7
Yon San Kawant Kat Mil (144,000) Moun An Lafanmi Izwayèl
Lè sa fini, mwen wè kat nanj ki té doubout an kat kwen latè-a pou té sa anpéché kat van-an vanté asou latè-a. Épi pyès van pa vanté, ni asou latè-a ni asou lanmè-a ében asou pyès pyé bwa. Èk mwen wè an lòt nanj ki té sòti an sòlèy lévan, èk i té ni stanp Bondyé vivan-an. Èk i andjélé kat nanj-lan, sé nanj sala Bondyé té ja bay pouvwa pou té donmajé latè-a èk lanmè-a, èk i di yo, “Pʼòkò ladjé van-an pou donmajé latè-a ében lanmè-a ében sé pyé bwa-a pou jis tan nou fini stanpé sé sèvant Bondyé nou-an asou fon yo.”
Èk mwen tann ki otan moun yo té stanpé. La té ni yon san kawant kat mil (144,000) moun ki té sòti an douz bwanch fanmi-an ki an nasyon Izwayèl-la. La té ni douz mil (12,000) ki té sòti an chak bwanch fanmi. La té ni douz mil an lafanmi Jouda. Douz mil an lafanmi Roubenn. Douz mil an lafanmi Gad. Douz mil an lafanmi Achè. Douz mil an lafanmi Naftali. Douz mil an lafanmi Mannasa. Douz mil an lafanmi Siméyon. Douz mil an lafanmi Livay. Douz mil an lafanmi Isaka. Douz mil an lafanmi Zèbyoulonn. Douz mil an lafanmi Jozèf. Douz mil an lafanmi Bennjamin. Èk yo stanpé tout sé moun sala asou fon yo épi stanp Bondyé-a.
Gwan Popilas Moun-an Adowé Bondyé
Lè sa fini, mwen gadé, èk ki sa mwen ka wè pasé an gwan popilas moun! La té ni moun pyèsonn pa té sa konté. Yo sòti an tout nasyon, an tout lafanmi, an tout péyi. Yo té ka palé tout diféwan langaj ki an latè-a. Yo té ni gòl blan anlè yo. Yo té ni wanmo an lanmen yo, èk yo té doubout douvan gwan chèz wa-a èk douvan Ti Mouton-an. 10 Yo té ka hélé fò èk yo té ka di,
“Nou ka onnowé Bondyé nou-an ki asid asou gwan chèz-la ka kondwi-a,
épi Ti Mouton-an,
paski yo sové nou.”
11 Tout sé nanj-lan té doubout oliwon gwan chèz wa-a èk vennkat (24) gwan nonm-lan, èk kat bèt vivan-an. Yo tonbé ajounou èk yo bésé tèt yo atè douvan gwan chèz-la, épi yo adowé Bondyé. 12 Yo di,
“Sa vwé!
Annou lévé non Bondyé nou-an èk di ki mizi bon i bon.
Annou onnowéʼy èk wimèsyéʼy.
Sé li ki konnèt tout bagay,
sé li ki ni tout pouvwa èk fòs.
Kitéʼy kondwi pou tout tan èk pou tout tan! Amèn!”
13 Yonn an sé gwan nonm-lan mandé mwen, “Sé moun sala ou wè ki ni gòl blan-an, ou sav ki koté yo sòti èk ki moun yo yé, on?”
14 Mwen di, “Misyé, mwen pa sav. Sé ou ki konnèt ki moun yo yé.”
I di mwen, “Sé moun sala ou wè-a sé yo ki ja pasé anba gwo soufwans-lan. Yo ja soufè an chay épi yo ja lavé had yo an san Ti Mouton-an. Sé pou sa gòl yo blan kon sa. 15 Sé pou sa yo doubout douvan gwan chèz Bondyé-a. Òswè kon lajouné yo ka adowéʼy an Kay li. Moun-an ki asid anlè gwan chèz-la kay toujou la pou pwotèkté yo. 16 Yo pa kay janmen fen ni swèf ankò. Sòlèy-la pa kay bwilé yo ni yo pa kay soufè an chalè ankò, 17 paski Ti Mouton-an ki doubout an mitan koté-a ki ni gwan chèz wa-a kay gadé yo menm kon on gadyenn ka gadé moutonʼy. I kay mennen yo an sous dlo-a ki ka bay lavi-a, épi Bondyé kay swiyé tout dlo ki an zyé yo.”