20
Yo Anchenné Satan Pou An Mil Lanné
Mwen wè an lòt nanj ki té sòti an syèl désann. I té ni laklé twou-a ki pa ni bout-la épi an gwo chenn an lanmenʼy. Nanj-lan tjenbé gwo sèpan-an ki té la dépi lontan-an yo té ka kwiyé Satan èk Denmou-an. Nanj-lan anchennéʼy èk i jétéʼy an gwo twou-a ki pa ni bout-la èk i laklé lapòt-la épi i mété an stanp anlè lapòt-la pou pyèsonn pa sa tiwéʼy-la. I kay wèsté la pou yon mil (1000) lanné èk i pa kay sa chapé an twou sala koté yo té météʼy-la pouʼy sa kwennen sé nasyon latè-a pou jis tan mil lanné sala bout. Lè mil lanné-a bout, yo kay ladjéʼy pou an ti tak tan.
Mwen wè tibwen chèz wa èk la té ni moun asid anlè yo. Bondyé té ja ba yo pouvwa pou yo sa jijé. Mwen wè lam sé moun-an yo té koupé tèt-la paski yo té di yo kwè an Jézi Kwi èk yo té ka di sé moun-an pawòl Bondyé. Yo pa té adowé bèt-la ni imaj li, épi yo té wifizé pwan mak li asou fon yo ében asou lanmen yo. Sé moun sala ki té ja mò-a wésisité épi yo té ka kondwi épi Jézi Kwi pou yon mil lanné. Sa sé pwèmyé wézèwèksyon-an. Lèstan sé mò-a pa wésisité pou jis tan mil lanné sala té bout. Pa dé bon i bon pou sé moun sala ki wésisité an pwèmyé wézèwèksyon-an. Yo sé sa Bondyé yonn. Dézyenm lanmò-a pa ni pouvwa pou sa touché yo. Yo kay vini pwèt ki ka sèvi Bondyé épi Jézi Kwi èk yo kay kondwi épiʼy pou yon mil lanné.
Satan Pèdi Batay-la
Lè mil lanné-a bout yo kay ladjé Satan sòti an pwizonʼy-lan. I kay pasé an tout kat kwen latè-a épi i kay kwennen sé nasyon-an, sa sé Gòg èk Magòg-la. I kay fè yo asanblé adan an sèl plas pou yo sa goumen ladjè kont Bondyé. La kay ni sòlda menm kon gwenn sab ki bò lanmè-a. Yo maché asou tout latè-a èk yo asanblé oliwon plas-la koté sé moun Bondyé-a ka wèsté-a épi oliwon vil-la Bondyé enmen-an. Mé difé sòti an syèl épi i détwi tout sé sòlda Satan-an. 10 Lè sala yo tjenbé Denmou ki té ka kwennen sé nasyon-an èk yo jétéʼy an létan difé-a, koté ki ni souf ka bwilé-a. Sété menm koté-a yo té ja jété bèt-la èk fo pwòfèt-la. Yo kay soufè lajouné kon lannwit pou tout tan èk pou tout tan.
Dènyé Jijman-an
11 Lè sala mwen wè an gwan chèz wa ki blan, èk an moun té asid anlèʼy. Épi syèl-la èk latè-a dispawèt nèt douvanʼy. Pyès moun pa té wè yo ankò. 12 Mwen wè sé moun-an ki té ja mò-a, piti kon gwan, yo té doubout douvan gwan chèz wa-a. La té ni tibwen liv ki té ouvè. La té ni an lòt liv ki té ouvè, liv-la ki té ni non sé moun-an ki ni lavi étonnèl-la. Épi moun-an ki asid asou gwan chèz blan-an jijé tout sé moun-an ki té ja mò-a asou sé bagay-la yo té ja fè-a, sé bagay-la ki té ékwi an sé liv-la. 13 An tan sala lanmè-a ladjé tout moun mò ki té andidanʼy, épi lanmò èk plas-la koté sé mò-a yé-a ladjé tout moun mò yo té ni. Épi moun-an ki té asid asou gwan chèz blan-an jijé yo tout asou sé bagay-la yo té ja fè-a. 14 Lè sala yo pwan lanmò épi plas-la koté sé mò-a yé-a èk yo jété yo an létan difé-a. Létan difé sala sé dézyenm lanmò-a. 15 Népòt moun ki pa ni nonʼy ékwi an liv lavi étonnèl-la, yo pwanʼy èk yo jétéʼy an létan difé-a.