18
Bondyé Détwi Babilonn
Apwé sa, mwen wè an lòt nanj ki té sòti an syèl désann. I té ni an pil pouvwa, èk klèté ki té anlèʼy kléwé tout latè-a. I kwiyé fò èk i di,
“Gwan vil Babilonn-an ja tonbé,
i ja fini nèt.
La pa wèsté anyen andidanʼy ankò pasé tout kalité vyé lèspwi ki vini wèsté la
èk vyé kalité jibyé moun hayi ki ka asanblé la.
Moun tout nasyon té ka viv vyé lavi épiʼy.
Vyé lavi sala sé menm kon diven fò i té ba yo bwè.
Sé wa latè-a té ka viv vyé lavi épi fanm vyé lavi-a yo té ka kwiyé Babilonn-an,
èk sé machann-an té ka vini wich anlè tèt li paski i té vlé ni tout sa i wè.”
Lè sala mwen tann an lòt vwa ki sòti an syèl ki di:
“Ou, sé moun mwen-an, lévé sòti andidan vil sala
pouʼw pa fè menm sé péché-a i ka fè-a,
pou modisyon-an ki kay tonbé anlèʼy-la pa tonbé anlèʼw tou.
Bondyé pa obliyé sé péché-a i ja fè-a,
yo ja fè an gwo pil ki ja wivé jis an syèl-la.
Kité Babilonn jwenn menm soufwans-lan i té bay zòt-la.
Wimèt li dé fwa pou sa i té fè-a.
Ba li diven ki dé fwa pli anmè pasé sa i té bay zòt-la.
I té wich èk i achté tout sa i té vlé.
I té ka kwè i anho tout moun.
Kon sa ba li soufwans èk lapenn pou menm otan wichès i ni.
I ka di an tjèʼy:
‘Sé mwen ki wenn,
èk mawi mwen pa mò.
Mwen pa kay janmen ni lapenn!’
Pou lapéti sa i ka di-a modisyon kay tonbé anlèʼy.
Adan yon jou maladi èk lapenn èk lafen kay tonbé anlèʼy.
Difé kay bwiléʼy nèt
paski Bondyé Senyè nou-an ni an pil pouvwa épi sé li ki ja kondannéʼy.”
Sé wa latè-a ki té ka viv vyé lavi épiʼy-la èk ki té ka wisivwè wichès an lanmenʼy-lan kay wè lafimen difé-a ki ka bwiléʼy-la. Lè sala yo kay pléwé èk yo kay mété lanmen asou tèt yo. 10 Yo kay wèsté lwen afòs yo kay pè pasé an modisyon-an tou. Yo kay hélé, “Woy, woy, woy! Ou gwan vil Babilonn-an ki té tèlman fò, adan yon nèditan ou ja jwenn pinisyonʼw!”
11 Sé machann latè-a tou kay pléwé èk yo kay an lapenn lè yo wè sa ki wivé Babilonn, paski la pa kay ni pyès moun pou sa achté sé bagay-la yo ka vann-an. 12 Mi tout sé bagay-la yo té ka vann-an: Lò, dajan, diyanman èk bijou ki chè an chay, bèl twèl swa ki chè an chay, twèl wouj èk lila, bwa ki santi bon èk bagay ki fèt èk pik léfan èk bwa ki chè, bagay kon tjwiv, fè, èk bèl wòch yo ka kwiyé mab, 13 bagay ki ka santi bon kon kannèl èk zépis, èk lanmi pou fè wimèd, èk frankinsens épi lansan, diven èk lwil, bon fawin fwans èk mi, bèf èk mouton, chouval èk kawòs, èk moun ki èslav. 14 Sé machann-an kay di, “Tout sé bagay-la ou té mété tjèʼw asou-a ja dispawèt nèt. Tout sé bèl bagay-la èk sé wichès-la ou té ni-an pèd épi ou pa kay janmen wè yo ankò.” 15 Lapè kay tonbé anlè sé machann-an ki vann sé bagay sala pou vini wich-la lè yo wè gwo modisyon-an ki tonbé anlè vil-la. Yo kay doubout lwen, yo kay pléwé, yo kay mété lanmen anlè tèt yo 16 èk yo kay di, “Woy, woy, woy! Gadé sa ki wivé gwan vil-la! I té menm kon on madanm ki té byen abiyé èk bèl had lila èk wouj ki chè. Pa dé lò èk diyanman èk bijou ki chè i té ni anlèʼy! 17 Mé tout wichès li-a fini adan yon nèditan!”
Tout mèt batiman èk tout moun ki ka navidjé, èk tout matlo épi tout lézòt ki ka genyen lavi yo anlè lanmè kay wèsté lwen, 18 épi yo kay hélé fò lè yo kay wè lafimen difé-a ki ka bwilé vil-la. Yo kay di, “La pa té janmen ni pyès vil ki kon vil sala!” 19 Yo kay mété tè anlè tèt yo afòs yo an lapenn èk yo kay pléwé, yo kay hélé fò, yo kay di, “Woy, woy, woy! Gadé sa ki wivé gwan vil-la! Tout moun ki té ni batiman té vini wich anlè tèt vil sala. Mé adan yon nèditan i pèdi tout bagay.”
20 Sé pou tout sa ki an syèl-la kontan paski Babilonn ja tonbé. Sé pou tout moun Bondyé épi tout sé zapòt-la èk sé pwòfèt-la kontan paski Bondyé ja kondanné Babilonn pou sé méchansté-a i té fèʼw-la.
21 Lè sala on nanj ki té ni an pil pouvwa anmasé on gwo wòch ki té menm kon on woul moulen. I jétéʼy an lanmè-a èk i di, “Sé kon sa yo kay pwan gwan vil Babilonn-an èk jétéʼy atè. Pyèsonn pa kay janmen wèʼy ankò. 22 Pyèsonn pa kay tann moun ka jwé hap, flout ében twonpèt, épi pyèsonn pa kay chanté andidanʼw ankò, Babilonn. Pyès nonm léta pa kay twavay an vil sala ankò. Yo pa kay tann son moulen ankò. 23 Lanp pa kay kléwé andidanʼw ankò, Babilonn. Yo pa kay tann vwa moun ki ka mayé andidanʼw ankò. Sé machann ou-an sété gwo zòm latè-a. Ou té kwennen sé moun latè-a èk tjenbwa-a ou ka fè-a.”
24 Yo pini Babilonn paski sé li ki koupab pou san sé pwòfèt-la èk sé moun Bondyé-a yo té tjwé-a, èk san tout lézòt moun yo té ja tjwé an latè-a.