Piɛr e lɛl yony ɛm ekʼawŋ
Ów ekʼit eke wɛl kʼuw any
Piɛr e lɛl yony ɛm na, ↄmn ɛsɛl a pupukpaŋ ni nↄn nʼawŋ. Nʼam dad wɛl eke in e luw a in ibnm ij; ow sosiɛm, lʼerur eke li kʼↄkn wɛl low yecʼa eke li yɛgm wɛl a. Krɛkrɛ e lɛl ab ɛm a, li dad ↄmn ɛsɛl a eke kʼinym es kikri ↄmn ɛm eke wus am ijr ɛl gbre yɛji. Yony ɛm e lɛl na ɛm a, nʼam dad wɛl eke low yɛgm ɛsɛl ayadŋu in anŋ Nyamel ecʼaraŋn in ok ↄkm ɛtŋ in am yɛgm agŋ low low ŋuŋn eci yɛji, wɛl gbɛ, ke sɛgŋ fɛŋ, wɛʼn us low yɛgm a eke wɛʼn eb a jam.
Nuŋ 1.1-15 am yɛgm ɛy low a eke Piɛr am erur ke ow sosiɛm ni nↄn lɛl na a. Nʼam ↄkn ↄmn ɛsɛl a low yɛgm a eke -lʼebr a. Krɛkrɛ ɛm a (1.16-21), Amani Mamn ekʼel Jesu Krist ecʼa. Amani Mamn na, Piɛr in obi lele ɛrm ɛsɛl ɛjecʼab ab bʼij daŋku dad eke ow el low nawrɛ. Nyam e kokoba ↄb ɛsɛl eke bʼeb sodad eke bʼanŋ Nyam ogŋ ow a yɛji ij daŋku. Nuŋ 2 ɛm a, Piɛr am ɛlu low yɛgm ɛsɛl ayadŋu ecʼes an eke bi ŋuŋn Nyamel a e low ↄkm dedeku ecʼany af. Ɛwar nyam a cɛ eke Jud, in e lɛl ab ɛm, ɛwar low yɛgm ɛsɛl ayadŋu a anake sʼam ɛkn Piɛr e lɛl na ɛm yɛjʼa. Nuŋ 3 ɛm a, Piɛr am dad low ok agŋ eke dad eke Ɛs Kↄtↄkↄ Jesu in kʼow in ɛwlm in owm in jɛjm wus e low in okm ab af. Nʼam dad wɛl eke Krist ecʼow na eke in kʼɛwlm in kʼowm a, in am yɛgm Nyam e low eku a. Tasi ɛm a, Nyam in erurm eke ɛgŋni nyam coco yɛji in kʼirm, kↄ owʼn am erur eke agŋ fɛŋ in kʼitŋn ɛb ir, in ŋgboŋ sikpl owi ɛm (3.9).
Lɛl a ecʼuwr ɛm a, Piɛr erur eke ↄmn ɛsɛl a kʼanŋ sayl owi ɛm, yecʼɛtŋ ke Nyam in kʼↄ́nym abr in ɛnyam wɛl, lɛgŋ a eke Krist in bʼow in ɛwl in ow a (3.11-18).
1
Ɛsŋn
Ɛm Simↄ Piɛr, mʼel Jesu Krist e juma kok ɛs lel ɛrm ɛs ab, mʼam awŋ agŋ a ekʼↄny ↄmn ekʼil an ɛsɛ ɛy ecʼab af a lɛl. Sʼↄny ↄmn na aŋke Jesu Krist el nɛny nyam ɛs; in lʼel ɛy e Nyam lel ɛy e Sↄg Ɛs ab. Ke ↄwrↄ lel ɛrm es ɛy nↄnↄ gbɛl ab ánŋ ↄny ab, Nyam lele Jesu ɛy Ɛs Kↄtↄkↄ ab ecʼany uw tasi ɛm.
Àtar sos es, ùcur Nyam ecʼɛsŋ a ekʼɛsŋ ↄny a ↄnyn es
Ɛs Kↄtↄkↄ in ecʼabusu ab ɛm, ↄŋ ɛy ów amamn fɛŋ ekʼit eke si kʼiir ɛb ke sʼúcu sʼↄnyʼn es a. Tasi ɛm a, li yɛgm ɛy sʼuw Nyam ekʼɛsŋ ɛy eke si kʼanŋ in ecʼanygbɛl a lel ɛrm mamn ab ab e low ɛm a. Anygbɛl na lel abusu na ɛm ab, Nyam ↄŋ ɛy ów ɛgbɛl lel ów ekʼil an, ke lʼɛwar ab ab. Na sosiɛm, eke ɛŋan yecʼa eke lʼɛwar a, ↄtur eke kʼŋgboŋn ów aw eŋuŋ amua eke ugŋn wus na es ab ɛm ɛtŋ ↄtur eke kʼↄnyn ɛrm nyam coco Nyam in obi ab. Ow sosiɛm àtar sos es ebr ów amua igŋn ↄny ecʼↄmn ab af: ìir ɛb low nɛnyɛmbri nyam ɛm, ke úwr low eke Nyam bʼerur a yɛjʼany. Ɔ̀nyan sos es, ↄnyn low eku, ke úcur Nyam ↄnyn es. Ìjr lawl ↄny ↄfr ɛm, ke ↄ́nyn erur yɛji. Ów amua anake el sɛwl mamn eke kʼↄnyn a. Ɛtŋ ekʼↄnyn ɛl -lʼagb ↄny ɛm, bʼow ↄnyn ↄmn eke bi kok juma ɛtŋ bʼow ↄtur uwr ɛy Ɛs Kↄtↄkↄ Jesu Krist any tasi. Sica ekʼɛgŋ nyam ↄnym ów amua anm in ɛm a, lʼɛ́knm es ɛtŋ lʼot any eflu es. Li bʼijl es eke wɛl yↄyↄg in e lɛgŋ sig ɛm e sikpl ab es.
10 Ow sosiɛm, agŋ lisijimɛl ɛmɛny àtar sos es, ùcur Nyam ecʼɛsŋ a ekʼɛsŋ ↄny a lel ↄny e sↄsum eke li sↄsum lʼot ↄny ab ab e low ↄnyn es. Eke bʼiir ɛb ɛbɛn, kʼow ɛymn low ŋuŋ ɛm ij. 11 Ɛtŋ ɛbɛn a, Nyam bʼow fig ↄny, gbreŋgbi usu a ekʼↄnym nuŋ eci lisany a gbada, gbreŋgbi usu a ekʼel Jesu Krist ɛy Ɛs Kↄtↄkↄ lel ɛy e Sↄg Ɛs ab ecʼa.
Ùcur ɛrm ɛsɛl lele kokoba ↄb ɛsɛl ab eci low yɛgm a ↄnyn es
12 Uwr ów amua any godʼɛtŋ ɛtŋ bʼinymn es low nɛnyɛmbri nyam a ekʼebr ab af. Gbɛkↄ mʼerur eke ɛbɛn yɛji mi kʼↄkn ↄny ɛl e low sɛgŋ fɛŋ. 13 Mʼɛkn yɛjʼeke ow it akpl, eke mi kʼↄkn ↄny ów amua, eke mʼanŋ owr wus af aŋa a, ke ám ɛwr ɛrm. 14 Ɛm mʼuw any eke ɛm e luw e lɛgŋ titm, ɛsɛ elel eke ɛy Ɛs Kↄtↄkↄ Jesu Krist yɛgmʼm mʼuw any ab af. 15 Gbɛkↄ mi bʼow mi kok yecʼeke mʼↄtu eke mi ki kok a, ke ɛm e luw a e jam a, ↄ́tur am ↄkan low yɛgm amua fɛŋ e low.
16 Tasi ɛm a, ow elm ów yadŋ ɛm, odad ebl eke wɛl tutr mɛwl ɛm, sʼɛlum ɛy Ɛs Kↄtↄkↄ Jesu Krist ecʼow abusu ɛm a, e low ↄkm si yɛgam ↄny. Kↄ ɛy obi ecʼanyamn ɛm sʼɛkn in e sagb a. 17 Ɛɛ, nʼɛŋn anygbeŋ lel anygbɛl ab Nyam Ɛs ecʼabu ɛm, lɛgŋ a eke ow ecʼanygbɛl liplemu ab ɛm, ow ↄŋʼn lʼiri odad na a: «Ɛgŋ na el ɛm ecʼIy e mʼerur, ɛtŋ mʼoc ɛm eci sos ɛm iŋn fɛŋ mʼɛluʼl ɛm.» 18 Lebl ikŋ na afr ow anŋ ow, ɛy obi yɛji sʼiri, lɛgŋ a eke sʼanŋ Jesu ab lafɛny lala ab af a.
19 Na sosiɛm, ow ↄŋ ɛy ecʼↄmn a obn nↄnↄ kokoba ↄb ɛsɛl ecʼamani ab ɛm. Ow akpl eke kʼɛwr ɛrm af, aŋke ow anŋ ɛsɛ kɛniɛ ekʼanŋ ncebn ɛm am iri, toŋ ke lɛgŋ ɛny ecʼusuayl ów, ke ɛnyn ɛnyn eci lɛ́l a ɛ́kan ↄny e mɛrm ab es. 20 Ɛtŋ kin low ekʼit eke kʼuwr any: ɛgŋ kaka ↄnym abusu ekʼin obi ɛm, kʼotar kokoba ↄb ɛsɛl e sodad ekʼanŋ Nyam Lɛl ɛm a, e low akr. 21 Tasi ɛm a, kokoba ↄb ɛs kaka ↄbm in obi ecʼerur ɛm ecʼamani, kↄ Abŋ Lala ecʼabu ɛlum ɛm anake kokoba ↄb ɛsɛl ↄtu dad Nyam ecʼodad a.
1:18 Matie 17.1-5; Mark 9.2-7; Luk 9.28-35.