3
Konmisyon-an Bay Légliz Sadis-la
Menm moun-an di mwen ankò, “Mi sé pawòl-la ou ni pou ékwi bay nanj-lan ki ka véyé sé moun Bondyé-a ki an légliz Sadis-la. Diʼy kon sa:
Sé pawòl sala sé sa mwen, èk mwen sé moun-an ki ni sèt lèspwi Bondyé-a an lanmen mwen-an, épi sèt étwal-la. Mwen konnèt sé bagay-la zòt ka fè-a. Moun ka kwè zòt ka viv, mé zòt mò! Kon sa lévé èk soukwé kòʼw. Bay ti tak lavi-a ou wèsté-a fòs avan i mò nèt. Mwen wè sé bagay-la zòt ka fè-a pa bon pyès an zyé Bondyé mwen-an. Kon sa mwen ka diʼw, chonjé sé bagay-la zòt té tann-an èk zòt té wisivwè-a, épi kontiné obéyi yo èk tounen hòd péchéʼw. Si zòt pa lévé an sonmèy, mwen kay vini lè zòt pa ka èspéyé, menm kon on vòlè ka vini, épi zòt pa kay konnèt lè-a mwen kay vini-an.
Mé la ni déotwa an zòt ki an Sadis ki pʼòkò sali had yo an péché. Sé moun sala kay maché èk mwen, abiyé an blan paski yo méwité sa. Népòt moun ki genyen batay-la kont movèzté, mwen kay abiyéʼy an had blan épi mwen pa kay éfasi nonʼy an liv lavi étonnèl-la. Mwen kay doubout douvan Papa mwen èk tout nanj li èk mwen kay di douvan yo tout, ‘Moun sala sé sa mwen!’
Sé pou tout moun ki ni zòwèy kouté sa Lèspwi Bondyé ka di sé moun Bondyé-a ki an sé légliz-la!”
Konmisyon-an Bay Légliz Filadèlfiya-a
Menm moun-an di mwen ankò, “Mi sé pawòl-la ou ni pou ékwi bay nanj-lan ki ka véyé sé moun Bondyé-a ki an légliz Filadèlfiya-a. Diʼy kon sa:
Sé pawòl sala sé sa mwen, èk mwen sé moun-an ki sé sa Bondyé yonn-an èk ki ka palé lavéwité-a, èk ki tjenbé laklé-a Wa David té ni-an. Lè mwen ouvè an lapòt, pyèsonn pa sa fèméʼy, èk lè mwen fèmé an lapòt, pyèsonn pa sa ouvèʼy.
Mwen konnèt tout sa zòt ka fè. Gadé, mwen ja ouvè an lapòt baʼw èk pyèsonn pa sa fèméʼy. Magwé mwen konnèt ou pa ni djè pouvwa, mé ou ja obéyi tout sa mwen té diʼw épi ou kontiné kwè an mwen. Gadé, sé moun sala ki ka swiv Satan-an ka manti, yo ka di yo sé Jwif mé yo sé pa Jwif pyès. Gadé, mwen kay fè sé moun sala vini ajounou an dé pyéʼw, épi lè mwen fè sa, yo kay vini wè sé ou mwen enmen. 10 Ou ja obéyi tout sa mwen té konmandéʼw. Ou doubout fò èk pasyans an twaka-a ou té ni-an. Paski ou fè sa, mwen kay anpéché anyen wivéʼw lè tan soufwans-lan kay vini asou tout sé moun latè-a pou wè si yo kwè an mwen pou vwé.
11 Mwen ka vini touswit, kon sa kontiné tjenbé konfyans-lan ou ni-an fò pou pyès lòt moun pa sa pwan kouwonn ou. 12 Mwen kay fè népòt moun ki genyen batay-la kont movèzté vini menm kon on gwo poto an Kay Bondyé-a, épi i pa kay janmen kité kay sala. Mwen kay ékwi non Bondyé mwen-an asouʼy èk non vil Bondyé mwen-an, sa sè Jérouzalèm nèf-la ki kay désann sòti an syèl-la, èk mwen kay ékwi non nèf mwen-an anlèʼy.
13 Sé pou tout moun ki ni zòwèy kouté sa Lèspwi Bondyé ka di sé moun Bondyé-a ki an sé légliz-la!”
Konmisyon-an Bay Légliz Léyodisiya-a
14 Menm moun-an di mwen ankò, “Mi sé pawòl-la ou ni pou ékwi bay nanj-lan ki ka véyé sé moun Bondyé-a ki an légliz Léyodisiya-a. Diʼy kon sa:
Sé pawòl sala sé sa mwen, èk sé mwen ki Amèn-an, moun-an ou sa toujou apiyé anlèʼy-la, ki ka palé lavéwité-a konsèné Bondyé, èk sé mwen Bondyé sèvi pou fè tout bagay.
15 Mwen konnèt sé bagay-la ou ka fè-a, ou pa ni cho ni fwèt. Mwen té kay kontan si zòt té cho ében fwèt. 16 Mé paski ou pa ni cho ni fwèt, mwen kay kwachéʼw sòti an bouch mwen. 17 Zòt ka di zòt wich épi zòt ni tout bagay, zòt pa mantjé anyen. Pòdjab! Ou pa menm sav zòt mizéwab. Ou pòv, ou touni, ou avèg. 18 Kon sa pwan konsèy mwen, vini koté mwen èk achté bon lò ki ja pasé an difé épi ou kay vini wich pou vwé. Vini achté had blan pou mété anlèʼw pouʼw pa maché touni ankò, paski sa sé on honté pou ou. Vini èk achté wimèd an lanmen mwen pouʼw sa mété an zyéʼw pouʼw sa wè ankò.
19 Sé moun-an mwen enmen-an, sé yo mwen ka kowijé, sé yo mwen ka pini. Kon sa tounen hòd péché zòt èk vini cho pou mwen. 20 Gadé, mwen doubout an lapòt-la ka kwiyé. Si pyès moun tann vwa mwen épi i ouvè lapòt-la, mwen kay antwé, mwen kay asid épiʼy èk nou kay manjé ansanm.
21 Népòt moun ki genyen batay-la kont movèzté, menm kon mwen té genyen batay-la, sé li mwen kay kité asid èk mwen koté mwen ka kondwi-a, menm kon mwen asid atjwèlman èk Papa mwen koté i ka kondwi-a.
22 Sé pou tout moun ki ni zòwèy kouté sa Lèspwi Bondyé ka di sé moun Bondyé-a ki an sé légliz-la!”