14:19 Re 19:15