13
Vizyon Dé Bèt-la
Apwé sa, mwen Jan wè an bèt mové ki té lévé sòti an lanmè-a. Bèt sala té ni sèt tèt épi dis kòn, épi i té ni an kouwonn asou chak kòn. Épi i té ni an vyé non ki ka ensilté Bondyé ékwi asou chak tèt. Bèt-la mwen wè-a té menm kon on tig, pat li té ka sanm pat bè, épi djòl li té menm kon djòl lyon. Gwo sèpan-an bay bèt sala menm kalité gwo pouvwa-a i menm té ni-an épi i ba li dwa pouʼy kondwi kon wa. Yonn an sé tèt bèt sala tè ka sanm an tèt yo té blésé pou lanmò, mé koté yo té bléséʼy-la té viwé djéwi. Tout moun latè-a té sipwi an chay pou té wè sa ki té wivé bèt-la, épi yo tout koumansé swiv li. Tout moun koumansé adowé gwo sèpan-an paski i té bay bèt-la an menm pouvwa-a i té ni-an. Épi yo adowé bèt-la tou. Èk yo di, “Pyès moun pa fò kon bèt-la! Pyès moun pa sa goumen kont li!”
Yo bay bèt-la kont chans li pouʼy té sa bat bouch li èk pouʼy té sa ensilté Bondyé. Yo ba li pouvwa pouʼy té fè sa i vlé pou kawant dé (42) mwa. I koumansé ensilté Bondyé, épi non Bondyé, épi koté Bondyé ka wèsté-a, épi tout moun ki ka wèsté an syèl-la. Épi yo ba li kont chans li pou té sa fè ladjè kont sé moun Bondyé-a épi pouʼy genyen batay-la. Épi yo ba li pouvwa pouʼy sa kondwi tout moun ki an tout lafanmi, an tout péyi, moun ki ka palé tout diféwan langaj, épi moun ki an tout nasyon ki an latè-a. Tout moun ki an latè-a kay adowé bèt-la, antiwan sé moun-an ki ni non yo ékwi an liv lavi étonnèl-la. Non yo ékwi lontan avan latè-a té fèt. Liv sala sé sa Ti Mouton-an yo té tjwé-a.
Sé pou tout moun ki ni zòwèy kouté byen! 10 Népòt moun ki la pou yo voyé lajòl kay alé lajòl. Épi népòt moun ki la pou yo tjwé épi sab-la kay mò pa sab-la. Kon sa sé pou sé moun Bondyé-a doubout fò, épi sé pou yo kontiné kwè an Senyè-a.
11 Lè sala mwen wè an lòt bèt mové ki lévé sòti an latè-a. I té ni dé kòn menm kon an ti mouton, épi i té ka palé menm kon an gwo sèpan. 12 Bèt sala doubout douvan pwèmyé bèt-la èk i té sèvi menm pouvwa-a pwèmyé bèt-la té ni-an. I fè tout moun ki an latè-a adowé pwèmyé bèt-la yo té blésé pou lanmò-a èk ki té djéwi-a. 13 Dézyenm bèt-la fè an chay miwak. I té ka jis fè difé sòti an syèl désann asou latè-a douvan tout moun. 14 Yo té bay dézyenm bèt-la pouvwa pou fè miwak douvan pwèmyé bèt-la. I sèvi sé miwak sala pou kwennen tout sé moun-an ki an latè-a. Épi i konmandé pou yo fè on imaj pou yo sa onnowé pwèmyé bèt-la yo té blésé pou lanmò épi sab-la, mé ki viwé djéwi-a. 15 Yo bay dézyenm bèt-la pouvwa pou té sa fè imaj pwèmyé bèt-la vini vivan pouʼy sa palé, épi imaj-la konmandé pou tjwé tout moun ki pa té dakò pou adowéʼy. 16 Épi dézyenm bèt-la fè yo matjé tout moun, gwan kon piti, wich kon pòv, lib kon èslav. Tout sé moun sala té wisivwè on mak asou fon yo ében asou lanmen dwèt yo. 17 Épi népòt moun ki pa té pwan mak sala pa té sa achté ni vann anyen. Mak sala sé non bèt-la ében limowo-a ki ka wépwézanté non bèt-la.
18 Sé pou moun ni an chay lasajès. Moun-an ki ni lakonpwann-an kay konnèt sa limowo sala vlé di. Limowo sala sé non an nonm. Limowo-a sé sis san swasant sis (666).