9
Senkyenm nanj-lan kòné twonpèt li, èk mwen wè étwal-la ki sòti an syèl-la tonbé asou latè-a. Èk yo bay étwal-la laklé-a ki ka ouvè gwan twou-a ki pa ni bout-la. Étwal-la ouvè djòl twou-a, épi menm lè-a an pil lafimen sòti an twou-a, menm kon lafimen ki sòti adan an gwo fou difé. La té ni tèlman lafimen an lézè-a, sòlèy-la épi syèl-la vini nwè. Épi kwitjèt sòti an lafimen-an épi yo désann asou latè-a. Épi yo ba yo pouvwa pou mòdé menm kon an èskoupyon. Épi yo di sé kwitjèt-la pou pa manjé pyès zèb ében pyès pyé bwa ki an latè-a ében pyès bagay ki lévé anlè latè-a. Mé yo ba yo dwa pou blésé sèlman sé moun-an ki pa ni stanp Bondyé asou fon yo-a. Yo pa bay sé kwitjèt-la pouvwa pou tjwé sé moun sala, mé pou fè yo soufè tousèl pou senk mwa. Soufwans sala sé menm kon soufwans an moun ka ni lè an èskoupyon mòdéʼy. Pou senk mwa sala soufwans-lan kay tèlman mové, moun kay chaché lanmò pou chapé anba soufwans sala, mé yo pa kay jwenn lanmò. Moun kay anvi pou lanmò pwan yo, mé lanmò kay pasé lwen yo.
Sé kwitjèt-la té ka sanm chouval ki té pawé pou ay an ladjè. Yo té ni chapo ki té ka sanm an kouwonn ki fèt an lò. Fidji yo té ka sanm fidji nonm. Chivé yo té lonng kon chivé fanm. Dan yo té filé menm kon dan lyon. Yo té ni on bagay ki kouvè lèstonmak yo ki té ka sanm on chimiz an fè. Épi son zèl yo té menm kon son an pil chouval ki ka hédi kawòs ki ka alé an ladjè. 10 Yo té ni latjé, épi latjé yo té ni an pik menm kon latjé èskoupyon. Épi sé an latjé yo yo té ni pouvwa pou yo té fè sé moun-an soufè pou senk mwa. 11 Wa-a ki té ka kondwi yo-a sété on nanj ki ka kondwi gwo twou-a ki pa ni bout-la. Non nanj-lan an langaj sé Jwif-la sé Abadonn, nonʼy an langaj Grik-la sé Apolyonn. (Sa vlé di, “moun-an ki ka détwi-a.”)
12 Kon sa pwèmyé gwo malè-a té pasé, mé la wèsté dé lézòt mové malè toujou ki pawé pou vini.
13 Sizyenm nanj-lan kòné twonpèt li, èk mwen tann an vwa ki sòti an kat kwen lotèl an lò-a ki té an pwézans Bondyé-a. 14 Vwa-a palé bay sizyenm nanj-lan ki té ka kòné twonpèt-la, i diʼy, “Ladjé kat nanj-lan yo té mawé bò gwan Lawivyè Youfrétis-la.” 15 Yo té kité kat nanj sala la pou yo té sa èspéyé tan sala, nèditan sala, jou sala, èk an mwa sala adan menm lanné sala. Bondyé té ja mété tan sala pou yo té sa tjwé yonn an chak twa moun ki an latè-a. 16 Kat nanj sala mennen an pil sòlda ki té asou chouval. Èk mwen tann ki kantité sòlda ki té la. La té ni dé san milyon (200,000,000) sòlda.
17 An vizyon-an, mwen wè sé chouval-la èk sé moun-an ki té anlè sé chouval-la. Yo té ni chimiz an fè asou lèstonmak yo. Sé chimiz-la té wouj kon difé, épi blé kon syèl-la, épi jòn kon souf. Tèt sé chouval sala té menm kon tèt lyon. Difé, lafimen èk souf té ka sòti an djòl yo. 18 Twa mové bagay sala ki té ka sòti an djòl sé chouval-la tjwé yonn an chak twa moun ki an latè-a. 19 Sé chouval sala té ni pouvwa an djòl yo èk an latjé yo. Latjé yo té menm kon tèt sèpan, épi yo té ka pitjé moun pou fè yo soufè.
20 Mé tout lézòt moun ki pa té mò anba modisyon sala pa té tounen kont sé imaj-la yo té fè èk lanmen yo menm-lan. Yo kontiné ka adowé vyé lèspwi épi imaj ki té fèt an lò, an dajan, an tjwiv, an wòch épi an bwa. Sé imaj sala pa ka wè, yo pa ka tann ni yo pa ka maché. 21 Épi sé moun sala pa doubout tjwé moun, yo pa doubout fè tjenbwa èk kouwi vyé lavi ni yo pa doubout vòlè.