6
Ti Mouton-an Dékachté Liv-la
Mwen gadé ankò, èk mwen wè Ti Mouton Bondyé-a kon i ouvè pwèmyé koté-a liv-la té kachté-a. Menm lè-a mwen tann vwa yonn an kat bèt vivan-an. Vwaʼy té gwondé menm kon loway. I di, “Vini!” Èk ki sa mwen ka wè pasé on chouval blan! Moun-an ki té asid asou chouval-la té ni on bannza an lanmenʼy. Épi yo ba li on kouwonn. I alé menm kon an moun ki té ka genyen batay asou batay, épi i pati alé ay genyen lòt batay ankò.
Lè sa fini, Ti Mouton-an ouvè liv-la koté i té kachté dézyenm koté-a. Mwen tann vwa dézyenm bèt vivan-an di, “Vini!” Mwen gadé, èk ki sa mwen ka wè pasé an lòt chouval ankò! I té wouj kon difé. Èk yo bay moun-an ki té anlè chouval-la pouvwa pouʼy fè ladjè lévé an latè-a, pou moun sa tjwé yonn a lòt. Épi yo ba li an gwo sab.
Lè sa fini, Ti Mouton-an ouvè liv-la koté i té kachté twazyenm koté-a. Èk mwen tann vwa twazyenm bèt vivan-an èk i di, “Vini!” Mwen gadé, èk ki sa mwen ka wè pasé an chouval nwè! Èk moun-an ki té asou chouval sala té ni an balans an lanmenʼy. Épi akwèdi mwen tann an vwa ki té sòti an mitan kat bèt vivan-an. I di, “Moun kay ni pou sèvi lajan yon jouné twavay pou achté on liv fawin fwans èk yo kay ni pou sèvi menm otan lajan sala pou sa achté dé liv timi, mé pa gaspiyé lwil-la épi diven-an!”
Lè sa fini, Ti Mouton-an ouvè liv-la koté i té kachté katyenm koté-a, épi mwen tann an vwa. Sété vwa katyenm bèt vivan-an épi i di, “Vini!” Mwen gadé, èk ki sa mwen ka wè pasé on chouval pal! Yo té ka kwiyé moun sala ki té asou chouval-la Lanmò. Épi moun-an ki ka wépwézanté koté sé mò-a yé-a té ka swiv li. Èk yo té ni pouvwa asou yon ka (1/4) an moun latè-a pou sa tjwé yo èk sab-la, pou sa tjwé yo èk lafen épi maladi, épi pou fè bèt mové tjwé yo.
Lè sa fini, Ti Mouton-an ouvè liv-la senkyenm koté-a i té kachté-a. Èk menm lè-a mwen wè lam sé moun Bondyé-a yo té ja tjwé-a paski yo té palé pawòl Bondyé èk paski yo té di douvan tout moun yo kwè an pawòl Bondyé. Lam sé moun sala té anba lotèl Bondyé-a. 10 Yo palé fò èk yo di, “Sé ou Bondyé, Senyè nou, ki ni tout pouvwa. Ou pa ni pyès fòt épi ou toujou ka palé lavéwité-a. Ki otan tan ou vlé nou wèsté isi-a avan ou jijé sé moun latè-a ki tjwé nou-an? Ki otan tan ou kay pwan avan ou pini yo pou sa yo fè-a?” 11 Yo té bay chak sé lam sala on gòl blan pou mété anlè yo épi yo di yo pou èspéyé an ti tak tan ankò, paski la wèsté lézòt fwè yo ki ka sèvi Jézi Kwi ki ni pou mò tou.
12 Épi mwen gadé ankò, èk mwen wè Ti Mouton-an ouvè sizyenm koté-a liv-la té kachté-a épi la té ni an gwo twanblanntè. Sòlèy-la vini nwè menm kon had dèy épi lalin-an té vini wouj kon san. 13 Sé étwal-la ki an syèl-la tonbé asou latè-a menm kon fwi vèt ka tonbé lè an gwo van soukwé pyé-a. 14 Syèl-la té dispawèt akwèdi sé on woulo papyé yo woulé, épi tout sé mòn-an èk sé ti péyi-a té sòti an plas yo.
15 Lè sa fèt, sé wa latè-a, sé moun-an ki ka kondwi-a, sé ofisyé ladjè-a, sé moun wich-la èk sé gwo zòm-lan, épi tout lézòt moun, sa ki èslav kon sa ki lib, séwé adan twou kayè épi dèyè gwo kayè ki anlè sé mòn-an. 16 Yo di sé mòn-an èk sé kayè-a, “Tonbé asou nou! Séwé nou pou moun-an ki asid anlè gwan chèz wa-a pa wè nou, épi séwé nou pou waj Ti Mouton-an pa tonbé anlè nou. 17 Gwo jou waj Bondyé-a èk Ti Mouton-an ja wivé, épi pyès moun pa sa doubout kont yo.”