5
Ti Mouton-an Èk Liv-la
An lanmen dwèt moun-an ki té asid anlè chèz wa-a mwen wè an liv ki ka sanm an woulo papyé. Anlè liv sala té matjé an chay bagay, ni andidanʼy ni an dèwòʼy, épi i té kachté sèt koté. Èk mwen wè on nanj ki té ni an pil pouvwa épi i palé fò, i di, “Ki moun ki vo pou dékachté liv-la èk pou déwouléʼy?” Mé la pa té ni pyès moun an syèl-la ni an latè-a ni koté sé mò-a yé-a ki té vo pou té ouvè liv sala èk pou té gadé andidanʼy. Lè mwen wè sa, mwen pléwé an chay, paski la pa té ni yon moun ki té vo pou té sa ouvè liv-la épi pou té gadé andidanʼy. On lè yonn an sé gwan nonm-lan di mwen, “Pa pléwé. Gadé, mi Lyon-an Ki Sòti an Lafanmi Jouda-a, désandan Wa David-la. I ja genyen batay-la kont tout lèlmiʼy, kon sa i vo pou sa dékachté liv-la sèt diféwan koté-a pouʼy sa déwouléʼy.”
Lè sala mwen wè on Ti Mouton ki doubout an mitan koté-a ki ni gwan chèz wa-a épi kat bèt vivan-an épi vennkat (24) gwan nonm-lan oliwonʼy. Ti Mouton sala té ka sanm on ti mouton yo té ja tjwé. I té ni sèt kòn anlè tèt li, épi i té ni sèt zyé, épi sèt zyé sala sé sèt lèspwi Bondyé-a ki ka alé an tout plas ki an latè-a. Ti Mouton-an alé épi i pwan liv-la an lanmen dwèt moun-an ki té asid anlè gwan chèz wa-a. Lè i pwan liv-la, kat bèt vivan-an épi vennkat gwan nonm-lan tonbé ajounou épi yo bésé tèt yo atè douvan Ti Mouton-an. Yo chak té ni on mizik kòd yo ka kwiyé hap, épi on bòl ki té fèt an lò épi andidan bòl sala té ni lansan. Lansan sala té ka wépwézanté lapwiyè sé moun Bondyé-a. Épi yo chanté on chanté nèf bay Ti Mouton-an, yo chanté:
“Ou vo pouʼw sa pwan liv sala épi dékachtéʼy.
Paski yo té tjwéʼw, épi sé èk sanʼw ou achté moun bay Bondyé.
Sé moun-an ou chapé-a sòti an tout lafanmi, yo sé moun ki ka palé tout diféwan langaj.
Yo sòti an tout péyi épi an tout nasyon ki an latè-a.
10 Épi ou fè sé moun-an ou ja chapé-a vini moun ou ka kondwi, épi ou fè yo vini pwèt pou sèvi Bondyé nou,
épi yo kay kondwi an latè sala.”
11 Mwen gadé ankò, èk mwen wè mil asou mil nanj pyès moun pa té sa konté èk mwen tann vwa yo, èk yo té doubout oliwon gwan chèz-la koté wa-a ka kondwi-a oliwon kat bèt vivan-an épi vennkat gwan nonm-lan. 12 Sé nanj-lan chanté fò épi yo di:
“Ou, Ti Mouton-an yo té ja tjwé-a, vo pou nou sa wimèsyéʼw,
paski ou ni tout pouvwa, tout wichès, tout fòs, èk ou konnèt tout bagay.
Sé pou tout moun lévé nonʼw
épi sé pou yo di ki mizi bon ou bon!”
13 Lè sala mwen tann vwa tout sa Bondyé fè, sa ki an syèl, sa ki an latè-a épi sa ki an plas-la koté sé mò-a yé-a, épi tout sa ki an dlo. Yo tout té ka chanté èk yo di:
“Annou onnowé èk wimèsyé moun-an ki asid anlè chèz-la ka kondwi-a épi Ti Mouton-an.
Annou lévé non yo.
Sé pou yo ni pouvwa pou tout tan èk pou tout tan!”
14 Lè yo fin chanté sa, kat bèt vivan-an di, “Amèn. Kitéʼy fèt kon sa!” Vennkat gwan nonm-lan menm tonbé ajounou èk yo bésé tèt yo atè épi yo adowé moun-an ki asid anlè gwan chèz wa-a épi Ti Mouton-an.