10
Nanj-lan Èk Ti Liv-la
Mwen wè an lòt nanj ki té ni an pil pouvwa. I sòti an syèl-la désann asou latè-a. Yon nwaj té vopléʼy menm kon an had. I té ni an lakansyèl oliwon tèt li. Fidjiʼy té ka kléwé menm kon sòlèy-la. Dé pyéʼy té ka sanm dé poto difé. I té ni an ti liv ki té ouvè an lanmenʼy. I vini èk i mété pyé dwèt li asou lanmè-a épi pyé gòch li asou latè-a. I kwiyé fò, èk vwaʼy té menm kon lè an lyon gwondé. Lè i kwiyé, sèt (7) loway-la koumansé woulé pou wéponn li. Lè sèt loway-la té woulé, mwen té pawé pou ékwi sa yo té di-a, mé mwen tann an vwa sòti an syèl-la, i di mwen, “Tjenbé sé pawòl sala pou kòʼw yonn, pa ékwi yo.”
Lè sala nanj-lan ki té doubout asou lanmè-a èk asou latè-a lévé lanmen dwèt li an syèl épi i fè sèman an non Bondyé ki ka viv pou tout tan èk pou tout tan-an, ki fè syèl-la, latè-a, lanmè-a, èk tout sa ki andidan yo. Nanj-lan di, “Bondyé pa kay èspéyé ankò. Lè sètyenm nanj-lan kay kòné twonpèt li, sé lè sala plan-an Bondyé ni an lidéʼy-la kay vin fèt vwé, menm kon i té ja di sé sèvant li-a, sé pwòfèt-la.”
Menm vwa-a mwen té tann-an ki té sòti an syèl-la di mwen ankò, “Ay pwan ti liv sala ki ouvè an lanmen nanj-lan ki doubout anlè lanmè-a èk latè-a.”
Kon sa mwen alé èk mwen di nanj-lan pou ban mwen ti liv-la. Nanj-lan di mwen, “Mi, pwan ti liv-la èk manjéʼy. I kay dou an bouch ou menm kon siwo myèl, mé lè i wivé andidan boudenʼw, i kay anmè kon fyèl.” 10 Kon sa mwen pwan ti liv-la an lanmen nanj-lan èk mwen manjéʼy. I té dou menm kon siwo myèl an bouch mwen, mé lè mwen valéʼy, i té menm kon fyèl an bouden mwen. 11 Bondyé di mwen, “Ou kay ni pou fè moun konnèt pawòl Bondyé ankò konsèné sa ki kay wivé an pil péyi, an pil nasyon ki ka palé diféwan langaj, èk konsèné sa ki kay wivé wa yo.”