19
Yo Adowé Bondyé An Syèl
Apwé sa, mwen tann an dézòd kon vwa an pil moun an syèl-la. Yo té ka hélé fò èk yo té ka di,
“Alélouya!
Annou lévé non Bondyé!
Sé li ki sové nou,
sé li ki ni tout pouvwa!
Sé li ki toujou ka palé lavéwité-a.
I ka jijé dwèt, san pwéféwans.
I ja jijé gwo fanm vyé lavi-a ki té ka gaté tout latè-a
èk vyé lavi-a i té ka kouwi-a. Bondyé ja ba li pinisyon-an i té méwité-a
paski i té tjwé sé sèvant li-a.”
Lè sé moun-an ki té an syèl-la wè lafimen difé-a ki té ka bwilé Babilonn-an, yo hélé fò ankò èk yo di,
“Alélouya!
Lafimen gwo vil-la ka mouté pou tout tan èk pou tout tan!”
Lè sala vennkat (24) gwan nonm-lan épi kat bèt vivan-an tonbé ajounou èk yo té bésé tèt yo atè pou adowé Bondyé ki asid asou gwan chèz-la koté i ka kondwi-a. Yo di,
“Alélouya! Sa vwé!”
Lè sala mwen tann an vwa ki sòti koté gwan chèz wa-a yé-a. Vwa-a di,
“Tout moun ki ka sèvi Bondyé, ki ka onnowéʼy, gwan kon piti,
annou di ki mizi bon Bondyé nou-an bon.”
Apwé sa, mwen tann sé moun-an ankò. Son-an yo té ka fè-a té menm kon son on lawivyè gwo épi i té menm kon son on gwo kout loway. Yo di,
“Alélouya!
Sé Bondyé ki Senyè nou.
Sé li ki ni tout pouvwa-a
èk sé li ki ka kondwi.
Annou fè fèt,
annou fè tjè nou kontan,
épi annou lévé nonʼy,
paski tan-an ja vini pou Ti Mouton-an mayé.
Fi-a i kay mayé-a ja pwépawé kòʼy pou yo mayé.
Bondyé ja abiyé fi-a èk had blan,
had ki nèt èk ki ka kléwé kon sòlèy-la.”
(Sé had blan sala ka wépwézanté sé bon bagay-la sé moun Bondyé-a ja fè-a.)
Lè sala nanj-lan di mwen, “Mi sé pawòl-la pouʼw ékwi: Pa dé bon i bon pou sé moun-an yo envité an mawiyaj Ti Mouton-an.” Nanj-lan di mwen ankò, “Sé pawòl sala sòti an bouch Bondyé menm.”
10 Lè sala mwen tonbé ajounou an pyé nanj-lan èk mwen té bésé tèt mwen atè pou té sa adowéʼy, mé nanj-lan di mwen, “Pa fè sa pyès. Mwen sé on sèvant menm kon ou épi kon tout sé fwèʼw-la ki ja kwè an sé pawòl-la Jézi Kwi té moutwé-a. Sé pawòl sala sé lavéwité. Sé Bondyé ou ni pou adowé!”
Konmisyon-an sé pwòfèt-la té ka di-a sòti an lavéwité sala Jézi té moutwé-a.
Moun-an Ki Té Anlè Chouval Blan-an
11 Lè sala mwen wè an lapòt ouvè an syèl, èk ki sa mwen ka wè pasé an chouval blan! Yo ka kwiyé moun-an ki té asid asouʼy-la Moun-an Ou Sa Toujou Konfyé-a Ki Ka Palé Lavéwité-a. I dwèt an jijmanʼy èk lè i ka goumen ladjè. 12 Zyéʼy ka kléwé kon flanm difé, èk i té ni an pil kouwonn anlè tèt li. I té ni an non ékwi anlèʼy mé pyès moun pa konnèt non sala antiwan li yonn. 13 I té ni on had ki benyen an san anlèʼy èk yo té ka kwiyéʼy Pawòl Bondyé-a. 14 Tout sòlda ki an syèl té ka swiv li, yo té abiyé èk had blan ki nèt épi yo tout té asou chouval blan. 15 An sab ki byen filé té ka sòti an bouch li. I kay sèvi sab sala pou genyen ladjè-a kont sé nasyon-an. I kay sèvi an baton wa ki fèt an fè pouʼy sa kondwi sé nasyon-an. I kay pini yo èk gwan waj Bondyé ki ni tout pouvwa-a. Sa kay fèt menm kon lè an moun ka kwazé sé fwi-a an twou-a koté yo ka pijé yo pou fè diven-an. 16 Asou had li épi asou tjwis li té ni an non ékwi. Non-an sé “Wa tout wa èk Mèt tout mèt.”
17 Lè sala mwen wè an nanj ki té doubout anlè sòlèy-la. I té ka kwiyé tout sé jibyé-a ki ka volé byen ho an syèl-la èk i di yo fò, “Vini ansanm èk pwépawé pou manjé an gwo fèt Bondyé-a. 18 Vini manjé kò sé wa-a èk sé konmandè-a èk sé sòlda-a. Vini manjé vyann sé chouval-la épi kò sé moun-an ki anlè sé chouval-la, kò tout sé moun-an, moun ki èslav kon moun ki lib, gwan kon piti.”
19 Lè sala mwen wè bèt-la épi sé wa latè-a épi sé sòlda yo-a. Yo tout té ja asanblé ansanm pou té sa goumen ladjè kont moun-an ki té anlè chouval blan-an èk kont sé moun-an ki té ka swiv li-a. 20 Mé yo pwan bèt-la pwizonnyé, ansanm èk fo pwòfèt-la ki té ka fè tout sé miwak-la an pwézans bèt-la. Sété épi sé miwak sala i té ka kwennen sé moun-an ki té ni mak bèt-la épi ki té ka adowé imaj bèt-la. Yo pwan bèt-la épi fo pwòfèt-la èk yo jété yo tou vivan an létan difé-a koté souf ka bwilé-a. 21 Sab-la ki té ka sòti an bouch moun-an ki té asou chouval blan-an té tjwé tout sé lézòt sòlda-a. Lè sala tout sé jibyé-a vini èk yo manjé kò sé moun-an jis tan bouden yo té wèd.