I Surat-na Si
Judas
Pagbulig Pagsabot Sito Surat
I magsurat sito, iya si Judas (birsikulo 1) nga bugtu'-na si Ginu'o (Mateo 13:55; Markos 6:3). Klarado nga ma'in to i Judas nga apostol tungod kay i kalugaringun-na mismo ga'i agpapantay-na si mga apostol (birsikulo 17). Agpinugad hamok iya nga bugtu'-na iya si Santiago (birsikulo 1). Agsabi iya sinan tungod kay si Santiago bali ka'impurtanti puno' si manniniripon pag'ampo' ari si Jerusalem. Bisan kon ga'i agsabi kas Judas pati' Santiago nga bugtu'-na mga iya si Ginu'o, i ditangnga' ga'i agruha-duha pagtawag si mga iya bilang bugtu'-na si Ginu'o (Mateo 13:55; Juan 7:3-10; Buhat 1:14; 1Cor 9:5; Gal 1:19).
Ka'urugan i mag'isip nga nagsurat to ngan 65 AD (mga 35 anyos kahuman abanhaw si Jesus). Akadahulu'an to nagsurat kuntra si kaduwa surat-na si Pedro tungod kay day ag'inala'-na hamok si Pedro i ditangnga' nagsurat-na tikang si sabasa-na si nagsurat-na na si Judas. Akahuna'-huna' si Pedro nga bali ka'impurtanti pagsumat si nagpansuratan-na pariho mga isip si tawa'-na si Judas.
Bali kaklarado tikang si birsikulo 1 nga agla'om si Judas nga akatakka i surat-na si kada lugar kon singnga aniya' manniniripon pag'ampo'. Mahaya i pasalamat-ta kam nga i mga surat-na si mga apostol nga nagpatakka si adda hamok lugar ga'i hamok nagtago' kundi' nagpapasa si ditangnga' pa mga lugar. Anakka i panahon nga agtipun-na mga iya ngan agpabiriyu'-na i dimu'an mga surat. Si da'inan pa'agi, hasta kita kam akatakkahan si nagkilala-ta kam ina'anto Kasuratan.
Ato sito surat, agpada'an si Judas hi'unong si mga a'a nga mga mara'at i nagparapanbuhat-na nga agkararuyag pagbaliko' si mapinalangga'on pagpanginanu-na si Diyos (birsikulo 4). Agkararuyag to mga a'a nga abawa i magpanutu'o si isip nga pwidi mga iya agpakapagusto si mga makasasala' karuyag-na ngan ga'i nan kuno' nagkwinta si mga iya bilang sala' tungod kay agkataralwas may hamok mga iya gihapon pina'agi si mapinalangga'on pagpanginanu-na si Diyos. Sanglit tungod sinan, akahuna'-huna' si Judas nga kinahanglan gayod iya anurat si magpanutu'o basi' ga'i mga iya agkabarawa si da'inan klasi pagturo'. Agla'om liwat iya nga pina'agi sito surat, andam i magpanutu'o pagkuntra si mga baliko' pagturo' pina'agi si paggamit si kamatu'uran hi'unong si mapinalangga'on pagpanginanu-na si Diyos nga makatalwas si a'a.
I Pagtunga'-tunga' Sito Surat
1. I Pagpakilala (birsikulo 1-2)
2. I Tinakkahan-na si mga Ma'in Diyusnon (birsikulo 3-16)
3. I Pa'agi nga Ga'i Abawa si Kadilikaduhan (birsikulo 17-23)
4. I Pagdayaw si Diyos (birsikulo 24-25)
1
Tikang to surat si Judas. Adda ako rilihugun-na si Jesu-Kristo ngan sirari-na si Santiago.
Tigsurat-koy to para si mga nag'agda pati' naghigugma' nga agpangupkupan-na na si Diyos Tata' ngan dayon sapama'intriga-nay to si Jesu-Kristo.
Amalako ako si Diyos nga bali pag'abundahan i kalu'uy-na, i kamurayaw-na pati' i gugma'-na nga sa'angkun-bi.
I Tinakkahan-na si mga Ma'in Diyusnon
2Tim 3:1-9; 2Ped 2:1-22
Mga hinigugma'-ko kumpaniya, bali na i pag'isusurat-ko si ka'am mahi'unong si katalwasan nag'arambitan-ta karn, kundi' aka'anna' si hunal-huna'-ko ina'anto nga mas kinahanglanon nga i sinurat-ko mahi'unong dina si kadilikaduhan-bi basi' sa'ununganan-bi i pagtu'o. Human naynan agpa'intriga-na si Diyos si mga nagtagama paghuwang si iya ngan ga'i na ag'utru-na pa. Ngan kinahanglanon gayod i pag'unung-bi kay awinan na agpakasalakot si ka'am nga ga'i kinatu'an-tu'anan, i mga a'a nga nagpatukan na siray pa mga panahon sigon si maka'anna' si Kasuratan. Klarado nga ma'in nan diyusnon mga a'a kay agpabaliku'-na mga iya i mapinalangga'on pagpanginanu-na si Diyus-ta karn hasta nga ahimo mga pasangilan-na nga libri mga iya pagpaki'ubay si bisan say hamok mga sasindakan-na ngan agdidiwarayan-na mga iya si Jesu-Kristo, i sulo harnok Amu-ta kam pati' Paragdalum-ta kam.
Bisan kon agpakatu'anan na kam andang, aruyag ako gihapon pagpa-'intom si ka'am si kabug'usan-na si Kada'an Kasuratan pina'agi si talloy to hinabo'. Agpagawas-na si Paragdalom i mga ginsakupan-na a'a tikang si Ehipto, kundi' si katapus-tapusan agpatukan-na dina i mga ga'i magpanutu'o si kamatayon nga bulag si iya. Hasta liwat i mga anghel nga ga'i agpakatuman si mga gamhanan kamngdanan-na kundi' pama'amban dina si mga kalugaringun-na pangngingistaran, agpangadinahan-na ari si kalu'uman basi' ga'i mga iya agpakakiwa myintras agparapangantahak si paghusgar si mga iya si makangingirhat allaw. Pariho sinan i kamutangan-na* si mga syudad Sodom pati' Gomora hasta pa si mga magpaka'apiki mga kaburubungtuhan nga maki'ubay si bisan say hamok rnga sasindakan-na ngan agkabararaw si rnga ma'in a'a. Mga iya i mahimo pananglitan pina'agi si rnga kasakitan-maki'ubay si bisan say hamok rnga sasindakan-na ngan agkabararaw si rnga ma'in a'a. Mga iya i mahimo pananglitan pina'agi si rnga kasakitan-na rnga iya ari si gana' kapaparungun-na api.
Si pariho gihapon sinan pa'agi, i mga ma'in diyusnon magpakasalakot si ka'am nan agtapod si rnga upi-na, hasta nga mismo rnga iya i magparapanrigsok si rnga kalugaringun-na puho', agdiri' si bisan say nga aniya' gahum-na pagdalom, ngan agparapanamyang si mga aniya' daya'on ka'angayan-na nga awiray si langit. Bisan ngani' si arkanghel Miguel ga'i anamyang si pagpasumbung-na atubang si Paragdalom bisan ngan pagpakidiskusyun-na si iya si Satanas parti si puhu'-na si Moises. Lugod aminugad dina iya, “I Paragdalom si ka'aw i mangisog!” 10 Kundi' yaynan lugod rnga a'a, akapariho si rnga hayop nga gana' punta-na. Agparapanamyang rnga iya si ga'i ngani' rnga sasayuran-na ngan si kamatu'uran, i rnga sasayuran-na may sigon si alabatan-na hamok si puho', iya i magpatok si rnga iya si kamatayon nga bulag si Diyos.
11 Papabidu'on gayod rnga iya! Agpaka'irog rnga iya si kinabuhi'-na si Cain, agkabarawa rnga iya si salal-na si Balaam para hamok agpakaganansya, ngan agkamaratay rnga iya pariho si kas Kora ngan pagpanribildi-na.
12 Day rnga alop nan rnga a'a kon pamatangka' si mga pakan-bi ngan pagusto hamok pagpaki'inom nga gana' mga katahap-na. I rnga kalugaringun-na hamok i rnga nagpangataman-na. Akapariho rnga iya si dampog nga gana' binawa-na uran nga palid-na hamok si bariyo. Akapariho mga iya si kayo nga gana' buwa'-na bisan kon tigpangku'on na katapos agkahuruwat sanglit rnga minatay na gayod rnga iya pariho si dati rnga kamutangan-na. 13 Akapariho rnga iya si alon nga gana' makadalom. Sigi pamuk'ay i rnga buhat-na nga gana' kamamalu'an-na. Ngan pariho kon agkaralilingo i rnga bitu'on, nagpama'anna' si kalu'uman nga nagtagama para si rnga iya hasta si kahastahan.
14 Si Enoc nga kapito' lut'o tikang si Adan, iya i makigpasumat-na si Diyos si rnga allingun-na mahi'unong sinan rnga a'a, “Kulawi-bi ro, awira' agdadara'on i Paragdalom huwang i niyukut-yukot rnga sagrado ka'anghelan-na, 15 paghusgar si kada addangan ngan pagpatok si dimu'an ma'in diyusnon tungod si dimu'an binuhatan-na nga ma'in diyusnon nga agbungyod si rnga ma'in diyusnon pama'agi, ngan tungod liwat si rnga allingon nga rnga mapaddi nagpakalihan nagparapanyawit-na si rnga makasasala' kuntra si Diyos.” 16 Sigi nan rnga a'a panngurub-ngurob ngan mga maki'a'anda'on si sala'-na si la'in. Gana' la'in nagsunud-na rnga iya kon ma'in i mga mara'at karuyag-na. Mga hambugiro rnga iya nga agparapan dayaw si la'in para hamok agpakasalingabot.
I Pa'agi nga Ga'i Abawa si Kadilikaduhan
17 Kundi' para namay si ka'am rnga hinigugma'-ko kumpaniya, i n t umu-bi kon ay i nagpakatu'an-na andang si ka'am siray si rnga apostul-na si Paragdalum-ta karn Jesu-Kristo. 18 Agsumatan-na karn rnga iya sito, “Si katapusan rnga allaw, aniya' pamasalakot si ka'am rnga langkagon nga aglugaring hamok si rnga ma'in diyusnon karuyag-na.” 19 Iyay nan rnga a'a i magpaburulagbulag si ka'am. Agpanunod hamok rnga iya si rnga natural alabatan-na si puho' ngan ga'i rnga iya nag'ayupan si Espirito.
20 Pero ka'am rnga hinigugma9-ko kumpaniya, agturumuy-tumuya kam pagpabaskog si gisurusagraduhi pagtu'u-bi ngan mangadyi'a sigon si paggiya-na si Espirito Santo. 21 Dakam papukkal si gugma'-na si Diyos myintras karn agparapangantahak si kalu'uy-na si Paragdalum-ta karn Jesu-Kristo hasta nga agpaka'angkon karn si kinabuhi' nga gana' katapusan-na. 22 Alu'uya karn ngan duguku-bi i rnga magkabarawa gihapon. 23 Kon aniya' namay nga awinan na si tangnga'-na si mag'arab-arab api, rabyahu-bi rnga iya ngan salbaru-bi. Para namay si ditangnga', alu'uya kam si rnga iya kundi' huwangi-bi si mahaya pagtahap nga ga'i kam agkabarawa si rnga makasusulya' binuhatan-na.
I Pagdayaw si Diyos
24 Dayaw-ta karn i Diyos! Iya i magpanginano si ka'am nga ga'i karn agparapamakasala' pati' i magbawa si ka'am nga rnga maka'angayan gayod atubang si iya, gana'. makabasol ngan bali kalipayan. 25 Dayaw-ta karn i sulo Diyos nga Paragsalbar-ta karn nga harangdon, makagagahom ngan aniya' katungdanan-na pagdalom antis si dimu'an kapanahunan, ina'anto hasta si kahastahan. Dayaw-ta karn iya pina'agi si Paragdalum-ta karn Jesu-Kristo! Amen.
* 1:7 I nagtukoy kamutangan-nu, iya i kamutangan-na si ditangnga' mga anghel nga agkabararaw si mga danda ato si kalibutan ngan aruyag gayod mga iya pagpakitig'ob. Kulawin si Gen 6:4. I suwi'-na sinan, iya i sa1a'-na si mga taga Sodom nga ga'i agpanrispitar si bisita-na si Lot nga mga rilihugon man langit, kundi' agkabararaw dina mga iya pagpakitig'ob kay si pagkagasi-na mga iya nga mga kaparihu-na hamok lalla. Kulawin si Gen 19:4-11. 1:23 Si Grikuhanon: huwangi-bi si mahaya pagtahap dungan si pagkasulya'si badul-na mga iya nga nag'ahpan si runot isi-na si puho'. I kamyag sidngun-na sinan nga tama' i kalu'uy-ta para sinan rnga a'a, pero kinahanglanon i pagdiril-ta si bisan ay nga day ma'alop badu9-na rnga iya, nga iya i rnga grabi sala' nga si pagkagasi-na rnga iya tugot si rnga magpanutu'o.