Wévélasyon
Jézi Kwi Bay Jan
An liv Wévélasyon-an ni sé vizyon-an Jézi Kwi té moutwé sèvant li, Jan. Yo té awété Jan èk yo ègziléʼy anlè lilèt-la yo ka kwiyé Patmòs-la. Paditan i té la, Jézi moutwéʼy sé vizyon-an èk i diʼy ékwi yo adan an liv. Jan voyé liv sala bay sèt légliz-la ki té an Écha-a.
An tan-an liv-la té ékwi-a té ni an pil pèsikasyon. Tout moun ki té mété lafwa yo an Jézi Kwi té ka soufè anba lanmen wa Ronm-lan ki té ka kondwi latè-a an tan sala. Jan té ékwi liv sala pou té ankouwajé sé moun Bondyé-a pou yo té doubout fò anba pèsikasyon-an yo té ka jwenn-an èk pou yo té èspéyé èk konfyans pou jis lè Jézi Kwi viwé.
An liv-la ni diféwan vizyon. Magwé la ni diféwan wipinyon asou sa yo vlé di, la ni yon bagay ki ka pawèt aklè an tout liv-la: Bondyé kay sèvi Jézi Kwi pou détwi tout lèlmiʼy èk Satan tou. Lè sala Bondyé kay bay tout moun ki kontiné kwè an li tout sa i té pwonmèt yo. Épi Bondyé kay fè an syèl èk an latè nèf.
1
Mi vizyon-an Bondyé bay Jézi Kwi pouʼy té moutwé sé sèvant li-a sé bagay-la ki ni pou fèt touswit-la. Sé Jézi Kwi menm ki té voyé nanj li koté sèvant li Jan pouʼy té moutwéʼy sé bagay sala. Jan di tout sé vizyon-an i té wè-a. I ja ékwi pawòl Bondyé, èk Jézi Kwi menm moutwéʼy sé pawòl sala sé lavéwité. Pa dé bon i bon pou moun-an ki li liv sala. Pa dé bon i bon pou tout moun ki kouté sé pawòl sala ki sòti an bouch Bondyé-a, èk pou tout moun ki obéyi tout sa ki ékwi an liv sala! Tan-an ka vini touswit lè sé bagay sala kay fèt.
Jan Voyé Bonjou Bay Sèt Légliz
Sé mwen Jan ki ka ékwi liv sala bay zòt, sé moun Bondyé-a ki an sèt légliz-la an Écha. Mwen ka pwédyé pou zòt sa wisivwè lagwas èk lapé ki ka sòti an Bondyé ki vivan atjwèlman, èk ki té vivan dépi avan anyen té fèt, èk sé li ki kay viwé an latè-a ankò. Sé bennédiksyon sala ka sòti an sèt lèspwi-a ki an pwézans Bondyé koté i asid ka kondwi kon wa. Èk sé bennédiksyon sala ka sòti an Jézi Kwi tou, moun-an ou sa toujou apiyé anlèʼy-la. Sé li ki ka palé lavéwité-a konsèné Bondyé. Sé li pwèmyé Bondyé wésisité. Sé li ki ka kondwi tout wa ki an latè-a.
I enmen nou, èk sanʼy koulé pou lapéti nou pouʼy té sa chapé nou anba pouvwa péché. I fè nou vini an konpanni moun ki anba kondwit li, èk i fè nou vini pwèt pou Bondyé pou nou sa sèvi Papaʼy Bondyé. Sé pou tout moun lévé non Jézi Kwi èk di ki otan pouvwa i ni pou tout tan èk pou tout tan! Amèn.
Gadé! Mi, i ka vini asou nwaj-la, èk tout moun kay wèʼy, jis sé moun-an ki pèséʼy-la. Tout moun ki an latè-a kay an lapenn èk yo kay pléwé lè yo kay wèʼy. Épi sé kon sa i kay fèt pou vwé. Amèn!
“Sé mwen ki Alfa épi Oméga, sé mwen ki koumansman tout bagay èk sé mwen ki finisman tout bagay. Sé mwen ki vivan atjwèlman, ki té vivan dépi avan anyen té fèt, épi sé mwen ki kay viwé an latè-a ankò.” Sé Bondyé Senyè-a ki ni tout pouvwa-a ki di sa.
Jan Wè Jézi Kwi Adan An Vizyon
Mwen Jan sé fwèʼw, èk nou ka soufè ansanm pou lapéti Jézi Kwi. Nou ka doubout fò èk pasyans, paski nou sé moun Jézi Kwi ka kondwi. Yo awété mwen èk yo mété mwen anlè lilèt-la yo ka kwiyé Patmòs-la pou lapéti pawòl Bondyé mwen té ka pwéché. Jézi Kwi menm moutwé nou sé pawòl sala sé lavéwité. 10 Asou jou Senyè-a,* Lèspwi Bondyé vini anlè mwen, èk mwen tann on gwo vwa dèyè mwen, èk vwa sala té menm kon on twonpèt ki té ka kòné. 11 I di mwen, “Sé bagay sala ou ka wè-a, ékwi yo adan an liv épi voyéʼy bay sé moun Bondyé-a ki an sé légliz-la ki an sèt vil Écha-a. Sèt vil sala sé Èfésòs, Smèna, Pèganmòs, Tayatayra, Sadis, Filadèlfiya épi Léyodisiya.”
12 Lè mwen tounen pou mwen wè kilès ki té ka palé-a, mwen wè sèt lanp lò doubout atè-a. 13 La té ni an moun anpami sé lanp sala ki té ka sanm an nonm. I té ni an lonng had anlèʼy ki ka wivé jis an dé pyéʼy, épi i té ni an sanng lò oliwon lèstonmak li. 14 Èk pa dé blan chivé nonm sala té blan! I té blan kon koton! Dé zyéʼy té ka limen menm kon flanm difé, 15 èk dé pyéʼy té ka kléwé menm kon tjwiv. Lè i palé, vwaʼy té menm kon an lawivyè gwo, 16 èk i té ni sèt étwal an lanmen dwèt li, èk an sab dé lanm té ka sòti an bouch li. Fidjiʼy té ka kléwé menm kon sòlèy midi.
17 Lè mwen wèʼy la, mwen tonbé ajounou an pyéʼy èk mwen bésé tèt mwen atè menm kon an moun ki mò. I mété lanmen dwèt li anlè mwen èk i di mwen, “Pa pè! Sé mwen ki pwèmyé èk sé mwen ki dènyé. 18 Mwen sé moun-an ki vivan-an! Mwen té mò, mé gadé, atjwèlman mwen vivan pou tout tan. Sé mwen ki ni pouvwa anlè lanmò èk sé mwen ki ni laklé-a koté sé mò-a fèmé-a.”
19 Bon, ékwi tout sé bagay-la ou ja wè-a adan on liv. Ékwi sé bagay-la ki ka fèt atjwèlman-an èk sa ki kay fèt an tan ki pou vini. 20 Èk kité mwen diʼw sigwé sèt étwal-la ou wè mwen ni an lanmen dwèt mwen-an, èk sèt lanp lò-a. Sèt étwal-la sé sèt nanj-lan mwen mété pou véyé sèt légliz-la ki an Écha-a, èk sèt lanp lò-a sé sèt légliz-la.
* 1:10 jou Senyè-a. Jou Senyè-a sé Dimanch, jou-a Jézi wésisité-a. Asou jou sala pwèmyé sé disip Jézi-a té ka asanblé pou yo adowé Bondyé.