5
I Ma'angkon
si Pagpada'itu-na Gihapon
Efeso 6:10-18; 2Tim 2:1-4
Mga kabugtu'an si pagtu'o, kon parti namay si pala'in-la'in panahon pati' mga pitsa, ma'in na kami' kinahanglan nga anurat pa si ka'am mahi'unong sito kay sayod namay kam nga i allaw pagpada'itu-na gihapon si Ginu'o anakka pariho si adda matangkaw nga paluwa' kon sangom si uras nga gana' manggasi. Si uras nga sigi paminugad i mga a'a, “Murayaw i dimu'an ngan gana' na sabarakahan-ta,” hintak agkamaratay i dimu'an nga bulag si Diyos. Ga'i to gayod mga iya salikayan-na pariho si paddi nga hintak sa'abat-na si tikaka'alluman na.
Pero para si ka'am mga kabugtu'an si pagtu'o, kunta' ga'i kam akahintakan kon anakkay nan allaw pariho si matangkaw tungod kay ga'i may kam ag'istar si kalu'uman. Ka'am dimu'an puro dadi'-na si kadanta'an pati' mga dadi'-na si ka'allawon. Ma'in kita kam sakup-na si kasangumon o si kalu'uman. Kon sugad, ga'i kita kam amariho si ditangnga' nan nga sigi hamok paraturihay,* kundi' magin alisto kita kam ngan ata'o pagdalom si isip-ta kay sangom i pagpaturi-na si mga parapamaturi nan, ngan kon malu'om na, iya i pagpamalangu-langu-na si mga para'inom. Pero tungod kay sakup-na may kita kam si allaw, kinahanglan ata'o kita kam pagdalom si mga isip-ta kam. Pasul'ut-ta kam bilang mga kutamaya-ta kam i mga pagtutu'u-ta pati' i gugma'-ta kam, ngan i dati kasiguruhan-ta si nag'anduy-ta katalwasan, iya may i ginamit-ta kam nga pinakahilmit. Ga'i kita kam agtu'inan-na si Diyos para hamok agsakit si kastigo, kundi' pag'angkon dina si katalwasan pina'agi si Paragdalum-ta kam Jesu-Kristo. 10 Agpakamatay iya para si kita kam, basi' aghururuwang kita kam a'allom si iya bisan kon allom pa kita o minatay na kon anakka iya. 11 Sanglit agsipurupasarigaya kam ngan agpaburubaskugaya kam si mga espirituhanon kinabuhi'-bi pariho si nagparabuhat-bi na ina'anto.
I Ultimo mga Panugun-tugon
12 Agpalako kami' hamok si ka'am mga kabugtu'an, nga buwanan-bi si tama' pagrispitar i mga magbudlay anan si ka'am kay mga iya i magpamuno' si ka'am si dimu'an nga aniya' kalabtanan-na si Ginu'o ngan mga iya i magparapanwaydong si ka'am kon ay i mga angay nagbuhat-bi. 13 Pakulawu-bi nga mahaya i pagdayaw-bi pati' paghigugma'-bi si mga iya tungod si mga trabahu-na. Ag'araddaha kam si kamurayaw. 14 Iya payto i nagpalako kami' si ka'am mga kabugtu'an: Waydungi-bi i mga huruhubya'on, aghatu-bi i mga masisipgon, buligi-bi i mga maluya si espirituhanon kinabuhi' ngan palangahu-bi i paturus-bi si bisan say aha'a. 15 Pasiguruhu-bi nga ga'i kam amulos si igkasi-bi kon agbuhatan-na kam mara'at, pero padayunu-bi i pagkadaluman pirmi si kada addangan o si bisan say pa may aha'a.
16 Aglipaya kam pirmi; 17 mangadyi'a kam pirmi si uras-uras; 18 agpasalamata kam pirmi si bisan ay kamutangana; kay yaynan i katuyu'an-na si Diyos nga matuman anan si ka'am pina'agi si dati na pag'adda-bi si Kristo Jesus. 19 Dakam ag'ulangu-bi i Espirito Santo, 20 pariho si pagparapanhimullo' si makigpasumat-na si Diyos. 21 Pamatu'uri-bi i dimu'an pagkulaw kon ungod to gayod binuhatan-na si Espirito Santo. Padayunon i trabahu-na si bisan say nga aniya' kata'u-na espirituhanon 22 ngan likayin i bisan say magbawa si mga karat'an.
23 Amalako ako mismo si Diyos nga pu'un-na si kamurayaw nga gana' makalaktawan si pagsalli'-na si mga kina'iya-bi para magin diyusnon. Agpalaku-ko nga padayon i gana' makabasol kamutangan-na si bug'os pagka'a'a-bi, si espirito, si kina'iya pati' si puho' hasta nga ga'i pada'ito gihapon i Paragdalum-ta kam Jesu-Kristo. 24 Tangkod i Diyos mag'agda si ka'am ngan sigurado buhat-nay to.
25 Mga kabugtu'an si pagtu'o, mangadyi'a kam para si kami'. 26 Pangumustahi-bi ako kon agbaragat kam si kabugtu'an pina'agi si sagrado pag'ururuk-urukay. 27 Agmandu'an-ko kam atubang si Ginu'o nga tigbasa-bi to surat si dimu'an mga kabugtu'an.
28 Amalako kami' nga padayun-na si Paragdalum-ta kam Jesu-Kristo i mapinalangga'on pagpanginanu-na si ka'am.
* 5:6 I nagtukoy paraturihay, iya i ga'i pagpanginano parti si mga espirituhanon. 5:10 Si Grikuhanon: kallat o agpaturi. 5:19 I adda pa kahulugan-na si Grikuhanon linggwahi: Panginanuhu-bi i mga espirituhanon katungdanan nagpatu'in-na si Espirito Santo si kada addangan si ka'am.