3
Sanglit ngan paka'abat kami' nga ga'i na kami' angagwanta si pagburulag-ta kam, aka'isip kami' nga mas mahalap kon pabilin na hamok ako sulu-sulo dahulo ari si syudad Atenas. Katapos aglihug-ko na hamok pada'inan si Timoteo, i bugtu'-ta kam si pagtu'o pati' i katumuy-tumuy-ko si trabaho para si Diyos pagpasamwak si mahalap sumat hi'unong si Kristo, basi' akabuwanan kam kusog ngan agka'araghat parti si mga pagtutu'u-bi. Himu-nay to basi' gana' ni addangan si ka'am i malingling si pagtu'u-na tungod si mga kasakitan nag'abat-bi ina'anto. Sayod kam dimu'an nga agtagama-nay to si Diyos mga kasakitan para si kita kam. Si kamatu'uran ngan paghuruwang-ta pa kam, human nayto agparasumat kami' si ka'am nga mga ti'agi kita kam si mga kasakitan. Ngan pariho si mga sakatu'anan-bi, iya gayod i mga mahinabo' ina'anto. Tungod sinan, ngan ga'i na ako gayod angagwanta, aglihog na hamok ako pagpanginsayod hi'unong si mga pagtutu'u-bi. Atalaw ako nga bangin aniya' pa'agi-na si paratintar nga abawa kam si tintasyon ngan i dimu'an kabudlayan kami' akarag hamok.
I mga Maka'a'aghat
Sumat-na si Timoteo
Pero ina'anto, atiya' na akabalik si Timoteo nga manaru'o si ka'am ro ngan akabawa si mga mahalap sumat hi'unong si pagtutu'u-bi pati' si gugma'-bi. Agsumatan-na kami' nga mga malipayon kam kon sa'intuman-bi kami' ngan ag'andoy kam kuno' gayod nga sakulawan-bi kami' pariho si karuyag kami' may pag'ikukulaw si ka'am. Sanglit, mga kabugtu'an si pagtu'o, dungan si dimu'an mga kasamok si isip kami' pati' si mga kasakitan nag'abat kami', agka'araghat kami' si mga pagtutu'u-bi. Tungod sinan, akabalikan kami' kay ga'i kam aburubantad si pagpakihuwang-bi si Ginu'o. Pinapa'i kami' akapasalamat si ka'am si Diyos nga tama' pammulos si dimu'an mga kalipayan sakarawat kami' mismo atubang si Diyus-ta kam tungod si ka'am? 10 Maniguro gayod kami' pagpangadyi' allaw sangom nga agsikurulaway kita kam gihapon basi' akabuwanan kam kon ay pa i pangulangan-na si mga pagtutu'u-bi.
11 Ina'anto agparapangadyi' ako nga ala'-na si Diyos, mismo si Tata' pati' si Paragdalum-ta kam Jesus i mga magpaka'ulang si naglalangnganan kami' pada'inan si ka'am nan. 12 Agparapalako ako nga tambahan-na si Ginu'o i mga gugma'-bi si kada addangan huwang na i ditangnga' mga a'a pariho si paghigugma' kami' may para si ka'am. 13 Amalako liwat ako nga agsasarig i mga inisipan-bi basi' gana' si ka'am makabasol si kinabuhi'-bi ngan magin diyusnon i kina'iya-bi kon angatubang kam si Diyos nga Tatay-ta kam si uras nga anakka i Paragdalum-ta kam Jesus huwang i mga nagpanagama paghuwang si iya.