4
I Kinabuhi' nga Agbuwan
Kalipayan si Diyos
Si katapusan mga kabugtu'an si pagtu'o, siray agparatugunan kami' kam kon pinapa'i akabuwan kalipayan si Diyos i kinabuhi'-bi nga si kamatu'uran iya na i nagparabuhat-bi. Ngan ina'anto namay, agpalako kami' ngan ag'aghat kami' kam pina'agi si arun-na si Paragdalom Jesus nga tambahan-bi pa i katangkud-bi pagpadayon sinan si uras-uras. Akapinugad ako sinan kay dati kam sayod sinan mga tugon nga nagparapasamwak kami' sigon si gahum-na si Paragdalom Jesus.
Kinahanglan nga paguwa' anan si ka'am i diyusnon kina'iya-na si addangan nga naghugasan si sala' kay iyay nan gayod i katuyu'an-na. I karuyag sidngun-ko nga kinahanglan kam aglikay nga aniya' sasindakan-bi pag'i'u'ubay. Kinahanglan nga kada addangan si ka'am agpaka'adal si tama' paggamit si kalugaringun-na kinatawo si pa'agi nga kinakulawan i nagtagamahan sito ngan aka'unrahan i pagka'a'a-mo. Ma'in nga a'uripon kam si kasindak si puhu'-na si la'in nga irog si mga ga'i nan magpanutu'o si Diyos ngan ga'i ag'ako' si pagkadiyus-na. Ngan hi'unong gihapon si nagtagamahan si ka'am, kinahanglan nga gana' ni addangan mag'intrimis si bugtu'-na o pagsalingabot si iya. I magbuhat si mga da'inan klasi sala' akakarawat kastigo tikang si Ginu'o ngan agsumatan kami' na kam sinan siray huwang i mga pada'an. Ga'i kita kam ag'agda-na si Diyos si marigsok nan kinabuhi' kundi' basi' mga diyusnon i mga kinabuhi'-ta kam nga angay para si mga nagtagama paghuwang si iya. Kon sugad, i mandiri' sinan mga kasugu'an, ma'in a'a i nagdiri'-na kundi' i Diyos dina, i magpa'ayop si ka'am si Espirito Santu-na.
Parti namay si pagsihirigugma'ay bilang magbururugto' si pagtu'o, ma'in na kinahanglan nga anurat pa kami' si ka'am mahi'unong sito kay mismo i mga kalugaringun-bi agturu'an-na na si Diyos kon pinapa'i kam nga agsihirigugma'ay. 10 Si kamatu'uran ngani' agbuhat-bi na dina i paghigugma' si dimu'an kabugtu'an si pagtu'o si bug'os Macedonia. Pero bisan pa mga kabugtu'an, ag'aghat kami' kam gihapon nga subrahan-bi pa i katangkud-bi pagpadayon sito si uras-uras.
11 Hingyapu-bi i kinabuhi' nga murayaw, i pagpanginano si kalugaringun-bi, pati' i pagla'om hamok si kalugaringun-bi tinarabahu'an nga iya gayod i nagparasumat kami' si ka'am. 12 Si da'inan pa'agi, agpakakarawat kam si pagrispitar-na si mga ga'i magpanutu'o ngan ga'i na kam agla'om si la'in para si mga kinahanglanun-bi.
I Pagpada'itu-na Gihapon
si Ginu'o
1Cor 15:12-57; 2Cor 5:1-10; 2Ped 3:1-18
Pgpk 20:11–21:5
13 Mga kabugtu'an si pagtu'o, i karuyag kami' nga agpakatu'anan kam hi'unong si mga magkamaratay na basi' si kabidu'-bi, ga'i kam agpakapariho si ditangnga' mga a'a nga gana' dati kasiguruhan-na si mga nag'anduy-na. 14 Agtutu'o kami' nga amatay si Jesus ngan abanhaw. Tungod sinan, agtutu'o kami' nga si pagpapada'itu-na si Diyos si Jesus pabungyud-na i mga magkamaratay na nga dati na ag'adda si iya. 15 Sigon mismo si allingun-na si Ginu'o, akasumat kami' si ka'am nga kita kam nga mga allom pa ngan magkabirilin tubtob si pagpada'itu-na gihapon si Ginu'o, ga'i akadahulo si mga magkamaratay na. 16 Kay sinan uras, mismo i Ginu'o pan hawod tikang si langit ngan akapakali i mga a'a si makusog mandu'-na, huwang i busis-na si arkanghel pati' i tandu-na si trumpita-na si Diyos ngan diritso agkabaranhaw i mga dati na ag'adda si Kristo basi' mga iya i magpandahulo pan dyata'. 17 Mangno, kita may kam nga mga allom pa ngan magkabirilin, panipun-na si Diyos paghuwang si mga iya ngan pamadurungan-na pagbawa pan panganod basi' satupu'-ta kam i Ginu'o ari si dyata'. Da'inan sinan i pa'agi nga agkahururuwang na kita kam si Ginu'o hasta si kahastahan. 18 Sanglit, agsipurupasarigaya kam pina'agi sito mga allingon.