21
Kulé nyét, kulé képmaa
*Tépa ve wuné vék kulé nyét, kulé képmaa tédéka. Taale tén nyét képmaa débu kaapuk yak. Kus wawo débu kaapuk yak. *Yadéka wuné Gotna kulé gayé kulé Jerusalemét vék. Got wadéka wani gayé nyét kulaknyénytakne dé giyaak. Giyaadéka wuné vék. Wani gayé dé miték ték, taakwa nak, du raké yate, yéknwun mu kusowe miték télékwa pulak.
Got rakwa jaabéba kudi nak némaanba waadéka véknwuréka dé wak, “Mé véknwu. Bulaa Got du taakwa wale dé ro. Dé de wale rasaakudu de déku du taakwa rasaakuké de yo. Got déku kapmu de wale apuba apuba rasaakuké dé yo. Wan adél. *Dé de wale rate deku ménegu yatnyéké dé yo. Yadu de tépa kiyaamarék yaké de yo. De tépa géraamarék yaké de yo. Deku mawulé tépa kapére yamarék yaké dé yo. De kaagél tépa kutmarék yaké de yo. Déknyényba ran mu akwi débu kaapuk yak.” Naate dé wunat wak.
Némaan duna jaabéba rakwa ban Got dé wak, “Mé véknwu. Wuné wawurék déknyényba ran akwi mu débu kaapuk yak. Bulaa kulé mu male wuné kuttakno.” Naate watakne dé wunat tépa wak, “Kéni kudi wan adél kudi. Yénaa kudi kaapuk. Méné kéni kudi kaviké méné yo.” *Naate watakne dé wunat tépa wak, “Wuné akwi mu kuttaknawurék dé ro. Wuné wawurék déknyényba ran mu débu kaapuk yak. Déknyényba wuné rak. Sésékukba yaaran tulé raké wuné yo. Guké kiyaaké yakwa du taakwaké de gu kwayédakwa pulak, kulé mawulé kéraaké mawulé yakwa du taakwaké wuné kulé mawulé kwayéké wuné yo. De wunat bakna nyégélké de yo. Wani muké yéwaa tiyaamarék yaké de yo. De kulé mawulé kérae apuba apuba miték rasaakuké de yo. *Kapéredi yaabuké kuk kwayén du taakwa wani yéknwun mawulé nyégélké de yo. Nyégéldo wuné deku némaan ban rawuru de wuna baadi raké de yo. Kapéredi yaabuba yékwa du taakwa wani yéknwun mawulé nyégélmarék yaké de yo. Wuna jébaa kutmuké wup yakwa du taakwa, wuna kudiké kuk kwayén du taakwa, kapéredi mu yasaakukwa du taakwa, du taakwat viyaapérekgwa du taakwa, nak du taakwa wale kapéredi mu yakwa du taakwa, kus mayéra yakwa du taakwa, yénaa gotna yéba kevérékgwa du taakwa, yénaa kudi wakwekwa akwi du taakwa, wani du taakwa yaa yaankwa kwawuba dawuliké de yo. Wupmalemu yaa yaankwa matu wawo wani kwawuba dé ro. Wani kwawuba dawuliran du taakwa tépa kiyaaké de yo.” Naate dé Got wunat wak.
Kulé gayé Jerusalem
*Déknyényba Gotna kudi kure giyaakwa du nak taaba sékét nak taababa kayék vétik du taakwat yaalébaankwa kapéredi mu sékéréknén agérap kure tédaka wuné vék. Bulaa wani du nak wunéké yae dé wak, “Méné mé yaa. Wuné ménat wani Sipsip Nyaan yaran taakwat wakwatnyéké wuné yo.” 10 Naate wadéka Gotna Yaamabi wunat apa yadéka dé wunat awuréba tén nébat nak kure yék. Ye dé Gotna gayé Jerusalemét wunat wakwatnyék. Got wadéka dé wani gayé nyét kulaknyénytakne giyaak. 11 Giyaadéka wuné vék. Gotna apa wani gayéba radéka dé wani gayé nyaa vékwa pulak ye ték. Wupmalemu yéwaat kéraadakwa jaspa waadakwa matu pulak dé ték. 12 Glas pulak dé miték ték. Wani gayéba gidan raatmu awuréba dé ték. Wani raatmuba gwés taaba vétik sékét maanba kayék vétik dé ték. Tédéka de Gotna kudi kure giyaakwa du de nak nak wani gwés tékwaba ték. Isrelna kém taaba vétik sékét maanba kayék vétik deku yé nak nak akwi gwésba dé kwao. 13 Wani raatmu déku maalé wan véti wan véti. Akwi raatmuna maaléba dé gwés kupuk ték, nyaa yaalakwa maaléba kupuk, nak maaléba kupuk, nyaa dawulikwa maaléba kupuk, nak maaléba kupuk, waga de gwés ték. 14 Déknyényba wani raatmu apa ye miték téduké de apakélé matu taaba vétik sékét maanba kayék vétik taknak. Wani matuba wani Sipsip Nyaanna du taaba vétik sékét maanba kayék vétik deku yé dé kwao.
15 Wuné wale téte bulén du dé gwalmu naaknwudakwa baagé nak kure ték. Wani baagé wan gol matut yadan baagé. Wani baagat dé wani gayé, gwés, raatmu wawo naaknwuké nae dé yak. Naaknwe dé vék. 16 Wani gayéna maalé déku sémény wawo wan nakurak male. Maalé wan 2,400 kilomita. Sémény wan 2,400 kilomita. 17 Wani gayéna raatmu wawo dé wani du naaknwuk. Naaknwe dé vék wani raatmu sémény waarédéka (144 meta). Naaknwudékwa baagé wan képmaaba rakwa du gwalmu naaknwudakwa baagé.
18 Wani gayé gol matut de yak. Yataknadaka dé nyaa vékwa pulak ték, glas pulak. Wani gayéba gidan raatmu de jaspa waadakwa matut yak. 19-20 Raatmu apa yate miték téduké de apakélé matu déknyényba taknak. Wani matuba Got dé apakélé yéwaat kéraadakwa matut kusok. Yalagi kés pulak nak pulak matut dé kusok. Nak matu wan jaspa. Nak matu wan gélé, nyaa védéka nyét léng nae tékwa pulak. Wani matuna yé sapaia. Nak waama matu wan aget. Nak mi gaga pulak matu wan emeral. Nak gwaavékwa waamakwa matu wan sadonikis. Nak gwaavé matu wan konilian. Nak raamu matu wan krisolait. Nak mi gaga pulak matu wan beril. Nak pulak raamu matu wan topas. Nak mi gaga pulak, raamu pulak yan matu wan krisopres. Nak pulak gélé matu wan yaiasin. Nak gwaavé pulak matu wan ametis. 21 Raatmuba tékwa gwés taaba vétik sékét maanba kayék vétik wan wupmalemu yéwaat kéraadakwa kaaviya pulak. Gwés nak nak nakurak apakélé kaaviya pulak mat dé yak. Gayéba kwaakwa yaabu yéknwun gol matut yadéka dé glas pulak yak.
22 Apat kapére yakwa Némaan Ban Got bét wani Sipsip Nyaan Jisas wani gayéba rate wani gayéna akwi taaléba yeyé yeyate akwi du taakwa wale tébétka akwi du taakwa bét wale de kudi bulu. Yadaka Got wale kudi buldakwa ga wani gayéba kaapuk kwaakwa. 23  *Got nyaa vékwa pulak radéka wani gayéba nyaaka ye dé tu. Tédéka wani Sipsip Nyaan dé yaankwa téwayé pulak radéka de wani gayéba rakwa du taakwa miték de vu. Nyaa baapmu waba kaapuk vébétkwa. 24 Got bét wani Sipsip Nyaan waga yabéru nyaaka yadu akwi du taakwa miték véte yeyé yeyaké de yo. Yado kéni képmaaba rakwa némaan du bétku yéba kevérékgé yate kusodakwa mu wani gayét kure yéké de yo. 25 Nyaa wani gayéna gwés tépémarék yaké de yo. Got bét wani Sipsip Nyaan waga yabéru nyaaka apuba apuba yadu wani gayéba gaan yamarék yaké dé yo. 26 Akwi kémna du taakwa kusodakwa mu, deku yéknwun gwalmu, deku yéwaa wawo wani gayét kure wulaaké de yo. 27  *Wani gayét kapéredi mu kure wulaamarék yaké de yo. Kapéredi mu yasaakukwa du taakwa, yénaa kudi wakwekwa du taakwa de wani gayét wulaamarék yaké de yo. Déknyényba dé wale rasaakuran du taakwana yé Got dé kavik wani Sipsip Nyaanna nyégaba. Wani du taakwa male wani gayét wulaaké de yo.
* 21:1 2 Pi 3:13 * 21:2 Yi 11:16; Re 3:12 * 21:4 1 Ko 15:24-26; Re 7:16-17 * 21:6 Re 1:8, 22:13, 17; Jo 7:37 * 21:7 Ro 8:14-17 * 21:9 Re 15:1, 21:2; Ep 5:27 * 21:23 Re 22:5 * 21:27 1 Ko 6:9-10; Re 3:5, 13:8