I Katallo Surat-na Si
Juan
Pagbulig Pagsabot Sito Surat
I magsurat sito, iya gihapon si apostol Juan nga magsurat liwat si primiro duwa surat. Pariho si kaduwa surat-na, agtukuy-na gihapon ato i kalugaringun-na bilang “mahanak si pagtu'o” (birsikulo 1).
Nagsurat to sallod si pariho mga ta'on nga nagsurat i primiro pati' kaduwa surat-na (85-95 AD).
Agsurat-nay to tungod kay i nagpabawa-na mga paragturo' pada'iray si prubinsya Asia nagdiri' si adda grupo si magpanutu'o nga nagpunu'an-na si Diotrefes. Pwira pa sinan, si Diotrefes agpa'itsapwira liwat tikang si manniniripon pag'ampo' i bisan say nga agpanginano si mga paragturo' nagpamabawa-na si Juan. Agsurat liwat si Juan sito pagdayaw si Gayo tungod si pagpanginanu-na si mga paragturo' nagpabawa-na ngan da'inan may pagpada'an liwat si Diotrefes hi'unong si mga buhat-na nga ma'in tama'.
I Pagtunga'-tunga' Sito Surat
1. I Pagtikang (birsikulo 1)
2. I Pagdayaw si Gayo (birsikulo 2-8)
3. I Pagbukwat si Diotrefes (birsikulo 9-10)
4. I Pag'aghat si Gayo Parti si Demetrio (birsikulo 11-12)
5. I Pangultimo mga Allingon (birsikulo 13-14)
1
Tikang to surat si mahanak si pagtu'o.
Tigsurat-koy to para si ka'aw Gayo, ka'aw nga hinigugma'-ko kumpaniya ngan agpalangga'-ko sigon si kamatu'uran.
Hinigugma'-ko kumpaniya, agpangadyi' ako nga kunta' pirmi masagha' i puhu'-mo ngan da'inan may nga ag'asinso i kamutangan-mo irog si sasayuran-ko kahalap-na si espiritu-mo. Akabuwan gayod si ako mahaya kalipayan tungod kay aniya' pirmi mga kabugtu'an si pagtu'o magpamada'ito ngan agsumat si padayon kinabuhi'-mo nga ag'alagad si kamatu'uran, nga iya i magpamatu'od si katangkud-mo hi'unong si kamatu'uran. Gana' na la'in nga anmas akapalipay si ako pwira si pagpamati' nga i kinabuhi'-na si mga dadi'-ko ag'alagad si kamatu'uran.
Hinigugma'-ko kumpaniya, agpakulaw kaw si katangkud-mo pina'agi si nagparabuhat-mo si mga sunsatu'o kabugtu'an si pagtu'o bisan kon mga istranghiro mga iya si ka'aw. Agsumatan-na mga iya i manniniripon pag'ampo' hi'unong si gugma'-mo. Buhaton kon ay i tama' pagbulig si mga iya si mga biyahi-na si pa'agi nga akabuwan unra si Diyos. Agparapamiyahi mga iya para atuman i katuyu'an-na* ngan gana' mga iya nagparapamalaku-na tikang si nagparapangaghat-na mga iya pagtutu'o. Sanglit kinahanglan nga kita kam i magpanginano si mga iya basi' agkahirimo kita kam mga kabakas-na si trabaho pagpasamwak si kamatu'uran.
Agsurat na ako siray si manniniripon pag'ampo' anan pero si Diotrefes ga'i ag'ako' si pagpunu'-ko tungod kay i karuyag-na nga iya pirmi i nagsunod. 10 Sanglit kon pada'inan ako, sigurado nga bukwat-ko i nagparahimu-na nga iya i pagparagutgot si kami' ngan sayod ako nga ga'i iya akuntinto hamok si ma'in nan makatutu'o, kundi' ga'i gayod iya manginano pagkarawat si mga magparapamiyahi kabugtu'an-ta. Bisan ngani' i mga magkararuyag kunta' pagpanginano agpugungan-na ngan i ga'i pasimol si iya, agpa'itsapwira-na tikang si manniniripon pag'ampo'.
11 Hinigugma'-ko kumpaniya, dakaw angirog kon ay i mara'at kundi' kon ay dina i mahalap. Bisan say magbuhat si mahalap agpamatu'od nga sakop iya si Diyos, pero bisan say magbuhat si mara'at ga'i iya akakilala si Diyos. 12 Kulawin daw si Demetrio. Agkumpurmi si iya i dimu'an ngan mismo anan si pangiwa-kiwa-na kinakulawan i kamatu'uran. Hasta kami' agkumpurmi liwat si iya, ngan sayod kaw nga ungod i pagtistigos kami'.
13 Malabbat pa kunta' i surumatun-ko si ka'aw, pero ga'i ako akuntinto paggamit hamok tinta. 14 Kundi', agla'om ako dina pagbagat dagos si ka'aw basi' akalugaran kita paghampang.
Amalako ako nga sa'angkun-mo i kamurayaw. I mga kumpaniya-ta ato mangumusta si ka'aw. Ngan pangumustahin may liwat i mga kumpaniya-ta anan sa'uru'addangan.
* 1:7 Si Grikuhanon: para si arun-na.