5
Afr e sos megl a e low
Wus af aŋa, sʼir sos megl nyam ekʼanŋ ɛsɛ ndey lɛl ɛm êl eke lɛgŋ nyam bʼow ufŋ es ab ɛm. Gbɛkↄ sʼuw any eke afr Nyam ɛw ɛy êl nyam eke bʼow anŋ sɛgŋ fɛŋ ab es. Êl eke Nyam us in obi, ke ow elm agŋ ecʼabu usm. Sicaca ɛm a, sʼam ikŋn sↄmu, ɛtŋ sʼam ↄↄl ɛy e lɛc fɛŋ ɛm eke si kʼoc mob sus ɛm ɛjecʼa sʼɛw sos af, mob sus ɛm a ekʼel ɛy ecʼafr ecʼêl a. Ɛɛ, low na anake sʼam ↄↄl es a, yecʼɛtŋ ke si kʼélmn abŋ eke ↄnym sos megl. Lɛgŋ na ɛm eke sʼiir ɛy e wus aŋa ecʼêl ab ɛm a, sʼam ikŋn sↄmu ɛsɛ ɛrɛkp leg leg ecʼew ɛs anŋ af. Ow elm ke sʼam erur eke si kʼuw ke si kʼↄnymn sos megl eci. Njaŋ, sʼam erur eke si ki sus ɛy ecʼafr e sos megl a ɛsɛ mob sus ɛm af, yecʼɛtŋ ke sel ekʼↄnym uwr a ↄ́ny ɛy e sos megl a eke bʼuw a ɛmn. Nyam in obi anake bɛbm ɛy ɛb ir na eci sos a. Ɛtŋ nʼↄŋ ɛy Abŋ Lala eke el aja a eke li bʼow nʼↄŋ ɛy a eci asmanu.
Ow sosiɛm a, sɛgŋ fɛŋ sos es atr iy ɛy ɛm gbↄŋ. Gbɛkↄ ɛy sʼuw any, lɛgŋ na ɛm eke sʼiir ɛy e sos megl na ɛm a, si kpab es Ɛs Kↄtↄkↄ e lís. Tasi ɛm a, ↄmn ɛm sʼam ir ɛb, kↄ ow elm es eke sʼam ɛkn ab ɛm. Ɛɛ, sos es atr iy ɛy ɛm gbↄŋ ɛtŋ sʼam erur tasi eke si kʼŋgboŋ sos megl na ɛm, sʼim sʼir ɛb Ɛs Kↄtↄkↄ eci saw. Gbɛkↄ low krɛkrɛ eke sʼam erur a el ke ɛy owi awʼr, eke sʼanŋ sos megl na ɛm ɛtŋ sʼanm ɛm yɛji. 10 Ɛy fɛŋ ow ibrm eke si bʼow sʼimn Krist e jɛj ok a ecʼany af, yecʼɛtŋ ke ɛgŋ ɛgŋ ɛ́ŋn yecʼa ekʼit eke kʼɛbmn, in ecʼów amamn lel eŋuŋ eke li kok in e wus aŋa ecʼɛb ir ab ɛm a.
Nyam ɛcr Krist ɛm ↄny okr ɛy ɛm in ab
11 Ɛ́lum Nyam ↄmn ɛm a, sʼuw low yecʼeke ow am dad ab any. Na sosiɛm anake sʼam ↄl elel eke si ki dadr ow e low ok agŋ es sos ɛm a. Nyam uw ɛy any igŋ nuŋ ɛtŋ lʼuw any eke sʼↄny nɛny nyam, ↄny yɛji mʼam ↄmn eke ↄny e mɛrm ab ɛm, uwr any ɛbɛn. 12 Ɛy, ɛmɛny si kʼow sʼↄlm eke si kʼaw abusu sʼeb, kↄ sʼam erur eke si kʼↄŋ ↄny abusu ntotŋ ok ↄny ɛy eci, yecʼɛtŋ ke ↄ́nyn low dadr ↄŋn agŋ a eke bʼɛw sos ów eke wɛl bʼɛkn nyamn ɛm a eci, ke ow elm ów a eke bʼanŋ ɛgŋ ɛrm ɛm ecʼa. 13 Eke agŋ am dad eke eŋ ɛm in uŋ ɛy, ke Nyam sosiɛm eci. Ɛtŋ eke wɛl am ot ɛy ány es oku, ke ↄny e low nimamn eci. 14 Erur eke Krist ↄny ɛy ecʼa am ucu ↄny ɛy es, aŋke sʼuw any tasi eke ɛgŋ nyam cɛ uw agŋ fɛŋ eci; ɛgŋ a el Krist, ɛtŋ ɛy fɛŋ in e luw a el ɛy eci. 15 Lʼuw ɛy fɛŋ eci, yecʼɛtŋ ke agŋ ekʼanŋ owr a kʼírm ɛb ɛl obi ɛl obi ecʼij, kↄ ke -lʼir ɛb Krist ekʼuw ke igb luw ɛm ɛl ecʼa eci.
16 Low na sosiɛm anake jam aŋa, si kʼow si lɛrm ɛgŋ ɛsɛ elel ekʼagŋ bi lɛɛr ɛgŋ ab af a. Ɛtŋ ekʼow el ɛbɛn anake si lɛr Krist a, ke jam aŋa, ow elm ɛbɛn sʼam lɛrmʼn ij. 17 Ow sosiɛm, eke ɛgŋ nyam okr af Krist ab, nʼanŋ ɛsɛ ɛgŋ eke Nyam kokr ɛm af. Low yecʼeke el lisig a uwr, ɛtŋ yecʼa ekʼel owr a eb usu. 18 Amua fɛŋ Nyam ogŋ ow bʼanŋ ow. Lʼɛcr Krist ɛm nʼↄny lʼokr ɛy ɛm in obi in obi ab, ɛtŋ lʼabul ɛy agŋ ɛjecʼa lele in ab ecʼɛm okr a e juma. 19 Nawrɛ, Nyam ɛrm Krist ow in lele agŋ ab ecʼɛm okr a eci, ɛtŋ lʼúsm wɛl ecʼów ↄbr in e lís a e low jam ij. Ɛtŋ lʼabul ɛy in ecʼɛm okr ecʼamani ↄb a.
20 Ɛy sʼanŋ ɛsɛ ɛ́rmu eke Krist am ɛrm af. Ɛtŋ Nyam bʼɛcr ɛy ɛm dad ↄny odad ɛsɛ: «Krist e nin ɛm, sʼam ok ↄny mɛrm sabu af, yɛ̀br Nyam ↄny ↄkr ↄny ɛm in ab!» 21 Krist ↄnym sikpl kaka, gbɛkↄ Nyam ↄbʼr low luw eci ɛsɛ sikpl ɛs af ɛy usu iy, yecʼɛtŋ ke si bʼokr af Krist ab a, Nyam ót ɛy ɛsɛ agŋ nyim nyim af.
5:1 ndey lɛl ɛm êl:ow el êl mum nyam eke wɛl bi kok ndey lɛl ɛm oglog gbad ɛm, eke wɛl kʼↄnym êl tasi eke kʼɛru ɛm a. Pↄl in obi yɛji, kok mel akpasu na e juma. 5:2 sʼam ikŋ sↄmu:Bɛ̀bmn Rom 8.23. 5:10 Bɛ̀bmn Rom 14.10.