2
Konmisyon-an Bay Légliz Èfésòs-la
Moun-an mwen wè-a di mwen, “Mi sé pawòl-la ou ni pou ékwi bay nanj-lan ki ka véyé sé moun Bondyé-a ki an légliz Èfésòs-la. Diʼy kon sa:
Sé pawòl sala sé sa mwen, èk mwen sé moun-an ki tjenbé sèt étwal-la èk ka maché anpami sèt lanp lò-a. Mwen konnèt tout sa ou ja fè, mannyè ou ja twavay wèd èk ou doubout fò èk pasyans lè ou té an twaka. Mwen konnèt mannyè ou pa sa sipòté sé méchan-an. Ou ja byen ègzanminé sé moun-an ki ka di yo sé zapòt-la, mé ou wè sa pa vwé. Sé manti yo ka manti. Ou ka doubout fò èk pasyans, épi menm si ou ja twapé kòʼw an twaka paski ou kwè an mwen, ou pa ladjé mwen.
Mé la ni yon bagay zòt ka fè, èk mwen pa kontan sa pyès: Ou pa enmen mwen kon ou té enmen mwen avan. Kon sa pa obliyé ki hòtè ou té yé avan ou té tonbé. Tounen hòd péchéʼw épi viwé fè sé bagay-la ou té ka fè an koumansman-an. Si ou pa fè sa, mwen kay vini èk mwen kay tiwé lanp ou. Mé la ni on bagay ou ka fè ki bon: Ou hayi sé mové bagay-la sé Nikolayt-la* ka fè-a, èk mwen menm hayi sa yo ka fè-a tou.
Sé pou tout moun ki ni zòwèy kouté sa Lèspwi Bondyé ka di sé moun Bondyé-a ki an sé légliz-la!
Népòt moun ki genyen batay-la kont movèzté, sé li menm mwen kay kité manjé fwi pyé bwa-a ki ka bay lavi-a, pyé bwa-a ki an jaden Bondyé-a.”
Konmisyon-an Bay Légliz Smèna-a
Menm moun-an di mwen ankò, “Mi sé pawòl-la ou ni pou ékwi bay nanj-lan ki ka véyé sé moun Bondyé-a ki an légliz Smèna-a. Diʼy kon sa:
Sé pawòl sala sé sa mwen, èk mwen sé moun-an ki pwèmyé-a èk dènyé-a, moun-an ki té mò-a mé ki té wésisité-a. Mwen konnèt mannyè zòt ka soufè, mannyè zòt pòv, mé pou diʼw lavéwité-a, zòt wich an pil. Mwen konnèt mannyè sé moun sala ki ka malpalé zòt-la ka di yo sé Jwif, mé yo sé pa Jwif pyès. Yo sé an konpanni moun ki ka adowé Satan. 10 Zòt pa bizwen pè pou soufwans-lan zòt kay ni-an. Gadé, Denmou kay mété adan zòt an pwizon pou wè si zòt kwè an mwen pou vwé. Zòt kay soufè pou dis jou, mé kontiné kwè an mwen, menm si zòt ni pou mò pou lapéti mwen. Mwen kay onnowé zòt èk mwen kay bay zòt kouwonn lavi étonnèl-la.
11 Sé pou tout moun ki ni zòwèy kouté sa Lèspwi Bondyé ka di sé moun Bondyé-a ki an sé légliz-la. Népòt moun ki genyen batay-la kont movèzté pa kay mò ankò. Dézyenm lanmò-a pa kay touchéʼy pyès.”
Konmisyon-an Bay Légliz Pèganmòs-la
12 Menm moun-an di mwen ankò, “Mi sé pawòl-la ou ni pou ékwi bay nanj-lan ki ka véyé sé moun Bondyé-a ki an légliz Pèganmòs-la. Diʼy kon sa:
Sé pawòl sala sé sa mwen èk mwen sé moun-an ki ni sab dé lanm-lan. 13 Mwen konnèt plas-la koté ou ka wèsté-a. Sé la Satan asid ka kondwi. Mwen konnèt ou pa janmen ladjé mwen, pa menm lé yo té tjwé Antipas ki té toujou ka palé lavéwité-a konsèné mwen. Mé ou té kontiné kwè an mwen, magwé yo té tjwéʼy an mitan zòt menm an vil-la koté Satan ka wèsté-a.
14 Mé la ni déotwa bagay zòt ka fè, èk mwen pa kontan sa pyès: La ni déotwa moun anpami zòt ki ka fè menm sé bagay-la Balanm té ka moutwé moun fè-a. I té moutwé Balak ki sa pouʼy té fè pouʼy té fè sé jan Izwayèl-la fè péché. I fè yo manjé manjé yo té ja ofè kon sakwifis bay imaj èk i fè yo kouwi vyé lavi. 15 Menm mannyè-a, la ni déotwa moun anpami zòt ki ka fè sé péché-a sé Nikolayt-la ka moutwé zòt fè-a. 16 Kon sa mwen ka diʼw, tounen hòd péchéʼw. Si ou pa tounen, mwen ka vini talè èk mwen kay sèvi menm sab sala ki ka sòti an bouch mwen-an pou goumen kont sé moun sala ki ka fè mové-a.
17 Sé pou tout moun ki ni zòwèy kouté sa Lèspwi Bondyé ka di sé moun Bondyé-a ki an sé légliz-la. Népòt moun ki genyen batay-la kont movèzté, mwen kay ba li manna, manjé-a nou pʼòkò wè-a. Èk mwen kay ba li an ti wòch blan ki ni an non nèf ékwi anlèʼy. Pyèsonn pa konnèt non sala antiwan moun-an mwen bay ti wòch-la.”
Konmisyon-an Bay Légliz Tayatayra-a
18 Menm moun-an di mwen ankò, “Mi sé pawòl-la ou ni pou ékwi bay nanj-lan ki ka véyé sé moun Bondyé-a ki an légliz Tayatayra-a. Diʼy kon sa:
Sé pawòl sala sé sa mwen Gason Bondyé-a, èk mwen sé moun-an ki ni zyé ki ka limen kon flanm difé-a, épi pyé ki ka kléwé menm kon tjwiv-la. 19 Mwen konnèt sé bagay-la ou ka fè-a, mwen konnèt mannyè ou ni lanmityé pou tout moun épi ou kontiné ka kwè an mwen. Mwen konnèt mannyè ou ka édé yonn a lòt byen épi ou ka doubout fò èk pasyans an twaka-a ou ni-an. Mwen konnèt ou ka fè plis bon bagay apwézan pasé sa ou té ka fè avan.
20 Mé la ni yon bagay zòt ka fè, èk mwen pa kontan sa pyès: Ou ka kité vyé fanm sala yo ka kwiyé Jèzibèl-la wèsté anpami zòt. I ka di sé konmisyon Bondyé i ka palé, mé i ka manti, épi i ka kwennen sé moun mwen-an pou fè yo kouwi vyé lavi. Épi i ka fè yo manjé manjé yo té ja ofè bay imaj. 21 Mwen ba li tan pouʼy té sa tounen hòd péchéʼy, mé i wifizé kité vyé lavi-a i ka kouwi-a. 22 Gadé, mwen kay voyé maladi anlèʼy épi i kay kouché asou kabann li ka soufè, épi mwen kay voyé an chay soufwans asou sé moun-an ki ka fè adiltè épiʼy-la si yo pa tounen kont sé vyé bagay-la yo ka fè épiʼy-la. 23 Mwen kay tjwé tout ich li. Lè mwen fè sa, tout sé moun Bondyé-a ki an sé légliz-la kay sav sé mwen ki konnèt sa ki an lidé tout moun èk sa ki an tjè yo, èk mwen kay bay chak moun sa yo méwité pou sé bagay-la yo fè-a. 24 Pou zòt menm ki wèsté an légliz Tayatayra-a ki pʼòkò fè sé vyé bagay-la sé moun-an ki ka swiv Jèzibèl-la ka enstwi-a, ou pʼòkò apwann sé vyé bagay-la moun ka kwiyé gwo sigwé Satan-an. 25 La pa ni pyès lòt bagay mwen ka diʼw ankò pasé pou kontiné tjenbé konfyans-lan ou ni-an fò pou jis tan mwen viwé ankò.
26 Népòt moun ki genyen batay-la kont movèzté épi ki kontiné obéyi pawòl mwen pou jis an bout-la, mwen kay bay moun sala pouvwa pou sa kondwi tout nasyon. 27 ‘I kay sèvi on baton wa ki fèt an fè pou kondwi sé nasyon-an épi i kay kwazé yo an miyèt menm kon on moun ki kwazé an kannawi.’ I kay sèvi menm pouvwa-a Papa mwen ja ban mwen-an. 28 Épi mwen kay bay moun-an ki genyen batay-la étwal-la yo ka kwiyé étwal lé bonmaten-an. 29 Sé pou tout moun ki ni zòwèy kouté sa Lèspwi Bondyé ka di sé moun Bondyé-a ki an sé légliz-la!”
* 2:6 sé Nikolayt-la. Sé Nikolayt-la sé yon konpanni moun ki té ka adowé imaj.