2
Yusen chichartamsatnuka Cristoketai
Uchichir ainautirmin, tunau wajasairam tusan atumin aatjarme. Tura aneachmau tunau turakrin, iin chichartamsatnusha pujawai. Nuka Jesucristoketai, nekas tunaarinchawa nuwaitai. Nuka iin pachitmas: Wisha nu aintsu tunaarin sakartaj tusan jakamiajai tusa, ni Apaachiri Yusnaka chichartamji. Jesucristoka ii tunaarin sakturmartas jarutramkamiaji. Antsu ii tunaarinak sakturmartaska jarutramkachmiaji, antsu mash nungkanmaya ainau tunaarincha sakartas jakamiayi.
Yus umirkatin chichaman akupkamia nu chicham umirkurkia: Yuska tuyapi pujawa tusar nekaamnawaitji. Tura aints nangkami chichaak: Yuska tuyapi pujawa tusan nekajai tayat, Yus umirkatin chichaman umitsuk pujakka waitrawai, tura asa nekas chichamnaka chichaatsui. Antsu aints Yus tímia nuna umirkungka, nuka Yusen miatrusang aneawai. Tura asamtai iisha Yus aneakrikia: Iikia Yusnawaitji tusar nekaji. Aints: Wikia Yusnawaitjai takungka, Jesucristo ju nungkanam pujumia nunisang niisha pujustinuitai.
Yamaram chicham etserkamuri
Aneetir ainautiram, umirkatin chicham yamaram aa nunaka aatsujrume. Antsu nu nangkamtaik umirkatin chicham antukmiarume nunak aatjarme. Antsu kinta tsawaarak paantin wajamtai, nekas teeka mengkawai. Tura asamtai yamaram chichaman Cristo akupkamia nuka, tura atumsha umirume nuka nekas paan asamtai, chichaman atumin aatjarme juka yamarmaitai.
Aints: Wikia nekasan paaniunam pujajai tayat, Cristo nemarniun chikichan kajerakka paaniunmaka pujatsui, antsu tuke teenam pujawai. 10 Antsu chikich ainaun aneauka nekas paaniunam pujawai. Tura asamtai chikich aints nu aintsnaka tunaanaka pengké takamtiktsui. 11 Antsu aints chikich ainaujai kajernai pujakka, tuke teenam pujawai. Tura teenam pujau asa, wainmichua nunisang tuning wekaa tusangka nekatsui.
12 Uchichir ainautirmin, Jesucristo ni jakamurijai atumi tunaarinka tsangkutramrau asamtai, atumin aatjarme. 13 Uchirtin ainautirmin, Cristo nu nangkamtaik tuke pujuya nu: Tuyapi pujawa tusaram, nekau asakrumin atumniasha aatjarme. Natsa ainautirmin, atum iwianch nepetkau asakrumin atumniasha aatjarme.
14 Uchichir ainautirmin: Ii Apaachiri Yus tuyapi pujawa tusaram, nekau asakrumin atumin aatramiajrume. Uchirtin ainautirmincha, Cristo nu nangkamtaik pujumia nu: Tuyapi pujawa tusaram nekau asakrumin atumniasha aatramiajrume. Natsa ainautirmincha, atum kakaram wajasrum, Yuse chichame atumi nintin ukusu asaram, tura iwianch nepetkau asakrumin atumniasha aatramiajrume.
15-16 Ju nungkanmaya ainau wakerina nuka Yusnumianchuitai, antsu ju nungkanmayaintai. Tura asamtai ju nungkanmaya ainau aneena nuka aneenirap. Ju nungkanmaya ainau aneetiringkia nuwaitai: Ni namangke wakera nuna tura ni jiijai wainmaun wakerina nuna tura miajuitjai tu nintimtumina nuna ju nungkanmaya ainauka aneenawai. Tura asar nuna aneenauka ii Apaachiri Yusnaka aneenatsui. 17 Ju nungkanam aa nuka mash mengkakatnuitai. Tura ju nungkanmaya ainau timiá wakerina nuka mash mengkakatnuitai. Antsu Yuse wakeramurin najaninak pujuinauka tuke iwiaaku pujusartinuitai.
Nekas chicham tura wait chicham pachisar etserkamu
18 Uchichir ainautiram, nungka mesertin kinta jeatak wajasi. Atumka Cristo nemase tatatui tamausha antukmiarume. Yamaikia Cristo nemase untsuri wantinkaru asaramtai, nungka mesertin kinta jeatak wajasi tusar iisha nekaji. 19 Nu aints ainau iijai iruntrar pujuinayat, nekasar Criston umirchau asar jiinkiarmiayi. Antsu Criston umirkaruitkungka, iijai tuke iruntrar pujuscharayash. Tura Criston umirinachu asar, iiniangka jiinkiaru asaramtai, iisha nuka paan nekaji.
20 Cristo atumin Yuse Wakanin suramsau asamtai, mash paan nekarme. 21 Atumka nekachuitrume tu nintimsanka atumniaka aatsujrume. Antsu chicham nekas aa nu nekau asakrumin aatjarme. Tura asamtai chicham nekas aa nuna chichainauka wait chichamnaka chichainatsui. Atumsha nusha nekarme. 22 ¿Jesúsan pachisar wait chichaman etserin ainauka warintinawa? Nu aints ainauka: Jesúska Yus akupkachmawaitai tinawai. Nuka Criston nakitinak: Yuse Uchirinchuitai tinau asar ni nemase ainawai. Tu tinau asar Yusnasha pachinatsui. 23 Jesúska Yuse Uchirinchuitai tauka nuka Yuse uchirinchuitai. Antsu Jesús Yuse Uchirintai tauka nuka Yuse uchirintai.
24 Tura asamtai chicham nu nangkamtaik antukmiarme nu tuke atumi nintin ukustaram. Nu turakrumka Yuse Uchirijai, tura ni Apaachiri Yusjaisha tsaniasrum pujustinuitrume. 25 Jesucristo iin chichartamak: Pujut nangkankashtinun nekasan susatnuitjarme turammiaji.
26 Aints atumin anangkraminak pujuinaun pachisan ju chichamnaka aatjirme. 27 Antsu Yus ni Wakanin atumin akupturmakmia nu atumi nintin tuke pujurtamu asa, mash aa nuna atumin nuitamrume. Yuse Wakani nuikiarta nuka nekasaintai. Antsu wait chichamnaka atumniaka nuitamtsurme. Tura atumin nuitamu asamtai, chikich aints wína nuiturat tusarmeka yuumatsrume. Tura asaram Yuse Wakani atumin nuitamramia nu nintimsaram Cristojai tuke tsaniasrum pujustaram.
28 Uchichir ainautiram nawantrutirmesha, Cristojai tsaniasrum pujustaram. Nu turakrumka, Cristo wantinmatai, iisha natsaamtsuk pengker nintimsar Nijai ingkiuniktinuitji. 29 Atumsha Jesucristo nekas pengkeraitai tusaram nu nekakrumka, aints pengker aa nuna tuke turinauka nekasar Yuse uchiri ainawai tusaram nekarme.
2:1 (Rom. 6.11-13) 2:4 (Juan 14.15, 21, 23) 2:8 (Juan 13.34;15.17) 2:11 (Rom. 13.12-14) 2:18 (2.Juan 7) 2:20 (1.Cor. 2.10-16) 2:23 (1.Juan 4.15)