5
Nyamel ab ɛm eci nfaci ɛdŋn
Wɛl am iri usu a fɛŋ ekʼↄny ecʼaraŋn a, nfaci ij owi nyam in anŋ, ɛtŋ low ikŋ a, in el low ŋuŋ kↄ kↄ kↄ eke Nyam any uwm ɛsɛl ecʼaraŋn bↄbↄ yɛji in anm. Ɔny ɛm ecʼɛgŋ nyam in am ɛrum ow ɛs ɛy ab. Ɔny, low nɛnɛ na am ok ↄny ntotŋ! Sos nana ow it eke ow kʼↄwr ↄny es; ɛgŋ nɛnɛ na, ow it eke ki kokr elel eke ↄtur eke ki kokr bake ógŋn in ↄny ecʼaraŋn a! Ɛm ecʼa, eke mʼanŋ kpekpe yɛji, abŋ ɛm a mʼanŋ ↄny ab. Ow ↄŋ ɛgŋ a eke kok low nɛnɛ a, mi jɛj in owi mʼok godʼɛtŋ, ɛsɛ ɛbɛn ↄny ecʼaraŋn cɛ ɛm anŋ af. Àsr luku Ɛs Kↄtↄkↄ Jesu e nin ɛm, mʼow mʼanŋ ↄny ab abŋ ɛm. Ke ɛy Ɛs Kↄtↄkↄ Jesu ecʼabusu ab ab, ócr ɛgŋ ikŋ na ɛlul Satan abu ɛm eke li kʼij gbre in e sos megl ab ɛm, yecʼɛtŋ ke in e liy a ɛ́ŋn sel, lɛgŋ a eke Ɛs Kↄtↄkↄ bʼow ow a.
Sica ↄny, eke am ɛwr sos ke ↄnyn low ↄbr! Ɔny, uwr elel eke lijru tɛl cɛ bʼↄŋ farin a nimum inŋ ab any; ↄnyn sikpl e lijru sig a ocr es, ke éel agŋ ekʼayl. Ɛbɛn a bʼow anŋn ɛsɛ futufutu owr eke wɛl kok ke lijru anm ɛm ab af, aŋke Nyam yↄyↄg ↄny es ɛtŋ Krist ecʼegb waw e luw a anŋ ɛsɛ ɛy e Pak e licɛbli ab af. Ow sosiɛm, si kókr Pak a futufutu eke lijru anm ɛm lele ɛrm ekʼayl ke ij nawrɛ ab. Si kʼíjr futufutu eke wɛl kok lijru sig ab a ij, lijru ekʼel ów eŋuŋ lele ɛrm suŋ ab ecʼa.
Ɛm e lɛl a eke mʼikŋ anym mʼawŋ ↄny ab ɛm, mi nↄn eke kʼↄ́nymn mɛcrer agŋ a eke bʼij nfaci ab ab. 10 Gbɛkↄ lɛl ab ɛm a, mi dadm ↄny eke ki kpabr es wus ecʼagŋ a fɛŋ e lís! Nawrɛ, agŋ anŋ eke bʼij nfaci, bʼerur os owi nↄnↄ, bʼɛju agŋ eb ob ij, ke bʼigŋ sinyam yadŋ nuŋ. Blel ow el agŋ amua ana, ke wus na af kʼŋgbroŋn nimum nimum a! 11 Njaŋ, mʼerur cɛ e mi ki dad ↄny eke kʼↄnymn mɛcrer agŋ a eke bʼij nin ekʼel Krist ɛm ecʼagŋ lisijimɛl, ke bʼij nfaci, bʼiy mil, bʼigŋ sinyam yadŋ nuŋ oglog bi cak ɛl lawlɛl a. Agŋ a eke bʼɛgŋ mar afŋn es oglog bʼɛju agŋ eb ob ij a, kʼùsr abu agŋ nɛnɛ ab, kʼìjr ob bↄbↄ yɛji!
12-13 Tasi ɛm a, kↄ ɛm ow it eke mi ki jɛj agŋ a ekʼubm Nyam nawrɛ a e low mʼok ee? Ɛl ecʼa, Nyam anake bʼow jɛj ɛl owi ok a. Ɔny, agŋ a ekʼel ↄny ecʼaraŋn ecʼagŋ a e low ki jɛjr okr. Nyam Lɛl dad ninɛ: Ògŋn ɛgŋ ŋuŋ ↄny ecʼaraŋn a.
5:1 Yↄw a elm lis. Ow bʼow el ɛs e yↄw ɛjeci eke ɛbi. Jwifɛl ecʼol a ɛdŋn mɛbi akpasu na. Ɛ̀kn Ob Ap 18.18; Ol Ɔkn 23.1; 27.20. 5:5 ócr ɛgŋ ikŋ na ɛlul Satan abu ɛm:Pↄl am erur eke oglog ki dad ɛsɛ: ògŋn ɛgŋ ikŋ na Nyamel ecʼagŋ a ecʼaraŋn a. (Ɛ̀kn 1 Timote 1.20 ɛm a yɛji.) 5:5 eke li kʼij gbre in e sos megl ab ɛm:odad na Grɛk ɛm a wɛl ↄtu ekʼitŋn ɛjecʼɛm dad ɛsɛ: ócr ɛgŋ na ɛlul Satan abu ɛm, yecʼɛtŋ ke sikpl a ekʼanŋ in e sos ɛm a úw. 5:7 Pak:lakpo fɛŋ Jwifɛl bi kok Pak ecʼes gbɛgbl a Jerusalɛm, ↄ́kn ɛl eci Ejipt ecʼↄkm ok a. Ɛtŋ ɛsɛ elel eke ow anŋ ol ɛm ab af, -li bʼↄny ɛl e mel akŋ akŋ a fɛŋ e futufutu eke lijru anŋ ɛm a -lʼot es sɛgŋ lↄbŋ a nimum eke -li bʼanŋ es gbɛgbl ab ɛm a. (Ɔkm Ok 13.6-7). Es gbɛgbl a eci nuŋ ↄb ɛm a, akŋ fɛŋ bʼibi licɛbli nyam ↄkn Ejipt eci mebl a eke wɛl oc udu masany, ke ow ↄŋ ɛl ecʼey egŋ krɛkrɛ a uwm a (Ɔkm Ok 12.1-30; Ol Ɔkn 16.3). Akr 8 ɛm a, Pↄl am ↄm kretiɛn fɛŋ ów eke lɛgŋni nyam nyam fɛŋ, li kʼír ɛb ɛsɛ elel eke ow it tasi ab af, lʼɛ́lu es gbɛgbl a e nyandrɛ a ↄkm. 5:9 Ɛm e lɛl a eke mʼikŋ anym mʼawŋ ↄny ab ɛm:Pↄl ikŋ anym nↄn lɛl nyam awŋ Korɛnt eyŋ gbuŋ ɛtŋ lʼow ni nↄn na eke el krɛkrɛ ɛm Korɛnt a. Kↄ krɛkrɛ e lɛl a eke ni nↄn nʼawŋ wɛl a, wɛl uwm yogŋ nuŋ nyam eke ow ɛy ab any. 5:12-13 Ol Ɔkn 17.7, Sɛptant ɛm ecʼodad eke wɛl oc.