4
Jesu ab sʼam ijr gbre
Nyam, in ecʼɛrm mamn ab ɛm, abul ɛy juma na; ow sosiɛm anake sos ↄwm ɛy es a. Ɛy si wal yadŋ owi fɛŋ eke wɛl bʼoc kokr ɛ́s owi es lↄl ɛm a sʼɛlu es. Sʼam kok low nɛnyɛmbri nyam ɛm ɛtŋ sʼↄ́nym Nyam ecʼodad ebl a sʼitŋnm. Kↄ nana, si bʼɛlu low nawrɛ ↄkm kpata, ɛtŋ ɛbɛn a, ow bʼↄŋ agŋ fɛŋ ɛl e tutr ab ɛm, bʼuw agŋ yecʼeke sʼel ab any. Gbɛkↄ ɛbɛn yɛji, ɛy ecʼAmani Mamn a bʼel ob eke lↄl es agŋ bɛb a eke am irmn ɛl e sel a eci. -Nʼↄnymn ↄmn aŋke Satan, wus na e nyàm ŋuŋ a efal ɛl e nuŋ ɛm ↄny a any, ɛtŋ ow ↄŋ -lʼɛknmn Amani Mamn ab ɛm ecʼusuayl a eke am jɛjn ow a. Amani Mamn a am dad Krist ekʼin obi a el Nyam ecʼes otarir kpɛŋ ecʼanygbɛl a ecʼodad. Tasi ɛm a, amani a eke sʼam ↄb a, ow elm ɛy obi, kↄ Ɛs Kↄtↄkↄ Jesu Krist sʼam ↄb. Ɛtŋ ɛy, sʼel ↄny e juma kok ɛsɛl Jesu Krist sosiɛm. Nyam dad ninɛ: ke usuayl áfŋ ncebn ecʼaraŋn! Ɛtŋ ow el in obi eke lʼafŋ ɛy e mɛrm ab ɛm ɛy ecʼes ɛkan eci, ke nʼↄŋ ɛy sʼɛkn in ecʼanygbɛl a ekʼam jɛjn Krist ecʼany a.
Gbɛkↄ ɛy eke sʼam abu ob ↄny na a, sʼanŋ ɛsɛ kpeŋ ɛm mɛw af. Ow bʼↄŋ wɛl bʼuw any sɛnyn sɛnyn eke abusu gbɛl na ow elm ɛy ɛm ow ánm ɛym ↄkm, kↄ Nyam ogŋ a ow bʼanŋ ow. Ses babur bʼeb ɛy susu fɛŋ, gbɛkↄ -li kiknmn ɛy es. Ɛtŋ eke si bʼanŋ sel at ɛm a bↄbↄ yɛji, sʼígŋm low a sʼɛlum es. Wɛl bʼijr ɛy gbre ɛy ecʼↄmn a sosiɛm, gbɛkↄ Nyam ígŋm ɛlum ɛy es. Wɛl bʼↄny ok ɛy wus, kↄ sʼúwm gbɛ. 10 Gbre ij na ɛm, si bʼuw Jesu e luw a ekʼanŋ ɛy sos megl ɛm ab any, yecʼɛtŋ ke sʼↄ́tu sʼuw in ecʼowr anŋ a ekʼanŋ ɛy sos megl ɛm a yɛji any. 11 Tasi ɛm a, sʼanŋ owr, gbɛkↄ sɛgŋ fɛŋ si bʼↄny low luw ab eke sʼam us Jesu jam a sosiɛm. Ɛtŋ ɛbɛn a yɛji, ow bʼↄŋ wɛl bʼɛkn eke Jesu anŋ owr ɛy e sos megl a eke bʼuw ab ɛm. 12 Low eke wɛl bʼɛkn ɛm a el: luw eke am kok low ɛy ɛm, ke owr anŋ in am kok low ↄny ɛm a.
13 Nyam Lɛl dad ninɛ: Mʼↄny ↄmn, ow sosiɛm mi dad. Ɔmn nyam a cɛ bʼↄŋ ɛy si kok low. Ɛy yɛji sʼↄny ↄmn, ow sosiɛm sʼam dad. 14 Ɛɛ, sʼuw any eke Nyam ekʼigbm Ɛs Kↄtↄkↄ Jesu luw ɛm a, ɛy yɛji bʼow igbm ɛy luw ɛm in ab, ɛtŋ ↄny lel ɛy ab, li bʼow lʼot lʼok ɛy es ow e saw. 15 Gbre fɛŋ eke sʼam ij a ↄny sosiɛm, yecʼɛtŋ ke Nyam ecʼów amamn a eke am agb eb es a, ↄ́ŋ sɛgŋ fɛŋ am ɛnyn nↄnↄ ↄŋn in bia, ke ókar af ↄny fɛŋ kↄklmn in.
Sos ↄ́wm ɛy es luw ecʼany af
16 Na sosiɛm anake sos ↄ́wm ɛy es a. Ɛtŋ eke ɛy e sos megl a am uŋ tɛl tɛl yɛji, yecʼa ekʼel ɛy ecʼabŋ ɛm ecʼa, lɛgŋni nyam nyam fɛŋ bʼel owr. 17 Ɛɛ, ɛy e yɛfɛnyna ɛm e gbre ij nↄnↄ a ɛw fuɛfuɛ ɛtŋ bibn sɛgŋ tɛl cɛ, gbɛkↄ ow bi bɛbm anygbɛl liplemu nyam ɛy eci. Anygbɛl ikŋ a bʼanŋ sɛgŋ fɛŋ ɛtŋ lʼagb nↄnↄ lʼakm ɛy e yɛfɛnyna e gbre ij a fɛŋ. 18 Ɛy, sʼↄ́lm yecʼa eke wɛl ↄtu eke kʼɛkn ab es, kↄ yecʼa eke wɛl ɛ́knm a sʼam ↄl es. Tasi ɛm a, yecʼa eke wɛl ↄtu eke kʼɛkn a íbnm nↄnↄ, kↄ yecʼa eke wɛl ɛ́knm a bʼanŋ sɛgŋ fɛŋ.
4:6 Ɛ̀kn Nuŋ Ɔb 1.3. 4:13 Ɛ̀kn Selu 116.10.