2
Gbuŋ ke Ɛs Kↄtↄkↄ e lɛgŋ a ów a
Agŋ lisijimɛl, yecʼekʼel ɛy Ɛs Kↄtↄkↄ Jesu Krist e mowrer eke bʼow ↄny as ɛy luku in ab a ecʼa, sʼam ŋↄŋn ↄny, kì yɛbr agŋ kʼirmn ↄny nuŋ ɛm fafa, erŋn kʼↄ́ny ↄny. Eke batŋ ɛgŋ dad ↄny ow e low ɛsɛ odad eke Nyam ↄŋ kokoba ↄb ɛs nyam dad af, oglog ɛsɛ ɛgŋ ɛjeci ecʼodad af, oglog ɛsɛ lɛl eke sʼawŋ ↄny ecʼodad af yɛji, kʼùbr nawrɛ. Kì yɛbr ɛgŋ kaka kʼɛju ↄny akunda kaka fɛŋ ɛm. Tasi ɛm a, agŋ bʼow igŋ Nyam ecʼany uw a ɛlu es gbuŋ ke lɛgŋ a ów. Lɛgŋ ab ɛm anake Low ŋuŋ ɛs a, in a ekʼit eke kʼirm a bʼow ɛy ↄkm a. Low ŋuŋ ɛs na bʼow ɛdŋn ob fɛŋ ekʼel Nyam eci ke agŋ bʼigŋ nuŋ a. Li bʼow lʼigb ów amua fɛŋ e nuŋ af, ɛtŋ li bʼow nʼim toŋ lʼɛy Nyamel gbɛl ab ɛm li sig es, ke lʼócr in sosi ɛsɛ Nyam af.
Kↄ kʼↄknmn eke mi dad ↄny ów amua, ow a eke mʼanŋ ↄny ab a ee? Gbɛkↄ, uwr any eke low nyam anŋ eke caca ɛm a, am ɛdŋn Low ŋuŋ ɛs na eke kʼɛy ↄkm, toŋ bake lɛgŋ a eke wɛl bɛbm a ów. Low ŋuŋ ɛs a ecʼabusu a ↄb nuŋ es lↄl ɛm am kok juma, ɛtŋ ekʼɛgŋ a ekʼucu ↄnyʼn es a kʼow anm ij a, li kʼow li kokm juma es lↄl ɛm ij. Sica Low ŋuŋ ɛs a bʼow ɛy ↄkm, ke Ɛs Kↄtↄkↄ Jesu ŋúŋnʼn trɛ trɛ trɛ, in e nɛnym e sel fuf ɛm, ke li kíkn ow es in e mowrer ecʼusuayl eci jɛjn ab ɛm. Low ŋuŋ ɛs a bʼow ow Satan e lɛc ab ab ɛtŋ li bʼow li kok mɛny ɛwr owi lele sakrowa yadŋ ɛm ab; 10 li bʼow lʼoc low ŋuŋ fɛŋ lʼɛlu ↄkm lʼɛjur agŋ ekʼam irm a, ɛtŋ -li bʼow -lʼok wus. -Li bʼow -lʼok wus aŋke -lʼɛgŋm -lʼebm ɛtŋ -lʼerurm low nɛnyɛmbri nyam a eke blel sↄg ɛl a. 11 Na sosiɛm anake Nyam bʼow awŋ ɛl abusu ekʼel irm ecʼa yecʼɛtŋ ke -lʼub yecʼekʼel yadŋ a nawrɛ. 12 Na sosiɛm, agŋ a fɛŋ eke kʼow ubm low nɛnyɛmbri nyam nawrɛ, ke bʼow erur anŋ low ŋuŋ kok ɛm a, Nyam bʼow ↄb ɛl low luw eci.
Ke éel low nawrɛ ub ɛsɛl tasi
13 Sica agŋ lisijimɛl, ↄny eke Ɛs Kↄtↄkↄ erur ↄny a, ow it eke sɛgŋ fɛŋ si kʼɛlu Nyam bia ↄny eci, aŋke li sↄsum lʼot ↄny nuŋ ↄb ɛm ɛtŋ eke li ki sↄg ↄny Abŋ Lala eke bʼↄŋ ↄny éel Nyam eci lele ↄny ecʼↄmn ekʼↄnyn low nawrɛ ɛm a ecʼab. 14 Nyam ɛsŋ ↄny in ecʼAmani Mamn ecʼodad eke si dad ↄny ab ɛm. Lʼɛsŋ ↄny eke kʼɛŋan yecʼa eke kʼɛbm ↄny ɛy Ɛs Kↄtↄkↄ Jesu Krist ecʼanygbɛl ab ɛm a. 15 Na sosiɛm, agŋ lisijimɛl, ìnymn es kikri ke úcur low yɛgm a eke sʼↄŋ ↄny odad ebl ɛm oglog lɛl ɛm ecʼeke sʼawŋ ↄny ab a ↄnyn es.
16 Ke ɛy Ɛs Kↄtↄkↄ Jesu Krist in obi, lele Nyam ɛy Ɛs ab, ekʼↄny ɛy ecʼerur ke ↄŋ ɛy bibm ɛm, sos es atr ekʼↄnym uwr lele low ↄmn tasi ab a, 17 yíbr ↄny ecʼɛrm a lokm susu, ke ↄ́ŋ ↄny lɛc kokr ów amamn ów kok ɛm lele odad ebl ɛm ab.
2:1 1 Tesaloni 4.15-17. 2:4 lʼɛy Nyamel ab ɛm:aŋa, Jerusalɛm e Nyamel gbɛl a e low wɛl am dad. Ɔtu eke kʼɛkn Daniɛl 11.36; Ezekiɛl 28.2. 2:8 Esayi 11.4. 2:9 Matie 24.24.