14
Chanté Sé Moun-an Ki Sové-a
Mwen gadé ankò, èk ki sa mwen ka wè pasé Ti Mouton Bondyé-a ki té doubout asou Mòn Zayonn! I té ni yon san kawant kat mil (144,000) moun épiʼy. Yo té ni non Ti Mouton-an èk non Papaʼy ékwi asou fon yo. Mwen tann an vwa ki sòti an syèl. I té menm kon on lawivyè gwo épi i té menm kon son on gwo kout loway épi i té ni son kon lè mizisyen ka jwé hap. Sé moun sala té doubout douvan gwan chèz wa-a, kat bèt vivan-an, épi vennkat (24) gwan nonm-lan. Yo té ka chanté on chanté nèf, épi pyèsonn pa té sa apwann chanté sala antiwan san kawant kat mil moun sala Jézi Kwi té ja achté an latè-a pou sa li yonn-an. Pyès sé moun sala pa té janmen kouwi vyé lavi. Yo té ja tjenbé kò yo nèt pou Bondyé yonn. Yo ka swiv Ti Mouton-an tout koté i alé. I té achté yo anpami sé moun latè-a. Yo sé pwèmyé konpanni moun yo té mété asou koté kon an kado bay Bondyé èk Ti Mouton-an. Yo pa janmen manti épi yo san fòt.
Twa Nanj-lan
Mwen wè an lòt nanj ki té ka volé byen ho an syèl-la, épi i té ka mennen an konmisyon ki kay vwé pou tout tan bay sé moun-an ki an latè-a. Nanj-lan diʼy bay tout nasyon, tout lafanmi, moun ki ka palé tout diféwan langaj, épi moun ki an tout péyi. I palé fò èk i di, “Sé pouʼw obéyi Bondyé èk lévé nonʼy, paski lè-a ja wivé pou Bondyé jijé sé moun latè-a. Kon sa adowé Bondyé-a ki fè syèl-la èk latè-a èk lanmè-a épi tout sous dlo.”
An lòt nanj té ka swiv pwèmyé-a épi i di, “Babilonn tonbé! Yo ja détwi gwo vil Babilonn-an! Vil sala té menm kon an fanm ki fè tout moun an latè-a viv vyé lavi épiʼy. Vyé lavi sala sé menm kon diven fò i ba yo bwè.”
An twazyenm nanj té ka swiv dé pwèmyé-a èk i palé fò ankò, i di, “Moun ki adowé bèt-la épi imaj li, épi ki kité yo mété mak li asou fon yo ében asou lanmen yo 10 kay ni pou bwè diven anmè Bondyé-a. Diven anmè sala ka wépwézanté waj Bondyé. Yo kay ni pou bwè tout diven anmè sala èk tout fòs li, diven-an Bondyé vidé an pòt waj li-a. Épi sé moun sala kay soufè an difé èk souf douvan sé nanj Bondyé-a èk Ti Mouton-an. 11 Lafimen difé sala ki ka fè sé moun-an soufè-a kay mouté pou tout tan èk pou tout tan. Épi sé moun-an ki ka adowé bèt-la èk imaj li-a épi ki té dakò pou yo té pwan mak nonʼy-lan pa kay janmen ni soulajman, ni òswè ni lajouné.”
12 Kon sa sé pou sé moun Bondyé-a doubout fò épi sé pou yo obéyi konmandman Bondyé épi kontiné kwè an Jézi Kwi.
13 Mwen tann an vwa ki sòti an syèl, i di, “Mi sa pouʼw ékwi: I bon an chay pou sé moun-an yo tjwé-a paski yo té kwè an Senyè-a.”
Lèspwi Bondyé wéponn épi i di, “Wi, sa vwé. Dépi atjwèlman yo ja fini twavay wèd yo-a. Yo kay pozé èk tjè kontan paski yo ja wisivwè péyiman pou twavay-la yo ja fè-a.”
Dènyé Jijman-an
14 Mwen gadé ankò, èk ki sa mwen ka wè pasé an gwo nwaj blan! An moun ki té ka sanm an nonm té asid asou nwaj-la. I té ni an kouwonn lò asou tèt li épi i té ni an koutla lanmenʼy ki té filé an chay. 15 An lòt nanj sòti an Kay Bondyé-a èk i palé fò èk i di moun-an ki té asid anlè nwaj-la, “Pwan koutlaʼw èk paséʼy asou latè-a paski tan-an ja vini pou wékòlté. Sé fwi-a ki an latè-a ja mi.” 16 Menm lè-a moun-an ki té asid anlè nwaj-la fè yon kout koutla asou latè-a épi tout bagay té wékòlté.
17 Mwen wè an lòt nanj ankò ki té sòti an Kay Bondyé-a an syèl. I té ni an koutla an lanmenʼy tou èk koutla sala té filé an pil. 18 Èk mwen wè an lòt nanj. Sé li ki té ka gadé difé-a ki anlè lotèl-la. I sòti bò lotèl-la èk i palé fò épi i di nanj-lan ki té ni koutla filé-a, “Gadé, sé fwi-a ki asou sé pyé bwa-a ki an latè-a ja mi, kon sa pwan koutlaʼw èk koupé sé gwap-la.” 19 Nanj-lan pasé koutlaʼy an latè-a épi i koupé tout sé gwap fwi-a épi i ladjé yo adan twou-a koté yo ka pijé yo-a. Twou sala ka wépwézanté waj Bondyé asou sé mové moun-an. 20 Yo pijé sé fwi-a an gwo twou-a ki an dèwò vil-la pou fè ji yo sòti. San té sòti an plas sala menm kon on lawivyè. I té ni apipwé senk pyé fondjè épi dé san (200) lyé londjè.