3
Yuse uchiri ainaun pachis etserkamu
Nintimrataram. Ii Apaachiri Yus iin timiá anenmau asa: Wína uchiruitrume turamji. Iin turamu asamtai, nekasar Yuse uchiri ainiaji. Tura asakrin ju nungkanmaya ainauka Yusen nekainachu asar iinka: Juka Yuse uchiriyampita tusarka nekarminatsji. Aneetir ainautiram, yamaisha Yuse uchiri ainiaji. Tura ukunmasha warukatnukitaij nuka yamaikikia nekatsji. Antsu Cristo wantinkamtai, warukuita tusar paan wainkau asar, iisha Niya tumau atinuitji. Iisha nusha nekaji. Tura Jesucristo pengké tunaarinchau asamtai, ni tatintrin nakainak pujuinausha Cristo pengké tunaarinchau pujawa nunisarang pujusartas ni tunaarinka ukuinawai.
Aints tunau takauka Yuse akupamurinka umirtsui. Tura Yuse akupamurin umirchauka tunaun turawai. Jesucristo aints ainauti tunaarin tuke mash sakturmartas ju nungkanam taramiayi. Tura Cristoka pengké tunaarinchauyayi. Atumsha nusha nekarme.
Aints Criston nintimias pujakka, tunaunumka tukeka pujatsui. Antsu aints tuke tunau takauka: Cristo tu awai tuuka nintimtsuk pujawai, tura Cristosha itiur pujawa tusangka pengké nekatsui. Uchichir ainautiram, aints kichkisha atumin anangkramawarai tusan nunasha tajarme: Cristo nekas pengker asamtai, aints pengker aa nuna takauka pengkeraitai. Antsu Yus aints ainaun najantsaing, Satanás tuke tunaarintin pujuyayi. Tura asamtai aints tuke tunau takauka Satanásnawaitai. Tura wainiat Yuse Uchiri Satanása takatrin mengkaaktas taramiayi.
Yuse uchiri ainau Yusnumia akiinau asar, tunaanumka tukeka pujuinatsui. Tura Yuse uchiri asar, tunaanumka tukeka pujuschartin ainawai. 10 Tura asamtai ¿yaachita Yuse uchirisha, tura yaachita Satanása uchirisha? tusar nekaatnuitji. Pengker aa nuna turichuka, tura chikich ainaun aneechuka nekas Yuse uchirinchuitai tusar nekaatnuitji.
Aneenimi timiauri
11 Chicham nu nangkamtaik antukmiarume nuka nuwaitai: Aneenimi. 12 Antsu aints Caín naartin yaanchuik pujumia nunisrikia acharmi. Nuka Satanásnau asa yachiin maamiayi. ¿Tura warukang maaya? Ni yachí Yusen miatrusang umirak pengker aa nuna takau asamtai, antsu ningkia tunau takau asa, yachiinka kajerak maamiayi.
13 Yatsur ainautiram, ju nungkanmaya ainau atumin kajertaminamtaisha: Maj ¿warukantsuk iincha kajertaminai? tuuka nintimtsuk asataram. 14 Yaanchuikia jakawa nunisrik pujayatrik, yamaikia Yus umirkurkia, tuke Yusjai iwiaaku pujustinuitji. Iikia Cristonu ainau aneau asar nuka nekaji. Antsu chikich ainau aneetsuk pujuinauka tuke jakawa nunisarang pujuinawai. 15 Aints chikich ainaun kajernuka mangkartin aintsua nunisketai. Tura aintsun maatas wakerauka pujut nangkankashtinaka nintimias pujuschamnawaitai. Atumka nusha nekarme. 16 Jesucristo iin jarutramkau asamtai, ni anengkratairisha nekaji. Iin timiá anenmau asamtai, iisha nunisrik Yusnau ainau aneau asar, ni iwiaaku pujusti tusar iisha jakatnuitji. 17 Aints ni yutairin tura ni entsatirin takakiat, ni yachí waitnas pujau wainiat, wait anentachkungka ¿itiur Yusnasha ni nintijaisha aneeting? 18 Wina uchichir ainautiram, aya chichasrikia: Aneajme tutsuk asarmi. Antsu nekasar pengker aa nu turakur yainikmi tajarme.
Natsaamtsuk Yuska seatnuitji timiauri
19-21 Aneetir ainautiram, ii nintijai: Tunaawitjai tutsuk pujakrikia, natsaamtsuk Yuska seatnuitji. Tu pujakrikia, Yuse chichame nekas aa nu umirnuitji titinuitji. Tura asakrin Yus mash nekau asa, ii nintincha nekarmaji. Tura Jesús aints ainaun aneemia nunisrik aneetatkamar yuumataji tusar, napchau nintimsar pujarin wainiat, Yus ii nintincha nekau asa nekas iincha paan nintimtikramji, tu nintimsar pujustinuitji. 22 Yus tu seakrinkia Yus: Wína chichamur umirtuktaram tusa akupturmakmiaji nu umiru asar, tura ni wakeramurisha umiru asakrin ii seaji nunaka mash suramsatnuitji. 23 Yus ni chichamen: Umirtuktaram tusa, akupturmakmiaji nuka juwaitai: Wína Uchir Jesucristo nekasampita titaram, tura wi chichaman akuptukmiajrume nunisrumek aneenitaram. 24 Aints Yuse chichamen umirak pujakka, nuka Yusjai tsanias pujawai, tura Yuscha nijai tsanias pujawai. Tura asar mai kichkia nunisarang ainawai. Tura Yuse Wakani ii nintin pujurtamu asamtai, Yuska iijai pujawai tusar nekaji.
3:1 (Juan 1.12) 3:2 (1.Cor. 13.12) 3:5 (Juan 1.29) 3:8 (Hebr. 2.14-15) 3:11 (Juan 13.34;15.12) 3:12 (Gén. 4.8) 3:16 (Juan 15.13) 3:19-21 (1.Cor. 4.4) 3:22 (Mat. 7.7-11; Juan 14.13;15.7,16;16.23-24; 1.Juan 5.14-15) 3:23 (Juan 13.34;15.12, 17) 3:24 (Rom. 8.9; 1.Juan 4.13)