12
Madanm-lan Èk Gwo Sèpan Wouj-la
Lè sala on bagay étwanj pawèt an syèl-la, on bagay moun pa té janmen wè. On bagay enpòtan té pawé pou fèt. La té ni an madanm ki té abiyé èk sòlèy-la, épi lalin-an té anba pyéʼy. I té ni an kouwonn anlè tèt li ki té fèt èk douz étwal. I té pawé pou akouché épi i hélé paski i té malad akouché. An lòt bagay ki étwanj pawèt an syèl ankò, an bagay moun pʼòkò janmen wè. La té ni an gwo sèpan, i té wouj èk i té ni sèt tèt épi dis kòn èk i té ni an kouwonn asou chak tèt-la. I pwan latjéʼy èk i twennen yonn an chak twa étwal ki an syèl-la èk i jété yo anlè latè-a. Épi i doubout douvan madanm-lan ki té pawé pou akouché-a pouʼy té sa manjé ti manmay-la madanm-lan té pawé pou fè-a. Madanm-lan fè an ti gason. Ti gason sala kay sèvi on baton wa ki fèt an fè pou sa kondwi sé nasyon latè-a. Lè ti gason sala fèt, yo pwanʼy èk yo annèk mennenʼy mouté koté Bondyé ka kondwi-a. Épi madanm-lan pati kouwi alé an hòtè. Bondyé té ja pwépawé an plas ba li la pou yo té sa otjipéʼy pou yon mil dé san swasant (1260) jou.
Lè sala ladjè pété an syèl-la, épi chèf nanj-lan yo ka kwiyé Michèl-la épi nanj li goumen kont gwo sèpan-an. Gwo sèpan-an èk nanj li goumen wèd, mé yo pa té fò asé. Michèl épi sé nanj li-a genyen batay-la épi yo pa té kité yo wèsté an syèl ankò. Kon sa yo pwan gwo sèpan-an yo ka kwiyé Satan ében Denmou-an, èk yo jétéʼy désann anlè latè-a, li épi tout sé nanj li-a. Sé li ki gwo sèpan-an ki té la dépi an koumansman-an ki té ka kwennen sé moun latè-a.
10 Lè sala mwen tann an vwa sòti an syèl-la, i palé fò, i di,
“Atjwèlman Bondyé nou ja sové nou!
Atjwèlman tout moun ja wè pouvwaʼy,
mannyè i ka kondwi.
Épi atjwèlman Jézi Kwi, wa-a Bondyé té pwonmèt pou voyé-a, ja moutwé i ni dwa pou kondwi.
Yo ja jété Denmou désann asou latè-a,
li ki té ka doubout douvan Bondyé, èk ki té toujou ka akizé sé fwè nou-an lajouné kon lannwit.
11 “Sété èk pouvwa-a ki an san Ti Mouton-an sé fwè nou-an té genyen ladjè-a kont Satan
épi paski yo té ka di moun pawòl Jézi sé lavéwité.
Yo pa té enmen lavi yo twòp pou yo té pè mò.
12 “Sé pou tout syèl èk zòt tout ki ka wèsté an syèl-la fè tjè zòt kontan!
Mé ki mizi téwib i kay téwib pou zòt ki ka wèsté an latè-a èk pou lanmè-a,
paski Denmou ja désann asouʼw.
I ni an pil waj paski i sav i pa wèsté djè tan ankò.”
13 Lè gwo sèpan-an wè yo té jétéʼy désann asou latè-a, i pati dèyè madanm-lan ki té fè ti gason-an, 14 mé yo bay madanm-lan dé zèl, menm kon an gwo malfini pouʼy té sa chapé kòʼy pou sèpan-an pa jwenn li. I volé alé an plas-la yo té ja pwépawé ba li an hòtè-a. Yo kay otjipéʼy la pou twa lanné é dimi.
15 Lè gwo sèpan-an wè sa, i ouvè djòl li èk i vonmi dlo menm kon an lawivyè gwo dèyè madanm-lan pou dlo-a té chayéʼy. 16 Mé latè-a édé madanm-lan, latè-a ouvè djòl li épi i bwè tout dlo-a gwo sèpan-an té vonmi-an. 17 Lè gwo sèpan-an wè sa, i té faché tèlman kont madanm-lan, i pati ay fè ladjè kont sé lézòt ich madanm-lan. Sé yo ki té ka obéyi konmandman Bondyé épi sé yo ki té kwè pawòl Jézi, paski i té moutwé yo sé pawòl sala sé lavéwité. 18 Lè sala gwo sèpan-an doubout bò lanmè-a.