8
Ti Mouton-an Dékachté Liv-la Sètyenm Koté-a
Lè Ti Mouton-an dékachté liv-la koté i té kachté sètyenm koté-a, tout bagay vini fwèt an syèl pou an dimi nèditan, èk mwen wè sèt nanj-lan ki té doubout douvan Bondyé-a, èk yo bay sé nanj sala sèt twonpèt.
An lòt nanj vini èk i doubout bò lotèl-la koté yo ka bwilé lansan bay Bondyé-a. I té ni an pòt an lò pou bwilé lansan bay Bondyé. Yo ba li an chay lansan pouʼy té mété an pòt-la. I météʼy ansanm èk lapwiyè tout sé moun Bondyé-a èk i bwiléʼy asou lotèl-la ki fèt an lò-a douvan gwan chèz wa-a. Lafimen lansan-an ki té ka bwilé-a ansanm épi lapwiyè sé moun Bondyé-a mouté sòti an lanmen nanj-lan ki té douvan Bondyé-a. Épi nanj-lan pwan pòt lansan-an épi i plenʼy difé asou lotèl-la épi i jétéʼy asou latè-a. Lè i fè sa, loway koumansé woulé épi la té ni an gwo dézòd, zéklè limen, épi la té ni an gwo twanblanntè.
Sé Twonpèt-la
Apwé sa, sèt nanj-lan ki té ni sèt twonpèt-la pwépawé kò yo pou yo kòné twonpèt yo.
Pwèmyé nanj-lan kòné twonpèt li, épi menm lè-a lapli laglas épi difé mélé èk san tonbé an latè-a. Lè sa fèt, yonn an chak twa (1/3) bagay ki an latè-a bwilé, yonn an chak twa pyé bwa bwilé, épi tout zèb vèt bwilé tou.
Lè sala dézyenm nanj-lan kòné twonpèt li, épi yon bagay ki ka sanm on gwo mòn ki té ka bwilé tonbé an lanmè-a. Épi yonn an chak twa mizi dlo ki an lanmè-a tounen san. Yonn an chak twa an bagay ki an lanmè-a mò nèt, épi yonn an chak twa an batiman ki té asou lanmè-a kwazé.
10 Lè sala twazyenm nanj-lan kòné twonpèt li, épi yon gwo étwal ki té ka bwilé menm kon an flanbo sòti an syèl-la, épi i tonbé asou yonn an chak twa lawivyè èk sous dlo ki an latè-a. 11 Non étwal sala sété Anmè. Yonn an chak twa mizi dlo-a vini anmè, épi an pil moun mò paski yo té bwè dlo anmè-a.
12 Lè sala katyenm nanj-lan kòné twonpèt li, èk yonn an twa pòsyon an sòlèy-la vini nwè, èk yonn an twa pòsyon an lalin-an èk yonn an chak twa an sé étwal-la vini nwè. Kon sa la pa té ni klèté pou yonn an chak twa pòsyon an lajouné-a, épi lalin-an èk sé étwal-la pa té kléwé pou yonn an chak twa pòsyon an lannwit-la.
13 Mwen gadé ankò, èk mwen wè an gwo malfini ka volé ho an syèl-la. I hélé fò èk i di, “Woy, woy, woy! La kay ni an pil malè pou sé moun-an ki ka wèsté an latè-a lè yo kay tann son sé twonpèt-la twa lézòt nanj-lan ni pou kòné-a!”