21
An Syèl Èk An Latè Nèf
Pwèmyé syèl-la èk latè-a té dispawèt épi lanmè-a té dispawèt tou. Lè sala mwen wè an syèl épi an latè nèf. Mwen wè vil-la ki pou Bondyé yonn-an, sa sè Jérouzalèm nèf-la, kon i té ka désann sòti an pwézans Bondyé. Vil sala té kon an madanm ki abiyé pouʼy alé mayé èk mawiʼy. Mwen tann an vwa ki sòti koté gwan chèz wa-a yé-a. Vwa-a palé fò, i di “Gadé, Bondyé ja vini viv anpami lézòm. I kay viv épi yo èk yo kay vini moun li. Bondyé menm kay wèsté anpami yo épi i kay Bondyé yo. I kay swiyé tout dlo ki an zyé yo. La pa kay ni lanmò ankò. La pa kay ni lapenn ében pléwé ében soufwans ankò, paski tout sé vyé bagay sala ja dispawèt.”
Lè sala moun-an ki té asid asou gwan chèz wa-a di mwen, “Gadé, mwen ka fè tout bagay nèf.” I di mwen ankò, “Ékwi sé bagay sala paski sé pawòl sala sé lavéwité, épi ou sa toujou apiyé anlè yo.”
I di mwen, “Tout bagay fini fèt. Sé mwen ki Alfa épi Oméga, koumansman-an épi finisman-an. Mwen kay bay népòt moun ki swèf dlo ki sòti an sous dlo-a ki ka bay lavi étonnèl-la, èk i pa kay ni pou péyé dé sou pou sa. Népòt moun ki genyen batay-la kont movèzté kay wisivwè sé bagay sala. Mwen kay Bondyéʼy èk i kay gason mwen. Mé sé moun-an ki kwapon-an, moun ki tounen kont mwen, moun ki ka fè mové, moun ki ka tjwé moun, moun ki ka kouwi vyé lavi, moun ki ka fè tjenbwa, moun ki ka adowé imaj èk tout moun ki ka manti, yo tout kay ni plas yo an létan difé-a koté ki ni souf ka bwilé pou tout tan. Sa sé dézyenm lanmò-a.”
Yonn an sèt nanj-lan ki té ni sèt bòl-la ki té ni sèt dènyé modisyon-an vini épi i di mwen, “Vini, èk mwen kay moutwéʼw fi-a Ti Mouton-an kay mayé-a.” 10 Lèspwi Bondyé désann anlè mwen èk nanj-lan pòté mwen mouté anlè tèt an gwo mòn ho, èk i moutwé mwen Jérouzalèm, vil-la ki pou Bondyé yonn-an, kon i té ka désann sòti an pwézans Bondyé. 11 Klèté Bondyé té andidanʼy épi vil-la té ka kléwé an pil, menm kon an bèl diyanman ki chè an pil. I té klè kon kwistal. 12 I té ni on gwo bawad ho oliwon vil-la épi i té ni douz bayè. La té ni on nanj an chak sé bayè-a ka fè gad, épi non douz bwanch fanmi-an ki an nasyon Izwayèl-la té ékwi asou sé bayè-a. 13 La té ni twa bayè asou chak koté vil-la. La té ni twa an sòlèy lévan, twa an sòlèy kouchan, twa pa anho èk twa pa anba. 14 Fondasyon bawad vil-la té fèt anlè douz wòch. Anlè douz wòch sala té ni non douz zapòt Ti Mouton Bondyé-a.
15 Nanj-lan ki té ka palé épi mwen-an té ni on ti baton ki té fèt an lò pou miziwé vil-la, bayè-a, èk bawad-la ki oliwon vil-la. 16 Vil-la té kawé, londjèʼy èk gwandèʼy té menm mizi. Nanj-lan pwan baton-an èk i miziwé vil-la. Londjèʼy sété yon mil senk san (1500) lyé épi hòtèʼy épi gwandèʼy sété menm mizi-a. 17 Nanj-lan miziwé bawad-la ki té oliwon vil-la. I té ni dé san sèz (216) pyé an mannyè moun ka miziwé.* 18 Bawad sala té fèt èk jaspa. Vil-la menm té fèt èk bon lò. I té klè kon kwistal. 19 Fondasyon bawad vil-la té ni tout diféwan koulè wòch ki chè an chay. Pwèmyé wòch fondasyon-an té an jaspa. Dézyenm-lan té an safaya. Twazyenm-lan té an agèt. Katyenm-lan té an èmral. 20 Senkyenm-lan té an onniks. Sizyenm-lan té an kònilyan. Sètyenm-lan té an kwòts. Ywityenm-lan té an bèril. Névyenm-lan té an topaz. Disyenm-lan té an krisopaz. Wonzyenm-lan té an jasin. Douzyenm-lan té an anméfis. 21 Douz bayè vil-la té fèt èk bèl bijou. Chak sé bayè-a té fèt épi an gwenn bijou. Lawi vil-la té fèt èk bon lò ki té klè kon kwistal.
22 Mwen pa wè pyès kay yo ka adowé Bondyé an vil sala. Bondyé Senyè-a, ki ni tout pouvwa-a, épi Ti Mouton-an toujou la, kon sa pyèsonn pa bizwen pyès kay pou adowé yo. 23 Vil sala pa bizwen klèté sòlèy-la ében lalin-an paski klèté Bondyé ka kléwé la, épi sé Ti Mouton-an ki lanp vil-la. 24 Tout nasyon ki an latè-a kay wè klèté pou yo sa maché, èk sé wa-a ki an latè-a kay mennen wichès yo an vil sala. 25 Bayè vil-la pa kay janmen fèmé, i kay wèsté ouvè tout lè paski la pa kay ni nwèsè. 26 Yo kay mennen tout wichès èk tout bèl bagay sé nasyon-an an vil-la. 27 Mé anyen ki pa bon pa kay antwé an vil-la, ni pyèsonn ki ka fè mové ében ki ka manti. Sé sèlman moun ki ni non yo ékwi an liv Ti Mouton-an, liv lavi étonnèl-la, ki kay antwé an vil sala.
* 21:17 Londjèʼy sété yon mil senk san (1500) lyé...an mannyè moun ka miziwé. An langaj Grik-la londjè, gwandè épi hòtè vil-la té ni 12 mil stadia épi bawad-la ki oliwon vil-la té ni 144 kyoubit; pitèt sé limowo sala ni an sigwé andidan yo.