11
Dé Témwen Bondyé-a
Lè sala yo ban mwen an baton yo ka sèvi kon an mizi. Épi Bondyé di mwen, “Alé, ay miziwé gwan Kay mwen-an épi lotèl-la, épi konté sé moun-an ki ka adowé mwen la-a. Mé pa miziwé lakou-a. Kitéʼy, paski yo ja kité plas sala bay sé moun-an ki pa Jwif-la. Sé moun sala kay mouté anlè vil-la ki pou mwen yonn-an èk yo kay pilonnenʼy anba pyé yo pou kawant dé (42) mwa. Mwen kay voyé dé témwen mwen-an épi yo kay mété had dèy anlè yo. Èk mwen kay ba yo pouvwa pou sa palé pawòl mwen pou yonn mil dé san swasant (1260) jou.”
Dé témwen sala ki ka palé pawòl Bondyé-a ka wépwézanté dé pyé òliv-la épi dé lanp-lan ki doubout douvan Bondyé ki ka kondwi latè-a. Si pyès moun vlé fè dé témwen-an anyen, difé kay sòti an bouch dé témwen-an èk i kay détwi sé lèlmi yo-a. Sé kon sa, népòt moun ki vlé fè yo anyen kay mò. An tan-an yo ka palé pawòl Bondyé-a, yo kay ni pouvwa pou sa anpéché lapli tonbé asou latè-a. Yo kay ni pouvwa pou fè tout dlo ki an latè-a tounen san. Yo kay ni pouvwa pou sa voyé népòt kalité modisyon asou latè-a népòt lè yo vlé.
Lè yo fini palé pawòl Bondyé, bèt mové sala ki sòti an gwan twou-a ki pa ni bout-la kay goumen èk yo. Bèt-la kay genyen batay-la épi i kay tjwé yo. Kò yo kay wèsté an lawi gwan vil Jérouzalèm-lan koté yo té ja kwisifyé Senyè yo asou kwa-a. Vil sala kay tèlman mové, yo kay chanjé nonʼy pou Sòdonm épi Éjip. Pou twa jou é dimi moun diféwan péyi, diféwan lafanmi, sa ki ka palé tout diféwan langaj, èk diféwan nasyon kay gadé kò dé témwen-an. Épi yo pa kay kité pyèsonn téwé yo. 10 Sé mové moun latè-a kay kontan an chay paski dé moun sala mò. Yo kay fè fèt, yo kay voyé kado bay yonn a lòt paski dé moun sala ki té ka palé pawòl Bondyé-a té ka fè sé moun latè-a soufè an chay.
11 Lè twa jou é dimi sala pasé, Bondyé voyé van néʼy asou yo épi i ba yo lavi ankò épi yo doubout asou dé pyé yo. Épi tout sé moun-an ki wè yo-a té pè an chay. 12 Lè dé moun sala doubout asou dé pyé yo, yo tann an gwo vwa ki sòti an syèl ki di, “Mouté isi-a!” Épi yo mouté an syèl adan an nwaj douvan tout lèlmi yo.
13 Menm lè-a la té ni an gwo twanblanntè, épi yonn an dis mòso (1/10) an gwan vil sala kwazé épi sèt mil (7000) moun mò. Sé lézòt-la ki pa té mò-a té pè an chay épi yo lévé non Bondyé ki an syèl-la épi yo di, “Pa dé pouvwa Bondyé ni!”
14 Kon sa, dézyenm gwo malè-a té pasé. Twazyenm-lan ka vini talè.
Sètyenm Nanj-lan Kòné Twonpèt Li
15 Lè sa fini, sètyenm nanj-lan kòné twonpèt li. Èk menm lè-a mwen tann vwa ka sòti an syèl. Yo palé fò épi yo di,
“Bondyé Senyè nou, épi Jézi Kwi, wa-a Bondyé té pwonmèt pou voyé-a, ja ni pouvwa atjwèlman pou kondwi latè sala pou tout tan èk pou tout tan.”
16 Vennkat (24) gwan nonm-lan ki té asid anlè sé gwan chèz yo-a douvan Bondyé tonbé ajounou èk yo té bésé tèt yo atè épi yo adowéʼy. 17 Yo di:
“Ou Bondyé sé Senyè nou ki ni tout pouvwa-a.
Sé ou ki vivan atjwèlman, ki té vivan dépi avan anyen té fèt.
Nou ka wimèsyéʼw paski ou ja sèvi gwan pouvwaʼw
épi ou koumansé kondwi latè-a.
18 Sé nasyon-an ki an latè-a ni waj kont ou,
mé tan-an ja wivé pouʼw sa moutwé yo mannyè ou ni waj kont yo,
lè ou kay jijé sé moun-an ki ja mò-a.
Tan-an ja wivé pouʼw sa péyé sèvant ou, sé pwòfèt-la,
épi tout sé moun ou-an ki ka obéyiʼw-la.
Gwo kon piti kay wisivwè péyiman yo pou twavay-la yo ja fè-a.
Tan-an ja wivé pouʼw sa détwi sé moun-an ki ka détwi latè sala!”
19 Lè sala, Kay Bondyé-a ki an syèl-la ouvè èk bwèt-la ki ka wépwézanté agwéman-an Bondyé té fè èk sé moun li-an té la. Zéklè limen, la té ni an gwo dézòd, loway woulé épi la té ni an gwo twanblanntè épi an gwan lapli laglas tonbé asou latè-a.