22
Nak pulak kaabélé, nak pulak mi
Gotna kudi kure giyaakwa du dé kaabélé nak wunat wakwatnyék. Du taakwa wani kaabéléba gu kate apuba apuba rasaakuké de yo. Wani gu ménidaama vénakwa glas yéknwun yadékwa pulak dé yéknwun yak. Wani kaabélé Got bét wani Sipsip Nyaan rakwa jaabéba yaale dé yék. *Wani gayéba kwaakwa nyédé yaabuba dé yék. Kaabélé maalé vétikba dé mi las ték. Du taakwa wani misék kate apuba apuba miték rasaakuké de yo. Wani mi akwi kwaaré apu taaba vétik sékét maanba kayék vétik waga dé sék aku. Akwi baapmu dé sék aku. Wani mi gaga akwi képmaaba rakwa du taakwat dé kutkalé yo, de yéknwun mawulé yate apuba apuba miték rasaakudoké.
*Kapéredi mu Got kélik yadékwa mu wani gayéba ramarék yaké dé yo. Got bét wani Sipsip Nyaan rakwa jaabé wani gayéba téké dé yo. Wani gayéba Gotna jébaa yakwa du taakwa déku yéba kevérékgé de yo. *Déku ménidaama véké de yo. Déku yé kwaaké dé yo deku lékwésba. *Wani gayéba gaan tépa yamarék yaké dé yo. Naana Némaan Ban Got nyaa vékwa pulak radéka wani gayéba nyaaka ye dé tu. Tédéka de wani gayéba rakwa du taakwa miték de vu. Védaka nyaa waba kaapuk védékwa. Téwayé wawo kaapuk yaankwa. Wani gayéba rakwa du taakwa némaan du taakwa rasaakuké de yo apuba apuba.
Jisas bari yaaké dé yo
Gotna kudi kure giyaakwa du wani mu wakwatnyétakne dé wunat wak, “Wakwenakwa akwi kudi wan adél kudi. Akwi du taakwa kudi adél yadékwaké kutdéngké de yo. Némaan Ban Got dé déku yéba kudi wakwekwa duna mawulat kutkalé yate wadéka dé déku du nak yaak. Déku jébaa yakwa du taakwa derét bari yaaran akwi muké wakwatnyéduké Got wadéka dé déku du nak yaak. *Jisas kéga dé wo, ‘Mé véknwu. Wuné bari yaaké wuné yo.’ Naate wadéka wuné ménat wo.”
Kukba yaaran muké kéni nyégaba kaviwurén kudiké sanévéknwuran du taakwa yéknwun mawulé yate miték raké de yo.
*Wuné Jon wani kudi véknwute wuné wani mu vék. Wuné wani kudi véknwute wani mu vétakne wuné wani mu wakwatnyén duna maan wale kwati yaane déké waadé daaké wuné mawulé yak. Yawuréka dé wunat wak, “Kaapuk. Méné waga yamarék yaké méné yo. Méné wale, Jisasna jébaaba yaale Gotna yéba kudi wakwekwa du taakwa wale, kéni nyégaba kwaakwa kudi véte wadékwa pulak yakwa akwi du taakwa wale, wuné wale, naané akwi Gotna jébaa yakwa du taakwa naané ro. Méné Gotké male kwati yaane waadé daaké méné yo.” Naate dé wak.
10 Watakne dé wunat tépa wak, “Kéni nyégaba kwaakwa kudi kukba yaaran muké kwaakwa kudi méné paakumarék yaké méné yo. Wani mu yaaran tulé bari bari yaaké dé yo. Méné wani muké wakweké méné yo. 11 Bulaa kapéredi mu yakwa du taakwa kapéredi mu wekna yaké de yo. Kapéredi mawulé véknwukwa du taakwa kapéredi mawulé wekna véknwuké de yo. Yéknwun mu yakwa du taakwa yéknwun mu wekna yaké de yo. Gotna kudi miték véknwukwa du taakwa Gotna kudi wekna miték véknwuké de yo.” Naate dé wunat wak.
12  *Jisas dé wo, “Mé véknwu. Wuné bari yaaké wuné yo. Yae wuné akwi du taakwa yan mu derét kaataké wuné yo. 13  *Wuné akwi mu kuttaknawurék dé ro. Kukba wuné wawuru akwi mu kaapuk yaké dé yo. Wuné taale wuné rak. Bulaa rasaakute kukba wawo rasaakuké wuné yo. Déknyényba wuné rak. Sésékukba yaaran tulé raké wuné yo.” Naate dé Jisas wo.
14  *Got wadu Jisas deké kiyaadénké sanévéknwute déku kudi miték véknwukwa du taakwa de wani misék kaké de yo. Kate de apuba apuba miték rasaakuké de yo. De wani gayéna gwésba wulaaké de yo. Wulaadaranké sanévéknwute de yéknwun mawulé yate dusék takwasék yaké de yo. 15  *Kapéredi waasa pulak rakwa gweba du taakwa, de kaapaba raké de yo. Kus mayéra yakwa du taakwa, nak du taakwa wale kapéredi mu yakwa du taakwa, du taakwat viyaapérekgwa du taakwa, yénaa gotna yéba kevérékgwa du taakwa, yénaa muké mawulé yate yénaa mu yakwa akwi du taakwa, wani kapéredi mu yakwa du taakwa de kaapaba raké de yo. Wulaamarék yaké de yo.
16  *“Wuné Jisas wuné wuna kudi kure giyaakwa dut nak wawuréka dé ménéké yaak. Wuna jébaaba yaalan du taakwat wani muké wakweduké wuné dérét wawuréka dé ménéké yaak. Wuné Jisas, déknyényba ran Isrelna némaan ban Devitna képmawaara wuné. Wuné déku kém. Wuné ganbaba yaalakwa kun pulak.”
17  *Wani Sipsip Nyaan Jisasna jébaaba yaalan du taakwaké naané kéga aja kudi wo: Wani Sipsip Nyaanna taakwa. Gotna Yaamabi bét Sipsip Nyaanna taakwa bét wo, “Méné mé yaa.” Kéni kudi véknwukwa du taakwa wawo wakweké de yo, “Méné mé yaa.” Gorét kulé mawulé kéraaké mawulé yaran du taakwa de mé yao. Yae Got kwayéran kulé mawulé kérae dé wale apuba apuba miték rasaakuké de yo. Wani kulé mawulé bakna kéraaké de yo. Yéwaa kwayémarék yaké de yo. Yate dé wale apuba apuba miték rasaakuké de yo.
18 Wuné Jon apakélé kudi nak wuné wakweyo, guné kéni nyégaba kwaakwa kudi véknwukwa du taakwa kukba yaaran muké kudi miték véknwugunuké. Kaviwurén kudi male dé mé kwao. Nak kudi wakwemarék yaké guné yo. Guné kukba yaaran muké kudi las wawo wakwegunéran Got wadu kéni nyégaba wakwewurén kapéredi mu gunéké yaaké dé yo. 19  *Guné kukba yaaran muké wakwewurén kudiké kélik yate “Dékumuk” naagunéran Got wadu guné déku yéknwun gayéba ramarék yaké guné yo. Yate guné wakwewurén misék gélémarék yate apuba apuba miték rasaakumarék yaké guné yo.
20  *Wani muké kudi wakwekwa du Jisas dé wo, “Wuné bari bari yaaké wuné yo. Wan adél.” Naate wadéka wuné wo, “Ao. Wan adél. Némaan Ban Jisas, méné mé yaa.”
21 Wuné kéni nyéga kavin du Jon wuné naana Némaan Ban Jisasnyét waato. Dé déku akwi du taakwaké mawulé lékte derét kutkalé yaké dé yo.
Wani wuné wakwebutik.
* 22:2 Jen 2:9 * 22:3 Re 7:15 * 22:4 Mt 5:8; Re 14:1 * 22:5 Re 21:23, 25 * 22:7 Re 1:3 * 22:8 Re 19:10 * 22:12 2 Ko 5:10 * 22:13 Re 1:8, 21:6 * 22:14 Re 22:2 * 22:15 Re 21:27 * 22:16 Ro 1:3; Re 1:1 * 22:17 Re 21:6 * 22:19 Re 22:2 * 22:20 1 Ko 16:22; Re 3:11